Peilbesluit Groot Voorne-West

Geldend van 28-06-2018 t/m 27-06-2018

Intitulé

Peilbesluit Groot Voorne-West

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA;

Op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 28-6-2018;

Gelet op:

- artikel 77 Waterschapswet;

- artikel 84 Waterschapswet;

- artikel 5.2 Waterwet;

- artikel 4.2 tot en met 4.4 Waterverordening Zuid-Holland;

- de nota 'Peilbesluiten bij waterschap Hollandse Delta 2013;

- het reglement van bestuur van waterschap Hollandse Delta

BESLUIT:

 • -

  het vigerend peilbesluit Groot Voorne West met bijbehorende waterpeilen en kaarten in te trekken;

 • -

  het peilbesluit Groot Voorne West, inclusief de nota van beantwoording van zienswijze ende bijbehorende toelichtingen en waterstaatkundige kaarten vast te stellen met de navolgendewaterpeilen;

 • foto

  foto

  foto

  foto

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering te Ridderkerk, 28 juni 2019
De Verenigde Vergadering voornoemd,
Secretaris-directeur, drs. A.A. van Vliet,
Dijkgraaf, ir. I.G.M. de Bondt

Bijlagen

Onderstaande bijlagen staan in de linker balk bij externe bijlagen. Deze bijlagen maken integraal ondereel uit van dit (peil)besluit.

- Besluit VV B1803258 vaststellen peilbesluit Groot Voorne West

- Bijlagen gebiedsanalyse Groot Voorne West

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 1

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 2

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 3

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 4

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 5

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 6

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 7

- Factsheets gebiedsanalyse Groot Voorne West deel 8

- Gebiedsanalyse Groot Voorne West

- K01A Vigerende waterstaatkundige situatie

- K01B Vigerende waterstaatkundige situatie

- K02A AGOR - waterstaatkundige situatie

- K02B AGOR - waterstaatkundige situatie

- K03 AGOR - algemene ecologie en landbouw

- K04 OGOR - algemene ecologie en landbouw

- K05 GGOR - algemene ecologie en landbouw

- K06 Bodemkaart en grondgebruik

- K07 Maaiveldhoogten

- K08 Drooglegging

- K09A Nieuwe waterstaatkundige situatie

- K09B Nieuwe waterstaatkundige situatie

- Nota van beantwoording zienswijze aangaande peilbesluit Groot Voorne West

- Peilbesluit Groot Voorne West

- Toetsing peilafwijkingen Groot Voorne West