Regeling vervallen per 07-03-2023

Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022

Geldend van 20-04-2017 t/m 06-03-2023

Intitulé

Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z91544/ Raad-00215/7

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 21 maart 2017;

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 12 april 2017;

gelet op Hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor);

BESLUIT:

Het Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 20 april 2017,

de griffier, de voorzitter wnd,

M. van der Leur J. Bergervoet

Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Bronckhorst 2017-2022