Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2017 gemeente Amstelveen

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2017 gemeente Amstelveen

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2017 gemeente Amstelveen

Rectificatie:

Op 2 december 2016 is de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2017 gemeente Amstelveen gepubliceerd (zie publicatie 2016-169349). In de bekendmaking is in de aanhef vermeld dat het bestuursorgaan burgemeester en wethouders is dat de verordening heeft vastgesteld, dat is onjuist: de raad van de gemeente Amstelveen heeft de verordening vastgesteld.

Hierna volgt de juiste tekst van de verordening.

Z-2016/052724

De raad van de gemeente Amstelveen,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten Zorgvlied 2017 gemeente Amstelveen.

Deze regeling vervangt de Verordening grafrechten Zorgvlied 2016, vastgesteld op 11 november 2015.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Zorgvlied van de gemeente Amstelveen, gelegen in Amsterdam;

 • b.

  crematorium: het crematorium of de crematoria en de daarbij behorende terreinen behorende bij de begraafplaats;

 • c.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • m.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • n.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • o.

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorion en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorion.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor: het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag;

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel waarbij dit afwijkt van het in lid 1 vermelde belastingjaar is dit belastingtijdvak gelijk is aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten dan de onderhoudsrechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten zoals 5.2.1, 5.2.2 en 5.3.1 in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan onderhoudsrechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 60 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13. Overgangsrecht

 • 1. De Verordening grafrechten Zorgvlied 2016, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening grafrechten Zorgvlied 2017"

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2016.

De griffier,

Drs. P. Georgopoulou

De voorzitter,

Drs. M.M. van 't Veld

Tabel 2017 behorende bij de Verordening grafrechten Zorgvlied 2017

Indeling

0.Begraafrechten.

       Begraven.

       Bijzetten van een asbus.

0.3 Plaatsen van een grafnummer op een grafmonument of -bedekking.

1.Uitgifte van eigen graven.

       Begraven in een eigen graf.

       Bijzetten van een asbus in een urnengraf.

       Uitvaarten van Gemeentewege

2.Opgraven, overplaatsen, samenvoegen en ruimen.

   Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen.

       Opgraven.

       Opgraven van een asbus.

       Overplaatsen.

       Overplaatsen en bijzetten van een asbus.

       Ruimen of samenvoegen van stoffelijke resten.

       Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen.

3.Vergunningen.

4.Overige dienstverleningen.

5.Onderhoud van graven.

       Algemene graven.

       Eigen graven.

       Urnengraven.

       Grafbeplanting.

       Graven oorlogsgravenstichting.

6.Administratieve zaken.

Codering

Omschrijving

Tarief €

0.

Begraafrechten

0.1.

Begraven:

Voor het begraven van een overledene of samenvoegen, ruimen, overplaatsen van stoffelijke resten:

in een eigen graf

   966,00

in een eigen graf met houten bekisting (bekisting 1 laag hout)

1.249,00

in een eigen graf met houten bekisting, Islamitische wijze

1.515,00

in een algemeen zandgraf (gelimiteerd aantal)

   966,00

in een algemeen zandgraf < 1 jr. op het Kinderhofje

   486,00

in een algemeen keldergraf ('t Lalibellum)

   966,00

Bijzondere bepalingen bij 0.1.

0.1.1.

De begraafrechten voor een eigen graf zijn inclusief een bedrag voor een tijdelijke grafmarkering (gedurende maximaal één jaar) en een laag (plant)aarde.

De begraafrechten voor een algemeen keldergraf ('t Lalibellum) zijn inclusief een bedrag voor een naamsvermelding op één van de herdenkingstreden. Zie ook 5.1.3.

0.1.2.

Voor het begraven van een overledene, beneden het jaar of van een doodgeboren kind, inclusief of exclusief bekisting, mits gebruik wordt gemaakt van het Kinderhofje, wordt een recht geheven van

   486,00

0.1.3.

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van beenderen (in beenderkist), in het Ossuarium van 't Lalibellum.

Exclusief beenderkist (zie 4.2.), exclusief Gedenkkei (zie 2.6.6.5.)

   955,00

0.2.

Bijzetten van een asbus

Voor het bijzetten van een asbus in een urnengraf, voor het bijzetten van een asbus in de urnenkelder in een eigen graf dan wel het verstrooien van de as op een eigen graf (zie ook 4.5. en 4.6)

   321,00

Begraafrecht urn < 1 jr.

   321,00

Een asbus dient in alle eigen graven, in een speciaal hiervoor aangebrachte urnenkelder te worden bijgezet. (zie 2.6.5.)

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van een urn in de Algemene Nis van 't Lalibellum, exclusief Gedenkkei (zie 2.6.6.5.)

   955,00

Voor het, voor onbepaalde tijd, plaatsen van as in 't Lalibellum, vanuit een ander graf naar 't Lalibellum, inclusief naamsvermelding op de zuil van de eeuwige vlam

   955,00

Bijzondere bepalingen bij 0.2.

0.2.1.

Voor het bijzetten van een asbus op ma t/m vr na 15.00 uur en op zaterdag, worden de rechten als omschreven bij 0.2. verhoogd met 125% tot de volgende tarieven:

Begraafrecht urn (toeslag)

   723,00

Begraafrecht urn < 1 jr. (toeslag)

   723,00

Voor het plaatsen van een urn in de Algemene Nis van 't Lalibellum

2.150,00

Voor het plaatsen van as, vanuit een ander graf, in 't Lalibellum

2.150,00

0.3.

Plaatsen van een grafnummer op een grafmonument of -bedekking:

Bij afwezigheid van een grafnummer op een grafmonument of grafbedekking, wordt voor het van gemeentewege plaatsen van een natuurstenen paaltje met grafnummer, links vooraan in het graf, een recht geheven van

   104,00

1.

Uitgifte eigen graven

1.1.

Begraven in een eigen graf

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht om voor de tijd van tien jaren in een eigen graf te doen begraven, wordt per 1 m2 oppervlakte een recht geheven van

   358,00

(1e termijn kan ook voor twintig jaren worden verkregen)

Bijzondere bepalingen bij 1.1.

1.1.1.

De indeling in categorieën als bedoeld bij 1.1. is als volgt:

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

1.208,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (zie ook 5.4.6)

1.208,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   715,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   572,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter (kindergraf)

   286,00

categorie F: oppervlakte 0.50 x 0.40 meter (kindergraf)

     72,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

(kindergraf in kinderhofje, één diep)

   572,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte)

1.208,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter (Historisch gedeelte)

1.208,00

categorie H : oppervlakte 2.00 x 1.00 meter (Historisch gedeelte)

   715,00

Voor alle H categorie graven geldt:

-Alle type zerken toegestaan

-Minimale oppervlakte grafbedekking = 70%

-Maximale hoogte = 2.00 meter

-Te gebruiken materiaal = natuursteen

-Bewerking van materiaal = gezoet

categorie K: oppervlakte circa 2.60 x 1.30 meter,

waarin een bestaande kelder (exclusief kelder en exclusief zerk)

zie punt 2.6.6.1. en 2.6.6.2. en 2.6.6.3.

1.208,00

categorie M: opp. 2.00 x 1.00 meter

(Moslimgraf, één diep) excl. onderhoudstoeslag, zie punt 5.1.4.

   714,00

1.1.2.

De graven worden uitgegeven voor maximaal drie overledenen en maximaal acht urnen, afhankelijk van de ter plekke geldende grondwaterstand

1.1.3.

Categorie F: uitsluitend voor premature/onvoldragen kindjes tot 24 weken zwangerschap

1.1.4.

De eigenaar van een graf, die het uitsluitend recht tot begraven voor de tijd van tien of twintig jaren heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van het bij 1.1. vermelde recht

1.1.5.

Uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke grafrusttermijn kan verlenging van het uitsluitend recht tot begraven voor een kortere periode dan tien jaar worden toegestaan. Hierbij wordt in de onderscheidende categorieën per jaar 1/10 gedeelte geheven van het bij 1.1. vermelde recht

categorie A (per jaar)

   121,00

categorie B (per jaar)

   121,00

categorie C (per jaar)

     72,00

categorie D (per jaar)

     58,00

categorie E (per jaar)

     28,30

categorie F (per jaar)

        7,10

categorie G (per jaar)

     58,00

categorie HA (per jaar)

   121,00

categorie HB (per jaar)

   121,00

categorie H (per jaar)

     73,00

categorie K (per jaar)

   120,00

categorie M (per jaar)

     72,00

1.2.

Bijzetten van een asbus in een urngraf

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het bijzetten van een asbus in urngraven voor de tijd van tien jaren

(1e termijn kan ook voor twintig jaren worden verkregen)

categorie N (zie ook 2.6.8.)

1.026,00

categorie O (zie ook 2.6.6.5.)

   128,00

categorie P (zie ook 5.4.6.)

   258,00

categorie Q (zie ook 2.6.6.5.)

   404,00

categorie R (zie ook 2.6.8.)

1.026,00

categorie S

   358,00

categorie TH/TV

   738,00

categorie U (niet voorradig)

   715,00

categorie WA

1.208,00

categorie WB

1.208,00

categorie W

   715,00

Bijzondere bepalingen bij 1.2.

1.2.1.

De indeling in categorieën als bedoeld in 1.2. is gebaseerd op:

categorie N: nis in columbarium, inclusief tekstplaat, excl. gravering (2.6.8.)

categorie O: oppervlakte 0.60 x 0.60 meter

voor het ondergronds plaatsen van een oplosbare urn. Gedenkkei verplicht, zie 2.6.6.5 en 2.6.8.

categorie P: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter, exclusief urnkelder.

categorie Q: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter, inclusief kunststof urnkelder, Gedenkkei verplicht, zie 2.6.6.5. en 2.6.8, gelegen in Nimrod

categorie R: Chinese urn op tegel, oppervlakte 0.80 x 0.90 meter

Inclusief urn, inclusief tegel, exclusief graveren (2.6.8.)

Gelegen naast Lotusvijver

categorie S: oppervlakte 1.00 x 1.00 meter, voor het bovengronds plaatsen van een urn exclusief zuil, exclusief sierurn. (Tarieven op aanvraag)

categorie TH/TV: oppervlakte 0.80 x 0.90 meter inclusief betonnen urnkelder, exclusief dekselzerkje (zwart Impala)

categorie U: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter exclusief (verplicht) betonnen urnkelder (2.6.5.), exclusief dekselzerk (zwart Impala, tarief op aanvraag)

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

Voor alle W categorie graven geldt:

-Graven waarin vanwege beworteling niet dieper begraven kan worden

   dan de toplaag

-Volgen de monumenteisen van de betreffende wijk

-Volgen de onderhoudskosten m.b.t. urnengraven

-Exclusief (verplichte) urnkelder, zie 2.6.5. en 2.6.5.1.

1.2.2.

De graven worden uitgegeven voor maximaal vier asbussen per m2

1.2.3.

De eigenaar van een urnengraf, die het uitsluitend recht tot bijzetten van urnen voor de tijd van tien of twintig jaren heeft verkregen, kan voor het verstrijken van die termijn dat recht telkens opnieuw voor een periode van tien jaren verkrijgen door betaling van het bij 1.2. vermelde recht

1.2.4.

Uitsluitend om te voldoen aan de wettelijke grafrusttermijn kan verlenging van het uitsluitend recht tot het bijzetten van urnen voor een kortere periode van tien jaar worden toegestaan. Hierbij wordt in de onderscheidene categorieën per jaar 1/10 gedeelte geheven van het bij 1.2. vermelde recht

categorie N

   103,00

categorie O

     13,20

categorie P

     25,30

categorie Q

     40,40

categorie R

   103,00

categorie S

     35,50

categorie TH/TV

     72,00

categorie U

     72,00

categorie WA

   121,00

categorie WB

   121,00

categorie W

     72,00

1.3.

Uitvaarten van Gemeentewege

1.3.1.1.

Basispakket - Begrafenis van Gemeentewege

2.525,00

Doen van aangifte

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

1/2 uur afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

1/2 uur plechtigheid (max 20 personen)

Begeleiden van de plechtigheid

4 dragers

Begeleiding grafgang

Algemeen keldergraf in 't Lalibellum (10 jr), inclusief onderhoud

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

1.3.1.2.

Basispakket - Begrafenis

2.525,00

Regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

Contante betaling bij regelgesprek

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

1/2 uur afscheid nemen voorafgaand aan begrafenis

1/2 uur plechtigheid (max 20 personen)

4 dragers

Begeleiding grafgang

Algemeen keldergraf in 't Lalibellum (10 jr), inclusief onderhoud

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

1.3.2.1.

Basispakket - Crematie van Gemeentewege

2.525,00

Verzorgen van aangifte

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

1/2 uur afscheid nemen voorafgaand aan crematie

1/2 uur plechtigheid (max 20 personen)

Begeleiden van de plechtigheid

4 dragers

Begeleiding grafgang

Crematie in het crematorion

Verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de asverstooingsmonumenten op Zorgvlied

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

1.3.2.1.

Basispakket - Crematie

2.525,00

Regelgesprek van een half uur op kantoor Zorgvlied

Contante betaling bij regelgesprek

Overbrengen vanuit de regio naar Zorgvlied

Verzorgen en kisten

Levering eenvoudige kist

Opbaring in Chalet

1/2 uur afscheid nemen voorafgaand aan crematie

1/2 uur plechtigheid (max 20 personen)

4 dragers

Begeleiding grafgang

Crematie in het crematorion

Verstrooiing van de as, zonder belangstellenden, in een van de asverstooingsmonumenten op Zorgvlied

½ uur condoleren met koffie en koekje

Tijdstip uitvaartplechtigheid door Zorgvlied bepaald

2.

Opgraven, overplaatsen, samenvoegen en ruimen

Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen

2.1.

Opgraven

Voor het opgraven van een overledene binnen de wettelijk voorgeschreven grafrusttermijn van tien jaar (zie ook 0.1. + 2.5.1. + 2.6.1.)

1.365,00

Voor het opgraven van een overledene na de wettelijk voorgeschreven

grafrusttermijn van tien jaar (zie ook 0.1. + 2.5.1. + 2.6.1.)

   684,00

2.1.1.

opgraven < 1 jr. binnen wettelijke termijn

   684,00

opgraven < 1 jr. na wettelijke termijn

   342,00

2.2.

Opgraven van een asbus

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus inclusief urnendoos

   259,00

2.3.

Overplaatsen

Voor het na de opgraving opnieuw begraven van een stoffelijk overschot wordt naast het bij 2.1. en 2.6. vermelde recht, bovendien het begraafrecht geheven als omschreven bij 0.1.

In dit recht zijn niet begrepen de kosten van aanschaf van een beenderkist en/of leges plaatsen monument

2.4.

Overplaatsen en bijzetten van een asbus

Voor het na opgraving elders bijzetten van een asbus of verstrooien van de as (op een eigen graf) wordt naast het bij 2.2. en 2.6. vermelde recht bovendien geheven het recht, als omschreven bij 0.2.

Bijzondere bepaling bij 2.4.

Voor het verstrooien van as van ziekenhuizen van premature/onvoldragen kindjes, in afwezigheid van nabestaanden, in het sterretjesveld, wordt geen recht geheven

2.5.

Ruimen of samenvoegen van stoffelijke resten

Voor het ruimen of samenvoegen van eigen graven wordt een recht geheven per graflaag van

   386,00

2.5.1.

Voor het doen cremeren, vanuit een graf, van stoffelijke resten na tenminste 10 jaar grafrust. Exclusief transport en exclusief kist. (zie ook 4.4.)

   798,00

2.6.

Stellen, (her)plaatsen en verwijderen van funderingen/bedekkingen

2.6.1.

Voor het stellen en/of herplaatsen van bedekkingen naar aanleiding van een begrafenis, samenvoeging, ruiming, overplaatsing van stoffelijke resten (machinale graafwerkzaamheden), of urnbijzetting wordt een recht geheven

voor eigen graven (>1 m2) van

   298,00

voor urngraven (<=1 m2) van

     99,00

2.6.2.1.

Voor het plaatsen/vernieuwen van een fundatieraam (zonder inlegplaten) categorie A, B en H

   286,00

categorie A, HA en WA (fundatieraam inclusief bewateringssysteem, exclusief bewaterings abonnement, zie ook 5.2.3.)

   390,00

categorie C, D, G, M, U en W

   220,00

categorie E, F, O, P, Q, S, TH en TV

   107,00

inlegplaat

     21,20

2.6.2.2.

Voor het plaatsen/vernieuwen van een fundatieraam (met inlegplaten) categorie A, B en H

   418,00

categorie C, D, E, G, M, U en W

   330,00

2.6.3.

Sanctie voor het afnemen en elders opslaan van bedekkingen en/of onderdelen, waarvoor geen vergunning is verleend, wordt een additioneel recht geheven

   363,00

2.6.4.

Voor het afnemen, stellen en (her-)plaatsen van grafbedekkingen in opdracht van de rechthebbende, een tarief van

   598,00

2.6.5.

Voor het plaatsen van een betonnen urnkelder in een urnengraf.

Afmeting urnkelder 0.50 x 0.50 meter

(inwendig 0.40 x 0.40 meter, maximaal 4 urnen)

   404,00

2.6.5.1.

Voor het plaatsen van een kunststof urnkelder in een familie- of W cat. graf. Afmeting urnkelder 0.45 x 0.45 meter

(inwendig 0.40 x 0.40 meter, maximaal 4 urnen)

   149,00

2.6.6.

Het leveren en plaatsen van een boven- of ondergrondse kelder, per laag, exclusief bovengrondse verplichte bekleding in natuursteen

2.491,00

2.6.6.1.

Bestaande grafkelder (met restauratieverplichting) per laag (alleen in combinatie met een K categorie graf, zie 1.1.1.)

1.075,00

2.6.6.2.

Bestaande grafdekplaat van natuursteen, met restauratieverplichting (alleen in combinatie met een K categorie graf, zie 1.1.1.)

   530,00

2.6.6.3.

Het leveren en plaatsen van een betonnen grafdekplaat (alleen in combinatie met een K categorie graf, zie 1.1.1.)

   794,00

2.6.6.4.

Gedenkkei in 't Varenveld (cat. B). Inscriptie niet mogelijk

1.043,00

2.6.6.5.

Gedenkkei t.b.v. (urnen)graven en Ossuarium in 't Lalibellum, exclusief inscriptie (zie 2.6.8.)

   360,00

2.6.7.

Verwijderingsbijdrage m.b.t. vernietigen van een monument (> 0,5 m2) na afstandverklaring graf, inclusief afhalen

(n.v.t. indien het monument door Zorgvlied wordt hergebruikt)

   373,00

Afhalen monument (> 0,5 m2) na afstandverklaring graf, t.b.v. opslag

   149,50

Opslag monument na afstandverklaring graf, per twee weken (of gedeelte)

   292,00

Opslag zerkje na afstandverklaring graf, per twee weken (of gedeelte)

     81,00

2.6.8.

Inscriptie op afdekplaat (cat. N), tegel (cat. R) of Gedenkkei,

inclusief plaatsen, inclusief de leges voor het afgeven van de vergunning

   366,00

Bijzondere bepaling bij 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. en 2.6

Eventuele schade, welke ten gevolge van vorengenoemde werkzaamheden is ontstaan, komt voor rekening van de aanvrager

3.

Vergunningen

3.1.

Voor het afgeven van een vergunning voor:

3.1.1.

het plaatsen van een gedenkteken, bedekking of markering op een eigen graf of urnengraf of het bijplaatsen van een additionele inscriptie of het wijzigen van de oorspronkelijke bedekking of het toevoegen/bijplaatsen van een extra element

     70,00

3.1.2.

het bouwen van een grafkelder in of op een graf dan wel het bouwen van een bovengronds graf, met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de beheersverordening

   375,00

3.1.3.

het plaatsen van een eigen bankje op het eigen graf gedurende een periode van 10 jaar

   375,00

4.

Overige dienstverlening

4.1.

Voor het 1/4 uur voor aanvang ontvangen van genodigden en belangstellenden, gebruik maken van de ruimten, begeleiding door één medewerker en assistentie bij geluid, met gebruik van de aanwezige accessoires en attributen op de wijze als van gemeentewege aangeboden, voor plechtigheden die aanvangen tussen 9.00 en 15.00 uur met een max. grafgang van een ½ uur

Bijzondere bepaling bij 4.1.

A1

Zonder gebruik van Aula en zonder gebruik van Condoleanceruimte, voor een ½ uur begeleiding. Ontvangst vanaf een 1/4 uur voor aanvang

   124,00

A2

Voor elk volgend ½ uur begeleiding of gedeelte daarvan

     59,00

A3

Voor gebruik van ½ uur Aula zonder gebruik van de Condoleanceruimte

   328,00

A4

Voor gebruik van ½ uur Condoleanceruimte zonder gebruik van de Aula

   246,00

A5

Voor gebruik van ½ uur Aula en een ½ uur Condoleanceruimte

   457,00

A6

Voor elk volgend ½ uur gebruik Aula of gedeelte daarvan

   323,00

A7

Voor elk volgend ½ uur gebruik Condoleanceruimte of gedeelte daarvan

   244,00

A8

Voor gebruik van Aula t.b.v. een crematie elders (per ½ uur)

   271,00

A9

Orgelspel vanuit repertoire Zorgvlied (per ½ uur, bij plechtigheid in Aula)

     59,00

A10

Oefenen organist n.a.v. onbekend muziekstuk (bij plechtigheid in Aula)

   157,00

A11

Video opname op DVD of USB (bij plechtigheid in Aula)

     94,00

B1

Voor (extra) assistentie bij ontvangsten en/of plechtigheden per ½ uur per persoon

     59,00

B2

Dragers (6x) t.b.v. dragen van de overledene (per ½ uur)

Op aanvraag

B3

4 Dragers, begeleiding met rijdende baar naar 't Lalibellum / Crematorion. Aanwezig zijn op het tijdstip dat de deuren van het chalet open gaan en de kist naar het Lalibellum rijden

   253,00

C

Gebruik van Chalet is alleen toegestaan in combinatie met de uitvaart op Zorgvlied

C1

Gebruik van Chalet t.b.v. opbaring, inclusief 1x ½ uur rouwbezoek

   344,00

C2

Gebruik van Chalet t.b.v. rouwbezoek (per ½ uur)

     59,00

C3

Gebruik van Chalet t.b.v. opbaring vanaf de dag vóór de uitvaart

   172,00

C4

Gebruik van Chalet t.b.v. ½ uur afscheid nemen vóór de uitvaart

   121,00

C5

Gebruik van Chalet t.b.v. plechtigheid (per ½ uur) max. 20 pers.

   172,00

C6

Gebruik van Chalet t.b.v. condoleren na uitvaart (per ½ uur) max. 20 pers.

   121,00

4.1.2.

Het gebruik van de aula is inclusief bediening van de geluidsapparatuur en een geluidsopname

4.2.

Voor het beschikbaar stellen van een beenderkist, t.b.v. herbegraven of cremeren, wordt een recht geheven van

   404,00

Voor het beschikbaar stellen van een beenderkist, t.b.v. plaatsing in het Ossuarium, wordt een recht geheven van

   202,00

4.3.

Voor het groen maken van een graf wordt een recht geheven van

     66,00

4.4.

Voor het transporteren (exclusief kist) naar crematoria binnen de regio Amsterdam van stoffelijke resten vanuit een graf ten behoeve van een crematie (zie ook 2.5.1.)

   411,00

4.5.

Voor het verstrooien van as in een Algemeen asmonument (zie ook 0.2.).

Exclusief begeleiding (zie 4.1 B1.)

4.6.

Voor het verstrooien van as op een Algemeen strooiveld (zie ook 0.2.).

Exclusief begeleiding (zie 4.1 B1.)

5.

Onderhouden van graven:

Eenmalige rechten

5.1.

Algemene zandgraven (gelimiteerd aantal)

5.1.1.

Voor het van gemeentewege verstrekken van een lessenaartje en het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken en het onderhouden van dit gedenkteken en de begraafplaats, een éénmalig recht van

   531,00

Algemene keldergravencomplex ('t Lalibellum)

5.1.3.

Voor het van gemeentewege plaatsen van een naamplaatje in de traptreden van 't Lalibellum, incl. het na de grafrust van 10 jaren cremeren van de stoffelijke resten en verstrooien van de as in 't Lalibellum, dan wel het ruimen en opnieuw bijzetten van de stoffelijke resten in 't Lalibellum, een éénmalig recht van

   531,00

Afhankelijk van de grafwijk waarin het algemene graf is gelegen wordt een vergunning voor een herdenkkei, dan wel een gedenkteken verstrekt

5.1.4.

Onderhoudstoeslag vanwege Islamitische begraafwijze (inzakken grond op later tijdstip), 50% van het termijntarief. Eénmalig een recht van

   715,00

Bijzondere bepaling bij 5.1.1.

5.1.1.1.

Voor het onderhoud bij 5.1.1. wordt niet verstaan het herstellen van schade noch het vergulden of verzilveren van letters

5.1.1.2.

Het onderhoud, als bedoeld bij 5.1.1., eindigt tien jaar nadat de laatste begraving in het graf heeft plaatsgevonden

Jaarlijkse rechten

5.2.

Eigen graven

Jaarlijkse rechten eigen graven

5.2.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats, een recht per kalenderjaar van

     84,00

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar

Bijzondere bepaling bij 5.2.1.

5.2.1.1.

Onder het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats wordt verstaan:

Onderhoud algemeen groen, kosten afvoer blad, onderhoud bomen, nieuwe aanplant plantsoen, onderhoud paden, servicepunten en banken

Het recht is tevens inclusief het onderhoud van de op de eigen graven aangebrachte beplantingen. (exclusief rozen)

5.2.1.2.

Voor de afkoop voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats kan een afkoopsom worden gestort voor een periode van tien resp. twintig jaar, gelijk aan tien resp. twintig maal de jaarlijkse onderhoudsrechten

De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar

Uitsluitend om te voldoen aan de volledig resterende termijn kan de afkoop voor het van gemeentewege onderhouden van de begraafplaats voor een kortere periode anders dan tien jaar of twintig jaar worden toegestaan (zolang het graf verlengd is). Hiertoe wordt per jaar het vastrecht geheven conform 5.2.1.

5.2.2.

A.Voor het van gemeentewege verplicht laten onderhouden van de grafbedekkingen en/of monumenten op de eigen graven, waarvoor vergunning is verleend

     72,00

B.Voor extra onderhoudsverrichtingen of het assisteren bij beplanten van graven of zetten van monumenten, per ½ uur (of gedeelte daarvan) per persoon

     59,00

Bijzondere bepalingen bij 5.2.2.

5.2.2.1.

Onder het onderhouden bij 5.2.2. wordt niet verstaan schade-herstel, herstellen en vernieuwen van de grafbedekkingen, monumenten en graven noch het vergulden of verzilveren van letters en/of kettingen. Wel het (indien nodig) periodiek (5 jr.) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters

5.2.2.2.

Het voortdurend onderhoud (vastrecht) van voor onbepaalde tijd uitgegeven eigen graven, alsmede het voortdurend onderhoud van grafbedekkingen en monumenten op deze graven kan voor rekening van de gemeente worden genomen tegen het storten van een afkoopsom (40 x het recht volgens 5.2.1 + 40 x het recht volgens 5.2.2 A)

6.218,00

5.2.3.

Additioneel onderhoud aan graven

Voor het, in opdracht van de rechthebbende, extra uitvoeren van onderhoud aan het graf buiten het periodieke 5 jaarlijkse onderhoud, wordt per genoemd onderdeel een tarief gehanteerd van:

-Aanvullen van grind / grond

     96,00

-Lakken van de letters

   108,00

-Reinigen monument

   161,00

Voor het, in opdracht van de rechthebbende, uitvoeren van onderhoud aan het graf wordt per genoemd onderdeel een tarief gehanteerd van:

-Verwijderen van teelaarde en het aanbrengen van inlegplaten en grind

   280,00

-Verwijderen van grind en inlegplaten en het aanbrengen van teelaarde

   189,00

-Vervangen van grind / grond

   161,00

-Beplanting verwijderen

    117,00

-Rozen snoeien

     59,00

-Bewateringsabonnement (alleen in combinatie met fundatieraam met bewateringssysteem cat A, HA, WA, zie 2.6.2.1.) per jaar

     79,00

5.3.

Urnengraven en Kindergraven

Urnengraven

5.3.1.

Voor het van gemeentewege onderhouden van urnengraven en kindergraven

<=1 m2 (incl. het algemeen onderhoud van de begraafplaats, vastrecht) een recht per kalenderjaar van

     84,00

Voor het onderhoud van nieuw uitgegeven graven na 1 maart van het lopende jaar, wordt het recht berekend over de resterende maanden van het lopende jaar

Bijzondere bepaling bij 5.3.1.

5.3.1.1.

Voor de afkoop voor het van gemeentewege onderhouden van de urnengraven kan een afkoopsom worden gestort voor een periode van tien resp. twintig jaar, gelijk aan tien resp. twintig maal de jaarlijkse onderhoudsrechten. De afkoop zal ingaan met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar

Onderhoud bij afkoop urnengraven tot 31 december van het lopend jaar

     41,40

5.3.1.2.

Onder het onderhouden bij 5.3.1. wordt niet verstaan schade-herstel, herstellen en vernieuwen van de graven noch het vergulden of verzilveren van letters. Wel het periodiek (5 jr.) ophogen, stellen van monumenten en zwarten van letters

5.4.

Grafbeplanting

5.4.1.

1.Randbeplanting per m2

     34,30

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   173,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   173,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   126,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   113,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

     86,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   113,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   174,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   174,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   126,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   174,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   174,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   126,00

5.4.2.

2.Randbeplanting + Binnenbeplanting per m2

     76,00

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   314,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   314,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   210,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   180,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

   119,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   180,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   314,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   314,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   210,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   314,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   314,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   210,00

5.4.3.

3.Vaste beplanting (ook arrangementen) per m2

     69,00

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   291,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   291,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   196,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   169,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

   114,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   169,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   291,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   291,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   196,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   291,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   291,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   196,00

5.4.4.

4.Seizoensbeplanting (Zomer - Winter) per m2

(bij vooruitbetaling van een 5-jarig abonnement betaald u 4x het tarief)

     31,30

categorie A: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   164,00

categorie B: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   164,00

categorie C: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   121,00

categorie D: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   108,00

categorie E: oppervlakte 1.00 x 0.80 meter

     84,00

categorie G: oppervlakte 2.00 x 0.80 meter

   108,00

categorie HA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   164,00

categorie HB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   164,00

categorie H: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   121,00

categorie WA: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   164,00

categorie WB: oppervlakte 2.60 x 1.30 meter

   164,00

categorie W: oppervlakte 2.00 x 1.00 meter

   121,00

5.4.5.

Wintergroen maken van het graf

     62,00

5.4.6.

Beplanting 't Varenveld. Eenmalige bijdrage voor grafbeplanting indien het graf gelegen is in 't Varenveld, cat. B. Voor urnengraven gelegen in 't Varenveld, cat. P, geldt de helft van het gestelde tarief

   563,00

5.5.

Graven oorlogsgravenstichting

In afwijking van het hiervoor bepaalde bij 5.1., bedraagt het recht voor het van gemeentewege onderhouden en verzorgen van voorwerpen en/of beplantingen op of bij graven, op 1 januari van enig jaar staande ten name van de Oorlogs-gravenstichting te 's-Gravenhage, per graf per jaar

       2,34

6.

Administratieve zaken

6.1.

Uitloopsanctie

Bij onaangekondigde uitloop van gebruik aula, grafgang/graflegging of condoleanceruimte, kan een sanctie worden geheven voor elk half uur of gedeelte daarvan, indien deze plechtigheid gevolgd wordt door een andere plechtigheid

   505,00

7.

Cremeren

7.1.

Voor het cremeren van een lijk van een persoon, tot 17:00 uur, wordt geheven

   798,00

7.2.

Voor het cremeren van een lijk na 17:00 uur aansluitend op de plechtigheid wordt het recht bedoeld in 7.1 verhoogd met

   303,00

7.3.

Voor het cremeren van een lijk in opdracht van de gemeente Aalsmeer en bij aanvoer, tussen 18.00 - 9.00 uur, zonder gebruik overige faciliteiten Zorgvlied wordt geheven

   495,00

7.4.

Voor het cremeren van een lijk vanuit gemeente wege, wordt geheven

   495,00

7.5

Afhalen asbus

     91,00

7.6

Vullen van as-sieraden e.d.

     91,00

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2016.

De griffier van de gemeente Amstelveen,

Drs. P. Georgopoulou