Beleidsregels Jeugdsubsidie culturele verenigingen

Geldend van 02-03-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Beleidsregels Jeugdsubsidie culturele verenigingen

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 8 december 2016,  nummer RIS/16-0536

b e s l u i t:

vast te stellen:  Beleidsregels “Jeugdsubsidie culturele verenigingen”

Beleidsregels Jeugdsubsidie culturele verenigingen

Doelstelling

Binnen het verenigingsleven is het belangrijk om aandacht te hebben voor nieuwe, jonge leden. Binnen culturele verenigingen gaat het bij jonge leden vaak om opleidingen zodat bijvoorbeeld een nieuw lid kan deelnemen aan het orkest of spellessen krijgt om mee te spelen in de jaarlijkse toneeluitvoeringen. Vanuit de gemeente willen we deze opleiding voor jeugdleden tot 18 jaar ondersteunen door de helft van de daadwerkelijke kosten (minus de eigen bijdrage) te vergoeden.

Subsidiebasis

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.

Subsidievorm

Activiteitensubsidie

Subsidiecriteria

De jeugdsubsidie culturele verenigingen is gekoppeld aan een opleiding bij een vereniging. Individuen kunnen geen gebruik maken van deze regeling. De verenigingen uit de gemeente Dalfsen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor de leden die vallen onder de volgende criteria:

 • -

  de jeugdleden zijn lid van de vereniging

 • -

  volgen een opleiding binnen de vereniging

 • -

  zijn niet ouder dan 18 jaar

 • -

  betalen een eigen bijdrage voor de opleiding

 • -

  de bijdrage per jaar is niet hoger dan 50% van de totale kosten van de jeugdopleiding (inclusief eventueel huur van een instrument) minus de eigen bijdrage.

Aanvraag

De aanvraag wordt gedaan door het aanleveren van een lijst met namen van de jeugdleden. Daarbij is een financieel overzicht opgenomen met de kosten van de opleiding (dit is inclusief eventueel huur van een instrument) en de eigen bijdrage van de jeugdleden. Binnen de aanvraag wordt duidelijk aangegeven welk bedrag er van de gemeente wordt gevraagd. De aanvraag moet voldoen aan de gestelde criteria.

Afwijzingsgronden

Aanvragen kunnen worden afgewezen als zij niet voldoen aan de doelstelling of vastgestelde criteria.

Subsidienormen

De subsidie bestaat uit een bedrag van 50% van de daadwerkelijke kosten voor de jeugdopleiding per jaar (inclusief eventuele huur van een instrument) minus de eigen bijdrage.

Werkwijze

U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling door gebruik te maken van het activiteitensubsidie formulier. U kunt een aanvraag indienen vanaf 1 januari 2017.

Beoordeling

De beoordeling wordt gedaan door een medewerker van de gemeente Dalfsen.

Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking per 1 januari 2017

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn (openbare) vergadering van 19 december 2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. H.C.P. Noten J. Leegwater Msc