Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem houdende regels omtrent stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen Arnhem 2017

Geldend van 14-03-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen Arnhem 2017

Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen Arnhem 2017

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Basisschool: de hoofd- of nevenvestiging van een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs;

 • b.

  Schoolbestuur: het bevoegd gezag van een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • c.

  Fte: fulltime equivalent, waarbij één fte staat voor een volledige werkweek van 36 uur;

 • d.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • e.

  ASV: de Algemene subsidieverordening Arnhem;

 • f.

  ID-regeling: Besluit in - en doorstroombanen.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is dat iedere basisschool in de gemeente Arnhem beschikt over een conciërge, waardoor de werkdruk voor leerkrachten en directie wordt verminderd en tevens de veiligheid in en rondom de school wordt vergroot.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college kan per kalenderjaar per basisschool subsidie verlenen aan een schoolbestuur als bijdrage in de kosten van de inzet van een conciërge.

 • 2. Subsidie voor een conciërge kan uitsluitend worden aangevraagd door een schoolbestuur ten behoeve van onder zijn gezag vallende basisscholen.

 • 3. Het college verleent uitsluitend subsidie over de periode dat in het gesubsidieerde tijdvak op de betreffende basisschool daadwerkelijk een conciërge werkzaam is.

 • 4. Het college verleent geen subsidie ten behoeve van een conciërge die werkzaam is op basis van de voortzetting van de eerdere ID-regeling.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  het door de raad beschikbaar gestelde budget voor deze subsidieregeling wordt gedeeld door het aantal leerlingen op alle basisscholen, waardoor een bedrag per leerling wordt verkregen;

 • b.

  een schoolbestuur ontvangt per basisschool het bedrag per leerling voor alle leerlingen die een school bezoeken die onder het betreffende schoolbestuur valt. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de aanvraag op de betreffende school staat ingeschreven.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

Voor de indiening van een aanvraag binnen de door de ASV voorgeschreven aanvraagtermijn, dient gebruik te worden gemaakt van het door het college te verstrekken aanvraagformulier.

Artikel 6. Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. Het schoolbestuur draagt de conciërge werkzaamheden op conform het van toepassing zijnde functieprofiel FUWA-PO, functieprofiel conciërges.

 • 2. De subsidieontvanger meldt het college onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd, op basis waarvan het college de subsidie eventueel kan wijzigen.

 • 3. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan monitoring van de inzet van de conciërges op de onder zijn schoolbestuur vallende scholen.

Artikel 7. Aanvraag tot vaststelling

In afwijking van de ASV dient de aanvraag alleen een document te bevatten, waaruit blijkt in welke periode het schoolbestuur daadwerkelijk de conciërge heeft ingezet..

Artikel 8. Begrotingsvoorbehoud

Subsidie wordt verleend onder voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende gelden beschikbaar stelt op de begroting.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen Arnhem 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem van 14 februari 2017.

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting bij de Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen Arnhem 2017

Algemeen

Het is voor zowel de subsidieverstrekker (i.c. de gemeente) als de subsidieontvanger wenselijk om duidelijke regels te hebben voor subsidieverlening. Heldere regelgeving verschaft de gemeente de juridische grondslag voor het verstrekken van subsidies en geeft de subsidieontvanger duidelijkheid over de criteria en voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.

Deze toelichting bevat nadere achtergrondinformatie bij de Stimuler ingsregeling inzet conciërges basisscholen Arnhem 201 7.

Aanleiding en doel van de regeling

De gemeente Arnhem subsidieert al jaren de inzet van conciërges in het basisonderwijs. Daarvoor bestond de lokale Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen (2012). Van deze regeling konden alleen de scholen in de krachtwijken gebruik maken. De regeling is per 1 augustus 2015 beëindigd, gelijktijdig met het aflopen van een specifieke rijksregeling. De scholen ontvangen sindsdien van het Rijk binnen de reguliere lumpsum-bekostiging middelen voor het aanstellen van conciërges.

De Raad heeft in november 2012 het amendement "Iedere school een conciërge " aangenomen.

In de afgelopen periode is bij wijze van overgang naar een nieuwe gemeentelijke regeling en aansluitend bij het amendement, aan de schoolbesturen PO tijdelijk, op grond van de Awb, subsidie verstrekt voor de inzet van conciërges op alle Arnhemse basisscholen.

Doel

Het doel van de regeling is dat, conform de wens van de gemeenteraad, op alle Arnhemse basisscholen een conciërge werkzaam is. De aanwezigheid van een conciërge vergroot de leefbaarheid en veiligheid in en rondom de school voor kinderen, ouders en het team. Ook worden leerkrachten en directie ontlast, zodat zij zich beter kunnen richten op het geven van onderwijs.

Inhoud van de regeling

Er is, in samenspraak met de schoolbesturen, gekozen voor een eenvoudige en heldere subsidiegrondslag, waarbij aan de schoolbesturen voor onder hun gezag vallende scholen een bedrag per leerling wordt verstrekt. Dit zorgt voor de minste administratieve lasten voor zowel gemeente als schoolbesturen.

Maatwerk

Door de subsidie aan de schoolbesturen te verstrekken in plaats van aan de individuele scholen kunnen de schoolbesturen maatwerk leveren. In de ene wijk en op de ene school is de behoefte aan een conciërge groter dan in de andere wijk of op de andere school.

Het kan zijn dat een basisschool minder of meer formatie krijgt dan te verwachten zou zijn op grond van het leerlingaantal. Hier heeft het schoolbestuur namelijk de ruimte om zelf in te schatten hoeveel formatie op een basisschool nodig is. Het schoolbestuur heeft niet de ruimte om een basisschool waarvoor subsidie is aangevraagd geen formatie conciërge te geven, maar wel kan tussen de scholen waarvoor subsidie is aangevraagd in de inzet van conciërges worden geschoven. Dit wordt verstaan onder maatwerk.

Uitsluiting subsidie

Momenteel zijn op Arnhemse basisscholen conciërges werkzaam op grond van de afspraken die de gemeente in het verleden met de schoolbesturen heeft gemaakt in het kader van de afbouw van de oude 'ID-regeling'. Deze scholen kunnen geen aanspraak maken op subsidie in het kader van de voorliggende regeling (art 3 lid 4).

Dit geldt niet voor een subsidie op basis van deze regeling in combinatie met een loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet. De gemeente wil zoveel mogelijk stimuleren dat werkzoekenden vanuit de Participatiewet ook ingezet kunnen worden als conciërges op de basisscholen.