Beleidsregel deskundigheidsbevordering vrijwilligers Geldrop-Mierlo

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel deskundigheidsbevordering vrijwilligers Geldrop-Mierlo

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregel deskundigheidsbevordering

vrijwilligers Geldrop-Mierlo

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

gelet op de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017;

besluit :

vast te stellen de Beleidsregel deskundigheidsbevordering vrijwilligers Geldrop-Mierlo.

Algemeen

 • 1.

  In deze beleidsregel worden de subsidiegrondslagen weergegeven voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, verbonden aan gesubsidieerde rechtspersonen op het gebied van welzijn.

 • 2.

  Op subsidieaanvragen en -afrekeningen is de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 van toepassing, voor zover in deze beleidsregel niet van wordt afgeweken.

Doelstelling

3.Doelstelling van deze beleidsregel is het scheppen van mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen door vrijwilligers van rechtspersonen teneinde te bevorderen dat zij beter zijn toegerust voor hun taak binnen de rechtspersoon.

Voorwaarden

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van deze beleidsregel, moet de rechtspersoon:

  • a.

   erkend zijn door het college en een structurele subsidie ontvangen voor haar reguliere activiteiten;

  • b.

   bereid zijn 25% van de cursuskosten voor eigen rekening te nemen;

  • c.

   aangeven wat het belang van de rechtspersoon is bij het volgen van de cursus;

  • d.

   aantonen dat de cursus is afgestemd op de taak van de betreffende persoon of personen binnen de rechtspersoon;

  • e.

   een prospectus van de cursus overleggen.

 • 5.

  Aanvragen om subsidie kunnen, via het daartoe bestemde aanvraagformulier, vooraf worden ingediend, maar uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van de cursus.

 • 6.

  Binnen 6 maanden na afronding van de cursus verstrekt de betreffende rechtspersoon, via het daartoe bestemde afrekeningformulier, aan het college:

  • a.

   een gewaarmerkte verklaring van de cursusleiding dat betrokkene(n) daadwerkelijk aan het geheel van de cursus heeft (hebben) deelgenomen;

  • b.

   een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten vergezeld van betalingsbewijzen.

 • 7.

  Het college kan besluiten een verleende subsidie achteraf geheel of gedeeltelijk niet te verstrekken wanneer niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 6 van deze beleidsregel.

Hardheidsclausule

8.Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden kan het college besluiten af te wijken van het gestelde in de artikelen 4, 5 of 6.

Grondslagen

 • 9.

  De subsidie wordt bepaald op basis van:

  • a.

   De kosten van deelneming aan de cursus, niet zijnde reis-, verblijfs- en consumptiekosten.

  • b.

   De kosten van de voor de cursus voorgeschreven boeken. De kosten van leermiddelen worden gesubsidieerd voor zover dit geen duurzame gebruiksmaterialen zijn.

 • 10.

  Cursussen welke, naar het oordeel van het college, aangemerkt kunnen worden als beroepsopleiding of kunnen leiden tot een betaalde functie, waartoe onder andere behoren opleidingen ten behoeve van barpersoneel, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

 • 11.

  Indien het college tot subsidiëring besluit dan bedraagt de subsidie maximaal 75% van de onder artikel 9 genoemde kosten, tot een maximum van € 750,-- per cursus per persoon.

 • 12.

  Subsidies kunnen worden toegekend tot maximaal het jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen budget voor deskundigheidsbevordering.

 • 13.

  Het college kan besluiten om nadere voorwaarden te stellen aan subsidieverlening.

Slotbepalingen

 • 14.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 15.

  De op 29 januari 2013 vastgestelde “Beleidsregels m.b.t. stimuleringsmaatregel deskundigheidsbevordering gemeente Geldrop-Mierlo” worden ingetrokken op 1 januari 2017.

 • 16.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel deskundigheidsbevordering vrijwilligers Geldrop-Mierlo”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2017.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

J.H.M. van Vlerken B.H.M. Link

secretaris burgemeester