Taalverordening Fries gemeente Achtkarspelen

Geldend van 01-05-2017 t/m heden

Intitulé

Taalverordening Fries gemeente Achtkarspelen

De gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen;

na het lezen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 maart 2017;

met het oog op artikel 5, eerste lid, van de Wet gebruik Friese taal;

besluit om vast te stellen de

Taalverordening Fries gemeente Achtkarspelen 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  bestuursorganen: de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, en ook de personen die onder hun verantwoordelijkheid werken;

 • 2.

  tweetaligheid: keuze voor de Nederlandse óf de Friese taal.

Artikel 2 Taalkeuze

 • 1. Iedereen kan de Friese of de Nederlandse taal gebruiken in het mondelinge en schriftelijke verkeer met bestuursorganen.

 • 2. De bestuursorganen kiezen in beginsel voor tweetaligheid.

 • 3. Bij de taalkeuze in een specifieke situatie houden de bestuursorganen rekening met het streven om de positie van de Friese taal in hun werkgebied te versterken.

Artikel 3 Schriftelijk verkeer

 • 1. Tenzij het gebruik van de Nederlandse of Friese taal is voorgeschreven, zijn bestuursorganen vrij in de keuze of zij een schriftelijk stuk in de Nederlandse of de Friese taal opstellen.

 • 2. De taalkeuze in het door bestuursorganen ontvangen stuk is bepalend voor de taalkeuze van, door of namens hen op te stellen correspondentie.

 • 3. Afwijkend van het eerste lid gebruiken bestuursorganen de Friese taal bij het opstellen van correspondentie met overheden waar de gemeente een intentieverklaring betreffende het gebruik van het Fries in het schriftelijk verkeer mee heeft gesloten.

Artikel 4 Vertaalregeling

 • 1. Als een schriftelijk stuk in de Friese taal is opgesteld, geeft het bestuursorgaan op verzoek een vertaling in de Nederlandse taal.

 • 2. De vertalingen worden gratis geleverd.

 • 3. In het geval van interpretatieverschillen geeft de tekst in het oorspronkelijke stuk de doorslag.

Artikel 5 Mondeling verkeer

Bij klantencontacten is de taalkeuze van de klant leidend. Dat geldt in het bijzonder voor klantencontacten via de telefoon of aan de balie. De telefoon wordt in het Fries opgenomen. Klanten zijn vrij om Fries of Nederlands te spreken.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden waarbij de toepassing van deze verordening naar de mening van een bestuursorgaan tot onredelijkheid leidt, kan het bestuursorgaan gemotiveerd afwijken van het bepaalde in de verordening.

Artikel 7 Slotbepalingen

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening gaat in op 1 mei 2017.

 • 2.

  De ‘Verordening Fries in het schriftelijk verkeer van de gemeente Achtkarspelen’ van 23 september 2010 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Taalverordening Fries gemeente Achtkarspelen 2017’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 april 2017.

mevr. J. van Hoppe MPM G. Gerbrandy

griffier voorzitter