Regeling vervallen per 12-03-2024

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard.

Geldend van 01-04-2017 t/m 11-03-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 7, derde lid, van de Erfgoedverordening Nissewaard 2016;

besluit de volgende nadere regels vast te stellen:

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard.

Artikel 1 Activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   onderhouds- of restauratiewerkzaamheden aan een gemeentelijk monument die noodzakelijk zijn voor het behoud van het monument of de monumentale waarde daarvan;

  • b.

   het uitvoeren van bouwhistorisch en -technisch onderzoek aan een gemeentelijk monument.

 • 2. De subsidie kan alleen worden verstrekt als de werkzaamheden of het onderzoek worden uitgevoerd door een bedrijf dat beschikt over aantoonbare specialistische kennis en ervaring op dit vakgebied.

Artikel 2 Doelgroep

De subsidie wordt alleen verstrekt aan de eigenaar of beperkte gerechtigde van een gemeentelijk monument.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor het jaar 2017 bedraagt € 5.522,00.

 • 2. Het subsidieplafond vanaf het jaar 2018 bedraagt € 10.000,00 per jaar.

 • 3. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van volledige subsidieaanvragen.

Artikel 4 Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het bij deze Subsidieregeling als bijlage 1 vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 5 Werkzaamheden en kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alleen de hierna genoemde werkzaamheden komen voor subsidie in aanmerking, indien de kosten niet meer bedragen dan het achter die werkzaamheden vermelde bedrag (exclusief BTW) of percentage:

 • a.

  aan de fundering:

  • 1.

   het verbeteren of vernieuwen van fundering op staal: € 120,00 per meter;

  • 2.

   het verbeteren of vernieuwen van fundering op palen: € 250,00 per meter;

 • b.

  aan eenvoudig gemetselde gevels:

  • 1.

   het herstellen van halfsteensmetselwerk voor gebouwen zonder woonfunctie: € 25,00 per m2;

  • 2.

   het herstellen van halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie: € 35,00 per m2;

  • 3.

   het herstellen van 2 x halfsteensmetselwerk: € 35,00 per m2;

  • 4.

   het herstellen van steensmetselwerk: € 35,00 per m2;

 • c.

  aan houten gevels:

  • 1.

   het herstellen van houten gevels van gebouwen zonder woonfunctie: € 15,00 per m2;

  • 2.

   het herstellen van houten gevels met binnenwerk en isolatie: € 30,00 per m2;

 • d.

  aan siermetselwerk als uitgemetselde sleuven, muizetanden, rollagen, strekken, hanekammen en vlechtingen:

  • 1.

   het herstellen van halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie: € 40,00 per m2;

  • 2.

   het herstellen van 2 x halfsteensmetselwerk: € 40,00 per m2;

  • 3.

   het herstellen van steensmetselwerk: € 50,00 per m2;

 • e.

  aan kozijnen:

  • 1.

   het herstellen of vernieuwen van houten kozijnen: € 35,00 per m2;

 • f.

  aan een rieten dak:

  • 1.

   het herstellen of vernieuwen van de dakbedekking: € 16,00 per m2;

  • 2.

   het herstellen van de rieten kapconstructie met bedekking, te weten onderconstructies, rietlatten en dakbedekking: € 32,00 per m2;

 • g.

  aan een pannendak:

  • 1.

   het herstellen of vernieuwen van een pannendakbedekking, te weten dakbedekking en panlatten: € 12,00 per m2;

  • 2.

   het herstellen van de kapconstructie met bedekking, te weten onderconstructies, dakbeschot, panlatten en dakbedekking: € 30,00 per m2;

 • h.

  aan goten:

  • 1.

   het herstellen of vernieuwen van baddinggoten: € 15,00 per strekkende meter;

  • 2.

   het herstellen of vernieuwen van bakgoten met gootklossen en betimmering: € 30,00 per strekkende meter;

 • i.

  aan voegwerk:

  • 1.

   het herstellen of vernieuwen van eenvoudig voegwerk indien dit geen deel uitmaakt van een gesubsidieerd herstel van de gevels: € 12,00 per m2;

  • 2.

   het herstellen of vernieuwen van snij- of geknipt voegwerk indien dit op historische gronden van het betreffend gebouw deel uitmaakt: € 20,00 per m2;

 • j.

  aan de hoofddraagconstructie:

  • 1.

   het herstellen of vernieuwen van de hoofddraagconstructie indien het herstel van essentieel belang is voor het behoud van het pand: 25% van de kosten;

 • k.

  aan monumentale elementen:

  • 1.

   het herstellen of vernieuwen van monumentale elementen, zoals hekwerken, schoorstenen, en dergelijke, welke zijn opgenomen in de redengevende beschrijving van het monument in de het gemeentelijk erfgoedregister: 25% van de kosten;

 • l.

  voor een noodzakelijk bouwhistorisch of -technisch rapport:

  • 1.

   het uitvoeren van bouwhistorisch en -technisch onderzoek en het laten opstellen van een rapport daarvan: 50% van de kosten, maar niet meer dan € 250,00.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie wordt berekend door de in aanmerking komende kosten, bedoeld in artikel 5, bij elkaar op te tellen, en het totaal te verhogen met de verschuldigde BTW.

 • 2. De subsidie kan niet meer bedragen dan 50% van de aanneemsom (inclusief BTW).

 • 3. Als het berekende subsidiebedrag:

  • a.

   minder bedraagt dan € 200,00, dan wordt de subsidie geweigerd;

  • b.

   meer bedraagt dan € 1.500,00, dan wordt niet meer subsidie verstrekt dan € 1.500,00.

Artikel 7 Indexatie van bedragen

De in deze Subsidieregeling genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2019, aan de hand van het indexcijfer voor prijzen en lonen, bedoeld in de begroting voor het betreffende jaar.

Artikel 8 Beslistermijn

Op de aanvraag wordt beslist binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag, welke termijn voor ten hoogste acht weken kan worden verdaagd.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Nissewaard kan de subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  met de werkzaamheden is begonnen voordat op de aanvraag is beslist;

 • b.

  de voor het verrichten van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen niet zijn verleend;

 • c.

  de werkzaamheden niet sober en doelmatig zijn;

 • d.

  het gemeentelijk monument na het treffen van de voorzieningen niet voldoet aan redelijk eisen vanuit het oogpunt van monumentenzorg;

 • e.

  voor werkzaamheden aan het gemeentelijk monument binnen een periode van twee jaar voor de indiening van de aanvraag op grond van deze Subsidieregeling subsidie is verstrekt voor hetzelfde monument;

 • f.

  de te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de materiaalkosten, op grond van een verzekering worden gedekt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze Subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad, en zij werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze Subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard van 21 maart 2017.

De secretaris,

M.L.M. Weerts
De burgemeester,
M. Salet

Bijlage 1 bedoeld in artikel 4

Aanvraagformulier (PDF; 261 KB)

Aanvraagformulier

Eigenaren van gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor subsidie voor onderhouds- of restauratiewerkzaamheden. De gemeente Nissewaard heeft in de Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard vastgelegd onder welke voorwaarden subsidie aangevraagd kan worden. Het is raadzaam deze regeling door te nemen voor u subsidie aanvraagt.

Gegevens eigenaar

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Bent u juridisch eigenaar van het pand? NEE / JA (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Bent u beperkt gerechtigde van het pand? NEE / JA (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Gegevens gemeentelijk monument waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Kadastraal perceel:

Gegevens restauratie

Voor welke van de volgende werkzaamheden vraagt u subsidie aan (aankruisen wat van toepassing is).

Fundering

 • [ ]

  Het verbeteren of vernieuwen van fundering op staal.

 • [ ]

  Het verbeteren of vernieuwen van fundering op palen.

Eenvoudig gemetselde gevels

 • [ ]

  Het herstellen van halfsteensmetselwerk voor gebouwen zonder woonfunctie.

 • [ ]

  Het herstellen van halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie.

 • [ ]

  Het herstellen van 2 x halfsteensmetselwerk.

 • [ ]

  Het herstellen van steensmetselwerk.

Houten gevels

 • [ ]

  Het herstellen van houten gevels van gebouwen zonder woonfunctie.

 • [ ]

  Het herstellen van houten gevels met binnenwerk en isolatie.

Siermetselwerk als uitgemetselde sleuven, muizetanden, rollagen, strekken, hanekammen en vlechtingen:

 • [ ]

  Het herstellen van halfsteensmetselwerk met binnenwand en isolatie.

 • [ ]

  Het herstellen van 2 x halfsteensmetselwerk.

 • [ ]

  Het herstellen van steensmetselwerk.

Kozijnen

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van houten kozijnen.

Rieten dak

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van de dakbedekking.

 • [ ]

  Het herstellen van de rieten kapconstructie met bedekking, te weten onderconstructies, rietlatten en dakbedekking.

Pannendak

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van een pannendakbedekking, te weten dakbedekking en panlatten.

 • [ ]

  Het herstellen van de kapconstructie met bedekking, te weten onderconstructies, dakbeschot, panlatten en dakbedekking.

Goten

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van baddinggoten.

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van bakgoten met gootklossen en betimmering.

Voegwerk

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van eenvoudig voegwerk indien dit geen deel uitmaakt van een gesubsidieerd herstel van de gevels.

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van snij- of geknipt voegwerk indien dit op historische gronden van het betreffend gebouw deel uitmaakt.

Hoofddraagconstructie

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van de hoofddraagconstructie indien het herstel van essentieel belang is voor het behoud van het pand.

Monumentale elementen

 • [ ]

  Het herstellen of vernieuwen van monumentale elementen, zoals hekwerken, schoorstenen, en dergelijke, welke zijn opgenomen in de redengevende beschrijving van het monument in de het gemeentelijk erfgoedregister.

Noodzakelijk bouwhistorisch of -technisch rapport

 • [ ]

  Het uitvoeren van bouwhistorisch en -technisch onderzoek en het laten opstellen van een rapport daarvan.

Toelichting:

Bijlagen

Een aanvraag om subsidie bevat in elk geval:

 • 1.

  een werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren, de wijze van verwerking en de exacte omvang van de werkzaamheden in m2 en m1 aangeduid, en

  • a.

   indien nodig begeleid van bouwkundige tekeningen, of

  • b.

   actueel fotomateriaal van de te herstellen onderdelen van het monument;

 • 2.

  een offerte van de uit te voeren werkzaamheden, niet ouder dan 1 jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen, of een offerte voor bouwhistorisch en -technisch onderzoek en het laten opstellen van een rapport daarvan.

Als de door u verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, dan neemt de gemeente contact met u op. Daarbij krijgt u de gelegenheid om de aanvraag binnen vier weken aan te vullen.

Let op: de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend, is bepalend voor de verdeling van het beschikbare subsidiebedrag (bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling).

Handtekening

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld.

Plaats:

Datum:

Handtekening: