Besluit subsidiedeelplafonds in het kader van Subsidieregeling R-net Zuid-Holland van 7 februari 2017

Geldend van 18-02-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 7 februari 2017, PZH-2017-578487242 (DOS-2013-0002208), tot vaststelling van de subsidiedeelplafonds behorende bij de Subsidieregeling R-net Zuid-Holland (Prov. Blad 2017, 670)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is de totstandkoming van Randstadnet (R-net) in Zuid-Holland te stimuleren;

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Vast te stellen: subsidiedeelplafonds in het kader van Subsidieregeling R-net Zuid-Holland.

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

 • 1.

  In te trekken het besluit tot vaststelling van het bestaande subsidiedeelplafond van € 1,5 mln. voor derealisatie van de corridor Leiden – Zoetermeer, zoals eerder door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 28 januari 2014.

 • 2.

  Vast te stellen een subsidiedeelplafond van € 0,7 mln. voor de Subsidieregeling R-net ten behoeve van de R-net buscorridor Leiden – Leiderdorp tot en met 31 december 2020.

 • 3.

  Vast te stellen een subsidiedeelplafond van € 0,8 mln. voor de Subsidieregeling R-net ten behoeve van de R-net buscorridor Alphen aan den Rijn – Schiphol tot en met 31 december 2020.

 • 4.

  Vast te stellen een subsidiedeelplafond van € 1,0 mln. voor de Subsidieregeling R-net als onderdeel van de 1e fase Leiden in het kader van de R-net buscorridor Leiden – Katwijk – Noordwijk tot en met 31 december 2020.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: besluit subsidiedeelplafonds in het kader van Subsidieregeling R-net Zuid-Holland van 7 februari 2017.

Den Haag, 16 februari 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Drs. J. Smit, voorzitter

Drs. J.H. de Baas, secretaris

Toelichting

Met dit besluit van Gedeputeerde Staten worden drie nieuwe deelsubsidiedeelplafonds voor totaal van € 2,5 mln. behorende bij de Subsidieregeling R-net Zuid-Holland voor het tijdvak tot en met 31 december 2020 vastgesteld. Ingetrokken wordt daarnaast eerder besluit van Gedeputeerde Staten op 28 januari 2014 tot vaststelling van een bestaand subsidiedeelplafond van € 1,5 mln.

Een subsidiedeelplafond is het bedrag, dat gedurende een bepaalde periode beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies aan een of meerdere gemeenten op grond van de Subsidieregeling R-net Zuid-Holland voor een bepaalde R-netcorridor.

Als door toewijzing van een aanvraag het subsidieplafond zou worden overschreden, moeten Gedeputeerde Staten die subsidie weigeren.

Bij besluit van Provinciale Staten van 29 juni 2016, nr. 6909, hebben Provinciale Staten voor de verstrekking van subsidies krachtens de Subsidieregeling R-net Zuid-Holland een algemeen plafondbedrag van € 35 mln beschikbaar gesteld. Op grond van artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om het door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond onder te verdelen in subsidiedeelplafonds voor afzonderlijke onderdelen van de Subsidieregeling waarvoor dat subsidieplafond is vastgesteld.

Met dit besluit worden de volgende subsidiedeelplafonds vastgesteld:

 • -

  € 0,7 mln. voor de R-net buscorridor Leiden – Leiderdorp;

 • -

  € 0,8 mln. voor de R-net buscorridor Alphen aan den Rijn – Schiphol;

 • -

  € 1,0 mln. voor de 1e fase Leiden van de R-net buscorridor Leiden – Katwijk – Noordwijk.

Het subsidiedeelplafond wordt vóór het begin van de periode waarvoor het geldt bekendgemaakt, zodat potentiële aanvragers tijdig weten hoeveel geld er beschikbaar is.