Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel

GEMEENTE BOXMEER

Onderwerp:

Vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel

Nr. R-MRM/2016/181

De Raad van de gemeente Boxmeer;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017.

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats:

 • -

  de gemeentelijke begraafplaats, gelegen aan de Torenstraat te Sambeek;

 • -

  de voormalig Nederlands Hervormde begraafplaats, gelegen aan de Spoorstraat te Vierlingsbeek.

b. particulier graf:

 • -

  een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot;

  • a.

   het daarin doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;

  • c.

   het daarin doen verstrooien van as van overledenen.

c. particulier urnengraf:

een graf ten aanzien waarvan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

 • a.

  het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;

 • b.

  het daarin doen verstrooien van as van overledenen;

d. algemeen graf (gemeentegraf):

-een graf, bij de gemeente in beheer, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

e. algemene urnennis:

-een nis, bij de gemeente in beheer, bestemd tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, met of zonder urnen, bevattende de as van overledenen;

f.algemeen natuurgraf

-een graf, bij de gemeente in beheer, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van een lijk;

g. algemeen natuur-urnengraf

 • -

  een graf, bij de gemeente in beheer, bestemd tot

  • a.

   het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus, met of zonder urn, bevattende de as van een overledene;

  • b.

   het daarin doen verstrooien van as van een overledene.

h.asbus:

 • -

  een bus ter berging van de as van een overledene;

  • i.

   urn:

 • -

  een voorwerp ter berging van een asbus;

j. grafkelder:

-een betonnen of gemetselde constructie aangebracht in een of meerdere particuliere graven waarin een of meerdere lijken worden begraven of waarin meerdere asbussen worden bijgezet.

k.rechthebbende:

-de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een particulier graf of een particulier urnengraf;

l.gebruiker:

-de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend;

m.grafrecht:

-het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf of particuliere urnennis.

n.gebruik:

-het gebruik van een algemeen graf.

Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten en opnieuw begraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Wijze van heffing

De rechten zoals opgenomen in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zoals opgenomen in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Betalingstermijn

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Inwerkingtreding en citeertitel

De "Verordening begraafrechten Boxmeer 2004", vastgesteld bij raadsbesluit van

17 juni 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2017.

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2017 met bijbehorende tarieventabel”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 februari 2017.

De Raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

Verordening met tarieventabel