Verordening Winkeltijden Drimmelen 2017

Geldend van 20-04-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden Drimmelen 2017

De raad van de gemeente Drimmelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Drimmelen 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  feestdagen:

  Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19 uur;

 • c.

  werkdagen:

  maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  wet:

  de Winkeltijdenwet;

 • e.

  winkel:

  een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden voorzover niet vrijgesteld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2. de ontheffing kan alleen worden verleend voor incidentele evenementen/acties.

 • 3. de ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen

 • 2. het college kan haar beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen

 • 3. Indien een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in deze Verordening wordt ingediend minder dan acht weken vóór het tijdstip waarop de aanvragen de ontheffing nodig heeft, kan het College besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar haar oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woonen leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening

 • 1. De Verordening Winkeltijden Drimmelen 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Winkeltijden Drimmelen 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 april 2017.

de raad voornoemd,

F.Ronde

griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

voorzitter