Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 16 februari 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2016;.

gelet op de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet,

gelet op artikel 3 [, eerste, tweede en derde lid,] van de Winkeltijdenwet;

BESLUIT

vast te stellen de :

VERORDENING winkeltijden gemeente Moerdijk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Winkeltijdenwet; b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet; c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

Artikel 2 Vrijstellingen zon- en feestdagen

1. Er geldt een algemene vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2 van de wet, op zon- en feestdagen van 8 uur tot 18 uur. 2. Van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden zijn op zon- en feestdagen vrijgesteld:

a.winkels in musea;

b.winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

c.winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

d.winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

e.winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden. 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan enkel worden verleend voor: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen en speciale (verkoop) acties. 3. Aan de in het eerste lid genoemde ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken. 2. Burgemeester en wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als: a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of f. de houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Overgangsrecht

1. Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk, vastgesteld op 13 februari 2014, verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

2. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk, vastgesteld op 13 februari 2014, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking per 1 maart 2017.

2. De verordening winkeltijden gemeente Moerdijk, vastgesteld op 13 februari 2014, wordt ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van deze verordening.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk.

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

Algemeen

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van deWinkeltijdenwet. Deze wetswijziging zal naar verwachting op 1 juli 2013 in werking treden.Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkelsop zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelfbestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre– zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn, zoals hieronder uiteengezet zal worden, met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

Belangenafweging

Binnen de gemeente Moerdijk is in 2013 een belangenafweging gemaakt door de gemeenteraad. Hierbij is aan de hand van een onderzoek onder de inwoners en ondernemers van de gemeente het draagvlak gemeten voor zondagsopenstelling. Mede aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de gemeenteraad er voor gekozen een reguliere zondagsopenstelling te realiseren. In 2016 heeft een aanvullend onderzoek plaatsgevonden voor draagvlaak voor ruimere openingstijden op zondag. Hierbij is naast inwoners en ondernemers ook het beleid van omliggende gemeenten betrokken.

Artikelsgewijze toelichting

Hieronder is per artikel een korte toelichting weergegeven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 eerste lid onder b. van de Winkeltijdenwet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar (naast de zondag): Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Deze dagen zijn in artikel 1 van de verordening gedefinieerd als feestdag. Daarnaast noemt artikel 2, eerst lid onder b van de Winkeltijdenwet nog drie dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn vanaf 19.00 uur: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december. Deze dagen vallen echter niet onder het begrip feestdag in de verordening. Op deze dagen geldt (na 19 uur) dus geen vrijstelling.

Door in de verordening het begrip feestdag te definiëren, kan waar nodig worden volstaan met het woord “feestdag” of “feestdagen” en hoeven niet steeds alle dagen bij naam genoemd te worden. Koningsdag en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn, voor zover deze dagen niet op zondag vallen, in de wet niet aangemerkt als een dag waarop de winkels gesloten moeten zijn.

Artikel 2 Vrijstellingen zon- en feestdagenLid 1

Lid 1Er geldt een algemene vrijstelling voor winkels op zon- en feestdagen 8 tot 18 uur. Openstelling buiten deze tijden is niet toegestaan. Lid 2 Voor de genoemde categorieën in dit lid geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen. Hierbij gelden geen tijdsbeperkingen.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

Een eventuele ontheffing kan uitsluitend worden verleend voor feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen en speciale (verkoop) acties.

Artikel 4 Beslistermijn

Geen toelichting nodig.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Geen toelichting nodig.

Artikel 6 Toezicht

Geen toelichting nodig.

Artikel 7 Overgangsrecht

Geen toelichting nodig

Artikel 8 Inwerkingtreding

Geen toelichting nodig