Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

Geldend van 24-03-2017 t/m heden

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren;

Overwegende dat de bedrijfsvoeringsorganisatie ‘SWW-gemeenten’ feitelijk is belast met het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen;

gelet op de artikelen 160, eerste lid, onder d, 231 en 232 van de Gemeentewet, artikel 30 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990 en artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

BESLUIT

Artikel 1 onbezoldigd gemeenteambtenaar

Aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar alle ambtenaren werkzaam bij SWW-gemeenten die belast zijn met werkzaamheden betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 2 heffingsambtenaar

Artikel 3 invorderingsambtenaar

  • a.

    aan te wijzen als de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c van de Gemeentewet:

  • de medewerker Ontwikkeling IV werkzaam als medewerker Invordering bij SWW-gemeenten of diens aangewezen vervanger.

  • b.

    aan te wijzen als eerste vervanger van de onderdeel a vermelde gemeenteambtenaar: de teamleider Belastingen werkzaam bij SWW-gemeenten.

Artikel 4

Het aanwijzingsbesluit heffings(- en invorderings)ambtenaar van 16 februari 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van

14 maart 2017,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,
De secretaris,
De burgemeester,