Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne houdende regels voor evenementenvergunningen Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017

Geldend van 20-07-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-03-2017

Intitulé

Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017

Het college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk de burgemeester van de gemeente Borne, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft, besluiten:

Overwegende:

 • -

  Dat zowel bij organisatoren van evenementen als bij omwonenden van locaties waar met enige regelmaat evenementen plaatsvinden behoefte is aan een kader waarin keuzes zijn vastgelegd die enerzijds evenementen mogelijk maken die recht doen aan het levendige karakter van de gemeente Borne en anderzijds de belasting daarvan tot een aanvaardbaar niveau beperken;

 • -

  Dat het in verband hiermee en met een efficiënte en eenduidige behandeling van aanvragen voor een evenementenvergunning of –melding gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels hieromtrent.

 

Gelet op de artikelen 172 en 174 van de Gemeentewet, artikel 4:81 en verder van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1:3, 1:8 en 2:25 van de Apv;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende

 

Beleidsregels Evenementenvergunningen

Artikel 1 - Algemene begripsbepaling

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Apv: de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Borne.

 • b.

  Evenement: een verrichting van vermaak zoals bepaald in artikel 2:25 van de Apv.

 • c.

  Eindtijd: de tijd waarop het evenement beëindigd moet zijn; er geen activiteiten voor het publiek meer plaatsvinden en bezoekers vertrokken moeten zijn.

Artikel 2 - Aanvraag

Een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 Apv dient te worden ingediend door middel van bij deze Beleidsregels gevoegd aanvraagformulier en de daarop aangegeven bijlagen (gelijk aan Aanvraagformulier Veiligheidsregio Twente Oost Nederland)

Artikel 3 - Categorieën Evenementen

De verschillen in omvang, belasting en risico van evenementen vragen verschillende voorbereiding. Daarom worden drie categorieën evenementen onderscheiden: A, B en C volgens de Risicoscan Evenementenveiligheid welke is vastgesteld door Veiligheidsregio Twente Oost Nederland (zie bijlage). Categorie A evenementen hebben geen enkel aspect van verhoogd risico terwijl categorie C evenementen een bijzonder hoog risico profiel hebben.

Artikel 4 - Termijn aanvraag

In afwijking van artikel 1:3 Apv wordt de aanvraagtermijn voor het indienen van een vergunning voor een evenement als bedoeld in artikel 2:25 Apv gesteld op 4 weken voor een A-evenement en 12 weken voor een B of C evenement.

Artikel 5 - Inhoud vergunning

In de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

 • a.

  De naam van het evenement

 • b.

  De aard van het evenement

 • c.

  De locatie van het evenement

 • d.

  De ruimte waar het evenement plaatsheeft

 • e.

  Data en begin/eindtijden van het evenement

 • f.

  Bescherming van flora en/of fauna

Artikel 6 - Voorschriften aan de vergunning

Bij een vergunning voor een evenement worden, voor zover nodig, in elk geval voorschriften opgenomen, onder meer met betrekking tot:

 • a.

  Geluidsversterking

 • b.

  Beveiliging

 • c.

  Geneeskundige hulpverlening

 • d.

  Toiletvoorzieningen

 • e.

  Bereikbaarheid voor hulpdiensten

 • f.

  Het gebruik van glaswerk voor het schenken van dranken

 • g.

  Brandveiligheid

 • h.

  Constructieveiligheid

 • i.

  Op- en afbouwtijden ten behoeve van het evenement

 • j.

  De inzet van verkeersregelaars, EHBO-ers en beveiligers

Artikel 7 - Geluidsnormering

 • 1. De geluidsbelasting van evenementen mag niet meer zijn dan 75 dB(A) en 88 dB(C) op de gevel van de meest nabijgelegen of andere woning.

 • 2. In uitzondering op het in lid 1 gestelde mogen jaarlijks op 3 avonden evenementen plaatsvinden op het Dorsetplein in Borne en op 7 avonden verdeeld over 4 weekenden in het openluchttheater in Hertme, met een maximale geluidsbelasting van 85 dB (A) en 98 dB (C) op de gevel van de meest nabijgelegen of andere woning.

 • 3. Eén van de 3 avonden op het Dorsetplein in Borne welke zijn genoemd in lid 2 is gereserveerd voor Koningsdag.

Artikel 8 - Eindtijden

 • 1. Voor een vergunningplichtig evenement gelden de volgende eindtijden met in achtneming van het gestelde in artikel 7:

  • a.

   Eindtijd van het evenement:

   • i.

    Van zondag tot en met donderdag: 24:00 uur

   • ii.

    Van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag: 02:00 uur.

  • b.

   Eindtijd van drankverstrekking:

   • i.

    Van zondag tot en met donderdag: 23:30 uur

   • ii.

    Van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag: 01:30 uur.

  • c.

   Eindtijd van muziek en geluidsversterking:

   • i.

    Van zondag tot en met donderdag: 22:00 uur

   • ii.

    Van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag: 01:00 uur.

 • 2. In afwijking van lid 1 gelden voor donderdagen die voorafgaan aan een vrijdag waarop een erkende nationale feestdag valt of een vrijdag die valt in een schoolvakantie voor de regio Noord de eindtijden voor vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag.

 • 3. De eindtijden voor vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag gelden ook voor de avond voorafgaande aan Koningsdag.

Artikel 9 - Maximum aantal evenementen met grote omgevingsbelasting

 • 1. Er wordt een maximum per jaar gesteld aan evenementen met een grote belasting voor de omgeving, namelijk die waarbij na 23:00 uur versterkte muziek of ander geluid ten gehore wordt gebracht in de openlucht of in een tent.

  • a.

   Dit maximum is voor Borne: 3 avonden op het Dorsetplein (waarvan 2 in één weekend vallen), 2 aan de Oonksweg, 1 op de Bolkshoek en 1 in het Beekpark.

  • b.

   Dit maximum is voor Zenderen: 6 avonden in het weiland aan de Lidwinaweg (verdeeld over 3 weekenden).

  • c.

   Dit maximum is voor Hertme: 7 in het openluchttheater (verdeeld over 4 weekenden).

 • 2. Om een evenement te organiseren dat binnen het in lid 1 gestelde maximum valt dient de organisator het evenement voor 1 december in het voorafgaande jaar aan te melden.

 • 3. Wanneer er meer evenementen worden aangemeld dan het in lid 1 gestelde maximum aantal wordt er als volgt geprioriteerd:

  • a.

   Als eerste komen evenementen in aanmerking die reeds zijn vergund in de laatste drie jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor vergunning wordt gevraagd

  • b.

   Vervolgens zullen organisatie in de gelegenheid worden gesteld een volledige aanvraag in te dienen en zal een keuze worden gemaakt op basis van volledigheid en kwaliteit van de aanvraag.

Artikel 10 - Inzet van beveiligers, EHBO, verkeersregelaars

 • 1. Op advies van de politie kan worden voorgeschreven dat beveiligers moeten worden ingezet welke zijn gecertificeerd door het Ministerie van Justitie.

 • 2. Bij B of C evenementen dienen EHBO-ers te worden ingezet, 1 EHBO-er per 1000 bezoekers met een minimum van 2 ongeacht het aantal bezoekers.

 • 3. Bij dynamische wegafzettingen, oversteekplaatsen en dergelijke kan worden voorgeschreven dat gecertificeerde, door de gemeente aangestelde verkeersregelaars worden ingezet.

Artikel 11 - Op- en afbouwtijden

Tussen 23:00 en 6:00 uur mogen geen op- en afbouwwerkzaamheden plaatsvinden.

Artikel 12 - Afwijkingsbevoegdheid

Op de artikelen 7, 8 en 9 kan, voorzover het een bevoegdheid van het college betreft, op voorstel van het college, bij de vergunningverlening door de burgemeester een uitzondering worden gemaakt voor een evenement met een buitengewone waarde voor de gemeente Borne, bijvoorbeeld vanwege de uitstraling of bovenregionale aantrekkingskracht.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 14 - Intrekking

Het Vergunningenbeleid Evenementen gemeente Borne 2004 wordt ingetrokken met ingang van de eerste dag na de bekendmaking van deze beleidsregels.

Artikel 15 - Citeertitel

Deze beleidsregels worden geciteerd als Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2017
Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Borne,
De secretaris, , De burgemeester,
G.J. Rozendom mr. drs. R.G. Welten

Toelichting Beleidsregels Evenementenvergunningen

Artikel 1

Onder eindtijd wordt niet verstaan dat hierna geen opruim- of afbouwwerkzaamheden plaats kunnen vinden, dit zal afzonderlijk in de vergunning geregeld worden.

Artikel 2

De wet Veiligheidsregio’s regelt de samenwerking van hulpdiensten in regio’s. De Veiligheidsregio Twente kent een eigen ambtelijke organisatie welke over de nodige expertise beschikt en voor de aangesloten gemeenten en hulpdiensten een en ander ontwikkelt heeft om eenduidigheid en samenwerking te bevorderen. Voor de behandeling van Evenementenvergunningen wordt het Regionaal Kader Evenementenveiligheid gehanteerd (dit heeft de status van intern (uitvoerings)beleid).

Artikel 3

In de vergunningverlening van evenementen is van belang om een goede inschatting te maken van de risico’s, die gebeurt in eerste instantie door informatie uit te vragen met een aanvraagformulier met bijlagen. Risico’s hebben onder andere te maken met bezoekersaantallen, profiel van de bezoekers, aard van de activiteiten, etc. Met behulp van de door de Veiligheidsregio ontwikkelde Risicoscan krijgt een evenement een classificatie, waarbij de Burgemeester op grond van specifieke informatie de mogelijkheid heeft om in de vaststelling van de definitieve categorie af te wijken van de uitkomst van de Risicoscan.

Er valt nog een derde categorie te onderscheiden, de zeer kleine evenementen waarvan art. 2:25 Apv regelt dat hiervoor geen vergunning nodig is.

Artikel 4

Evenementen met een groter risico vragen een uitgebreidere voorbereiding. De hulpdiensten moeten tijd hebben om goed te kunnen adviseren, en indien nodig dient een vooroverleg georganiseerd te kunnen worden met alle betrokken partijen. De richtlijn van de Veiligheidsregio is een aanvraagtermijn van 12 weken voor alle evenementen, maar in de Bornse praktijk is gebleken dat voor evenementen van categorie A dit niet nodig is, en een onnodig strenge vraag voor aanvragers zou zijn. Evenementen van categorie B en C dienen 12 weken te voren worden aangevraagd en zullen bij een kortere aanvraagtermijn buiten behandeling worden gelaten, tenzij de Burgemeester van Borne anders beslist. Op deze wijze kunnen niet alleen de aanvragen maar ook de vergunningen gepubliceerd worden.

Artikel 7 Geluidsnormering

 • 1.

  De geluidsbelasting van evenementen mag niet meer zijn dan 75dB (A) en 88 dB(C) op de gevel van de meest nabijgelegen woning. Bij gebrek aan een wetenschappelijke onderbouwing of een algemeen erkende norm wordt in Nederland voor een uitspraak over aanvaardbare geluidsbelasting bij evenementen veelal aansluiting gezocht bij de nota “Evenementen met een luidruchtig karakter” van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg (welke ook weer aansluiting heeft op oudere nota’s en richtlijnen). Hierin is gesteld dat een gevel gemiddeld een geluidsisolatie heeft van 25 dB (A). Met een geluidsbelasting van 75dB (A) op de gevel blijft binnen een “achtergrondgeluid” bestaan van 50 dB (A), een waarde waarbij een normaal gesprek in de woning nog mogelijk is. Bij een hogere waarde is dat niet meer mogelijk en dat wordt als een onevenredige, onredelijke aantasting in de persoonlijke levenssfeer gezien. Dit is ook weer op 11 mei 2016 bevestigd door de Raad van State in uitspraak 201500425/1/A1. De in dB(C) uitgedrukte norm ziet op de lage (bas) tonen welke door omwonenden vaak als het meest storend worden ervaren. Bij moderne live popmuziek met goede installatie verhouden dB(A) en dB(C) zich normaal gesproken als een plus van 13 dB voor dB(C). Wanneer alleen een norm in dB(A) wordt gesteld zou men aan de norm kunnen voldoen met tegelijkertijd verhoudingsgewijs luidere bastonen met veel overlast als gevolg.

 • 2.

  Tegenover het hiervoor gestelde staat dat muziek een bepaald geluidsniveau nodig heeft om de artistieke waarde te kunnen beleven. Wanneer het geluidsniveau van een live optreden gemiddeld 80 dB (in het publiek) zou bedragen zou het publiek weg blijven. Dit omdat het geluid van de band niet boven het geluid van het publiek uit zou komen. Pas rond de 100 dB(A) begint het ergens op te lijken en krijgt het publiek waar het voor komt. Tussen het ministerie en de brancheorganisatie van evenementenorganisatoren en poppodia is het "convenant preventie gehoorschade muzieksector" afgesloten. Hierin is een maximaal niveau van 103 dB(A) gedurende 15 minuten ter plaatse van de mengtafel afgesproken. (Naast het maximumniveau noemt het convenant ook maatregelen die organisatoren moeten treffen, zoals voorlichten van publiek over risico's van gehoorschade en het aanbieden van oordoppen.) De veel aangehaalde nota “Evenementen met een luidruchtig karakter” geeft een tabel met indicatieve praktijkgegevens waar ook uit blijkt dat een geluidsniveau van rond de 100 dB(A) op 10 meter afstand van het podium heel gebruikelijk is (bijlage 5). Het is erg lastig om in bebouwd gebied een live muziek evenement van enige omvang te organiseren en tegelijkertijd te waarborgen dat er niet meer geluidsbelasting op de gevel van nabijgelegen woningen is dan 75 dB(A) en 88 dB(C). Dit zou betekenen dat dit soort evenementen in Borne niet mogelijk zijn, en dat wordt niet wenselijk geacht. Onder andere in Masterplan Centrum is een levendig toekomstbeeld voor Borne geschetst waarin evenementen zeer gewenst zijn. Om deze reden wordt een gering aantal uitzonderingen toegelaten met een hoger maximum van 85 dB(A) en 98 dB(C) op de gevel van de meest nabijgelegen woning. Door bepaalde geluidsapparatuur in te zetten, die bijvoorbeeld het geluid specifieker kan richten, moet het mogelijk zijn binnen deze normen een voor het publiek aantrekkelijk evenement met live muziek te organiseren. Door het gestelde maximum blijven dit soort evenementen wel mogelijk maar blijft tegelijkertijd de belasting voor de omgeving op een aanvaardbaar niveau. De aantallen sluiten aan op de huidige praktijk, namelijk het concert met Koningsnacht/Koningsdag en met de Melbuul’ndagen op het Dorsetplein, carnaval in de tent op het terrein aan de Lidwinaweg in Zenderen en zeven avonden met concerten in het Openluchttheater in Hertme. Andere bestaande evenementen kunnen binnen de algemene norm van lid 1 (75 dB (A) en 88 dB (C)) blijven.

Artikel 8 Eindtijden

Om de belasting voor de omgeving te beperken worden eindtijden vastgesteld. Om te zorgen voor een geleidelijke afloop met een lagere belasting voor de omgeving tot gevolg worden verschillende eindtijden gehanteerd voor geluid, drankverstrekking en algehele eindtijd. Hierin is aansluiting gezocht bij de richtlijn van de Veiligheidsregio Twente Noord Oost Nederland.

Artikel 9 Maximum aantal evenementen

In de overwegingen van deze Beleidsregels is opgenomen dat enerzijds recht te worden gedaan aan het levendige karakter dat de gemeente Borne heeft en nastreeft en dient anderzijds de belasting daarvan tot een aanvaardbaar niveau beperkt te blijven.

Aantal evenementen

Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van bij evenementen in Borne betrokkenen tevreden is met het huidig aantal evenementen. In de voorbereiding van deze beleidsregels is een onderzoek met een vragenlijst uitgevoerd onder betrokkenen bij evenementen. Van de 131 respondenten vindt het merendeel (70%) dat het aantal evenementen niet gewijzigd hoeft te worden, 24% van de respondenten wil meer evenementen en 10% ervan wil er minder. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 49% van de respondenten betrokken is in de organisatie van evenementen en 16% direct omwonende is. Er is dus niet heel sterk behoefte aan meer evenementen. Slechts 10% geeft aan minder evenementen te willen.

Overlast

Het aantal betrokkenen dat sterke overlast ervaart van evenementen zal altijd een minderheid van de bevolking zijn, echter dienen ook de belangen beschermd te worden van een minderheid die onevenredig geraakt wordt. Uit een andere vraag bleek dat 13% van de respondenten overlast ervaart van evenementen, met name van het geluid (10%), slechte bereikbaarheid (9%) en geparkeerde auto’s (8%).

Er is gekozen om een maximum vast te stellen voor evenementen met een grotere geluidsbelasting voor de omgeving. Dit creëert duidelijkheid voor omwonenden die last hebben van evenementen: er is enige belasting maar dit is wat er te verwachten valt. Omdat een meerderheid het huidige aantal evenementen goed vindt is gekozen om daarbij aan te sluiten en op deze wijze ook geen evenementen onmogelijk te maken die sinds jaar en dag in georganiseerd worden in Borne.

Een overzicht met jaarlijks terugkerende, grotere evenementen is opgenomen in de bijlage.

Locaties

De locaties waarop evenementen met een grotere geluidsbelasting voor de omgeving plaats kunnen vinden zijn gebaseerd op de praktijk en op hetgeen vastgesteld is in bestemmingsplannen. Voor Borne stuiten met name de evenementen op het Dorsetplein op veel bezwaren. Het maximum aantal van 2 sluit aan bij het huidige gangbare aantal. Aan de Oonksweg is nog groei mogelijk. Voor Zenderen en Hertme sluit het maximum aan bij het huidige gangbare aantal en is dus geen groei mogelijk voor dergelijke belastende evenementen.

Artikel 10 inzet van beveiligers, EHBO, verkeersregelaars

De inzet van beveiliging, EHBO en verkeersregelaars bevorderen de veiligheid. De genoemde aantal zijn richtlijnen conform de richtlijnen van de Veiligheidsregio Twente Noord Oost Nederland, hiervan kan om specifieke redenen worden afgeweken.

Bijlagen:

 • 1.

  Aanvraagformulier evenementenvergunning

 • 2.

  Risicoscan Evenementenveiligheid

 • 3.

  Vragenlijst en uitkomst van onderzoek naar evenementen in Borne in 2016.

 • 4.

  Overzicht met jaarlijks terugkerende, grotere evenementen in Borne.

 • 5.

  Indicatie praktijkgegevens over geluid bij muziekevenementen uit de nota “Evenementen met een luidruchtig karakter”, Inspectie Milieuhygiëne Limburg

Bijlage 1

Aanvraagformulier

Bijlage 2

Risicoscan Evenementenveiligheid

Bijlage 3

Vragenlijst en uitkomst van onderzoek naar evenementen in Borne in 2016

Bijlage 4

Overzicht bestaande evenementen

Bijlage 5

Indicatie praktijkgegevens over geluid bij muziekevenementen uit de nota “Evenementen met een luidruchtig karakter”, Inspectie Milieuhygiëne Limburg

afbeelding binnen de regeling