Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent afkoppeling regenwater Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert

Geldend van 04-05-2017 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21-02-2017;

besluit:

Vast te stellen de bijgevoegde Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Gemeente

Weert, en het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze uit te voeren.

Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert

Artikel 1: Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht; 


 • b.

  Afkoppelen: het afstromend hemelwater gescheiden van afvalwater afvoeren en infiltreren in de bodem dan wel afvoeren naar oppervlaktewater; 


 • c.

  Verhard oppervlak: oppervlakte van daken, verharde erven en bestrating waarvan hemelwater tot afstroming komt; 


 • d.

  Gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater; 


 • e.

  Private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven, burgergroeperingen (zoals dorps- en wijkraden, verenigingen) en woningbouwcorporaties;

 • f.

  Particulier terrein: hieronder wordt verstaan terrein dat in eigendom is van private partij.

 • g.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert; 


 • h.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Weert; 


 • i.

  Waterschap: Waterschap Limburg.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling met inachtneming van het hier in bepaalde.

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. Het budgetplafond voor de regeling is wat betreft het gemeentelijk deel door de gemeenteraad vastgesteld bij gelegenheid van de vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021; en wel op jaarlijks € 50.000,-.

 • 2. Onderdeel van het budget is een bedrag van maximaal 10% voor organisatiekosten en overhead.

 • 3. Gemeente Weert en Waterschap Limburg dragen in gelijke mate (50%-50%) bij aan de aan de aan private partijen te verstrekken subsidie.

 • 4. Bij de verdeling van de subsidie houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen (eerder ingediende aanvraag gaat voor een later ingediende).

 • 5. Om voor subsidie in aanmerking te komen mag geen aanvang met het afkoppelen worden gemaakt voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist.

Artikel 4 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Weert.

 • 2. Het te subsidiëren, af te koppelen verhard oppervlak,

  • a)

   heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2 en maximaal 200 m²

  • b)

   is op het moment van aanvragen van de subsidie nog aangesloten op het openbaar gemengd riool

  • c)

   is niet eerder al afgekoppeld van het gemengd riool

  • d)

   zal via de afkoppelmaatregelen uiteindelijk infiltreren in de bodem

  • e)

   zal door de afkoppelmaatregel geen overlast veroorzaken

 • 3. Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming is met de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (zie blz 4-5 van de brochure Regenwater Schoon naar Beek en Bodem van de Limburgse waterbeheerders) tenzij het Waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan daarvan.(zie http://www.gve-watermanagement.nl/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-Regenwater-schoon-naar-beek-en-bodem.pdf )

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt inclusief BTW de feitelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 9,- per m2

 • 2. De hoogte van de bedragen als bedoeld in lid 1, is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van hun Beleidsregel Afkoppelen Regenwater Private Terreinen.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. Het college beslist over de aanvraag voor de subsidie.

 • 2. Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 3. Een aanvraag kan alleen door de eigenaar worden ingediend.

 • 4. Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5. Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet een aanvang met het afkoppelen worden gemaakt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de aanvraag:

  • a)

   indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid;

  • b)

   indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4, derde lid;

  • c)

   indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • d)

   indien het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen;

  • e)

   indien het afkoppelen anderszins vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

  • f)

   indien het subsidieplafond overschreden wordt.

 • 2. Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

  • a)

   de activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • b)

   de private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c)

   bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd;

Artikel 8 Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Het college beslist binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 2 weken verdagen.

 • 3. Het college deelt de in lid 1 dan wel 2 bedoelde beslissing mee aan de aanvrager.

 • 4. Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het voorlopige bedrag van de te verwachten subsidie.

 • 5. Het afkoppelen geschiedt overeenkomstig artikel 4, lid 3. Het college kan nadere voorschriften omtrent de uitvoering van het afkoppelen in de beschikking tot subsidieverlening opnemen.

Artikel 9 Betaling en vervallen

 • 1. De gemeente maakt binnen 3 weken nadat de aanvrager aan artikel 10, lid 3 heeft voldaan, de definitieve subsidiebeslissing bekend

 • 2. De gemeente gaat bij een voor de aanvrager positief besluit, zoals in lid 1 bedoeld, tezelfdertijd tot uitbetaling van de subsidie over.

 • 3. Bij het vaststellen van de definitieve subsidie zoals in lid 1 bedoeld wordt slechts van de artikel 8 lid 4 bedoelde voorlopige subsidie afgeweken voor zover dit samenhangt met feitelijke afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van het bij de aanvrage ingediende plan.

 • 4. De beschikbaar gestelde voorlopige afkoppelsubsidie vervalt indien:

  • a)

   binnen 3 maanden – behoudens in situaties van overmacht - na de beschikking tot subsidieverlening geen aanvang is gemaakt met de overeengekomen werkzaamheden voor het afkoppelen;

  • b)

   binnen 6 maanden na de beschikking tot subsidieverlening het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • c)

   de subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10.

  • d)

   de private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

  • e)

   de subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

  • f)

   de private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

  • g)

   de intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in de subsidiebeschikking omschreven wijze.

 • 2. In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en doelmatig onderhouden.

 • 3. De subsidieontvanger is verplicht binnen 2 weken na realisatie

  • a)

   het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden. De gemeente moet daarbij in de gelegenheid worden gesteld om zo nodig wijzigingen in de hemelwaterafvoeren te kunnen inspecteren.

  • b)

   een gespecificeerde factuur van de kosten te overleggen

  • c)

   foto’s van de relevante stappen in de uitvoering en van het eindresultaat te overleggen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking en heeft dezelfde looptijd als het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-03-2017.
De griffier,
M.H.R.M. Wolfs-Corten
De voorzitter,
A.A.M.M. Heijmans

Bijlage 1 Aanvraagformulier als bedoeld in de Stimuleringsregeling Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert

Gegevens aanvrager

Naam :

Straat :

Postcode en woonplaats :

Telefoon :

E-Mail :

Eventuele contactpersoon :

Bankrekeningnummer IBAN :

Gegevens af te koppelen oppervlakte

Straat :

Postcode en woonplaats :

Kadastrale aanduiding :

Soort af te koppelen verharding

plat dak/hellend dak/terras/parkeerplaats/

Oppervlakte af te koppelen verhard oppervlak (horizontaal gemeten) m2

Losse bijlage toevoegen met specificatie van de projectkosten (uitvoeringskosten die direct zijn toe te rekenen aan het afkoppelen inclusief BTW)

Bouwjaar pand

Wijze van afkoppelen

Over de tuin uitlopen/grindkoffer/infiltratiekratten/infiltratievijver/wadi/anders, namelijk:

Situatieschets

SVP op achterzijde formulier tekenen, of een aparte tekening bij voegen, getekend op een logische schaalgrootte (bijv. 1:100 / 1:200)

Werkzaamheden mogen pas uitgevoerd worden nadat u van de gemeente een subsidie-beschikking heeft ontvangen.

Ondergetekende verklaart eigenaar te zijn van het af te koppelen oppervlak

Aldus naar waarheid ingevuld,

Plaats :

Datum :

Handtekening