Besluit tot vervanging van archiefbescheiden gemeente Middelburg 2017

Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden gemeente Middelburg 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg

gelet op:

- de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

- artikel 7 van de Archiefwet;

besluiten:

Artikel 1

  • 1. over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

  • 2. reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging ‘Handboek vervanging gemeente Middelburg 2017 .

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Middelburg 2017.

Ondertekening

Middelburg, 11 april 2017.
College van burgemeester en wethouders gemeente Middelburg,
Burgemeester, mr. H.M. Bergmann
Secretaris, mr. A. van den Brink