Regeling vervallen per 02-01-2024

Nadere regels voorwerpen op de weg en uitstallingen Hoorn

Geldend van 22-04-2017 t/m 01-01-2024

Intitulé

Nadere regels voorwerpen op de weg en uitstallingen Hoorn

Zaaknummer: 1400593

Gelezen het voorstel van

 • -

  Nadere regels voorwerpen op de openbare weg en uitstallingen Hoorn

d.d. 17-1-2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 • -

  tot het vaststellen van de nadere regels met titel: Nadere regels voorwerpen op de weg en uitstallingen Hoorn behorende bij artikel 2:10 en 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn

Nadere regels voorwerpen op de weg en uitstallingen Hoorn.

Definities

Artikel 1

Binnenstad: gebied in gemeente Hoorn begrensd door het Markermeer/Hoornse Hop, de Hoge Vest, de Spoorsingel de Draafsingel en de Nieuwe Wal.

Winkelstraten: straten waarbij aan beide zijden van de straat winkels, restaurants of andere horecagelegenheden zijn gevestigd.

Uitzondering vergunningplicht voorwerpen op de weg

Artikel 2

Het verbod zoals gesteld in artikel 2:10 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn geldt niet indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in deze nadere regels onder artikel 4 tot en met 6.

Artikel 3

Artikel 2 is niet van toepassing op de binnenstad van de gemeente Hoorn.

Artikel 4

Een machine en/of constructies zoals hoogwerkers, containers, ecotoiletten, keetwagens, bouwhekken en steigers welke nodig zijn voor (bouw)werkzaamheden kunnen zonder vergunning worden geplaatst wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  het plaatsen duurt niet langer dan 14 dagen achtereenvolgend;

 • 2.

  het plaatsen gebeurt niet binnen een afstand van vijf meter van een kruising;

 • 3.

  bij plaatsing op het trottoir of voetgangersgedeelte wordt minimaal 1,5 meter van het trottoir of voetgangersgedeelte vrij gehouden;

 • 4.

  bij plaatsing voor een pand is de ruimte die in beslag wordt genomen niet groter dan de perceelbreedte van het desbetreffende perceel;

 • 5.

  bij plaatsing op de rijbaan wordt er minimaal 3,5 meter rijbreedte vrijgehouden;

 • 6.

  (nood)uitgangen worden niet belemmerd;

 • 7.

  het verkeer wordt niet in gevaar gebracht;

 • 8.

  de machines en/of constructies zijn permanent goed zichtbaar voor verkeersdeelnemers en gemarkeerd.

Artikel 5

Voorwerpen anders dan bedoeld in artikel 4 of verpakte stoffen welke nodig zijn voor (bouw)werkzaamheden kunnen zonder vergunning worden geplaatst wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de voorwerpen of stoffen worden op het trottoir, voetgangersgedeelte of in een parkeervak geplaatst;

 • 2.

  het plaatsen duurt niet langer dan drie achtereenvolgende dagen;

 • 3.

  er wordt minimaal 1,5 meter trottoir of voetgangersgedeelte vrijgehouden;

 • 4.

  bij plaatsing voor een pand is de ruimte die in beslag wordt genomen niet groter dan de perceelbreedte van het desbetreffende perceel;

 • 5.

  de hoogte van de voorwerpen of stoffen bedraagt niet meer dan 1,5 meter;

 • 6.

  (nood)uitgangen worden niet belemmerd;

 • 7.

  het verkeer wordt niet gevaar gebracht;

 • 8.

  na verwijdering wordt de weg onmiddellijk gereinigd door degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten.

Artikel 6

Voor zowel artikel 4 als artikel 5 gelden nog de volgende voorwaarden:

 • 1.

  brandkranen, bluswaterwinplaatsen en nutsvoorzieningen moeten worden vrijgehouden en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

 • 2.

  Het plaatsen is niet toegestaan op plekken waar onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Uitzondering vergunningplicht uitstallingen

Artikel 7

Het verbod zoals gesteld in artikel 2:10 lid 1 jo. artikel 4:15 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn geldt niet indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in deze nadere regels onder artikel 8 tot en met 12.

Artikel 8

 • 1. Het uitstallen van goederen mag uitsluitend tot doel hebben de aandacht van het publiek op de uitgestalde goederen te vestigen. Het mag niet leiden tot verkoop op de openbare weg.

 • 2. De uitgestalde goederen moeten een relatie hebben met het gangbare assortiment van de desbetreffende winkel (dus geen afvalbakken en -containers met reclame).

 • 3. De uitstallingen mogen uitsluitend op of boven de openbare weg aanwezig zijn tijdens de uren gedurende dat de winkel voor het publiek is geopend.

 • 4. De uitstallingen mogen niet worden geplaatst op dagen dat er kermis of voor- en najaarsmarkt, lappendag en zaterdagmarkt voor zover dit voor of in de directe omgeving van een perceel is.

 • 5. Indien het in verband met ter plaatse uit te voeren openbare werken of om enigerlei andere reden naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk is de uitstallingen te verwijderen, te verplaatsen of de afmetingen ervan te wijzigen, zal deze verwijdering, verplaatsing of wijziging door en voor rekening van de ondernemer geschieden.

Artikel 9

 • 1. De uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst op het trottoir, onmiddellijk tegen of aan de gevel van de winkel waartoe de uitstalling zal gaan behoren of in de bij de winkel behorende portieken.

 • 2. Uitstallingen mogen niet in de looplijn van het publiek worden geplaatst.

 • 3. De doorgang voor het voetgangersverkeer dient op het trottoir minimaal 1,50 m te zijn.

 • 4. De doorgang voor het voetgangersverkeer in winkelstraten dient minimaal 3 m te zijn.

 • 5. De breedte van de uitstalling mag niet groter zijn dan de perceelbreedte van de winkel waartoe de uitstalling behoort, exclusief de toegang tot de winkel.

 • 6. De hoogte van de uitstalling mag niet meer dan 1,50 m bedragen.

 • 7. Uitstallingen in niet-winkelstraten mogen, tenzij anders is bepaald, maximaal 0,60 m uit de gevel staan.

 • 8. Uitstallingen in winkelstraten mogen, tenzij anders is bepaald, maximaal 1,20 m uit de gevel staan.

 • 9. Verrijdbare rekken, standaards, stellages e.d. dienen van een dusdanige constructie of uitvoering te zijn, dan wel zodanig tegen of aan de gevel te zijn vastgezet, dat deze niet door derden verplaatst of omvergelopen kunnen worden.

 • 10. Het uitstallen van goederen wordt slechts toegelaten waar dit uit oogpunt van verkeer en veiligheid mogelijk is.

 • 11. Het uitstallen van goederen mag geen gevaar voor de omgeving en/of gevaar voor de voorbijgangers opleveren.

 • 12. Het uitstallen van goederen wordt niet toegestaan bij toegangsdeuren en nooduitgangen.

 • 13. De uitstalling dient een ordelijk aanzien te hebben en mag geen aanleiding geven tot vervuiling van de openbare weg.

 • 14. De houder van de ontheffing dient de openbare weg te reinigen of te laten reinigen, als die weg is verontreinigd ten gevolge van het uitstallen van de goederen.

 • 15. Het uitstallen van goederen is niet toegestaan op momenten dat de openbare weg gereinigd wordt.

 • 16. Voor het Nieuwland (even nummers) geldt een uitsterfconstructie. De ondernemers die op 15 april 2010 met een vergunning/ontheffing voor het hebben van uitstallingen hebben, mogen deze laten staan totdat een andere ondernemer het perceel overneemt.

Artikel 10

Voor de volgende straten gelden voor uitstallingen een uitzondering op artikel 9 met betrekking tot de afstand uit de gevel dan wel niet toegestane uitstallingen:

 • a)

  Breed: 1,20 m;

 • b)

  Dubbele Buurt/Vale Hen: 0,60 m;

 • c)

  Gedempte Turfhaven: 1,20 m;

 • d)

  Gouw: 1,20 m;

 • e)

  Grote Noord: 1,20 m;

 • f)

  Grote Oost tot Bottelsteeg: 1,20 m;

 • g)

  Kerkstraat: geen uitstallingen toegestaan;

 • h)

  Kerkplein voor de nummers 31 t/m 39: 1,20 m;

 • i)

  Kleine Noord: 1,20 m;

 • j)

  Kruisstraat: geen uitstallingen toegestaan voor 1 t/m 4 en 6 en voor de nummers 5, 7 t/m 32: 1,20 m;

 • k)

  Lange Kerkstraat: 0,60 m;

 • l)

  Muntstraat: 0,60m;

 • m)

  Nieuwe Noord:

  • 1.

   geen uitstalling toegestaan voor 27, 29, 32 t/m 44 (even nummers), 74 en 76;

  • 2.

   voor de westzijde nummers 2 t/m 30 1,20 m;

  • 3.

   voor de westzijde nummers 1a (m.u.v. 1b) t/m 21 1,20 m;

  • 4.

   voor de oostzijde nummers 46 t/m 52 (even nummers) 1,20 m;

  • 5.

   voor de westzijde nummer 1b 0,60 m;

  • 6.

   voor de westzijde nummers 31 t/m 67 0,60 m;

  • 7.

   voor de oostzijde nummers 53 t/m 72 0,60 m;

 • n)

  Nieuwsteeg: 0,60 m

 • o)

  Nieuwstraat 1,20 m

 • p)

  Nieuwland:

  • 1.

   even nummers 2 t/m 12 1,20 m en vanaf nummer 14 niets (uitsterfconstructie, artikel 9 lid 16);

  • 2.

   oneven: geen uitstallingen toegestaan;

 • q)

  Onder de Boompjes: 0,60 m;

 • r)

  Ramen: 0,60 m;

 • s)

  Spoorstraat: geen uitstallingen toegestaan, 4 t/m 12 0,60 m;

 • t)

  Stationsplein: 1,20 m;

 • u)

  Scharloo: 0,60 m;

 • v)

  Veemarkt: 0,60 m.

Artikel 11

Tijdens de voor- en najaarsmarkt, lappendag en zaterdagmarkt gelden aan de marktzijde in aanvulling op artikel 8 lid 4 de volgende regels:

 • a)

  Nieuwstraat en Gouw: geen uitstallingen toegestaan

 • b)

  Gedempte Turfhaven en Breed: 0,60 m

Artikel 12

 • 1. In winkelgebied de Huesmolen gelden de volgende regels met betrekking tot uitstallingen:

  • a.

   in winkelstraten is een uitstalling van 0,60 m toegestaan;

  • b.

   in overige gevallen is 1,20 m toegestaan;

  • c.

   de winkeluitstallingen dienen direct aan de gevel geplaatst te worden en niet aan de waterzijde;

  • d.

   wanneer de loopruimte 3,00 m of minder is, gerekend vanaf de gevel, mag geen winkeluitstalling plaatsvinden.

 • 2. In winkelgebied Betje Wolffplein gelden de volgende regels met betrekking tot uitstallingen:

  • a.

   wanneer de loopruimte 3,00 m of minder is gerekend vanaf de gevel, mag er geen winkeluitstalling plaatsvinden;

  • b.

   ter hoogte van Betje Wollfplein 169 t/m 115 is een uitstalling van 1,20 m toegestaan;

  • c.

   een winkeluitstalling mag, met inachtneming van lid 2 onder a., maximaal 0,60 m dan wel 1,20 m bedragen.

 • 3. In winkelgebied Aagje Dekenplein gelden de volgende regels met betrekking tot uitstallingen:

 • a. wanneer de loopruimte 3,00 m of minder is gerekend vanaf de gevel, mag er geen winkeluitstalling plaatsvinden;

 • b. ter hoogte van Aagje Dekenplein nummer 1,4 en 6, nummer 25, 26 en nummer 29 is een uitstalling van 1,20 m toegestaan;

 • c. een winkeluitstalling mag, met inachtneming van lid 3 onder a., maximaal 0,60 m dan wel 1,20 m bedragen.

 • 4. In winkelgebied De Beurs is een uitstalling van 1,20 m toegestaan.

 • 5. In winkelgebied Korenbloem gelden de volgende regels met betrekking tot uitstallingen:

 • a. wanneer de loopruimte 3,00 m of minder is gerekend vanaf de gevel, mag er geen winkeluitstalling plaatsvinden;

 • b. er is een uitstalling toegestaan van 0,60 m met uitzondering van de winkels aan de buitenzijde;

 • c. de winkels aan de buiten zijde mogen, in achtneming met lid 5 onder a. een uitstalling van 1,20 m.

 • 6. In winkelgebied Grote Beer gelden de volgende regels met betrekking tot uitstallingen:

 • a. wanneer de loopruimte 3,00 m of minder is gerekend vanaf de gevel, mag er geen winkeluitstalling plaatsvinden;

 • b. een winkeluitstalling mag, met inachtneming van lid 6 onder a., maximaal 0,60 m dan wel 1,20 m bedragen;

 • c. rond de pilaren, midden in het loopgebied, langs zijgevels van de winkels en blinde gevels van het winkelcentrum zijn geen uitstallingen toegestaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding en titel

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De officiële titel van de nadere regels is Nadere regels voorwerpen op de weg en uitstallingen Hoorn.

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

Gemeenteblad

Aldus vastgesteld, 28 februari 2017

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                            de burgemeester,