Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de territoriale wateren van het Eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu verordening Sint Eustatius)

Geldend van 25-05-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2016

Intitulé

Eilandsverordening regelende het beheer van het marien milieu in de territoriale wateren van het Eilandgebied Sint Eustatius (Marien Milieu verordening Sint Eustatius)

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  onderwaterpark: ook wel genoemd marien park de zeebodem en de wateren rondom het eilandgebied Sint Eustatius vanaf de hoogwaterlijn tot aan de dertig meter dieptelijn;

 • b.

  koraal: levende organismen en/of verkalkte cq. versteende omhulsels (skeletten) daarvan;

 • c.

  Statiaan: een persoon geboren op Sint Eustatius of van Statiaanse ouders;

 • d.

  duiker: een persoon die, voorzien van scuba apparatuur, zich te water begeeft dan wel kennelijk het voornemen daartoe heeft zich te water bevindt, het water verlaat dan wel zich kennelijk kort tevoren in het water heeft bevonden;

 • e.

  duiksport: de bezigheid van duiker verrichten al dan niet als vrijetijdsbesteding;

 • f.

  duikplaats: de plaats of positie waar de duiksport wordt beoefend, wordt aangevangen of beëindigd;

 • g.

  speervissen: het jagen en doden van zeedieren in de zee gebruikmakende van hand-speren, harpoenen en/of vispistolen welke, hetzij mechanisch dan wel pneumatisch worden afgeschoten als ook onderwater vuurwapens die vallen onder de vuurwapenverordening 1930 (P.B. 1930, no. 2);

 • h.

  sleepnetvissen: het slepen van vislijnen achter een zeilboot met de bedoeling vis te vangen in open water;

 • i.

  scuba apparatuur: onderwateruitrusting die de gebruiker in staat stelt gedurende een lange periode, via onder druk gebrachte ademhalingslucht in duikflessen onderwater te verblijven;

 • j.

  hookah uitrusting: onderwateruitrusting die de gebruiker via luchtaanvoer van buitenaf, d.w.z. boven het wateroppervlak, in staat stelt gedurende lange duur onderwater te verblijven;

 • k.

  conch: schelpdieren/slakken die in de zee leven en behoren tot de soort Strombus gigas;

 • l.

  schildpadden: reptielen van deze soort in de ruimste zin van het woord, die leven in de zee;

 • m.

  vulstation: plaats waar duikflessen gevuld worden.

Artikel 2

 • 1.

  Er is een onderwaterpark St. Eustatius welke in brede zin wordt aangeduid als Statia Marine Park.

 • 2.

  Binnen het onderwaterpark zijn twee reservaten en een havengebied, deze omvatten:

  • a.

   Zuidelijke reservaat: van Gallows Bay, 17 28’.5 co-ordinaat langs de hoogwaterlijn naar het punt White Wall, ten Zuiden zeeinwaarts voor 1/2 zeemijl, naar het Westen volgende de 30 meter dieptegrens of 1/2 zeemijl zeeinwaarts gemeten vanaf de hoogwaterlijn tot de kruising met de 17 27’.7 co-ordinaat, naar het Noorden tot de 17 28'.5 co-ordinaat en terug naar Gallows Bay;

  • b.

   Noordelijke reservaat: van Jenkins Bay, 17 30'. 5 co-ordinaat langs de hoogwaterlijn naar de noordelijkste punt van het eiland, naar het Noorden tot de 30 meter dieptegrens, naar het Westen en het Zuiden langs de 30 meter dieptegrens totdat deze lijnen het co-ordinaat 17 30'. 5' passeren en terug naar Jenkins Bay;

  • c.

   Havengebied: van 17 28’5 co-ordinaat langs de hoogwaterlijn naar het noorden tot 17 30’.5 co-ordinaat zeeinwaarts tot 200 meter dieptelijn en terug naar 17 28’.5 co-ordinaat.

  • d.

   De nader bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen gedeelten van het onderwaterpark. Deze aanwijzing kan ook geschieden voor bepaalde tijd.

INSTRUCTIES BESCHERMING ONDERWATER FAUNA EN FLORA.

Artikel 3

Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die in strijd zijn met deze verordening en de belangen schaden van natuur en milieu binnen het onderwaterpark van het eilandgebied Sint Eustatius zoals is

vastgelegd in hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen.

Artikel 4

Speervissen is niet toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een scuba of Hookah uitrusting.

Artikel 5

Het is verboden te speervissen in het marien park met gebruikmaking van vergif, vergiftigd aas en/of andere materialen als ook met chemicaliën of explosieven.

Artikel 6

In afwijking op de van kracht zijnde bepalingen van de artikelen 3 en 4, is het vangen van zeeschildpadden binnen het marien park alleen toegestaan met inachtneming van de volgende instrukties:

 • a.

  het is verboden meer dan twee zeeschildpadden per persoon per jaar te vangen;

 • b.

  het is verboden vrouwelijke zeeschildpadden te vangen in de periode van 1 april tot en met 30 november;

 • c.

  personen die zeeschildpadden hebben gevangen zijn verplicht iedere vangst te melden bij de manager van het Statia Marine Park alvorens de vangst te doden;

 • d.

  het is verboden om de nesten van zeeschildpadden te verstoren, eieren te stelen of zeeschildpad eieren onder zich te hebben.

Artikel 7

Het verzamelen van zeeslakken (conch) in het marien park is alleen toegestaan met inachtneming van de navolgende bepalingen:

 • a.

  het is verboden zeeslakken te vangen met gebruikmaking van scuba of hookah apparatuur;

 • b.

  het is verboden zeeslakken te vangen kleiner dan 19 cm (7,5 inch) of zeeslakken waarvan de rand/lip nog niet is volgroeid;

 • c.

  het is verboden om per persoon meer dan twintig (20) zeeslakken per jaar te vangen;

 • d.

  het vangen van zeeslakken is alleen toegestaan voor eigen gebruik en consumptie;

 • e.

  eenieder die zeeslakken heeft gevangen is verplicht hiervan opgave te doen aan de beheerder van Statia Marine Park.

Artikel 8

Het is aan het Bestuurscollege voorbehouden om op advies van de beheerder van Statia Marine Park bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen nadere maatregelen te nemen met betrekking tot het vangen of verzamelen van dieren en planten in het marien park voor wat betreft de minimale afmeting van de dieren en planten, de hoeveelheid, het wijzigen van het visvangst seizoen en het verruimen of beperken van de regelingen waarbinnen het vangen van vis is toegestaan.

Artikel 9

 • 1. Het is verboden handelingen te verrichten binnen het Statia Marine Park welke schadelijk zijn of schade kunnen toebrengen aan het onderwatermilieu.

 • 2. Het is verboden met opzet handelingen te verrichten die het onderwatermilieu van het marien park kunnen vernietigen.

 • 3. Het is verboden koraal, ongewervelde dieren en/of planten te verzamelen, te plukken, af te breken of te doden die leven op de zeebodem.

Artikel 10

 • 1. Het is verboden te ankeren op de zeebodem in het Statia Marine Park.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de veiligheid van de boot en/of haar bemanning in gevaar is.

 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing bij ankering binnen de aangewezen ankerzones in het Statia Marine Park. De ankerzones worden door de beheerder vastgesteld en als zodanig gemarkeerd.

Artikel 11

 • 1. Het is verboden om opzettelijk meerboeien te beschadigen of te vernielen die zijn geplaatst in het Statia Marine Park door of namens het Bestuurscollege van Sint Eustatius of het verwijderen van de boeien zonder schriftelijke toestemming van of namens het Bestuurscollege

 • 2. Het is niet toegestaan meerboeien te plaatsen in het Statia Marine Park zonder schriftelijke toestemming van of namens het Bestuurscollege.

 • 3. Het Bestuurscollege zal bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen regels stellen aan het gebruik van meerboeien.

Artikel 12

Het is verboden om vaste en vloeibare biologische en/of chemische middelen te lozen in of richting drijvende naar het Statia Marine Park, met uitzondering van vis, visafval visvoer, koelwater van schepen en toiletspoelwater van schepen.

Artikel 13

Wijzigingen en veranderingen in het kustgebied die invloed kunnen hebben op het onderwatermilieu van het Statia Marine Park moeten vooraf via een milieu effect rapportage (M.E.R.) worden vastgesteld.

BEZOEKERSVERGOEDING, VERGUNNINGEN EN HEFFINGEN.

Artikel 14

 • 1. Aan de vergunningen verleend krachtens deze verordening kunnen voorwaarden worden gesteld in het belang van de bescherming van het marien milieu, ter verzekering van de naleving van deze verordening en in het belang van de veiligheid van de bezoekers van het park.

 • 2. Voor de vergunningen worden leges geheven waarvan de hoogte wordt vastgesteld bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen.

 • 3. Voor het verkrijgen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in deze verordening moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij het Bestuurscollege onder overlegging van de van belang zijnde bescheiden.

 • 4. Het Bestuurscollege kan nadere regels stellen omtrent de over te leggen bescheiden.

 • 5. Een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing is slechts van kracht indien zij schriftelijk is gegeven.

Artikel 15

 • 1. Bezoekers van het Statia Marine Park zijn gehouden zich een toegangsbewijs voor het onderwaterpark aan de schaffen bij de beheerder van Statia Marine Parks. Voor het toegangsbewijs voor het onderwaterpark wordt van degene die gaat duiken of snorkelen een gebruiksvergoeding geheven van NAf. 17.50,-.

 • 2. De gebruiksvergoeding is een vastgesteld bedrag per persoon per jaar. Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, kan de hoogte van de gebruiksvergoeding worden gewijzigd en kan voor daarin omschreven groepen een afwijkende gebruiksvergoeding worden ingesteld.

 • 3. Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen kunnen voor andere gebruikers van het onderwaterpark gebruiksvergoedingen worden ingesteld.

 • 4. De opbrengst van de gebruiksvergoeding wordt uitsluitend besteed aan het in standhouden van het onderwaterpark Sint Eustatius. Hieronder wordt mede begrepen het onderhoud, de wetshandhaving, informatieverschaffing en onderzoek.

 • 5. De beheersinstantie legt voor 1 april rekening en verantwoording af aan het bestuurscollege over de besteding van de gelden in het afgelopen jaar.

Artikel 16

Bezoekers van het marien park worden een bezoekersbelasting in rekening gebracht van NAf. 3,60 (USD 2.00) per scuba duiker per duik of NAf. 3,60 (USD 2.00) per bezoeker die naar Sint Eustatius komt voor snorkelen in het marien park.

Artikel 17

 • 1. Degene die, tegen betaling, personen vervoert naar een bestemming binnen het Statia Marine Park, dient in het bezit te zijn van een schriftelijke vergunning afgegeven door of namens het Bestuurscollege

 • 2. Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden gesteld.

 • 3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt niet indien het betreft de doorvaart over het gebied van Statia Marine Park.

Artikel 18

 • 1. De eigenaar en/of beheerder van een boot die ankert in de daarvoor aangewezen ankerzones binnen het Statia Marine Park of gebruik maakt van de daartoe bestemde meerboeien welke aldaar zijn geïnstalleerd moeten een ankergeld betalen.

 • 2. Voor het ankeren moet toestemming zijn verkregen van de beheerder van Statia Marine Park.

 • 3. Het ankergeld geeft recht op het gebruik van ankeren in de daarvoor aangewezen zones in het maaien park of het gebruik van de daartoe bestemde meerboeien voor de maximale duur van een week.

 • 4. Op de ankerzones binnen het onderwaterpark en de geïnstalleerde meerboeien is de Verordening havengelden Sint Eustatius 2015 niet van toepassing,.

 • 5. Het vaststellen en het wijzigen van het bedrag aan ankergeld binnen het Statia Marien Park vindt plaats bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen.

Artikel 19

 • 1. Het is verboden om zonder vergunning van het Bestuurscollege een vulstation in gebruik te hebben of een compressor voor het vullen van duikflessen in bezit te hebben.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor opvarenden van bezoekende jachten, voorzover het vullen van flessen voor eigen gebruik geschiedt en geen commercieel doel dient.

Artikel 20

 • 1.

  Degene die commerciële duikaktiviteiten uitvoeren binnen het onderwaterpark dient hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van het Bestuurscollege.

 • 2.

  Het Bestuurscollege kan bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen nadere regels stellen aan het verkrijgen van deze vergunning.

SLOT- EN STRAFBEPALINGEN

Artikel 21

 • 1. Het Bestuurscollege kan op verzoek ontheffing verlenen van & bepalingen in deze verordening bij wetenschappelijk onderzoek en educatieve doeleinden.

 • 2. Het Bestuurscollege kan op verzoek, in bepaalde gevallen, ontheffing verlenen van de bepalingen in artikel 9 lid 3 van deze verordening, voor commerciële doeleinden.

 • 3. Aan de ontheffingen kunnen voorwaarden worden gesteld.

 • 4. Het Bestuurscollege zal voorafgaande aan een ontheffing advies inwinnen bij een terzake kundige.

Artikel 22

Gebruikers van het Statia Marine Park zijn gehouden de aanwijzingen en instructies van de beheerder van het onderwaterpark en/of zijn medewerkers stipt op te volgen.

Artikel 23

 • 1. Het beheer van Statia Marine Park, met uitzondering van de daarin gelegen havengebied, wordt bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, uitgegeven aan een niet-overheidsgebonden rechtspersoon.

 • 2. De beheerder van de rechtspersoon aan wie het Statia Marine park is gegeven en de beheerder van het havengebied zijn gehouden geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met de bepalingen van deze verordening.

 • 3. Het beheer van het aangewezen havengebied blijft verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam, welke uitgevoerd kan worden door een door haar bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen rechtspersoon.

 • 4. Overtreding van een beheerder van het bij of krachtens deze verordening gestelde wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of met een hechtenis van ten hoogste een maand.

Artikel 24

Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede catergorie.

Artikel 25

De bij deze verordening strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtreding.

Artikel 26

Met het opsporen van de bij deze verordening strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in het Wetboek van Strafverordening aangewezen personen, belast:

 • a.

  de personen belast met de uitoefening van het beheer over het marien park;

 • b.

  andere daartoe bij eilandsbesluit aan te wijzen personen.

Artikel 27

De voorwerpen door overtreding van een of meer der verbodsbepalingen in deze verordening verkregen, of waarmee de overtreding is gepleegd, kunnen in beslag worden genomen en door de rechter verbeurd worden verklaard.

Artikel 28

Deze verordening treed in werking op de dag nadat zij is afgekondigd.

Artikel 29

Zij kan worden aangehaald als de “Marien Milieu Verordening Sint Eustatius”.

Bijlage

Bijlage

Memorie van Toelichting op de Eilandsverordening tot wijziging van de Marien Milieu verordening Sint Eustatius en de Verordening Havengelden Sint Eustatius

A. Algemeen

De Marien Milieu verordening Sint Eustatius en de Verordening Havengelden Sint Eustatius 2016 dienen aangepast te worden met name in verband met wijziging van de aangewezen havenzone.

B. Artikelgewijze toelichting

Artikel 1

lid A:

In Artikel 1onderdeel a wordt het gebied van de onderwaterpark weer terug gedraaid naar de originele omvang. Het onderwater park zal dus weer het hele eiland omsingelen, net als voor de wijziging van van 2015.

Lid B:

In artikel 2 wordt naast de bestaande resevaten een havengebied in het onderwaterpark aangebracht. De omvang en lokatie van de reservaten blijven hetzelfde, keren tot de situatie als voor de wijziging in 2015. Het havengebied ligt nu tussen de twee reservaten in, maar ook binnen het park. Verder sterkt het havengebied zich verder uit zeeinwaarts dan de grens van het onderwaterpark. Dit is nodig ter regulering van het verkeer in het havengebied, inclusief de schepen die voor de have van NuStar komen.

Artikel 2

Lid A:

Artikel 1 lid 1 onder j van de Verordening Havengelden Sint Eustatius 2016, is aangepast om conform de wijziging van het havengebied in de Marine Milieu Verordening Sint Eustatius.

Lid B:

Artikel 7 is aangepast, om inning van de verschuldigde gelden beter te waarborgen.

Lid C:

Artikel 22 is aangepast om op één lijn te zijn met de aangepaste artikel 7.

Lid D

Artikel 23 is aangepast ter verduidelijking, in verband met de wijziging in het tarieventabel behorende bij de Verordening Havengelden Sint Eustatius 2016.

Artikel 3

Lid 1 spreekt voor zich. In lid twee is gekozen om deze verordening in werkingte laten treden tegelijkertijd met de gewijzigde tarieven voor de Verordening Havengelden Sint Eustatius 2016.