Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening VTH-kwaliteit Achtkarspelen

Geldend van 15-03-2017 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 15-03-2017

Intitulé

Verordening VTH-kwaliteit Achtkarspelen

Riedsútstel

Ried

:

26 januari 2017

Agindapunt

:

10

Status

:

Opiniërend/Besluitvormend

Program

:

Programma 6 – Ontwikkeling

Eardere behandeling

:

Informatiecarrousel 19 januari 2017

Portefúljehâlder

:

K.H. Antuma

Amtner

:

J.Spruit

Taheakke

:

Bijlage 1 - Verordening VTH-kwaliteit Achtkarspelen

Bijlage 2 - Kwaliteitscriteria Frysk Peil

Underwerp

Vaststelling verordening VTH-kwaliteit Achtkarspelen

Foech ried/kolleezje:

De raad is bevoegd en door de wet aangewezen om de kwaliteitsverordening vast te stellen.

Wy stelle jo foar te besluten om:

de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Achtkarspelen vast te stellen.

Ynlieding

Op 14 april jl. is de wet VTH van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat de gemeenteraad regels moet vaststellen om een goede kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van het omgevingsrecht te waarborgen.

De Wet VTH introduceert een zorgplicht voor gemeenteraden en provinciale staten. Voor de uitvoering van de basistaken door de FUMO, moeten alle gemeenten in Friesland en provinciale staten in gezamenlijkheid een uniforme kwaliteitsverordening vast stellen. De inhoud van de verordening is voor de aansturing van de basistaken van de Fumo voor alle bevoegde gezagen identiek. Deze verordening ligt nu voor ter besluitvorming.

De voorbereiding van de kwaliteitsverordening is tot stand gekomen in Frieslandbreed overleg met alle gemeenten, provincie en FUMO. Het overleg vond plaats onder verantwoording van het Fries VTH-overleg, waarin provincie en alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. De samenwerking is geschied onder de noemer “Samen zijn Wij Kwaliteit”. Een streven dat in de subtitel van de verordening verwerkt is. De gezamenlijke kwaliteitsnorm voor aansturing van de Fumo heeft de naam “Frysk Peil” meegekregen. Deze norm is afgeleid van de landelijke kwaliteitsnorm.

Voor uitvoering van de thuistaken van gemeenten is het vastleggen van kwaliteitsnormen in de verordening niet verplicht. De raad kan volstaan met het borgen van de kwaliteit in een beleidsnota. Een aantal gemeenten in Friesland heeft -op advies van het Fries VTH-overleg- de norm van het Frysk Peil wel in de verordening opgenomen. Het voorstel van het college is om hier in Achtkarspelen een slag mee om de arm te houden, door deze norm in principe vast te stellen en eerst voor de organisatie een nulmeting uit te voeren aan de hand van de kwaliteitscriteria “Frysk Peil”. Als de consequenties in bestuurlijk, financieel en organisatorisch opzicht van de uitvoering hiervan duidelijk zijn, volgt voor de thuistaken een nieuw raadsvoorstel.

Te berikken effekt

Met de vaststelling van de verordening voldoet de raad aan de wettelijke eis om kwaliteitseisen vast te stellen voor de uitvoering van de Wabo- VTH-taken, wordt een kwalitatief goede uitvoering van de Wabo VTH-taken door of in opdracht van de gemeente Achtkarspelen bevorderd en wordt voor de uitvoering van de basistaken door de FUMO een gelijk kwaliteitsniveau vastgelegd.

Arguminten

1.1 Wettelijk vereist

De gemeente voldoet met vaststellen van de verordening aan de eisen van de “Wet verbetering VTH”.

1.2 Het voorstel past in de reguliere uitvoering van de programma 6 van de begroting

Het voorstel handelt over de kwaliteit van uitvoering van wet- en regelgeving op de gebieden ruimtelijke ordening en milieu in het kader van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hierin wijzigt de vorm van aansturing. Tot nu toe waren gemeentes en provincies tamelijk vrij in de wijze waarop VTH-taken uitgevoerd werden. De kwaliteit van de uitvoering van de basistaken verloopt straks, na besluitvorming in de raad, onder aansturing van de Kwaliteitsverordening. Of voor de thuistaken hier ook toe over wordt gegaan, kan pas na de nulmeting worden beoordeeld. Voorts worden in de loop van volgend jaar ook nog procescriteria geïntroduceerd bij de inwerkingtreding van het nieuwe Bor (besluit omgevingsrecht).

1.3 Bevestiging van deelname aan de Friese VTH samenwerking door gemeente Achtkarpelen

De Friese gemeenten en de provincie Fryslân werken al een aantal jaren samen in de voorbereiding op de invoering van de wet VTH. Al in een eerder stadium is in het bestuurlijk Fries VTH-overleg besloten de invoering van kwaliteitscriteria gezamenlijk op te pakken. In de voorbereiding van de kwaliteitsverordening en Frysk Peil is uitgebreid gefilosofeerd over de kaders en uitgangspunten. De kern hiervan is dat de Friese dimensie maatgevend is, en dat de VTH-organisaties in Friesland samen de benodigde kwaliteit leveren. Dit betekent dat bij de nu voorgestelde uniforme aanpak in Friesland de invoering van een Friese set kwaliteitscriteria de aangewezen weg is. Deze set ligt nu ter vaststelling voor en heet formeel “Frysk Peil F1”. Op deze wijze willen provincie en gemeenten op pragmatische wijze invulling geven aan de wettelijke zorgplicht tot kwaliteitsborging (Wabo art. 5.5), en is de basis voor verdere gemeentelijke samenwerkingsmogelijkheden gelegd.

Kanttekenings

1.1 Als de raad niet tot vaststelling van de kwaliteitscriteria “Frysk Peil” voor basistaken overgaat

Voor wat betreft de aansturing van de Fumo, die voor de gemeente de zogenaamde basistaken uitvoert, is de verplichte vorm een verordening, die Frieslandbreed eensluidend moet zijn. Als de raad niet tot vaststellling zou overgaan, voldoen we niet aan de wettelijke plicht tot het vaststellen van kwaliteitscriteria voor uitvoering van de basistaken door de FUMO.

1.2 Ook voor de thuistaken conformeren aan de kwaliteitscriteria “Frysk Peil”

Voor de zogenaamde thuistaken die de gemeente zelf mag uitvoeren, mag de borging ook in beleid vastgelegd worden. Frieslandbreed wordt geadviseerd om ook de uitvoering van thuistaken uniform middels de verordening aan te sturen. Zowel provincie als de meeste gemeenten gaan hier toe over, maar het advies voor onze gemeente is om hiermee een slag om de arm te houden. Ambtelijk wordt als norm breed gedeeld om ook voor de thuistaken het niveau van het Frysk Peil aan te houden, maar met de vastelling hiervan te wachten tot de bestuurlijke-, organisatorische- en financiële consequenties hiervan bekend zijn.

Wanneer zonder meer wordt besloten tot conformeren aan de kwaliteitscriteria Frysk Peil F1, dan is dat op dit moment een besluit waarvan de consequenties niet te overzien en niet in kaart te brengen zijn. De organisaties leggen zich dan vast op uitgangspunten die wellicht grote financiële en personele gevolgen kunnen hebben. Om dit risico te voorkomen wordt voorgesteld eerst een nulmeting uit te laten voeren. Hiermee is in de begroting voor 2017 rekening gehouden.

Finânsjes

Aan de vaststelling van de kwaliteitsverordening zijn op zich geen kosten verbonden. De implementatie van de “Wet verbetering VTH” is echter niet kosteloos. Er zijn in 2017 en 2018 kosten verbonden aan de nulmeting, invoering van de procescriteria en de (mogelijke) bijscholing van de deskundigen in het werkveld (verbeterslag). In de begroting voor 2017 is met uitvoering van de nulmeting rekening gehouden. De eventuele bijscholingskosten kunnen pas bepaald worden als de nulmeting uitgevoerd en geanalyseerd is, de procescriteria opgesteld zijn en de verbeterslag in kaart gebracht is. Bijscholing kan te zijner tijd wel kostenefficiënt georganiseerd worden door de scholing in Friesland gezamenlijk te organiseren en in te kopen. Het voorstel is om deze kosten mee te nemen in de begroting voor 2018.

Boargerpartisipaasje

N.v.t.

Kommunikaasje

De impact van de kwaliteitsverordening en de nulmeting beperkt zich tot de interne organisaties. Hierdoor is er geen aanleiding om extern te communiceren. Wel zal het college het besluit van de raad kenbaar maken aan de Friese VTH samenwerking en de FUMO.

Ferfolchtrajekt

Het college zorgt na afronding van de besluitvorming voor de juiste bekendmaking van het besluit. Onderdeel van de uitvoering is de verplichting van het college jaarlijks verslag te doen van de naleving van de massacriteria Frysk Peil, overeenkomstig artikelen 5.2 en 5.3 van de verordening.

Buitenpost, 21 december 2016

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris,

mr. drs. E.H.C. van der Laan

burgemeester,

G.Gerbrandy

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2016

punt nr.: 10;

gelet op,

de Wet Verbetering Vergunningen, toezicht en Handhaving, de artikelen 5.4 en 5.5 van de Wabo en artikel 149 van de gemeentewet,

overwegende dat,

alle Friese gemeenten en de provincie gezamenlijk overgaan tot de vaststelling van de Friese Verordening VTH, met het oogmerk gezamenlijk invulling te geven aan de zorgplicht tot kwaliteitsborging zoals opgenomen in artikel 5.5 van de Wabo,

Beslút:

De Verordening VTH-Kwaliteit Achtkarspelen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 26 januari 2017.

De griffier,

mw. J. van Hoppe MPM

De voorzitter,

G.Gerbrandy