Gedragscode voor de gemeenteraadsleden en fractieassistenten gemeente Aalsmeer

Geldend van 07-03-2017 t/m heden

Intitulé

Gedragscode voor de gemeenteraadsleden en fractieassistenten gemeente Aalsmeer

Z-2016/027428

De raad van de gemeente Aalsmeer besluit,

gelet op artikel 15, lid 3 Gemeentewet,

de Gedragscode voor de gemeenteraadsleden en fractieassistenten van de gemeente Aalsmeer vast te stellen, die als volgt luidt:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Algemene bepalingen

 • 1. Deze gedragscode geldt zowel voor raadsleden en fractieassistenten gezamenlijk als voor de raadsleden en fractieassistenten afzonderlijk.

 • 2. Deze gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 1.2. Omgang onderling en met de samenleving

Raadsleden en fractieassistenten tonen in hun optreden respect naar elkaar, het college, de burgemeester, de ambtelijke organisatie alsmede naar inwoners, bedrijven en instellingen, inclusief hun vertegenwoordigers. De toonzetting van uitlatingen is niet persoonlijk grievend.

Artikel 1.3. Informatie

Raadsleden en fractieassistenten gaan zorgvuldig om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken. Dit betekent onder meer dat zij ervoor zorgen dat geheime en vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken, veilig wordt bewaard. Raadsleden en fractieassistenten maken niet te eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet-openbare informatie.

Paragraaf 2. Voorkomen van belangenverstrengeling

Artikel 2.1. Nevenfuncties

 • 1. Raadsleden en fractieassistenten vervullen geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de integere vervulling van hun ambt.

 • 2. Naast raadsleden maken fractieassistenten openbaar welke andere functies dan het fractieassistentschap zij vervullen.

 • 3. Raadsleden en fractieassistenten leveren de griffier de informatie aan over de (neven)functies die openbaar gemaakt moet worden bij aanvang van het raadslidmaatschap of fractieassistentschap. Als gaande het raadslidmaatschap of fractieassistentschap nieuwe (neven)functies aanvaard worden of de omstandigheden met betrekking tot bestaande (neven)functies wijzigen, wordt de informatie die hierop betrekking heeft binnen één week aangeleverd bij de griffier.

 • 4. De informatie betreft in ieder geval:

  • a.

   de omschrijving van de (neven)functie;

  • b.

   de organisatie voor wie de (neven)functie wordt verricht;

  • c.

   of het al dan niet een (neven)functie betreft uit hoofde van het raadslidmaatschap, en;

  • d.

   of de (neven)functie bezoldigd of onbezoldigd is.

 • 5. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 3. Geschenken, excursies en buitenlandse reizen

Artikel 3.1. Geschenken, faciliteiten en diensten

 • 1. Raadsleden en fractieassistenten accepteren geen geschenken, faciliteiten en diensten als hun onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed dan wel de schijn van beïnvloeding hierdoor kan ontstaan.

 • 2. Onverminderd het eerste lid kunnen raadsleden en fractieassistenten incidentele geschenken, faciliteiten en diensten, die een geschatte waarde van ten hoogste € 50,00 vertegenwoordigen, aanvaarden.

 • 3. Als een geschenk, faciliteit of dienst niet wordt aanvaard, wordt degene die het heeft aangeboden erop gewezen dat hij zich daarmee kan wenden tot de burgemeester om het geschenk, de faciliteit of dienst de gemeente te laten toekomen. Het college van burgemeester en wethouders beslist of het door de gemeente wordt aanvaard.

Artikel 3.2. Excursies en evenementen

 • 1. Raadsleden en fractieassistenten maken deelname aan excursies en evenementen voor rekening van anderen dan de gemeente openbaar. Daarbij wordt ook weergegeven wie de kosten voor zijn rekening heeft genomen.

 • 2. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Artikel 3.3. Buitenlandse reizen

 • 1. Raadsleden en fractieassistenten maken ondernomen buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente binnen één week na terugkeer in Nederland openbaar. Zij geven in ieder geval het doel, de bestemming en de duur van de reis weer en wat de kosten daarvan waren.

 • 2. De griffier legt hiervoor een register aan en beheert dit register. Het register is openbaar en via internet beschikbaar.

Paragraaf 4. Gebruik van voorzieningen van de gemeente

Artikel 4.1. Financiële en administratieve organisatie

 • 1. De gemeenteraad richt de financiële en administratieve organisatie zodanig in dat er een getrouw beeld mogelijk is van de juistheid en rechtmatigheid van de uitgaven en hanteren heldere procedures over de wijze waarop functionele uitgaven rechtstreeks in rekening worden gebracht of kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente.

 • 2. Raadsleden en fractieassistenten verantwoorden zich over hun gebruik van de voorzieningen volgens de in het kader van het eerste lid vastgelegde regels en procedures.

Artikel 4.2. Declaraties

Raadsleden en fractieassistenten declareren geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

Artikel 4.3. Voorzieningen en eigendommen

Gebruik van voorzieningen en eigendommen van de gemeente ten eigen bate of ten bate van derden is niet toegestaan.

Paragraaf 5: Uitvoering gedragscode

Artikel 5.1. Sancties

 • 1. Indien een raadslid of fractie-assistent deze gedragscode naar het oordeel van de burgemeester schendt, kan hij hem een schriftelijke berisping geven, onverlet de eventuele gevolgen op grond van de wet. De burgemeester informeert de gemeenteraad hierover.

 • 2. Indien een raadslid of fractie-assistent naar het oordeel van de raad de gedragscode schendt, kan de raad - al dan niet op voorstel van zijn voorzitter en onverlet de gevolgen op grond van de wet - besluiten:

  • a.

   zijn afkeuring hierover uit te spreken;

  • b.

   hem ontslaan uit een bijkomende functie die hij als raadslid of fractie-assistent vervult en waarin hij door de gemeenteraad is benoemd.

 • 3. Beide sancties kunnen tegelijk worden toegepast.

Artikel 5.2. Uitvoeringsprotocol gedragscodes politieke ambtsdragers

De raad stelt een protocol vast voor advisering door de burgemeester over de naleving van wettelijke integriteitsvoorschriften, de Gedragscodes en over overige integriteitsvragen alsmede voor vermoedens van integriteitschending door een raadslid of fractie-assistent dan wel een lid van het college van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 6. Slotbepaling

Artikel 6.1. Oude gedragscode

De Gedragscode voor Raadsleden 2002 d.d. 14 maart 2002 geldt niet langer.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 februari 2017.
De griffier,
O.van Kolck
De voorzitter,
J.J. Nobel