Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen fase 1: Nieuwkuijk en Vlijmen ten zuiden van de A59

Geldend van 23-02-2017 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen

Het college van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 7, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Heusden 2017 (de afvalstoffenverordening);

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst, als bedoeld in de afvalstoffenverordening;

overwegende dat het omgekeerd inzamelen per fase wordt ingevoerd;

overwegende dat per fase een besluit wordt genomen over het nabij een perceel inzamelen van restafval en de locatiebepaling van de ondergrondse containers voor de inzameling van restafval

besluit:

nadere regels vast te stellen voor fase 1: Nieuwkuijk en Vlijmen ten zuiden van de A59.

Artikel 1. Inzameling nabij elk perceel

 • 1. De inzameldienst zamelt voor de gebruiker van een perceel gelegen in het gebied aangeduid als fase 1 vanaf 15 april 2017 restafval nabij elk perceel in, via de daartoe in artikel 2 aangewezen inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

 • 2. De inzamelvoorzieningen op wijkniveau betreffen ondergrondse verzamelcontainers.

Artikel 2. Locaties ondergrondse verzamelcontainers

De volgende locaties voor de ondergrondse verzamelcontainers voor de inzameling van restafval worden aangewezen:

 • 1.

  Omgeving elektriciteitshuisje tegenover De Steenenborch 18 in Nieuwkuijk.

 • 2.

  Groenstrook tegenover Esdoornstraat 7 in Nieuwkuijk.

 • 3.

  Bij glasbak Nieuwkuijksestraat 104 in Nieuwkuijk.

 • 4.

  Verharding tegenover Lijsterbesstraat 3 in Nieuwkuijk.

 • 5.

  Terrein voor Deken van Baarstraat 1 t/m 21 in Vlijmen.

 • 6.

  Burgemeester van Houtplein in Vlijmen op parkeerterrein voor Coop.

 • 7.

  Hoek Burgemeester van Houtplein / De Hoogstraat in Vlijmen.

 • 8.

  Johannes Vermeerstraat tegenover Jacob van Ruijsdaelstraat 19 in Vlijmen.

 • 9.

  Groenstrook tegenover Brederostraat 2 in Vlijmen.

 • 10.

  Hoek Nassaulaan / Schildersstraat in Vlijmen.

 • 11.

  Noordzijde plein Alberdingk Thijmstraat / Jacques Perklaan in Vlijmen.

 • 12.

  Groenstrook tegenover Clauslaan 5 in Vlijmen.

 • 13.

  Ingang sportpark, hoek Pieter Bruegelstraat in Vlijmen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking van het besluit.

Aldus besloten door het college van Heusden in zijn vergadering van 21 februari 2017.

de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. J. Hamming