Tariefverordening WP2000 Stadsregio Amsterdam

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2011 met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2008

1. Begripsomschrijvingen

1.

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanschafkosten: de kosten die een reiziger moet maken om (1) te kunnen reizen tegen de Bijzondere Reisprijs en/of (2) een OV-chipkaartsoort aan te kunnen schaffen.

 • b.

  Artikel: een artikel in deze Verordening;

 • c.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  Bijzondere Reisprijs: één van de volgende drie reisprijzen (niet zijnde de Standaard Reisprijs): (1) De Flat fare, (2) Standaard Reisprijs vermenigvuldigd met een kortingsfactor weergegeven in decimalen tussen 0 en 1, een en ander zoals weergegeven in Artikel 4 van de Verordening en/of (3) een overeenkomstig Artikel 4.2, onder b, vastgestelde prijs;

 • e.

  Bp2000: het Besluit personenvervoer 2000;

 • f.

  Concessie: het recht om met uitsluiting van anderen Openbaar Vervoer te verrichten in een bepaald gebied gedurende een bepaald tijdvak;

 • g.

  Concessieverlener: een concessieverlenende overheid als bedoeld in artikel 20 van de Wp2000, welke voor het Concessiegebied het Dagelijks Bestuur is.

 • h.

  Concessiehouder: het openbaar vervoer bedrijf die beschikt over een geldige Concessie voor het verrichten van openbaar vervoer;

 • i.

  Concessiegebied: het gebied/de gebieden zoals vastgesteld door de Regioraad bij besluit van 26 juni 2001 (nr. 01/14), zoals laatstelijk gewijzigd, en nader gepreciseerd in de Concessies en de bijbehorende Programma’s van Eisen voor de exploitatie van het openbaar vervoer in Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Waterland en Zaanstreek;

 • j.

  Convenant: het Convenant OV-chipkaart dat op […] is gesloten tussen concessieverleners en welke als bijlage 1 bij deze Verordening is gehecht, zoals laatstelijk gewijzigd, en waar de Stadsregio partij bij is;

 • k.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio;

 • l.

  Daluren: uren die geen Spitsuren zijn;

 • m.

  Duale fase: de fase die aanvangt op een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen datum en duurt tot het moment dat de Minister de geldigheid van (delen van) het NVB voor het openbaar vervoer binnen de Stadsregio heeft beëindigd;

 • n.

  Flat fare: een Bijzondere Reisprijs die bestaat uit de Vaste voet plus een tarief voor het afstandsgebonden deel waarbij per situatie eenzelfde aantal kilometers in rekening wordt gebracht; of te wel: de Vaste voet plus het Kilometertarief vermenigvuldigd met een vaste factor;

 • o.

  Kilometertarief: het tarief voor één afgelegde kilometer, waarbij het aantal kilometers wordt berekend op basis van de Tariefafstand;

 • p.

  Kinderen: reizigers in de leeftijdcategorie van 4 tot en met 11 jaar;

 • q.

  Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • r.

  Modaliteit: bus, tram, sneltram of metro;

 • s.

  NVB: het nationaal vervoerbewijs zoals vermeld in artikel 30 lid 1 van de Wp2000;

 • t.

  OV-Begeleiderskaart: een door het bevoegd gezag verstrekte kaart aan reizigers die in Nederland wonen en die als gevolg van een handicap of beperking niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen en waarmee één begeleider met 100% korting met de kaarthouder kan meereizen, mits de kaarthouder en de begeleider ten minste 12 jaar oud zijn en de gehele reis gezamenlijk afleggen;

 • u.

  OV-chipkaart(soort): een oplaadbare en contactloze chipkaart te gebruiken in het openbaar vervoer als betaal-, toegang- en vervoerbewijs, alsmede daaronder begrepen de daarvan deeluitmakende soorten;

 • v.

  RAR: Reizigers Advies Raad;

 • w.

  Regioraad: het algemeen bestuur van de Stadsregio;

 • x.

  Scholier: reiziger in de leeftijdcategorie van 12 tot en met 18 jaar;

 • y.

  Spitsuur: maandag tot en met vrijdag vanaf aanvang dienst tot 9.00 uur en/of tussen 16.00 en 18.00 uur;

 • z.

  Stadsregio: de Stadsregio Amsterdam;

 • aa.

  Standaard Reisprijs: het tarief dat een reiziger moet betalen voor een reis en welk tarief bestaat uit de Vaste voet vermeerderd met het Kilometertarief, welk Kilometertarief wordt vermenigvuldigd met de Tariefafstand;

 • bb.

  Student: studerende reiziger die in aanmerking komt voor een reisvoorziening in de zin van de Wet studiefinanciering 2000 dan wel eventuele toekomstige wet- en regelgeving die de (reisvoorzieningsregeling in de) Wet studiefinanciering 2000 vervangt;

 • cc.

  Tariefcomponent: onderdeel van een Tarief;

 • dd.

  Tariefdifferentiatie: differentiatiemogelijkheid opdat verschillende Tarieven in rekening gebracht kunnen worden;

 • ee.

  Tariefafstand: daadwerkelijk afgelegde reisafstand die in beginsel gemeten wordt langs de route die tussen instaphalte en uitstaphalte door het voertuig gevolgd wordt;

 • ff.

  Tarieven: de Standaard Reisprijs, de Bijzondere Reisprijs en de Aanschafkosten;

 • gg.

  Territorialiteitsprincipe: het principe dat de Concessieverlener op wiens grondgebied (territoir) openbaar vervoerlijnen worden geëxploiteerd, het bevoegd gezag is voor het bepalen van de op die lijnen van toepassing zijnde tariefhoogte en –grondslagen;

 • hh.

  Vaste voet: het tarief dat bij aanvang van een reis altijd in rekening wordt gebracht ongeacht het aantal afgelegde kilometers;

 • ii.

  Verordening: deze Tariefverordening Wp2000 Stadsregio Amsterdam;

 • jj.

  Vervoervoorwaarden: de voorwaarden die het openbaar vervoerbedrijf verbindt aan het reizen met het openbaar vervoer;

 • kk.

  Wegwerp-OV-chipkaart: niet-oplaadbare kaart met beperkte geldigheid, al dan niet voorzien van chip;

 • ll.

  Wp2000: de Wet personenvervoer 2000;

 • mm.

  65-plussers: reizigers van 65 jaar of ouder.

2. Verbodsbepaling

2.1.

Het is verboden om in strijd met hetgeen bij of krachtens de Verordening is bepaald te handelen, waaronder in elk geval wordt begrepen dat het verboden is om (een) ander(e) Tarie(f)(ven) voor het verrichten van openbaar vervoer in rekening te brengen aan de gebruikers van het openbaar vervoer dan de Tarieven die voortvloeien uit de Verordening en/of bij of krachtens de Verordening zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

2.2.

Bij nadere regeling kan het Dagelijks Bestuur maximumprijzen voor met het verstrekken van vervoersbedrijven ten behoeve van het openbaar vervoer samenhangende diensten vaststellen. Het is verboden (een) andere prij(s)(zen) in rekening te brengen aan de gebruikers van het openbaar vervoer dan de prijzen die zijn vastgesteld bij of krachtens dit Artikel 2.2.

3. Standaard reisprijs

3.1.

Vanaf een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen datum, welke ambtshalve of op verzoek van een Concessiehouder wordt vastgesteld, brengt een Concessiehouder een Standaard Reisprijs voor een enkele reis in rekening die bestaat uit de optelsom van de volgende Tariefcomponenten met de daarbij vermelde prijs:

 • a.

  Vaste voet: de reiziger voldoet in 2008 een vaste voet van € 0,70 en vanaf 2009 een vaste voet van € 0,75.

 • b.

  Kilometertarief: € 0,10 per kilometer, welk Kilometertarief vermenigvuldigd wordt met de Tariefafstand.

3.2.

De kortingen welke tot de in Artikel 3.1 genoemde datum gehanteerd werden voor specifieke doelgroepen worden voortgezet als korting op de Standaard Reisprijs. Het betreft de volgende kortingen:

 • a.

  kinderen van 0 tot en met 3 jaar mits voor hen geen afzonderlijke zitplaats wordt verlangd: de korting op de Standaard Reisprijs bedraagt 100%;

 • b.

  Kinderen: de korting op de Standaard Reisprijs bedraagt 34%;

 • c.

  Student: de korting op de Standaard Reisprijs bedraagt 34% indien de Student beschikt over een ov-studentenkaart die hiertoe recht geeft dan wel 100% indien de Student beschikt over een ov-studentenkaart die hiertoe recht geeft;

 • d.

  65-plussers: de korting op de Standaard Reisprijs bedraagt 34%;

 • e.

  De begeleider van een OV-Begeleiderkaarthouder: de korting op de Standaard Reisprijs bedraagt 100%;

 • f.

  honden: de korting op de Standaard Reisprijs bedraagt 100%; en

 • g.

  andere door het Dagelijks Bestuur vastgestelde kortingen.

3.3.

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om de percentages genoemd in Artikel 3.2 te wijzigen.

3.4.

De Vaste voet wordt niet opnieuw in rekening gebracht indien de reiziger uitcheckt en vervolgens binnen 35 minuten weer incheckt binnen het landelijke stads- en streekvervoer. Het Dagelijks Bestuur kan deze termijn van 35 minuten, overeenkomstig de procedure neergelegd in Artikel 5 wijzigen.

3.5.

Bij besluit van het Dagelijks Bestuur kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken van hetgeen bepaald in dit Artikel voor openbaar vervoer verricht in de nacht, alsmede voor ander openbaar vervoer waarvan bij concessiebesluit is bepaald dat het NVB niet (volledig) gehanteerd hoeft te worden.

4. Bijzondere reisprijs

4.1.

Vanaf een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen datum, welke ambtshalve of op verzoek van een Concessiehouder wordt vastgesteld, brengt een Concessiehouder de Bijzondere Reisprijs en Aanschafkosten in rekening die gelijk zijn aan de Bijzondere Reisprijs en de Aanschafkosten die een Concessiehouder hanteerde tot die datum.

4.2.

Met ingang van een door het Dagelijks Bestuur te bepalen datum biedt een Concessiehouder de volgende Bijzondere Reisprijzen aan reizigers aan:

 • a.

  De Bijzondere Reisprijzen zoals vastgesteld in het Convenant; en

 • b.

  Een andere Bijzondere Reisprijs die is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur overeenkomstig de procedure zoals omschreven in Artikel 5 en overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur vast te stellen voorwaarden, waarbij het Dagelijks Bestuur in het besluit tevens de Aanschafkosten vaststelt. Deze Bijzondere Reisprijzen kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • i.

   een reis van maximaal een uur;

  • ii.

   een reis van maximaal een dag;

  • iii.

   een reis gedurende de nacht, voorzover daarvoor niet overeenkomstig Artikel 3 de Standaard Reisprijs in rekening wordt gebracht; en

  • iv.

   een andere door het Dagelijks Bestuur vastgestelde reis.

5. Procedure

5.1.

Indien in deze Verordening is bepaald dat een Tarief of Tariefcomponent gewijzigd en/of vastgesteld kan worden, geldt de procedure zoals opgenomen in dit Artikel.

5.2.

Het Dagelijks Bestuur kan ten hoogste één keer per jaar de Tarieven en Tariefcomponenten zoals voortvloeien uit deze Verordening wijzigen. Het Dagelijks Bestuur wijzigt alle Tarieven en Tariefcomponenten gelijktijdig in één besluit. Wijzigingen in de Tarieven of Tariefcomponenten gaan op 1 januari in, tenzij het Dagelijks Bestuur een andere ingangsdatum vaststelt.

5.3.

De door het Dagelijks Bestuur vast te stellen Tarieven zijn voor de verschillende Concessiegebieden gelijk.

5.4.

In afwijking van hetgeen bepaald in Artikel 5.3, kan het Dagelijks Bestuur een Bijzondere Reisprijs zoals bedoeld in Artikel 4.2, onder b, vaststellen die niet voor alle verschillende Concessiegebieden gelijk is.

5.5.

Een Concessiehouder kan één keer per jaar een aanvraag tot wijziging van de op dat moment geldende Tarieven indienen bij het Dagelijks Bestuur.

5.6.

De aanvraag als bedoeld in Artikel 5.5 wordt ingediend vóór 1 september van ieder jaar bij het Dagelijks Bestuur en heeft betrekking op de gewenste wijziging voor het Concessiegebied van de Concessiehouder.

5.7.

De aanvraag als bedoeld in Artikel 5.5 bevat een nieuw tariefvoorstel en beschrijft in ieder geval: de hoogte van het kilometertarief, de afwijkingen hierop per doelgroep en de overige gewenste Tariefdifferentiaties.

5.8.

Bij de aanvraag als bedoeld in Artikel 5.5 worden in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:

 • a.

  Een weergave van de gevolgen van het tariefvoorstel volgens een door het Dagelijks Bestuur goedgekeurd rekenprogramma.

 • b.

  Een overzicht van de Tariefafstanden die de Concessiehouder per lijn wil hanteren, afgerond op 50 meter, waarbij een afstand van tussen 0 en 24 meter alsmede tussen 50 en 74 meter naar beneden moet worden afgerond en een afstand tussen de 25 en 49 meter alsmede tussen 75 en 99 meter naar boven, en welke Tariefafstanden een Tariefcomponent zijn die door het Dagelijks Bestuur moet worden goedgekeurd.

 • c.

  Een overzicht van alle wijzigingen die de Concessiehouder aanvraagt, in het bijzonder de beëindiging en/of vervanging van Bijzondere Reisprijzen.

 • d.

  Het advies van de RAR over de aanvraag van de Concessiehouder.

5.9.

Het Dagelijks Bestuur wijzigt de Vaste voet, één keer per jaar, voor het eerst op een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen datum, overeenkomstig het Convenant, tenzij het Dagelijks Bestuur anders besluit.

5.10.

Het Dagelijks Bestuur wijzigt het Kilometertarief één keer per jaar, voor het eerst op een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen datum, met hetzelfde percentage als hetgeen het Convenant bepaalt over de wijziging van de Vaste Voet, tenzij het Dagelijks Bestuur anders besluit.

5.11.

Het Dagelijks Bestuur kan in ieder geval afwijken van hetgeen bepaald in Artikel 5.10 indien:

 • a.

  het wijzigen overeenkomstig het Convenant leidt tot een ongewenste ontwikkeling van de Tarieven voor de reizigers dan wel leidt tot ongewenste ontwikkelingen aangaande de reizigersopbrengsten;

 • b.

  de Concessiehouders gezamenlijk een andere wijziging heeft aangevraagd, omdat een andere ontwikkeling van het Kilometertarief voor het Concessiegebied als geheel volgens de Concessiehouders nodig is. De Concessiehouders moeten motiveren waarom een afwijkende wijziging nodig is alsmede de effecten van de wijziging ten opzichte van de wijziging conform het Convenant zichtbaar maken. Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels vaststellen waarin wordt aangegeven wanneer een afwijkende wijziging volgens het Dagelijks Bestuur aanvaardbaar is;

 • c.

  het advies van de RAR hiertoe aanleiding geeft.

5.12.

Het Dagelijks Bestuur kan de Bijzondere Reisprijs en de Aanschafkosten wijzigen mits de wijziging niet in strijd is met het Convenant.

5.13.

Het Dagelijks Bestuur beslist binnen 20 dagen of de aanvraag van de Concessiehouder voldoet aan hetgeen bepaald in dit Artikel. Het Dagelijks Bestuur kan zijn beslissing voor ten hoogste vier (4) weken verdagen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld en de artikelen 4:5 en 4:15 Awb zijn van overeenkomstige toepassing.

5.14.

Indien het Dagelijks Bestuur voornemens is een ambtshalve besluit te nemen, legt het Dagelijks Bestuur, voordat het het besluit neemt, het voorgenomen besluit ter advisering voor aan de RAR.

5.15.

In afwijking van hetgeen bepaald in dit Artikel, kan het Dagelijks Bestuur gedurende het gehele jaar op aanvraag of ambtshalve Bijzondere Reisprijzen als bedoeld in Artikel 4.2, onder b, goedkeuren, wijzigen of intrekken. Het Dagelijks Bestuur kan hiervoor een procedure vaststellen.

5.16.

In afwijking van hetgeen bepaald in dit Artikel, kan het Dagelijks Bestuur, indien sprake is van een goedgekeurde gewijzigde lijnvoering en op verzoek van de Concessiehouder, de Tariefafstanden wijzigen.

5.17

Een besluit tot wijziging van (een van) de Tarieven of Tariefcomponenten treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift dan wel, indien geen bezwaar kan worden gemaakt, van een beroepschrift. Indien gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij een bevoegde rechter, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. In gevallen waarin het onverwijld in werking treden van een besluit naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur noodzakelijk is, kan het Dagelijks Bestuur in afwijking van de vorige zin in het besluit bepalen dat het terstond in werking treedt.

5.18

Vanaf de dag waarop door een bevoegde rechter een besluit tot wijziging van (een van) de Tarieven of Tariefcomponenten schorst of vernietigt, tot het moment dat het besluit tot wijziging van (een van) de Tarieven of Tariefcomponenten weer in werking treedt dan wel een nieuw besluit tot wijziging van (een van) de Tarieven of Tariefcomponenten door het Dagelijks Bestuur wordt genomen, hanteert een Concessiehouder de Tarieven en Tariefcomponenten die golden in de periode voorafgaande aan de periode waarvoor de bestreden Tarieven en Tariefcomponenten waren vastgesteld. Indien het om enigerlei reden niet mogelijk blijkt te zijn de Tarieven en Tariefcomponenten uit de voorafgaande periode te hanteren, brengt de Concessiehouder de Tarieven en Tariefcomponenten zoals genoemd in de Artikelen 3.1 en 4.1 in rekening.

5.19.

In afwijking van hetgeen bepaald in dit Artikel kan het Dagelijks Bestuur tot één jaar na beëindiging van de Duale fase de Tarieven met inachtneming van de volgende procedure wijzigen:

 • a.

  Het Dagelijks Bestuur stelt de geprognotiseerde opbrengsten en reizigersaantallen voor een periode van acht weken vast, waarbij de eerste periode aanvangt op een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen datum.

 • b.

  Na afloop van een periode van acht weken zoals bedoeld in (a) zal het Dagelijks Bestuur de opbrengsten en de reizigersaantallen van deze periode analyseren en bespreken met de Concessiehouders. Bij deze analyse worden de gegevens van zowel het NVB, de OV-chipkaartopbrengsten, als de kaartomzet geanalyseerd.

 • c.

  Indien de geanalyseerde opbrengsten en reizigersaantallen als bedoeld in (b) ten minste vijf procent (5%) afwijken van de geprognosticeerde opbrengsten en reizigersaantallen als bedoeld in (a), onderzoekt het Dagelijks Bestuur waardoor deze afwijking is veroorzaakt.

 • d.

  Indien het Dagelijks Bestuur na het onderzoek als bedoeld in (c) concludeert dat de oorzaak voor de afwijking van de geprognosticeerde opbrengsten en reizigersaantallen als bedoeld in (a) is gelegen in de hoogte van het Kilometertarief, kan het Dagelijks Bestuur het Kilometertarief aanpassen.

 • e.

  Het voorgenomen besluit tot aanpassing van het Kilometertarief als bedoeld in (d) zal aan de RAR ter advisering worden voorgelegd.

 • f.

  Indien het Dagelijks Bestuur besluit tot aanpassing van het Kilometertarief als bedoeld in (d) wordt het Kilometertarief zodanig aangepast dat het Kilometertarief op jaarbasis volgens het Rekenprogramma voor de reiziger kostenneutraal is.

 • g.

  Het Dagelijks Bestuur kan maximaal vier keer per jaar besluiten tot aanpassing van het Kilometertarief als bedoeld in (d).

 • h.

  Dit Artikellid vervalt één jaar na beëindiging van de Duale fase.

5.20.

In afwijking van hetgeen bepaald in dit Artikel kan het Dagelijks Bestuur tijdens de Duale fase de Tarieven wijzigen indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

6. De OV-chipkaart

6.1.

De Concessiehouder biedt iedere reiziger de mogelijkheid één van de volgende drie OV-chipkaartsoorten te kopen:

 • a.

  een persoonsgebonden OV-chipkaart;

 • b.

  een anonieme OV-chipkaart; en

 • c.

  een wegwerp-OV-chipkaart.

6.2.

De Aanschafkosten van de in Artikel 6.1 genoemde kaartsoorten wordt door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

6.3.

De wegwerp-OV-chipkaart als bedoeld in Artikel 6.1, onder c, omvat één van de Bijzondere Reisprijzen zoals genoemd in Artikel 4.2 onder b.

6.4.

Bij de aanvang van een reis met een OV-chipkaart genoemd in Artikel 6.1 onder a of b wordt een opstaptarief in rekening gebracht overeenkomstig hetgeen bepaald in het Convenant. Indien aan het eind van de reis het door de reiziger verschuldigde bedrag lager is dan het opstaptarief, wordt het meerdere aan de reiziger geretourneerd. Het Dagelijks Bestuur kan van het voorgaande ambtshalve dan wel op verzoek van een concessiehouder afwijken.

6.5.

Bij de aanvang van een reis dient het saldo op de OV-chipkaart als bedoeld in Artikel 6.1 onder a en b ten minste € 0,- (nul euro) te bedragen. Het Dagelijks Bestuur kan hier ambtshalve dan wel op verzoek van een concessiehouder van afwijken.

6.6.

Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden aan de OV-chipkaartsoorten genoemd in Artikel 6.1 verbinden. Het Dagelijks Bestuur kan onder meer bepalen dat een reiziger uitsluitend van een leeftijdsgebonden korting als bedoeld in Artikel 3.2 gebruik kan maken, indien deze reiziger beschikt over een persoonsgebonden OV-chipkaart als bedoeld in Artikel 6.1, onder a.

7. Overige verplichtingen

7.1.

Een vervoerder aan wie een concessie is verleend door een andere concessieverlener dan het Dagelijks Bestuur en welke vervoerder een reis verricht die zowel aanvangt als eindigt binnen het Concessiegebied van de Stadsregio, moet de Tarieven zoals deze op grond van deze Verordening zijn vastgesteld, hanteren. Het Dagelijks Bestuur kan ambtshalve of op verzoek van de Concessiehouder of een andere concessieverlener geheel of gedeeltelijk ontheffing van deze verplichting verlenen voor zover sprake is van een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld Tarief dat (i) niet is vastgesteld in het Convenant, (ii) niet is overeengekomen tussen het Dagelijks Bestuur en de andere concessieverlener of (iii) ontheffing anderszins noodzakelijk is.

7.2.

Bij nadere regeling kan het Dagelijks Bestuur besluiten dat indien een reiziger, als gevolg van een afwijking van de dienstregeling door een Concessiehouder, zijn reis buiten zijn schuld niet binnen de termijn genoemd in Artikel 3.4 kan vervolgen, de Concessiehouder in wiens Concessiegebied de afwijking van de dienstregeling plaatsvond, op verzoek van de reiziger, de extra in rekening gebrachte Vaste voet moet restitueren. Bij de totstandkoming van deze regeling neemt het Dagelijks Bestuur hetgeen hieromtrent bepaald in het Convenant in acht.

7.3.

De Vervoervoorwaarden zijn in overeenstemming met deze Verordening, waarbij de Concessiehouder in zijn Vervoervoorwaarden in ieder geval bepalingen vastlegt omtrent:

 • a.

  verlies, diefstal of defect van de in Artikel 6.1 genoemde OV-chipkaartsoorten, welke bepalingen in ieder geval vastleggen: (i) wanneer en hoe vaak een reiziger per jaar een gratis nieuwe OV-chipkaart kan krijgen, en (ii) wat er gebeurt met het saldo op te vervangen OV-chipkaart.

 • b.

  welke tarieven in rekening worden gebracht voor aanvullende diensten, zoals het uitprinten van een reisoverzicht en het opladen van het saldo.

 • c.

  een schadevergoeding aan de reiziger indien het OV-chipkaartsysteem niet naar behoren functioneert. Naast een schadevergoeding, kan een reiziger, indien het OV-chipkaartsysteem niet naar behoren functioneert, te allen tijde reizen door het kopen van een wegwerp-OV-chipkaart, waarbij de in rekening gebrachte reisprijs in dat geval nooit hoger is dan de reisprijs zoals die met een OV-chipkaart als bedoeld in Artikel 6.1 onder a of b betaald zou zijn indien het OV-chipkaartsysteem wel naar behoren had gefunctioneerd, dan wel dat de reiziger met 100% korting kan reizen.

 • d.

  het minimale saldo op de OV-chipkaart. De reiziger kan slechts beschikken over een geldig vervoersbewijs indien er op het moment van de aanvang van de reis geen negatief saldo op de OV-chipkaart staat, tenzij het Dagelijks Bestuur overeenkomstig Artikel 6.4 en 6.5 besloten heeft hiervan af te wijken.

7.4.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat een reiziger te allen tijde op eenvoudige wijze kan achterhalen hoeveel kilometers hij reist en welke Tarieven daarvoor in rekening worden gebracht. De Concessiehouder maakt de Tarieven op ten minste de volgende wijzen bekend:

 • a.

  De wijzen genoemd in het Convenant;

 • b.

  Door publicatie op Internet, waaronder op de eigen website, op 9292ov.nl en www.ov-chipkaart.nl;

 • c.

  Door het landelijke telefoonnummer 0900-9292 en via de eigen telefoonnummers;

 • d.

  Door publicatie op abri’s en (bus)stations; en

 • e.

  Door de chauffeurs.

De mate waarin bovenstaande informatie gegeven wordt, kan, mits dit redelijk is, tussen de onder (a) tot en met (e) genoemde media verschillen.

7.5.

De Concessiehouder draagt er zorg voor dat ten minste de informatie genoemd in het Convenant op de OV-chipkaart wordt vermeld. Mocht het Convenant op enig moment geen voorschriften hieromtrent bevatten, dan kan het Dagelijks Bestuur besluiten welke informatie op de OV-chipkaart moet worden vermeld.

8. Nadere voorschriften

8.

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd op grond van deze Verordening nadere voorschriften en regelingen te stellen.

9. Zaken waarin de verordening niet voorziet

9.

In alle gevallen waarin de Verordening niet voorziet, kan het Dagelijks Bestuur voorzien.

10. Inwerkingtreding

10.

Deze Verordening treedt in werking op 1 januari 2009 en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

11. Verhouding verordening met WP2000

11.

Indien deze Verordening in strijd mocht zijn of komen met een bij of krachtens de Wp2000 vastgestelde regeling of beschikking van de Minister, geldt de Verordening op dat punt niet. In dat geval kan in plaats van de Verordening de regeling of de beschikking van de Minister als onderdeel van deze Verordening gelden en is het Dagelijks Bestuur bevoegd die regeling of beschikking toe te passen als ware deze onderdeel van de Verordening.

12. Citeertitel

12.

Deze Verordening kan worden aangehaald als "Tariefverordening Wp2000 Stadsregio Amsterdam”.