Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee houdende het peil in het bemalingsgebied Galathee

Geldend van 01-04-1990 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Galathee

De verenigde vergadering van het waterschap Goeree-Overflakkee;

gelezen de voorstellen van dijkgraaf en heemraden d.d. 11 januari 1990 en 23 maart 1990;

overwegende, dat het door het gemaal "Galathee" bemalen gebied groten- deels is gelegen binnen de blokgrens van de ruilverkaveling "Flakkee";

dat in het kader van deze ruilverkaveling werken zijn/worden uitgevoerd die het mogelijk maken de peilen van de waterstanden in dit gebied aan te passen;

dat het in verband met de gewenste waterbeheersing in dit gebied nood- zakelijk is - mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het grondgebruik en de overige bij de waterbeheersing betrokken belangen - de peilen van de waterstanden te herzien;

dat de herziene peilen pas kunnen worden gerealiseerd na uitvoering van de ruilverkavelingswerken;

dat het ontwerp van dit besluit en de daarbij behorende toelichting na voorafgaande openbare bekendmaking vanaf 20 februari 1990 gedurende dertig dagen voor een ieder ter inzage hebben gelegen ten kantore van het waterschap en ter secretarie van de gemeente Oostflakkee;

dat het ontwerp van dit besluit en de daarbij behorende toelichting tijdig, aan het bestuur van district IV en aan burgemeester en wethouders van Oostflakkee zijn gezonden;

dat tegen het ontwerp van dit besluit geen bezwaren zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de artikelen 87, 191 en 192 var, het reglement voor het waterschap Goeree-Overflakkee;

b e s l u i t :

 • I de peilen van de waterstanden die in het bemalingsgebied "Galathee" zullen worden gehandhaafd als volgt vast te stellen:

  foto

  een en ander zoals op de bij dit besluit behorende kaart nader is aangegeven en onder de volgende bepalingen:

  • a.

   indien de weersomstandigheden dat naar het oordeel van dijkgraaf en

   heemraden noodzakelijk maken, zíjn zij bevoegd de vorengenoemde peilen van de waterstanden in droge en zeer droge perioden te verhogen en in natte en zeer natte perioden te verlagen;

  • b.

   als regel zal de overgang van zomerpeil naar winterpeil in augustus of in september en de overgang van winterpeil naar zomerpeil in april of in mei plaats vinden, waarbij de weersgesteldheid en het verloop van de grondwaterstand in aanmerking worden genomen;

 • II de onder I genoemde nieuwe peilen eerst te realiseren nadat de ruilverkavelingswerken zijn uitgevoerd;

 • III de thans geldende peilbesluiten in het bemalingsgebied "galathee" in te trekken, zodra de onder II genoemde peilen zijn gerealiseerd;

 • IV de inwerkingtreding van dit besluit plaats te doen vinden op een nader door dijkgraaf en heemraden te bepalen datum;

 • V de datum van inwerkingtreding aan de nadere goedkeuring van gedeputeerde staten te onderwerpen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Middelharnis op 28 maart 1990.
De verenigde vergadering voornoemd,
, dijkgraaf.
, secretaris-rentmeester.

Bijlage 1 Peilbesluit Galathee

Peilbesluit Galathee

Bijlage 2 Bodemkaart Galathee

Bodemkaart Galathee

Bijlage 3 Drooglegging (huidige situatie) Galathee

Drooglegging (huidige situatie) Galathee

Bijlage 4 Gebiedskenmerkenkaart 2003 Galathee

Gebiedskenmerkenkaart 2003 Galathee

Bijlage 5 Maaiveldhoogtenkaart 2002 Galathee

Maaiveldhoogtenkaart 2002 Galathee

Bijlage 6 Nieuwe waterstaatkundige situatie Galathee

Nieuwe waterstaatkundige situatie Galathee

Bijlage 7 Te droog te nat (huidige situatie) Galathee

Te droog te nat (huidige situatie) Galathee

Bijlage 8 Te droog te nat (nieuwe situatie) Galathee

Te droog te nat (nieuwe situatie) Galathee