Verordening fractieassistentie

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening fractieassistentie

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het advies van de raadscommissie Dualisering Gemeentebestuur d.d. 26 februari 2002;

gelezen het voorstel van het college d.d. 12 maart 2002, nr. 49a-2002;

gelet op artikel 33, lid 3, en artikel 99, lid 2, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening, regelende een tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan de werkzaamheden van de raadsfracties.

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • 1. fractie: een fractie als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van Orde van de raad;

 • 2. fractie-assistent: door een raadsfractie aangesteld om haar bij te staan bij het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de fractie;

 • 3. presidium: het presidium als bedoeld in artikel 4 van het Reglement van Orde van de raad;

 • 4. tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van de fractie, verband houdende met het optreden in de raad.

Artikel 2

 • 1. Elke fractie ontvangt ten laste van de gemeente een jaarlijkse tegemoetkoming.

 • 2. In het jaar waarin een raadsverkiezing wordt gehouden vindt na de installatie van de nieuwe raad een herberekening plaats van de tegemoetkoming.

Artikel 3

De tegemoetkoming bestaat uit twee componenten en bedraagt:

 • 1. ((aantal fractieleden + 5) : (totaal aantal raadsleden + aantal fracties x 5)) x 42% van het beschikbare budget; en

 • 2. ((aantal fractieleden) : (totaal aantal raadsleden)) x 58% van het beschikbare budget.

Artikel 4

 • 1. De tegemoetkoming wordt in vier termijnen, te weten aan het begin van ieder kwartaal, als voorschot op dat kalenderjaar, op de door de fractie van tevoren aangegeven wijze betaalbaar gesteld.

 • 2. Indien tijdens een raadsperiode:

  • a.

   zich één of meer leden afsplitsen van een fractie en zelfstandig gaan optreden;

  • b.

   twee of meer fracties als één fractie gaan optreden;

  • c.

   één of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie;

 • wordt de tegemoetkoming met ingang van het kwartaal, volgend op de veranderde situatie, voor uitsluitend de betreffende fracties aangepast. Voor de overige fracties vindt gedurende het betreffende kalenderjaar geen aanpassing van de tegemoetkoming plaats.

 • 3. De tegemoetkoming van de samengevoegde dan wel gewijzigde fracties wordt met ingang van het kwartaal, volgende op de veranderde situatie als genoemd in het vorige lid, onder a t/m c, verdeeld over de betreffende fracties op basis van het aantal leden waaruit de fracties in de veranderde situatie bestaan.

 • 4. Eerst met ingang van het kalenderjaar volgend op de veranderde situatie als genoemd in lid 2 vindt een algemene aanpassing van de tegemoetkoming plaats.

 • 5. Verrekening van gedeelten van de tegemoetkoming vindt niet plaats.

Artikel 5

 • 1. Elke fractie legt, binnen zes weken na het einde van kalenderjaar, aan het presidium verantwoording af over de besteding van de bijdrage van fractieondersteuning onder overlegging van een verslag.

 • 2. Het presidium kan nadere eisen stellen ten aanzien van de verslagen.

 • 3. Onderzoek van het verslag vindt plaats door de accountant, belast met de controle van de jaarrekening van de gemeente. De accountant brengt advies uit aan het presidium.

 • 4. Het presidium stelt na ontvangst van het advies van de accountant de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de hoogte van de terugvordering van ontvangen en niet bestede voorschotten.

 • 5. Onterechte uitgaven worden bij de betreffende fractie gedeclareerd en terugbetaling dient binnen 21 dagen te geschieden.

Artikel 6

 • 1. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van een specifiek, herkenbaar, aan die fractie geleverde prestatie (diensten of goederen), op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   betalingen ten behoeve van verkiezingscampagnes voor de gemeenteraad, provinciale staten, de Tweede Kamer of het Europees parlement;

  • e.

   uitgaven welke betaald dienen te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • f.

   individuele opleidingen voor raads- en commissieleden.

 • 3. Het presidium kan nadere regels vaststellen over de wijze waarop de bijdrage al dan niet mag worden besteed.

 • 4. Het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie mag gereserveerd worden met dien verstande dat de reserve niet groter is dan 25% van de bijdrage die de fractie in de raadsperiode toekomt ingevolge artikel 3.

 • 5. De reserve blijft na de verkiezingen slechts beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 6. Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in lid 4, vervalt het recht op dat meerdere en dient de fractie binnen 21 dagen, na installatie van de nieuwe raad, tot terugbetaling over te gaan.

 • 7. Bij splitsing van een fractie, dient de reserve verdeeld te worden over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 25% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in een raadsperiode toekomt.

Artikel 7

Het presidium is belast met de uitvoering van deze verordening en maakt aan het begin van ieder kalenderjaar de hoogte van de tegemoetkoming aan de fracties bekend.

Artikel 8

 • 1. Iedere fractie mag één fractie-assistent aanwijzen. Van deze aanwijzing wordt de raad in kennis gesteld.

 • 2. De fractie-assistent is bij de uitoefening van diens taken verplicht tot geheimhouding, indien en voor zover geheimhouding is opgelegd als bedoeld in hoofdstuk VA van de Gemeentewet. De fractie-assistent neemt met betrekking tot raadsstukken dezelfde zorgvuldigheid in acht als van de raadsleden wordt verwacht.

 • 3. Om kennis te kunnen dragen van informatie ten aanzien waarvan een verplichting tot geheimhouding geldt, is de fractie-assistent verplicht een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de inhoud van die informatie te ondertekenen.

 • 4. De fractie-assistent die in strijd handelt met het tweede of derde lid kan bij besluit van de raad ten hoogste drie maanden worden uitgesloten van het ontvangen van informatie ten aanzien waarvan een verplichting tot geheimhouding geldt.

 • 5. De fractie-assistent wordt een iPad in bruikleen ter beschikking gesteld. De fractie-assistent ondertekent voor de bruikleen een door het college vastgestelde bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2002 en vervangt de Verordening fractie-assistentie, vastgesteld op 22 december 1994.

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening fractieassistentie'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 14 maart 2002

Inwerking getreden d.d. 1 april 2002

Gewijzigd bij besluit d.d. 18 februari 2010 (art. 5, 6 en 7)

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 3 maart 2010

Inwerking getreden d.d. 1 januari 2010

Gewijzigd bij besluit d.d. 2 december 2010 (artikel 3 en 4)

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d.15 december 2010

Inwerking getreden d.d. 1 januari 2011

Gewijzigd bij besluit d.d. 28 november 2019 (artikel 1, 5 en nieuw artikel 9)

Inwerking getreden de dag na elektronische publicatie

Ondertekening