Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Middelburg

Geldend van 15-11-2003 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Middelburg

De raad van de gemeente Middelburg besluit

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

gelezen het voorstel van 30 september 2003, volgnummer 03-140;

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Middelburg.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van onderdelen van organisatie-eenheden van de gemeente en/of (delen van) programma’s en paragrafen. Jaarlijks worden minimaal 2 onderzoeken gehouden.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk vòòr 15 november een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • 1.

   a)       het object van onderzoek

  • 2.

   b)       de reikwijdte van het onderzoek

  • 3.

   c)       de onderzoeksmethode

  • 4.

   d)       doorlooptijd van het onderzoek

  e)   de wijze van uitvoering

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. apportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 november 2003.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Middelburg”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 27 oktober 2003
de voorzitter, de griffier,
Mr. J.M. Schouwenaar L.A. Vorthoren
Gewijzigd: 19 december 2005
Inwerkingtreding: 1 januari 2006