Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent de Antidiscriminatievoorziening Verordening Antidiscriminatievoorziening Westland

Geldend van 06-04-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorziening Westland

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2010, nr. 5.B.1.2,

betreffende het vaststellen van de Verordening antidiscriminatievoorziening Westland;

gelet op artikel 1 en 2, lid 2 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening antidiscriminatievoorziening Westland

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • b. besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c. antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisicriminatievoorzieningen;

 • d. klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • e. klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f. klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • g. ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   per post;

  • b.

   per e-mail;

  • c.

   telefonisch;

  • d.

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 4 van deze verordening.

Artikel 4 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 3. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 28 januari 2010.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Antidiscriminatievoorziening Westland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 januari 2010.
de griffier, de voorzitter,
N. Broekema , J. van der Tak