Besluit van de Verenigde Vergadering van het waterschap De Brielse Dijkring houdende het peil in het peilgebied Zoetwaterboezem

Geldend van 01-10-2004 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Zoetwaterboezem

DE VERENIGDE VERGADERING VAN HET WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING;

gelezen het voorstel van dijkgraaf en heemraden van 25 augustus 2004;

gelet op artikel 16 van de Wet op de waterhuishouding;

BESLUIT:

Een waterpeil van NAP vast te stellen voor de Zoetwaterboezem.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 september 2004.
De Verenigde Vergadering voornoemd,
de secretaris, de voorzitter,

Bijlage 1 Vaststelling VV peilbesluit Zoetwaterboezem

Vaststelling VV peilbesluit Zoetwaterboezem

Bijlage 2 Goedkeuring GS peilbesluit Zoetwaterboezem

Goedkeuring GS peilbesluit Zoetwaterboezem

Bijlage 3 Peilbesluit Zoetwaterboezem rapport

Peilbesluit Zoetwaterboezem rapport

Bijlage 4 Peilbesluit Zoetwaterboezem bijlagen

Peilbesluit Zoetwaterboezem bijlagen

Bijlage 5 Waterstaatkundige kaart Zoetwaterboezem

Waterstaatkundige kaart Zoetwaterboezem