Verordening Blijverslening gemeente Drimmelen

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Blijverslening gemeente Drimmelen

De raad van de gemeente Drimmelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2017;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening Blijverslening gemeente Drimmelen

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager:

  een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b)

  Blijverslening:

  een hypothecair verstrekte lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen, die worden getroffen in de woning.

 • c)

  College:

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen.

 • d)

  Maatregelen:

  maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e)

  Werkelijke kosten:

  de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, eventueel vermeerderd met de bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Blijverslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze maatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • f)

  SVn:

  stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 • g)

  Levensloopbestendig:

  Het zodanig bouwen/inrichten van woningen dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Dit kan bereikt worden door onder meer vrije indeelbaarheid en flexibiliteit, het voldoen aan woningeisen voor senioren, gebruiksgemak voor alle doelgroepen en ook bewoonbaar in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. Dit kan gaan om een woning die zonder trappen van buiten af bereikbaar is en waarbij de zgn. ‘primaire ruimtes’ (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeente Drimmelen heeft een gemeenterekening Blijverslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Blijverslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Blijverslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt.

 • 3. De doelgroep van de Blijverslening bestaat uit:

  • Eigenaren-bewoners die hun woning levensloopbestendig willen maken.

  • Eigenaren-bewoners met een zorgvraag die aanpassing van de woning vereist.

 • 4. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen voor het treffen van maatregelen in nieuwbouw en/of bestaande woningen in de gemeente Drimmelen.

 • 5. De aanvrager moet de woning waarvoor de Blijverslening wordt verstrekt zelf bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend de maatregelen zoals opgesomd en omschreven op de Inspiratielijst woningaanpassingen, die als bijlage is bijgevoegd bij deze verordening.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Blijverslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  Mensen langer zelfstandig thuis laten wonen;

 • b.

  Zorg leveren aan familielid met een zorgvraag / zorg kunnen ontvangen door een mantelzorger;

 • c.

  Een toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Drimmelen kan een krediet ter beschikking stellen en bijbehorende budgetten voor het toewijzen van Blijversleningen.

 • 2. Blijversleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld krediet hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Drimmelen en SVn.

Artikel 7 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Blijverslening toe te wijzen.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening vast, met een minimum van € 2.500,– en een maximum van € 30.000,–.

 • 3. Het college bepaalt dat bij de Blijverslening geen aflossingsvrij deel is toegestaan.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Blijverslening wordt schriftelijk bij het college ingediend door gebruikmaking van een volledig ingevuld en door de gemeente beschikbaar gesteld formulier dat te downloaden is via www.drimmelen.nl en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, dan wel niet is gedateerd en/of ondertekend, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Blijverslening in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De te treffen maatregelen minder bedragen dan € 2.500,–.

 • e.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

 • f.

  De aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Blijverslening

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Blijverslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Blijverslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Blijverslening’, ‘Procedures Blijverslening’, ‘Uitvoeringsregels Blijverslening’ en ‘Toelichting op een Blijverslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Drimmelen en SVn, danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Blijverslening

Hypothecair

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

Looptijd

-Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar.

-Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd

vast.

Betaling van rente en aflossing

-De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

-De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

-Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing

Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.

Kosten

-Vast bedrag voor afsluitkosten voor rekening van de aanvrager.

-Notariskosten zijn voor rekening van de aanvrager.

-Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de aanvrager. SVn geeft geen advies.

Akte

Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.

Zekerheden

Hypothecaire zekerheid.

Overige voorwaarden

-Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

-Indien van toepassing kan eigen geld in het bouwkrediet gestort worden.

-Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

-De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen (eenmalige vaststelling voorafgaand aan het (toekennings-)besluit.

Uitbetaling van de lening

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Artikel 13 Bouwkrediet

 • 1. De Blijverslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het passeren van de hypotheekakte.

 • 2. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier, in bij de gemeente Drimmelen. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit strijd oplevert met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en/of de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en/of de Gedragscode consumptief krediet.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Blijverslening gemeente Drimmelen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Made op

9 maart 2017.

de raad voornoemd,
F.M.C. Ronde
griffier
Drs. G.L.C.M. de Kok
voorzitter

Bijlage: Inspiratielijst woningaanpassingen

Bouwkundige aanpassingen

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • Verstelbaar keukenblok

 • Inductie koken ipv gas of electra

 • Verbreden deuren

 • Aanbrengen traplift

 • Automatische opener garage

 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*

 • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • Koolmonoxidemelder

 • Gasmelder

 • Gasafsluiter

 • Waterdetector

 • Teruggebogen deurklinken

 • Drempels weg of verlagen

 • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • Tweede trapleuning

 • Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • Trapleuning verlengen

 • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • Infreezen antislip randen in traptreden

 • Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • Beugels naast de douche

 • Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • Thermostatische badmengkraan

 • Thermostatische douchemengkraan

 • Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • Toilet op verdieping

 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • Eénhendelmengkraan keuken

 • Inloopdouche aanbrengen

Domotica Aanpassingen

 • Apparaten aan informatiesystemen koppelen

 • Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

 • Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

 • Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en of dieren

 • Openen van deuren via mobiele telefoon

 • Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning

 • De ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur enz.)

 • Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm

 • Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie

 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik

 • Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

 • Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan

 • Digitaal spiekoog

 • Draadloze video-deurintercom

 • Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting

 • Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm

 • Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/zonneschermen/rolluiken

Verlichting

 • Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is

 • Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte

 • Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

Beveiliging

 • Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag

 • Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders

 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik

Telecommunicatie

 • Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie te zien zijn

 • Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie, telefoon te horen zijn

 • Koppeling van het domotica systeem aan het internet

 • GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis