Beleidsregels gebruik van gemeentelijke grond door derden gemeente Moerdijk

Geldend van 03-07-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels gebruik van gemeentelijke grond door derden gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in haar vergadering van 24 juni 2008,

gelet op de Gemeentewet, Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.1.5.1 (Het

plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg) van de

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Moerdijk 2007.

BESLUIT

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGELS GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE GROND DOOR DERDEN GEMEENTE MOERDIJK.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  (hulp)constructie: Een tijdelijke constructie ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een steiger en afschermhekken.

 • 2.

  bouwmaterieel: Middelen die noodzakelijk en gebruikelijk zijn voor werkzaamheden aan een bouwwerk/gebouw. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een hijskraan, speciemolen, heistelling, container, toiletwagen en bouwkeet.

 • 3.

  bouwmaterialen: Betreft materiaal, waar het gebouw mee wordt gebouwd.

 • 4.

  bouwterrein: Betreft het terrein waarop wordt gebouwd.

 • 5.

  opslagterrein: Betreft het terrein waar de bouwmaterialen en bouwmaterieel zijn opgeslagen.

 • 6.

  openbare weg: De weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 • 7.

  openbaar groen: Al dan niet met enige beperking voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en gazons.

Artikel 2 Ruimtelijke aspecten

 • 1. Brandkranen en andere brandblus aansluitpunten moeten voor direct gebruik te worden vrijgehouden.

 • 2. Zowel de (hulp)constructies, bouwmaterieel en bouwmaterialen moeten op een zodanige en deugdelijke manier worden geplaatst, zodat er geen schade aan de gemeentelijke eigendommen wordt veroorzaakt. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan, dan moet u dit melden bij de gemeente Moerdijk.

 • 3. Het bouwterrein en de omgeving moet zonder belemmeringen bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

 • 4. Voor het verrichten van werkzaamheden aan het bouwwerk, moet zoveel mogelijk, eerst het beschikbare eigen terrein als opslagterrein worden gebruikt. Uitsluitend in het geval dat het eigen terrein niet toereikend is, kan de openbare weg gedeeltelijk worden gebruikt.

 • 5. Het is verboden bouwhekken en/of opslag op de openbare weg te plaatsen, bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw, waardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw, op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hinder/overlast wordt aangedaan.

 • 6. Het is verboden de bestemming openbaar groen als opslagterrein te gebruiken, tenzij dit kennelijk onredelijk is ten aanzien van het te dienen belang.

Artikel 3 Veiligheid

 • 1. De (hulp)constructie moet op een degelijke manier worden geplaatst, waarbij rekening wordt gehouden dat deze niet mag omvallen, omwaaien, of ander gevaar oplevert. Daarnaast moet op de veilige (hulp)constructie op een correcte en veilige manier worden gewerkt.

 • 2. Bij het verlaten van het bouw- en opslagterrein moeten zodanige maatregelen worden getroffen, dat het opslag- en bouwterrein niet door andere personen kan worden betreden. Daarom is het aanbrengen van een deugdelijke afrastering, die moet worden afgesloten, een noodzakelijke maatregel.

 • 3. Indien gebruik wordt gemaakt van de openbare weg of een gedeelte hiervan, moeten de nodige borden/markeringen worden geplaatst voor de veiligheid van het verkeer. Tevens moeten er maatregelen worden genomen om te zorgen dat voetgangers op een deugdelijke manier gebruik kunnen maken van de openbare weg, conform het Handboek CROW wegafzettingen 96b.

 • 4. Bouwhekken die op of tegen de openbare weg zijn geplaatst, moeten worden voorzien van licht uitstralende lichtmasten of lampen en retro-reflecterende verkeersborden, conform het geldende Bordenboek.

 • 5. Het is verboden om buiten de bouwhekken na werktijd, bouwmaterialen of bouwmaterieel te plaatsen. Deze moeten op een zondanige manier worden opgeslagen dat ze geen gevaar/hinder opleveren voor de omgeving.

Artikel 4 Tijdsduur

 • 1. Bouwmaterieel, (hulp)constructies en bouwmaterialen zijn toelaatbaar, indien deze functioneel zijn voor een bouwactiviteit in uitvoering.

 • 2. Uiterlijk 14 dagen na oplevering van het bouwwerk moeten zowel het bouwterrein en opslagterrein, schoon en vrij van bouwmateriaal en materieel worden opgeleverd. Indien dit niet het geval is, en het betreft gemeentelijk grond, dan zal het Gemeentelijke Aannemingsbedrijf worden ingeschakeld en zullen de kosten op de overtreder worden verhaald.

Artikel 5 Afwijkingsbevoegdheid

Indien de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen, zijn college en burgemeester bevoegd om bepalingen uit de beleidsregel buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag gelegen na de bekendmaking ervan.

 • 2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 7 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregels gebruik van gemeentelijke grond door derden gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d.24 juni 2008,

de gemeentesecretaris

drs. A.E.B. Kandel

de burgemeester

H.W. den Duijn