Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten.

Burgemeester en wethouders van Aalten;

overwegende, dat in het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen het wenselijk is om nadere regels te stellen;

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten;

Besluiten:

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten.

§ 1

ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • ·

  verordening: Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten;

 • ·

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer of kca-box, bedoeld voor één huishouden;

 • ·

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats voor meerdere huishoudens, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot;

 • ·

  inzameldienst: de door burgemeester en wethouders aangewezen inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • ·

  goedzooi: alle herbruikbare en verkoopbare producten en componenten die overblijven na gescheiden inzameling van (verplichte) deelstromen of fracties en afkomstig is van huishoudens.

§ 2

HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst (uitwerking artikel 3, lid 1 van de verordening)

Als inzameldienst is aangewezen NV ROVA Gemeenten, gevestigd in Zwolle.

Artikel 3. Aanwijzing andere inzamelaars (uitwerking artikel 4, lid 1 van de verordening)

Als andere inzamelaars worden aangewezen voor de inzameling van:

Textiel

 • -

  de jaarlijks door het college aangewezen organisaties die voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel een inzameltoestemming voor een bepaalde periode hebben gekregen;

 • -

  de door het college aangewezen organisaties die voor het hebben van een inzamelvoorziening op een inzamellocatie een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of met de inzameldienst, dan wel hiervoor een inzamelvergunning hebben gekregen;

 • -

  de organisatie die als kringloopbedrijf een vergunning heeft van het college voor het inzamelen van goedzooi (hierna: het kringloopbedrijf).

Elektrische en elektronische apparatuur

Degene die op grond van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur de innameplicht heeft voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Wit- en bruingoed

Producenten van bijvoorbeeld witgoed voor wie op grond van de Wet milieubeheer in algemene maatregelen van bestuur verplichtingen bestaan tot inname van afgedankte producten.

Klein chemisch afval (kca)

 • -

  de detaillisten die batterijen en andere producten verkopen die in het afvalstadium als klein chemisch afval worden aangemerkt en in het kader van producentenverantwoordelijkheid over een inzamelvoorziening beschikken;

 • -

  de plaatselijke apotheken wat betreft medisch en medicijnenafval;

 • -

  milieubrengstation H.J. Aalbers & Zn, B.V.

Frituurvet en frituurolie

 • -

  detaillisten zoals supermarkten, die frituurolie en -vet verkopen;

 • -

  door het college aangewezen organisaties die hiervoor een inzamelvergunning hebben gekregen.

Kerstbomen

Scholen en verenigingen voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie.

Grof huishoudelijk afval

 • -

  goedzooi: Het kringloopbedrijf.

 • -

  niet-goedzooi: Milieubrengstation H.J. Aalbers & Zn, B.V. en Milieubrengstation Te Grotenhuis VOF.

Grof tuinafval

Gespecialiseerde bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer bevoegd zijn deze stoffen te verwerken.

Tapijt

Milieubrengstation H.J. Aalbers & Zn B.V. en Milieubrengstation Te Grotenhuis VOF.

Asbest en asbesthoudend afval

Gespecialiseerde bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer bevoegd zijn asbest en asbesthoudend afval te verwerken.

Metaal

 • -

  gespecialiseerde bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer bevoegd zijn metaalafval te verwerken;

 • -

  door het college aangewezen organisaties.

Particulier bouw- en sloopafval, puin, gips, hout, grof snoeiafval, grond, zand, bestrating inboedels en dergelijke

Gespecialiseerde bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer bevoegd zijn deze stoffen te verwerken.

Banden van voertuigen

Gespecialiseerde bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer bevoegd zijn deze stoffen te verwerken.

Specifieke categorieën afvalstoffen

Scholen en verenigingen die op verzoek binnen een bepaalde periode een inzamelingsactie houden.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelplaats (uitwerking artikel 5 van de verordening)

Als plaats waar huishoudelijk afval zoals grof huishoudelijk afval achtergelaten kan worden - het milieubrengstation - worden aangewezen H.J. Aalbers & Zn, B.V., Broekstraat 31 in Aalten en Milieubrengstation Te Grotenhuis VOF, Helmkamp 22 in Dinxperlo.

Artikel 5. Locatie van aanbieden en frequentie van inzamelen nabij elk perceel (uitwerking artikel 7 lid 1 van de verordening)

Op de afvalkalender en via lokale media wordt vermeld op welke plaats, op welke wijze en op welke tijden huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.

Artikel 6. Omschrijving van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (uitwerking artikel 7 lid 3 van de verordening)

Met het oog op de toepassing van artikel 3, lid 1 van de verordening worden de volgende afvalstromen nader gedefinieerd:

groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en gescheiden wordt ingezameld.

klein chemisch afval (kca)

Afvalstoffen zoals vermeld op de kca-lijst januari 2001, vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan, voor zover dit huishoudelijke afvalstoffen zijn.

verpakkingsglas

Huishoudelijk verpakkingsglas zoal flessen en potten, gescheiden in blank, groen en bruin.

papier en karton

Huishoudelijk papier en karton zonder kunststof of metalen delen, dat droog en schoon is en niet vervuild met andere afvalfracties.

plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)

Verpakkingsafval van kunststof (plastic), verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens.

textiel

Alle uit huishoudens afkomstige soorten textiel, mits droog; dit kan dus zijn kleding (ook kapotte kleding), beddengoed, dekens, hand-, bad- en theedoeken, tafellakens, gordijnen, lappen stof en dergelijke. Schoeisel, tassen, riemen en knuffels worden in dit verband ook onder textiel geschaard.

elektrische en elektronische apparatuur

De producten die als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens zijn genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van 3 februari 2014, Staatscourant van 5 februari 2014, nr. 2975.

tapijt

Vloerbedekking van textiel.

asbest en asbesthoudend afval

Afval dat uit asbest bestaat of waarin zich asbest bevindt.

grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is groot en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en niet-goedzooi. Niet-goedzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders.

grof tuinafval

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval en snoeihout. Boomstobben, (wortel)kluiten, bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval.

puin, gips, bouw- en sloopafval

Schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten, gasbeton, kalkzandsteen, tegels, klinkers, gips(platen), grind en andere harde steenachtige materialen, zoals dakpannen. Sloophout, isolatiematerialen en vlakglas (glas dat wordt gebruikt in woning- en utiliteitsbouw) vallen ook onder bouw- en sloopafval.

verduurzaamd hout

Hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

banden van voertuigen

Banden van motoren en van personenauto’s, zonder velgen.

huishoudelijk restafval

Dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen.

Artikel 7. Vrijstelling gescheiden aanbieden (uitwerking artikel 8 lid 2 van de verordening)

Gebruikers van een perceel waar geen inzamelmiddel is verstrekt of geen inzamelvoorziening is aangewezen, worden vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft.

Artikel 8. Tijdstip van aanbieden (uitwerking artikel 9 van de verordening)

Op de jaarlijks beschikbaar gestelde afvalkalender, via lokale media en/of door middel van huis-aan-huisberichten worden voor de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstoffen de inzameldagen vermeld en op welke tijden deze voor inzameling kunnen worden aangeboden.

Artikel 9. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen (uitwerking artikel 10, eerste lid, onder a, van de verordening)

Voor het inzamelen van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld geldt voor wat betreft de inzamelmiddelen en -voorzieningen het volgende.

groente-, fruit- en tuinafval (gft)

Voor de inzameling van gft dient het daarvoor verstrekte inzamelmiddel te worden gebruikt. Als aan de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening is aangewezen voor de gescheiden inzameling van gft, dient het gft via deze voorziening aan de inzameldienst te worden aangeboden.

plastic (kunststofverpakkingen), metalen (metalen verpakkingen) en drankenkartons (pmd)

Voor de inzameling van pmd dient gebruik te worden gemaakt van de daartoe verstrekte container of (waar geen container is verstrekt) de bij de inzameldienst verkrijgbare inzamelzakken. Wanneer voor de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening is aangewezen, dient deze afvalsoort via deze voorziening aan de inzameldienst te worden aangeboden.

klein chemisch afval (kca)

Voor het aan de inzameldienst aanbieden van klein chemisch afval dient gebruikgemaakt te worden van het daarvoor verstrekte inzamelmiddel (blauwe box) die op afspraak voor lediging aan de chemokar aangeboden dient te worden. Ook kan het kca worden aangeboden op het milieubrengstation van H.J. Aalbers & Zn, B.V. Daarnaast kunnen bepaalde componenten klein chemisch afval worden aangeboden aan detaillisten die daartoe over speciale opslagvoorzieningen beschikken.

verpakkingsglas

Voor de inzameling van verpakkingsglas dient gebruik te worden gemaakt van de daarvoor geplaatste inzamelvoorzieningen (glascontainers) die verspreid in de gemeente zijn geplaatst.

oud papier en karton

Voor de inzameling van oud papier en karton dient gebruik te worden gemaakt van het daarvoor verstrekte inzamelmiddel.

textiel

Textiel dient in de daartoe geplaatste inzamelvoorzieningen (kledingcontainers) gedeponeerd te worden, te worden ingeleverd bij het kringloopbedrijf of te worden aangeboden bij de huis-aan-huis inzameling. Bij de huis-aan-huis inzameling van textiel dient gebruik te worden gemaakt van de daarbij afgegeven of vermelde inzamelmiddelen.

elektrische en elektronische apparatuur

Kleine elektrische en elektronische apparatuur kan worden ingeleverd tezamen met kca. Grote elektrische en elektronische apparatuur kan worden ingeleverd bij het kringloopbedrijf of anderszins daarvoor aangewezen brengdepot. Daarnaast kan zogeheten wit- en bruingoed worden aangeboden aan detaillisten.

huishoudelijk restafval

Voor de inzameling van huishoudelijk restafval dient gebruik te worden gemaakt van de aangewezen inzamelvoorziening. Indien aan de gebruikers van percelen een container is verstrekt, dient huishoudelijk restafval via deze container aan de inzameldienst te worden aangeboden.

§ 3.

BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 10. Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (uitwerking artikel 11 van de verordening)
 • 1. De inzameldienst zamelt indien gewenst bedrijfsafvalstoffen in bij basisscholen of speciale scholen voor basisonderwijs, als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (van 2 juli 1981) en wel voor zover het oud papier, gft, kunststofverpakkingen en huishoudelijk restafval betreft.

 • 2. De bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in het vorige lid, zijn wat betreft aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die eveneens door de inzameldienst worden ingezameld.

§ 4

SLOTBEPALING

Artikel 11. Slotbepaling

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking. Dit besluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Aalten d.d. 17 januari 2017.
De burgemeester, H.J. Rijks (loco)
De secretaris, J. Nobel