Besluit van het algemeen bestuur van de Regio Rivierenland houdende de instelling van een economic board Instellingsbesluit Economic Board Regio Rivierenland

Geldend van 21-03-2017 t/m heden

Intitulé

INSTELLINGSBESLUIT ECONOMIC BOARD REGIO RIVIERENLAND

Het algemeen bestuur van Regio Rivierenland,

gezien het besluit van 10 maart 2017 waarbij de subsidieverordening Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland is vastgesteld,

gelet op artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 3 van de regeling Regio Rivierenland;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende:

INSTELLINGSBESLUIT ECONOMIC BOARD REGIO RIVIERENLAND

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland;

 • b.

  betrokken gemeenten: de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Rivierenland;

 • d.

  economic board: het adviesorgaan voor het regionaal investeringsfonds

 • e.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland;

 • f.

  RIF: regionaal investeringfonds Regio Rivierenland;

 • g.

  wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 2 Economic Board

 • 1. Er is een Economic Board, dat zich richt op de advisering over projectvoorstellen die zijn ingediend voor een subsidie krachtens de Subsidieverordening Regio Rivierenland RIF.

Artikel 3 taken en bevoegdheden

 • 1. De Economic Board is bevoegd het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent:

  • a.

   ingediende projecten voor subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds;

  • b.

   de jaarlijkse (of periodieke) evaluatie van het Regionaal Investeringsfonds en de bijbehorende uitvoeringsinstrumenten.

 • 2. De Economic Board oefent haar adviserende bevoegdheid uit binnen de door het bestuur vastgestelde (financiële) kaders.

 • 3. Adviezen en overige stukken die van de Economic Board uitgaan worden ondertekend door de voorzitter.

 • 4. De Economic Board leden vervullen een ambassadeursrol voor de regio

Artikel 4 samenstelling en benoeming

 • 1. De Economic Board bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter aangewezen door het dagelijks bestuur uit zijn midden;

  • b.

   tenminste een lid per economisch speerpunt aangewezen door het dagelijks bestuur;

  • c.

   tenminste een lid namens een onderzoeks- en onderwijsinstelling aangewezen door het dagelijks bestuur;

  • d.

   tenminste een lid namens een financiële instelling dat door het Dagelijks Bestuur wordt aangewezen.

 • 2. Het dagelijks bestuur wijst een plaatsvervangend voorzitter uit haar midden aan die de voorzitter bij verhindering of ontstentenis vervangt.

 • 3. De voorzitter en de leden van de Board worden benoemd voor de duur van vier jaar. De aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar voor de duur van vier jaar.

 • 4. De voorzitter en de leden van de Board kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 5. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien, tenzij zij daartoe niet in de gelegenheid zijn.

 • 6. Aspirant leden leggen een verklaring omtrent het gedrag (VOG) over voordat tot benoeming kan worden overgegaan.

Artikel 5 vergaderingen

 • 1. De Economic Board vergadert achter gesloten deuren en volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderschema, en voorts zo vaak als het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Economic Board dit nodig achten, of indien twee leden van de Economic Board, onder opgaaf van redenen, daarom verzoeken.

 • 2. Van het vergaderschema, bedoeld in het eerste lid, kan worden afgeweken.

 • 3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk lid een stem heeft, met uitzondering van de voorzitter deze onthoudt zich van stemming.

 • 4. Een lid van de Economic Board onthoudt zich van advisering of stemming over zaken waarbij het lid een direct of indirect belang heeft.

Artikel 6 ondersteuner

 • 1. De ondersteuner van de Economic Board is een daartoe door de secretaris van Regio Rivierenland aangewezen medewerker in dienst van of werkzaam voor het openbaar lichaam Regio Rivierenland.

 • 2. Bij verhindering of ontstentenis wordt de ondersteuner van de Economic Board vervangen door een daartoe aangewezen plaatsvervanger.

 • 3. De ondersteuner is de Economic Board behulpzaam in alles wat de aan hem opgedragen taak aangaat.

 • 4. De ondersteuner woont de vergaderingen van de Economic Board bij.

Artikel 7 slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit Economic Board Regio Rivierenland.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Regio Rivierenland van 10 maart 2017.
Het algemeen bestuur voornoemd,
De voorzitter, de secretaris, a.i.
Hans Beenakker Willem Jan Stegeman