ONDERMANDAATBESLUIT VOORZITTER VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING WIJKTEAMS ARNHEM

Geldend van 21-04-2020 t/m heden

Intitulé

ONDERMANDAATBESLUIT VOORZITTER VAN HET BESTUUR VAN DE STICHTING WIJKTEAMS ARNHEM

De voorzitter van het bestuur van de Stichting Wijkteams Arnhem,

Overwegende dat:

 • -

  het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem van 20 december 2016 waarin bevoegdheden aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting Wijkteams Arnhem zijn gemandateerd ter uitvoering van deze taken;

 • -

  het feit dat dit externe mandaat de mogelijkheid geeft aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting Wijkteams Arnhem de bevoegdheden te ondermandateren;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T;

 • 1.

  Aan de in de bijlage van dit besluit genoemde functionarissen van het samenwerkingsverband op te dragen:

  • a.

   De uitoefening van de in de bijlage van dit besluit omschreven bevoegdheden;

  • b.

   De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de onder A genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Te bepalen dat deze bevoegdheden dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig het bepaalde in het Mandaatbesluit Stichting Wijkteams.

 • 3.

  Te bepalen dat de in de bijlage van dit besluit genoemde functionarissen van de aan hen verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik maken voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein (waaronder wordt verstaan de toepasselijke regelgeving en organisatie-eenheid).

 • 4.

  Te bepalen dat teamleiders van de wijkteams bevoegd zijn elkaar bij afwezigheid te vervangen.

 • 5.

  Te bepalen dat:

  • a.

   Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaatbesluit Voorzitter van het bestuur van de Stichting Wijkteams Arnhem”.

  • b.

   Dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop deze wordt bekendgemaakt en terugwerkende kracht heeft ten aanzien van elke beslissing, die in de periode van 1 januari 2017 tot de dag van inwerkingtreding is genomen. Een dergelijke beslissing is daarmee van rechtswege bekrachtigd.

Arnhem, 17 januari 2017

De voorzitter van de Stichting Wijkteams Arnhem

 

Bestuursrechtelijke rechtshandelingen

 

1

Het vaststellen van formulieren als bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens.

Geen doormandatering

2

Het nemen van beslissingen omtrent het niet behandelen van aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

3

Het inwinnen van advies als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

4

Het horen van een aanvrager en belanghebbenden als bedoeld in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (De voorbereiding).

Alle coaches en teamleider/bestuurders

5

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan bij of krachtens afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Beslistermijn).

Alle coaches en teamleider/bestuurders

6

De uitoefening van bevoegdheden als bestuursorgaan in het kader van de klachtbehandeling van derden inzake (de medewerkers van) de Stichting op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Alle coaches en teamleider/bestuurders

7

Het nemen van besluiten en het verrichten van werkzaamheden voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), behoudens de benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in hoofdstuk 9 paragraaf 2 van deze wet.

Geen doormandatering

Specifieke bevoegdheden

 

Jeugdhulp

 

1a

Het in overleg treden met de onderwijsinstantie als bedoeld in artikel 2.7 van de Jeugdwet.

Teamleider/bestuurders Wijkteam

1b

Het voeren van overleg en het vastleggen van de wijze van overleg in een protocol met de gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 3.5 van de Jeugdwet.

Teamleider/bestuurders Wijkteam

2a

Het beslissen over individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 5 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019 en opvolgende verordeningen (met uitzondering van het afgeven van beschikkingen ten behoeve van procedures ter verkrijging van een kinderbeschermingsmaatregel).

Alle coaches Jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

2b

Het beslissen over verzoeken om Persoons Gebonden Budgetten (pgb's) als bedoeld in artikel 6 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019 en opvolgende verordeningen.

Alle coaches Jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

2c

Het beslissen over het herzien en dan wel intrekken van individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 12, tweede lid van de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019 en opvolgende verordeningen.

Alle coaches Jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

2d

Het beslissen over het herzien dan wel intrekken van pgb’s als bedoeld in artikel 12, vierde lid van de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019 en opvolgende verordeningen.

Alle coaches Jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

2e

Het bieden van of het verwijzen naar overige voorzieningen als bedoeld in de Verordening Jeugdhulp gemeente Arnhem 2019 en opvolgende verordeningen.

Alle coaches Jeugd en teamleider/bestuurders Wijkteam

Maatschappelijke ondersteuning

 

3a

Het beslissen over maatwerkvoorzieningen als bedoeld in artikel 2.1, pgb's als bedoeld in artikel 2.4 en financiële tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 4.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 20159 en opvolgende verordeningen.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

3b

Het bieden van of het verwijzen naar algemene voorzieningen als bedoeld in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 20159 en opvolgende verordeningen.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

3c

Het beslissen over het herzien dan wel intrekken van beslissingen als bedoeld in artikel 2.3.10 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 maatwerkvoorzieningen als bedoeld in artikel 14.2 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

3d

Het, namens het college van burgemeester en wethouders van Renkum, nemen van besluiten op het gebied van beschermd wonen en werkzaamheden die daarmee samenhangen en uit voortvloeien (zoals bijvoorbeeld terugvorderings- en verrekeningsbesluiten en betalingen)

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam

 

Leerlingenvervoer

 

4

Het nemen van besluiten inzake leerlingenvervoer.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam, medewerker Team Vervoer

 

Huisvestingsverordening

 

5

Het beslissen over verhuisindicaties op grond van de geldende Huisvestingsverordening.

Alle coaches en teamleider/bestuurders Wijkteam