Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 april 2017, DOS-2013-0010135, PZH-2017-584213349, tot openbaarmaking van de controlegegevens POP-3 (Besluit openbaarmaking controle gegevens POP-3 Zuid-Holland)

Geldend van 25-04-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 18 april 2017, DOS-2013-0010135, PZH-2017-584213349, tot openbaarmaking van de controlegegevens POP-3 (Besluit openbaarmaking controle gegevens POP-3 Zuid-Holland) (Prov. Blad 2017, 1830)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 8 van de Wet openbaarheid van bestuur, 19 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en 1.23 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het vanuit transparantie wenselijk is om, in navolging van de Staatssecretaris van Economische Zaken, de controle gegevens van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland openbaar te maken;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit openbaarmaking controle gegevens POP-3 Zuid-Holland

Artikel 1

 • 1.

  De uitkomsten van controles op de subsidies die op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland verstrekt zijn, worden periodiek openbaar gemaakt op de website www.rvo.nl.

 • 2.

  De openbaarmaking betreft de volgende gegevens:

  • a.

   totaal uitbetaald subsidiebedrag per jaar;

  • b.

   totaal ingehouden bedrag als gevolg van administratieve controles per jaar;

  • c.

   per jaar gecontroleerd bedrag ter plaatse, opgesplitst naar select gecontroleerd en a-select gecontroleerd;

  • d.

   per jaar ingehouden bedrag als gevolg van controles ter plaatse, opgesplitst naar select gecontroleerd en a-select gecontroleerd.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit openbaarmaking controle gegevens POP-3 Zuid-Holland.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 18 april 2017

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. J.H. de Baas, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Bij brief aan de Tweede Kamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 28 625, nr. 237) heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken aangegeven dat de uitkomsten van controles op subsidies die in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) worden verstrekt, openbaar gemaakt zullen worden.

Het POP-3 is een onderdeel van het GLB. De gegevens worden op niveau van de Uitvoeringsregeling openbaar gemaakt, zodat de gegevens niet te herleiden zijn tot individuele subsidieontvangers.

In de brief geeft de Staatssecretaris aan dat de provincies voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het POP-3. In navolging van de Staatssecretaris van Economische Zalen wordt besluiten de uitkomsten controles openbaar te maken.

De controle gegevens, op niveau van de Uitvoeringsregeling, worden jaarlijks gepubliceerd op de website van RVO.nl.