Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister)

Geldend van 04-04-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister)

De burgemeester van de Wijdemeren,

Gelet op

Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

Overwegende

  • Dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen gestraft wordt met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij aankomst van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overlegde document, en, bij het vertrek, de dag van zijn vertrek;

  • Dat hij die zijn beroep maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

  • Dat ten behoeve van het toezicht op nachtverblijven, de burgemeester ambtenaren aan kan wijzen aan wie degene die het nachtverblijf verschaft het register dient te tonen.

Besluit

Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politieregio Midden-Nederland, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op

20 maart 2017

De burgemeester van Wijdemeren,
Drs. M.E. Smit