Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Hof van Twente 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT Afvalstoffenverordening Gemeente Hof van Twente 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente

gelet op het daaromtrent bepaalde in de Afvalstoffenverordening Gemeente Hof van Twente 2017, verder te noemen ”verordening”;

overwegende, dat

 • 1.

  het in het belang van de doelmatige verwijdering van huishoudelijke- en andere categorieën van afvalstoffen wenselijk is regels te stellen ter uitvoering van de artikelen 3, 4, 5, 7, 8,  9, 10, 11, 13 van de verordening;

 • 2.

  de paragraafnummering en de daaronder vemelde artikelen verwijzen naar die verordening. 

  besluiten:

  onder intrekking van het Uitvoeringsbesluit, behorende bij de Afvalstoffenverordening 2010 vast te stellen de volgende regels ter uitvoering van de verordening:

1 lnzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 1 Aanwijzing inzameldienst (art. 3 afvalstoffenverordening)

Als inzameldienst, waaraan de afzonderlijke categorieën huishoudelijke afvalstoffen m.u.v. de huis-aan-huis-inzameling van textiel en papier dienen te worden aangeboden, wordt Twente Milieu NV aangewezen.

Artikel 2 Aanwijzing andere inzamelaars (art 4 afvalstoffenverordenig)

Voor oud papier en karton worden aangewezen:

Albatrosschool Goor

Muziekvereniging Amicitia Delden

O.B.S. Azelo Azelo

O.B.S. Brookschole Markelo

O.B.S. Deldenerbroek Ambt Delden

Vollybalvereniging Devoc Delden

Buurtvereniging Elsenerbroek Markelo

O.B.S. Elserike Markelo

Protestantse gemeente Delden Delden

Goors Mannenkoor Goor

O.B.S. Gijmink Goor

Harmonie Diepenheim Diepenheim

R.K. Basisschool Heeckeren Goor

Ver. Heemkunde Ambt Delden Delden

Protestantse Gemeente Goor Goor

Accordeonvereniging K.N.A. Goor

Markelo's Mannenkoor Markelo

Oudercommissie School Markvelde Diepenheim

Kath. St.v. Onderwijs Bentelo Bentelo

Zang- en Oratoriumvereniging Onze Stem Goor

Voetbalvereniging Rood Zwart Delden

O.B.S. Stokkum Markelo

Zangvereniging Tavenu Goor

Zwemclub Twickel Delden

O.B.S. De Wiekslag Goor

Voetbalvereniging W.V.V. '34 Hengevelde

O.B.S. De Zwaluw Markelo

Voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomen actie worden aangewezen:

Maarkelse Boake Markelo

P.J.O. HAJO Bentelo Bentelo

Paasvuur Comité Diepenheim Diepenheim

Voor de inzameling als milieupark:

De Bruins & Kwast Recycling B.V. / Groenrecycling-Twente B.V. te Goor

Artikel 3 Aanwijzing van inzamelplaats (art 5 afvalstoffenverordenig)

Grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en grof tuinafval kunnen op volgende inzamelplaats (hierna milieupark) worden achtergelaten:

Milieupark gemeente Hof van Twente, Mossendamsdwarsweg 1 (locatie Bruins & Kwast / Groenrecycling-Twente BV) te Goor

Artikel 4 Frequentie van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (art. 7, lid 1)

Huishoudelijk restafval

Minicontainers voor huishoudelijk restafval wordt éénmaal per twee weken ingezameld. Ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval worden op basis van vullingsgraad geledigd.

Groente, fruit en tuin-afval

Minicontainers voor groente, fruit en tuin-afval (hierna gft-afval) wordt éénmaal per twee weken ingezameld.

Verpakkingen:

Minicontainers voor verpakkingen wordt éénmaal per twee weken ingezameld.

Ondergrondse containers voor verpakkingen worden op basis van vullingsgraad geledigd.

Oud papier:

Oud papier en karton wordt of aan huis ingezameld of kan gebracht worden naar een verzamellocatie van de hierboven genoemde inzamelaars.

Glas:

Ondergrondse containers voor glas worden op basis van vullingsgraad geledigd.

Textiel:

Ondergrondse containers voor textiel worden op basis van vullingsgraad geledigd.

Klein chemisch afval (KCA):

KCA kan op afroep aangeboden worden.

Kerstbomen:

Jaarlijks worden in een vooraf te bepalen week in de maand januari de kerstbomen door de bovengenoemde inzamelaars (in een deel van de gemeente) ingezameld.

Artikel 5 Afvalscheiding (art. 7 lid 2 afvalstoffenverordening)

Als categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld, worden aangewezen:

 • a.

  groente, fruit en tuinafval (GFT-afval)

 • b.

  klein chemisch afval (KCA)

 • c.

  glas (glazen verpakkingen)

 • d.

  Oud papier en karton (OPK)

 • e.

  Verpakkingen van plastic, drankenkartons en verpakking van metalen (hierna verpakkingen)

 • f.

  Textiel

 • g.

  Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

 • h.

  Bouw- en sloopafval

 • i.

  Onbewerkt en bewerkt hout (A- en B-hout)

 • j.

  C-hout

 • k.

  Grof tuinafval

 • l.

  Asbest en asbesthoudend afval

 • m.

  Autobanden

 • n.

  Licht verontreinigde grond

 • o.

  Schone grond

 • p.

  Kerstbomen

 • q.

  Metalen

 • r.

  Grof huishoudelijk restafval

 • s.

  Huishoudelijk restafval

De omschrijving van categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in dit artikel staan beschreven op de website van Twente Milieu.

Artikel 6 Gescheiden aanbieding (art. 8)

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:

 • a.

  de personen die woonachtig zijn in de percelen die zijn aangesloten op een verzamelcontainer;

 • b.

  personen die woonachtig zijn in percelen waar aantoonbaar geen ruimte is voor het plaatsen van 1 grijze en 1 groene container.

Artikel 7 Vaststellen dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden (art. 9)

Groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en karton, verpakkingen en fijn huishoudelijk restafval:

De dagen waarop gft-afval, verpakkingen en huishoudelijk restafval kan worden aangeboden, worden via de website van de inzameldienst bekend gemaakt. De gebruiker van een minicontainer moet ervoor zorgen dat de minicontainer op de vastgestelde inzameldag voor 07.00 uur wordt aangeboden en zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk om 19.00 uur van de openbare weg is verwijderd.

Milieupark:

Huishoudelijke afvalstoffen mogen op het Milieupark uitsluitend tijdens de openingstijden worden aangeboden. De openingstijden worden op de gemeentelijke website bekend gemaakt.

Verzamelcontainers voor fijn huishoudelijk restafval, glas, verpakkingen en textiel:

Het is verboden om afvalstoffen in de verzamelcontainers te deponeren op een ander tijdstip dan tussen 07:00 uur en 21:00 uur.

Klein chemisch afval (KCA):

KCA wordt op afroep ingezameld door de inzameldienst. Dit mag slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken.

Kerstbomen:

De dagen en tijden waarop kerstbomen kunnen worden aangeboden, worden bekendgemaakt via publicatie in het “huis aan huis” weekblad door de inzamelaar.

Oud papier en karton:

De dagen en tijden waarop oud papier en karton ter inzameling kan worden aangeboden worden aan de gebruikers van de betrokken percelen bekendgemaakt door de inzamelaars van oudpapier en karton.

Bijzondere gevallen:

Bij wegwerkzaamheden of slechte weersomstandigheden waarbij de inzameling moet stoppen dan wel wijzigen worden de ter plaatse betrokken gebruikers van percelen door de inzameldienst nader geinformeerd over eventuele wijzigingen van de afvalinzameling.

Artikel 8 Aanwijzing inzamelmiddel of – voorziening (art. 10 afvalstoffen-verordening)

Als inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van de verordening, wordt aangewezen:

 • a.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval, groente, fruit- en tuinafval, en verpakkingen is voor laagbouwwoningen en andere niet gestapelde woningen in principe één gechipte minicontainer (hierna minicontainer) per afvalstroom aangewezen.

  • -

   Voor huishoudelijk restafval en groente, fruit- en tuinafval zijn minicontainers van 140 liter en 240 liter beschikbaar. Voor de verpakkingen is er alleen een 240 liter minicontainer beschikbaar.

  • -

   Op verzoek van de gebruiker kan de restafvalcontainer ingenomen worden als het restafval via een ondergrondse verzamelcontainer wordt aangeboden.

  • -

   Indien de gebruiker aantoont dat hij/zij bij het eigen perceel composteert, dan kan de container voor groente, fruit- en tuinafval worden ingenomen.

 • b.

  Voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval is voor hoogbouw- en stapelbouwwoningen in principe de dichtst bijgelegen ondergrondse verzamelcontainer aangewezen

  • -

   Op verzoek van de gebruiker kan een gft- container bij hoogbouw- of stapelwoningen worden geplaatst, maar alleen indien daarvoor voldoen ruimte is op eigen grond of in een eigen berging.

 • c.

  Voor de inzameling van glas en textiel zijn de boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk of mileupleinen aangewezen

 • d.

  Voor alle categorieën van huishoudelijke afvalstromen wordt het milieupark aangewezen met uitzondering van de inhoud van de minicontainers.

 • e.

  Voor de duur en om reden van een gemeentelijk proefproject kan de wijze van inzameling tijdelijk worden gewijzigd, waarbij deze tijdelijke inzamelwijze wordt gecommuniceerd.

 • f.

  Per perceel wordt 1 minicontainer voor verpakkingen geplaatst.

Uitzondering hierop: bij gebouwen die in hoofdzaak bestemd zijn om te worden gebruikt als onderwijsinstelling, sportvereniging, buurthuis of gemeentelijke instellingen. Hier kunnen in overleg meer minicontainers worden geplaatst

Een verpakkingen minicontainer wordt alleen geplaatst indien de basisheffing van de reinigingsheffingen wordt betaald door de gebruiker van het perceel.

 • g.

  indien de gebruiker van het perceel bij zijn perceel ook bedrijfsactiviteiten uitoefent en voor het afvoeren van zowel het huishoudelijk afval als het bedrijfsafval een contract met een particuliere inzamelaar heeft afgesloten, dan kunnen de gemeentelijke inzamelmiddelen, onder overlegging van een kopie van het contract worden ingenomen, de basisbedrag afvalstoffenheffing per perceel blijft dan wel gehandhaafd..

 • h.

  op mondeling of schriftelijk verzoek kan het aantal en het formaat minicontainer worden gewijzigd. Het omwisselen, inleveren of brengen van minicontainers moet door of namens de gemeente plaatsvinden. Hieraan zijn kosten verbonden zoals benoemd in de Verordening reinigingsheffingen.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel (art. 10 lid 1 afvalstoffenverordening)

Groente-, fruit- en tuinafval, verpakkingen en huishoudelijk restafval:

 • 1.

  De deksels van de minicontainers moeten goed gesloten zijn. Tevens dienen de minicontainers niet achter obstakels, zoals geparkeerde auto’s, struiken en lantaarnpalen te worden geplaatst, tenzij dit niet anders mogelijk blijkt

 • 2.

  Het aanbieden van de minicontainers (o.a. handvat al dan niet naar de rijweg gericht) wordt door de inzamelaar aangegeven

 • 3.

  Het aanbieden van minicontainers moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan, op een krachtens artikel 9 van de afvalstoffenverordening vastgestelde inzameldag, op een daartoe aangewezen plaats of, bij het ontbreken van een plaats, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg

Klein chemisch afval:

 • 1.

  Het is verboden klein chemisch afval anders dan door persoonlijke afgifte aan de medewerker van de chemokar van de inzameldienst aan te bieden

 • 2.

  Het is verboden klein chemisch afval onbeheerd op de weg achter te laten

 • 3.

  Klein chemisch afval moet in de originele verpakking, of in een deugdelijke verpakking voorzien van een opschrift met een beschijving van de inhoud, worden aangeboden.

Artikel 10 Vaststelling van het maximale gewicht per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden (art. 10 lid 1 afvalstoffenverordening)

Het gezamenlijk gewicht van een minicontainer en de inhoud daarvan, mag niet meer bedragen dan 70 kilogram.

Artikel 11 Vaststelling regels omtrent de voorwaarden waaronder de inzamel-middelen zijn verstrekt, het gebruik en het reinigen ervan (art. 10 lid 1)
 • 1. Indien van gemeentewege voor een perceel een grijze minicontainer (container met grijs deksel) is verstrekt, mag huishoudelijk restafval uitsluitend in de grijze minicontainer ter inzameling worden aangeboden

 • 2. Indien van gemeentewege voor een perceel een groene minicontainer (container met groen deksel) is verstrekt, mag hiermee uitsluitend groente-, fruit- en tuinafval ter inzameling worden aangeboden

 • 3. lndien van gemeentewege voor een perceel een verpakkingen minicontainer voorzien van een oranje deksel is verstrekt, mag hiermee uitsluitend verpakkingen worden aangeboden

 • 4. Inzamelmiddelen worden in bruikleen gegeven ten behoeve van de inzameling van de betreffende categorie van huishoudelijke afvalstoffen

 • 5. De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen en dient de inzamelmiddelen in goede en functionele staat van onderhoud te houden

 • 6. De inzamelmiddelen behoren bij het perceel, ten behoeve waarvan deze inzamelmiddelen zijn verstrekt, en moeten bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in goede en functionele staat van onderhoud bij of in het perceel worden achtergelaten

 • 7. Voor het beschadigen of het verdwijnen van de inzamelmiddelen is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied

 • 8. Beschadiging of verdwijning van de inzamelmiddelen dienen binnen twee weken te worden gemeld bij de gemeente

 • 9. Bij beschadiging of verdwijning kan tegen betaling een nieuw inzamelmiddel worden verkregen tenzij een en ander buiten schuld van de gebruiker is geschied

 • 10. De gebruiker dient er voor te zorgen dat het inzamelmiddel regelmatig wordt gereinigd

 • 11. Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de minicontainers te deponeren:

  • ·

   brandende of gloeiende voorwerpen

  • ·

   hete vloeibare stoffen, agressieve, giftige of explosieve stoffen

  • ·

   omvangrijke en / of zware voorwerpen die schade aan de inzamelauto en/of de medewerkers van de inzameldienst kunnen veroorzaken c.q. toebrengen

 • 12. op schriftelijk verzoek van de gebruiker kan door of namens de gemeente een bevestigingsbeugel worden geplaatst voor het permanent aan de openbare weg mogen plaatsen van een minicontainer. De gebruiker dient de container op de inzameldag zelf uit de bevestigingsbeugel te halen als hij/zij deze geleegd wil hebben.

 • 13. Op schriftelijk verzoek van de gebruiker kan door of namens de gemeente een 240 liter minicontainer voor restafval met kantelslot worden geplaatst. Deze containers worden alleen geplaatst in het buitengebied na beoordeling door de gemeente.

Artikel 12 Vaststellen regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden (art. 10 lid 1 afvalstoffenverordening)
 • 1. In de verzamelcontainer mag uitsluitend huishoudelijk restafval en gft-afval in de aangewezen verzamelcontainer ter inzameling worden aangeboden

 • 2. Het huishoudelijk restafval en het gft-afval dient in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd

 • 3. De verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten

 • 4. Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen

 • 5. Gebruikers van percelen waarvoor een ondergrondse verzamelcontainer voor restafval is aangewezen, hebben uitsluitend toegang tot de ondergrondse verzamelcontainer middels de milieupas

 • 6. De milieupas wordt in bruikleen verstrekt

 • 7. De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen milieupas

 • 8. De milieupas behoort bij het perceel ten behoeve waanvan deze is verstrekt, en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in goede en functionele staat van onderhoud op het perceel worden achtergelaten

 • 9. Voor het beschadigen of het verdwijnen van de toegangspas is de gebruiker aansprakelijk

 • 10. Beschadiging of verdwijning van de milieupas dient binnen twee weken te worden gemeld bij de gemeente

 • 11. Bij verdwijning kan tegen betaling een nieuwe milieupas worden verkregen, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied.

Artikel 13 Vaststellen regels ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau (art. 10 lid 1 afvalstoffenverordening)
 • 1. In daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken mag alleen glazen verpakkingsmateriaal worden achtergelaten

 • 2. In daartoe van gemeentewege geplaatste containers voor verpakkingen mag alleen dergelijk materiaal worden achtergelaten

 • 3. In de met instemming van de gemeente geplaatste containers voor oud papier en karton mag alleen oud papier en karton worden achtergelaten

 • 4. In daartoe van gemeentewege of met instemming van de gemeente daartoe geplaatste containers voor textiel mag alleen textiel worden achtergelaten

 • 5. Het is verboden de bovengenoemde stoffen op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe geplaatste containers.

Artikel 14 Vaststellen regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen bij een milieupark kunnen worden aangeboden. (art. 5 en art. 10 lid 1 afvalstoffenverordening)
 • 1. bij de afgifte van afvalstoffen op een milieupark zijn de acceptatievoorwaarden van het milieupark van toepassing

 • 2. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een milieupark kunnen legitimeren

 • 3. De huishoudelijke afvalstoffen dienen zoveel mogelijk op categorie gescheiden te worden aangeboden

 • 4. Alle aanwijzingen van de daar dienstdoende medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd

 • 5. De diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten in de daarvoor bestemde afvalcontainers of daarvoor bestemde plaatsen op het milieupark worden achtergelaten

 • 6. Het vervoeren en storten van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, het milieupark of de omgeving daarvan ontstaat

 • 7. In het bijzonder dienen asbest of asbesthoudende producten, voordat deze het perceel verlaten te zijn verpakt door middel van een dubbele laag doorzichtig plastic, om op het milieupark te kunnen worden aangeboden

 • 8. Als asbest of asbesthoudende producten worden aangeboden bij het milieupark dan dient dit bij aankomst gemeld te worden

 • 9. Nadat de afvalstoffen zijn gestort dient de aanbieder met zijn voertuig het milieupark direct verlaten

 • 10. Het is een ieder op het milieupark verboden afvalstoffen te sorteren voor eigen gebruik of verkoop aan derden of mee te nemen

 • 11. Andere personen dan aanbieders/vervoerders mogen zich zonder toestemming van de toezichthouder niet op het milieupark ophouden

 • 12. lndien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen op het milieupark in strijd is met het bepaalde in dit besluit, kan hem voor de rest van de dag en maximaal voor de tijd van een week de toegang worden ontzegd door de beheerder. Langere ontzegging vindt plaats in overleg met de toezichthouder en politie

 • 13. De aanbieder van afvalstoffen op het milieupark vrijwaart de exploitant, toezichthouder en vervoerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan hen toegebracht en/of bij hen ontstaan als gevolg van het niet volledig voldoen door de aanbieder aan de in dit artikel gestelde bepalingen

 • 14. Het is verboden op het milieupark afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld. Hieronder worden in elk geval begrepen: zuiveringsslib, hete as, autowrakken en gedeelten daarvan, specifiek ziekenhuisafval, mest, slachtafval en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen, stoffen die overmatige stank verspreiden of ongedierte bevatten, stoffen die gevaar opleveren voor en door zelfontbranding, ontploffing, besmetting en straling

 • 15. Ter controle van het hiervoor bepaalde kan de toezichthouder in geval van ernstige verdenkingen of bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te storten op het laadbordes. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven

 • 16. Niet toegelaten afvalstoffen moeten door de toezichthouder, al dan niet reeds gestort, worden geweigerd en moeten worden teruggenomen door de ontdoener. Eventuele (verwijderings-)kosten zijn voor rekening van de ontdoener

 • 17. Het is verboden zich buiten de vastgestelde openingstijden op het milieupark te bevinden

 • 18. Uitsluitend houders van een milieupas worden op het milieupark toegelaten voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen

 • 19. De milieupas bedoeld in lid 18, wordt in bruikleen verstrekt aan particulieren huishoudens van de gemeente Hof van Twent die aangeslagen worden voor de afvalstoffenheffing

 • 20. De milieupas kan op verzoek worden verstrekt aan inwoners die beschikken over een persoonsgebonden gedoogbeschikking (gedoogbeschikking permanente bewoning recreatiewoning, conform beleid vastgesteld in gemeentraad op 20 december 2005)

 • 21. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het college, kan aan andere particuliere huishoudens, dan die welke worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing, tijdelijk een milieupas worden verstrekt

 • 22. De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen milieupas

 • 23. De milieupas behoort bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt, en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in goede en functionele staat van onderhoud op het perceel worden achtergelaten

 • 24. Voor het beschadigen of het verdwijnen van de milieupas is de gebruiker aansprakelijk

 • 25. Beschadiging of verdwijning van de milieupas dient binnen twee weken te worden gemeld bij de inzameldienst

 • 26. Bij beschadiging of verdwijning kan tegen betaling een nieuwe toegangspas worden verkregen, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied

 • 27. Het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen mag slechts plaatsvinden na weging en betaling van het eventueel verschuldigd reinigingsrecht

 • 28. De tarieven die gelden op het milieupark worden jaarlijks in de “Verordening reinigingsheffingen" vastgesteld.

 • 29. Op de website van de gemeente wordt gepubliceerd welke afvalstromen gratis aangeboden kunnen worden en welke afvalstromen betaald aangeboden kunnen worden.

Artikel 15 Aanwijzing categorieen huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden.
 • · kerstbomen

 • · oud papier en karton.

Artikel 16 Vaststellen regels over de wijze waarop de in art. 15 genoemde huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden

Oud papier:

 • 1.

  Het overdragen of aanbieden van deze afvalstoffen moet ordelijk en op aanwijzingen van de inzamelaar te geschieden

 • 2.

  De afvalstoffen moeten zodanig aan de openbare weg worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade oplevert.

Kerstbomen:

1.De kerstbomen moeten zodanig op de weg worden geplaatst dat deze het voetgangersverkeer en overige verkeer niet hinderen of in de doorgang belemmeren en geen gevaar of schade kunnen opleveren.

Artikel 17 Vaststellen regels over het maximale gewicht, afmetingen en volume waarop de in art. 15 genoemde huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden

Oud papier:

Oud papier dient zoveel mogelijk in een of meer samengedrukte en/of samengebonden bundels of dozen te worden overgedragen of aangeboden; de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg per stuk.

4 lnzameling van bedrijfsafvalstoffen.

Artikel 18 Vaststellen categorieen bedrijfsafvalstoffen die door de inzameldienst worden ingezameld (art. 11 afvalstoffenverordening)

Uitsluitend bedrijfsafval dat qua samenstelling overeenkomt met dat van huishoudelijk afval kan door de aangewezen inzameldienst worden ingezameld.

Artikel 19 Vaststellen regels voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen (art. 13 afvalstoffenverordening)

Bij de inzameling van bedrijfsafvalstoffen zijn de artikelen 6 tot en met 12 van dit uitvoeringsbesluit mede van toepassing.

6 Slotbepalingen

Artikel 20 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hof van Twente 2017.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking met ingang van dag van die waarop de Afvalstoffenverordening Gemeente Hof van Twente 2017 in werking treedt.

29 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris a.i., de burgemeester,

drs. B. Marinussen drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM