Regeling geveltuintjes vesting Heusden 2017

Geldend van 19-04-2017 t/m heden

Intitulé

Regeling geveltuintjes vesting Heusden 2017

Spelregels en tips geveltuintjes in de vesting Heusden

Verschillende straten in de vesting Heusden hebben geen voortuinen. Om het straatbeeld dan toch wat groener te maken, kunt u een geveltuin aanleggen. Dit is een smalle groenstrook, of een bloembakje direct tegen de voorgevel van uw huis. Een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk.

U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het maken van een geveltuintje. Er gelden wel een paar spelregels:

 • ·

  De geveltuin mag maximaal 30 centimeter, de standaardafmeting van een stoeptegel, breed zijn. Dit wordt gemeten vanaf de gevel van uw woning. Zorg er wel voor dat er op de aanwezige loopstrook een loopruimte overblijft van minimaal 0.90 meter. De rest van de stoep moet goed bereikbaar en vrij van overhangend groen blijven. De tuin mag langs de hele lengte van uw eigen voorgevel lopen. De maximale graafdiepte voor de geveltuin is 30 centimeter.

 • ·

  Om te voorkomen dat de rest van de bestrating uit zijn verband raakt, moeten de uitgenomen stenen haaks in de grond worden gezet. Ze dienen dan als rand voor de tuin.

 • ·

  Graaf heel voorzichtig, er kunnen namelijk kabels en leidingen onder de grond zitten. De gemeente is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade. Wel kan schade op de veroorzaker worden verhaald.

 • ·

  Plaats in de geveltuin geen planten die uitgroeien tot grote struiken of bomen. De wortels van deze planten worden namelijk ook erg groot en kunnen problemen geven aan de bestrating en aan de ondergrondse kabels en leidingen.

 • ·

  U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw geveltuintje. U haalt zelf overhangende takken, dode bladeren, onkruid en zwerfvuil weg en houdt straatnaamborden en overig straatmeubilair vrij en zichtbaar. De geveltuin mag uiteraard geen overlast veroorzaken voor de omgeving.

 • ·

  Er is geen sprake van eigendomsverkrijging door verjaring. De grond blijft dus altijd eigendom van de gemeente. U krijgt slechts de benodigde grond voor het geveltuintje in bruikleen. Het is dan ook niet toegestaan om een afrastering of iets dergelijks om de geveltuin te zetten. Het kan zijn dat de gemeente of de nutsbedrijven werkzaamheden moeten verrichten op of onder uw geveltuin, of een object ter plaatse neer moeten zetten, zoals een verkeersbord. Het risico bestaat dan dat de geveltuin wordt aangetast, verwijderd of beschadigd. De gemeente, noch de nutsbedrijven zijn hiervoor aansprakelijk. Als u of de nieuwe bewoner geen geveltuin meer wenst, dient u de situatie in oude staat terug te brengen.

Tips voordat u met de aanleg van een geveltuin begint:

 • ·

  De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg. Als u in een huurwoning woont, is het belangrijk om contact op te nemen met uw verhuurder.

 • ·

  Betrek bij het aanleggen van een geveltuin ook uw buren. Uw idee kan anderen inspireren, maar ook tot vragen leiden. Het is goed om dat vooraf met elkaar te bespreken.

 • ·

  Denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van uw woning.

 • ·

  Planten hebben natuurlijk wel een beetje verzorging nodig. Vervang het uitgegraven zand door tuingrond en meng de ondergrond er een beetje doorheen. Geef planten op warme dagen wat extra water en knip ze, als het nodig is, een beetje bij.

 • ·

  Bij sommige huizen bestaat de bestrating uit ander materiaal, waaronder hardstenen platen. In dergelijke gevallen kan een bloembakje een goede oplossing zijn.

Of en, zo ja, hoe een geveltuintje kan worden aangelegd, is soms afhankelijk van de feitelijke situatie. Soms kan een klein bloembakje handiger zijn dan het verwijderen van bestrating. Er kunnen nadere eisen worden gesteld aan de gebruikte materialen, of aan de locatie. Neem gerust voorafgaand aan de materiaalkeuze contact op met de stadsrestaurateur. Bij andere vragen of twijfel over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de wijkopzichter van de buitendienst via telefoonnummer 073 – 513 17 89, of via e-mail info@heusden.nl.