Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017-1

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2016

Verordening op de heffing en invordering van leges 2017-1

Rectificatie:

Op 21 december 2016 is de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017-1 gepubliceerd (zie publicatie 2016-180493). In de bekendmaking is in de aanhef vermeld dat het bestuursorgaan burgemeester en wethouders is dat de verordening heeft vastgesteld, dat is onjuist: de raad van gemeente Amstelveen heeft de verordening vastgesteld.

Hierna volgt de juiste tekst van de verordening.

Z-2016/052724

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2 tweede lid en artikel 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2017-1.

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2017 vastgesteld op 9 november 2016 en de wijzigingen hierop.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

            een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 en1.4.6 (verstrekking uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegeven);

  • 6.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1. De artikelen en tarieventabel van de Legesverordening 2017-1 van 09 november 2016 zijn vervallen met ingang de derde dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Indien het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (Kamerstukken I 2015/2016, 34358 (R2065), nr. A), tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt, wordt in artikel 2, onder nummering van de bestaande tekst tot eerste lid, een tweede lid toegevoegd, luidende:

  2.3.12Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 • 4. Indien artikel 10.8, onderdeel B, van de Wet natuurbescherming in werking treedt, worden de onderdelen 2.3.12 en 2.3.13 van de bij deze verordening behorende tarieventabel vervangen door:

  • 2.3.12

   Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied) Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: € 215,45

  • 3.3.12

   Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten) Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: € 215,45

 • 5. De op grond van het vierde lid vervangen onderdelen blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 13, derde lid, onder b, bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3. In afwijking van het tweede lid is de datum van ingang van de heffing van: a. artikel 12, derde lid, het tijdstip waarop het in dat lid genoemde wetsvoorstel tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet in werking treedt.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2017-1.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017-1

Indeling tarieventabel

Titel 1               Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1      Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2      Reisdocumenten

Hoofdstuk 3      Rijbewijzen

Hoofdstuk 4      Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5      Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6      Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7      Bestuursstukken

Hoofdstuk 8      Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9      Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10     Gemeentearchief

Hoofdstuk 11     Huisvestingswet

Hoofdstuk 12     Leegstandwet

Hoofdstuk 13     Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14     Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15     Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16     Kansspelen

Hoofdstuk 17     Vervallen (was Kinderopvang)

Hoofdstuk 18     Telecommunicatie

Hoofdstuk 19     Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20     Diversen

Titel 2               Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1      Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2      Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3      Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4      Vermindering

Hoofdstuk 5      Teruggaaf

Hoofdstuk 6      Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7      Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8      Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9      Sloopmelding

Hoofdstuk 10      In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3               Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1      Horeca

Hoofdstuk 2      Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3      Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4      Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5      Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6      Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7      In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Volgnr.

Omschrijving

Tarief €

(voorzover) geen % is toegevoegd)

Titel 1   Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

1.1.1.1

In het Raadhuis op maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur

   268,65

1.1.1.2

In het Raadhuis eenvoudig maandag tot en met woensdag om 9.00 uur

   123,60

1.1.1.3 t/m 1.1.1.5

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.1.1.6

Op een vrije locatie:

   591,05

a.Op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur

b.Op maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 08:00 uur en tussen 18:00 en 22:00 uur

   644,85

c.Op maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 en 06:00 uur en tussen 22:00 en 24:00 uur

   806,00

d.zaterdag tussen 09:00 en 22:00 uur

   644,85

e.zaterdag tussen 00:00 en 09:00 en tussen 22:00 en 24:00 uur

   806,00

f.zondag tussen 00:00 en 24:00 uur

   913,50

1.1.1.7

Vervallen

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het raadhuis

       0,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

   154,75

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

   154,75

1.1.4.1

Per getuige (aangeleverd door de gemeente) bij huwelijken of geregistreerd partnerschap (inclusief kosteloze)

     26,85

1.1.4.2

Voor een teruggave van leges wegens:

a.annulering van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

       25%

b.annulering van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum, van de leges:

       75%

1.1.4.3

Kosten voor het verzetten van een huwelijk

a.verzetten van een huwelijk binnen 14 dagen voor de huwelijksdatum

     88,10

b.verzetten van een huwelijk tot 14 dagen voor de huwelijksdatum

     30,10

1.1.4.4

Vervallen

1.1.4.5

Voltrekking van een huwelijk door een (buitengewoon) ambtenaar van de Burgerlijke Stand die niet in dienst is van de gemeente Amstelveen. Dit bedrag komt op het bedrag zoals vermeld onder 1.1.1

   115,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een (duplicaat) trouwboekje in een normale uitvoering

     13,40

1.1.5.2

Een (duplicaat) trouwboekje of (duplicaat) partnerschapboekje in een luxe uitvoering:

blauw

     25,75

rood

     29,00

1.1.5.3

Één geboorteboekje

       8,90

1.1.6

Kaligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

     16,15

1.1.7

Bijschrijving in een trouwboekje of partnerschapsboekje

       3,60

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

     16,15

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.10

overlijden

1.1.10.1

Voor het verlenen van uitstel van lijkbezorging en bespoediging van lijkbezorging

     15,35

1.1.10.2

laissez-passer (voor verplaatsing van een stoffelijk overschot naar het buitenland)

     15,35

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, ten behoeve van een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.2

een reisdocument van het Koninkrijk der Nederlanden als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de paspoortwet, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.3

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.4

een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat op dat moment is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.5

de tarieven genoemd onder 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4 worden bij spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het laatste Besluit Paspoortgelden op dat moment dat op het moment van aanvraag van kracht is afgerond op € 0,05 naar beneden

Wettelijke max. tarief

1.2.6

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.2.7

Voor het afleggen van een thuisbezoek i.v.m. de aanvraag van een reisdocument (tussen 1 oktober en 1 april)

     29,55

1.2.8

voor het verlenen van een dienst bij het uitreiken van een document buiten de openingstijden van de balies van Burgerzaken

   130,40

1.2.9

Voor het landelijk bezorgen van:

1.2.9.1

één reisdocument maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 21:00 uur of zaterdag tussen 08:00 en 18:00 uur

       4,95

1.2.9.2

twee of meer reisdocumenten op één adres maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 21:00 uur of zaterdag tussen 08:00 en 18:00 uur

       9,90

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden

1.3.2

Het tarief als bedoeld in 1.3.1. wordt verhoogd met indien de dienstverlening verband houdt met de vermissing of diefstal van een reeds eerder verstrekt rijbewijs

     30,30

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het maximale tarief zoals dat is vastgesteld door de rijksoverheid op basis Wegenverkeerswet 1994 op € 0,05 naar beneden

1.3.4

Voor het afleggen van een huisbezoek i.v.m. de aanvraag van een rijbewijs (tussen 1 oktober en 1 april)

     29,50

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

     12,90

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

       2,44

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

   130,00

1.4.3

Voor het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente

1.4.3.1.1

Op het raadhuis (incl. post aan derden)

       9,45

1.4.3.1.2

Op het raadhuis spoedtarief (incl. post aan derden)

     18,90

1.4.3.2

Via internet (incl.verzendkosten)

       7,52

1.4.3.3

Via alternatieve media (magneetband/schijf) per verstrekking

     24,40

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

     24,40

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen ( maximumtarief wettelijk toegestaan)

       7,58

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier (1.20.1.1)

     19,20

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

       2,44

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

       0,24

met een maximum per bericht van

       5,10

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's

     23,20

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

       5,10

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

     22,95

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

     21,45

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

     21,45

1.7.2 t/m 1.7.4

Bewuste artikelnummers zijn vanaf 2012 niet meer van toepassing binnen de gemeente Amstelveen. Al deze stukken zijn op www.amstelveen.nl te raadplegen

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.5.1

een afschrift van de Algemeen Plaatselijke Verordening of een andere verordening

     12,22

1.7.5.2

een afschrift van de omgevingsvergunning

     19,00

1.7.5.3

Afdruk per pagina van bedoelde verordeningen onder 1.7.5.1 tot 1.7.5.3 of overige verordeningen van de gemeente

       0,30

1.7.5.4

Een afschrift van een bestemmingsplan, per exemplaar, exclusief verzend- en administratiekosten

     41,95

1.7.5.5

Voor het raadplegen van tekeningen en andere bescheiden uit het archief: per te lichten dossier

     13,85

Vermeerderd met:

a.voor elk kwartier of gedeelte daarvan aan de informatieverstrekking besteed

     19,25

b.in afwijking van a, indien betreft hoogwaardige technische informatieverstrekking door specialisten op een bepaald vakgebied, voor elk half uur of gedeelte daarvan aan de informatieverstrekking besteed

     38,45

1.7.5.6

Opvragen en verstrekken van één digitaal dossier, per email of andere digitale wijze ,waarbij de vergunning al is verleend, afgesloten, gearchiveerd en is ingediend na 1 oktober 2010

       6,90

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1 t/m 1.8.2.6

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.8.2.7

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

     12,30

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het relatiebestand adreskadastraal perceel per gelegde relatie

       6,87

1.8.3.2 t/m 1.8.3.4

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.8.4

Bodeminformatie

1.8.4.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van informatie over de bodemgesteldheid in verband met aanwezige of mogelijke aanwezige verontreiniging

     31,70

1.8.4.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van informatie over sonderingen

     44,30

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag het maximum bedrag zoals dat op het moment van de aanvraag is vastgesteld in de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden" afgerond op € 0,05 naar beneden

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

     12,90

1.9.3

Een verklaring van Nederlanderschap

     12,90

1.9.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

       9,35

1.9.5

Naturalisaties

1.9.5.1

Voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit ingevolge de bepalingen opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap van 19 december 1984 (Staatsblad 629): gelden de leges zoals vermeld op de website van de Immirgatie- en Naturalisatiedienst (IND): afgerond op € 0,05 naar beneden

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

     16,05

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

I.per pagina / afbeelding voor 1915

       4,12

II. per pagina / afbeelding, na 1915

       2,36

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk. Zie 1.10.2.1

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

     76,80

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

Hoofstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, Leegstandwet

     76,80

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid Leegstandwet

     76,80

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.[Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

Hoofdstuk 13 en 14 zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

Tot het verlenen van een (permanente) ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de Verordening inzake de winkeltijden Amstelveen (avondwinkels)

     76,80

1.15.2

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

     76,80

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Voor tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (voor gecoördineerde vergunningen zie Titel 3, Hoofdstuk 1, Horeca)

1.16.1.1 t/m 1.16.1.2

Bewuste artikelnummers zijn niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.16.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van één aanwezigheidsvergunning voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor één speelautomaat. De hoogte van de leges is gelijk aan het laatstelijk vermelde maximale tarief in het Speelautomaten besluit 2000

1.16.1.4

voor twee speelautomaten. (maximaal), welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd. De hoogte van de leges is gelijk aan het laatstelijk vermelde maximale tarief in het Speelautomaten besluit 2000

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

     76,80

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

1.18.1

Het indienen van:

-een melding van voorgenomen werkzaamheden

-het achteraf melden van spoedeisende werkzaamheden of

-het instemmingsbesluit

Voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in en op openbare gronden op basis van de "Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2015 gemeente Amstelveen"

   606,10

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

     76,80

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

     76,80

1.19.3

Gehandicaptenparkeerkaart

1.19.3.1

Voor het afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

     28,45

1.19.3.2

a.Voor de kosten van een (her)keuring ten behoeve van een gehandicapten- parkeerkaart

     83,00

b.Voor de kosten van beoordeling ten behoeve van de vrijstelling van herkeuring voor een gehandicaptenparkeerkaart

     38,35

1.19.4

tot het verlenen dan wel wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Woonschepenverordening Amstelveen 2016:

1.19.4.1

voor het vervangen/vernieuwen van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente bewoning

   187,75

1.19.4.2

voor het wijzigen van de tenaamstelling van de eigenaar van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente bewoning

   187,75

1.19.4.3

voor het verplaatsen van een vaartuig/woonschip voor permanente en niet-permanente woning

   187,75

1.19.5

Voor een aanvraag waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd

   218,15

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1.1

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag c.q. verzoek om informatie, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per uur werk of een deel van een uur gerekend per kwartier

     76,80

1.20.1.2

Voor het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke op grond van bijvoorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur:

I.1 tot 10 bladzijde A4 pagina's, of formaten die hieraan gelijk zijn per persoon per jaar. (zwart/wit)

       0,00

II.   vanaf 11 bladzijdes A 4 formaat per bladzijde (zwart/wit)

       0,31

III.  vanaf bladzijde 1 op A3 formaat per bladzijde (zwart/wit)

       0,72

IV.   vanaf bladzijde 1 op A2 formaat per bladzijde (zwart/wit)

       3,51

V.vanaf bladzijde 1 op A1 formaat per bladzijde (zwart/wit)

       7,04

VI.   vanaf bladzijde 1 op A0 formaat per bladzijde (zwart/wit)

     20,19

VII.  voor afschriften in kleur worden de leges verhoogd met 50%

VIII. Voor het scannen vanuit een papieren dossier per scan

       3,51

IX.   Voor één bestand uit een bestaand digitaal dossier per bestand, per email of andere digitale wijze, per bestand

       0,72

Voorafgaande aan het verstreken zal belanghebbende op de hoogte worden gesteld dat voor de aanvraag leges worden geheven en zal er een schatting worden gegeven van het aantal uren en de kosten. De bedragen van 1.20.1.2 worden, overeenkomstig maatschappelijk gebruik, afgerond op eenheden van 5 eurocent

1.20.1.3

Bewuste artikelnummer is niet van toepassing binnen de gemeente Amstelveen

1.20.2.1

Medische en sociale urgenties

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor verkrijging van een medische dan wel een sociale urgentie in het kader van de woonruimteverdeling, per aanvraag

     41,70

Titel 2   Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Niet opgenomen

2.1.1.2

Bouwkosten

Voor de bepaling van de bouwkosten wordt:

a.

eerst gekeken of de aanvraag of het bouwwerk voorkomt in de bij deze verordening behorende bijlage 1. Bij de in de tabel genoemde bouwwerken wordt indien het om stuks tarieven gaat gekeken naar het aantal of de strekkende meter. Bij de overige, niet stuks, het aantal kubieke meters of het aantal vierkante meters berekend volgens NEN 2580 (bruto-oppervlakte- en inhoudsberekening bouwwerken

b.

Indien de aanvraag of bouwwerk niet in de bijlage voorkomt wordt het meest gelijke bouwwerk genomen uit de papieren taxatieboeken, uit het jaar van het belastbare moment, (jaarlijks uitgegeven door Sdu uitgevers bv tot en met 2013 en vanaf 2014 door BIM Media B.V) voor de bepaling van herbouwkosten en bouwkosten van woningen, bedrijfspanden, agrarische gebouwen en herstelkosten van gebouwschades

c.

Indien de aanvraag of bouwwerk niet voorkomt in de bijgevoegde lijst, het onder ad b vermelde taxatieboeken dan dient de aannemingssom exclusief omzetbelasting te worden bepaald, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld

2.1.4

In behandeling nemen: het indienen van een aanvraag bij de gemeente

2.1.5

Omgevingsvergunning: het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

2.1.6

Totale oppervlakte of inhoud: aantal kubieke meters of het aantal vierkante meters berekend volgens NEN 2580 (bruto-oppervlakte- en inhoudsberekening bouwwerken

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

   122,80

2.2.2

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1 kan de aanvrager verzoeken om een extra indicatiegesprek aan de balie, waarin locatie-specifieke bestemmingsplaninformatie, op afspraak, wordt gegeven. Het tarief hiervoor bedraagt:

     85,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2,9 % van de bouwkosten met een minimum van

     76,80

2.3.1.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, dat na beoordeling vergunningsvrij blijkt te zijn bedraagt het tarief: 2,9 % van de bouwkosten

met een minimum van

     76,80

met een maximum van

   122,80

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld

   760,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit

10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. Met een maximum van 1.000,00 euro

2.3.1.5

Standaarddakkapel

In afwijking van 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een standaarddakkapel ontwikkeld door en op kosten van de gemeente Amstelveen (incl. tekeningen)

     85,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief

     92,75

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1

2.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (binnenplanse afwijking)

     76,80

2.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse kleine afwijking)

     76,80

2.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse afwijking)

4.354,70

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

   338,90

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

   338,90

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

   338,90

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

   338,90

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (binnenplanse afwijking)

     76,80

2.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse kleine afwijking)

     76,80

2.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is verzocht af te wijken (buitenplanse afwijking)

4.354,70

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

   338,90

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

   338,90

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

   338,90

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

   338,90

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Bij dagverblijf tot maximaal 100 personen

   616,90

Bij dagverblijf meer dan 100 personen

1.865,20

Bij nachtverblijf tot maximaal 50 personen

1.243,90

Bij nachtverblijf van meer dan 50 personen

2.530,70

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Niet opgenomen

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.3.7.1

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht, Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

2.3.11

Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

     76,80

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (per 1-1-2017 Wet natuurbescherming)

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

   215,45

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

   215,45

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet (per 1-1-2017 Wet natuurbescherming)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

   215,45

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

     76,80

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning

Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief

     76,80

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Niet opgenomen

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

     76,80

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of een indicatiegesprek als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of het indicatiegesprek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, maar voordat de aanvraag is afgerond met een eindbesluit, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 50%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 24 weken na het in behandeling nemen ervan 35%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Niet opgenomen

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan hier vermeld wordt niet teruggegeven

     76,80

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

2.5.6

Niet behandelen aanvraag

Indien een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Met een minimum van € 76,80 en een maximum van € 500,00

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Niet opgenomen

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

     76,80

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.354,70

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a van de Wet ruimtelijke ordening

1.917,25

2.8.3

Als tijdens de procedure voor het wijzigen van een plan het (bouw)plan wordt ingetrokken voordat het wijzigingsplan conform artikel 3.8 Wro ter inzage wordt gelegd, bestaat er aanspraak op 50% teruggave van de onder 2.8.1 c.q. 2.8.2 aangegeven leges

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

2.9

Niet opgenomen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

     76,80

Titel 3   Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

   230,40

3.1.1.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

     76,80

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

   153,55

3.1.2.a

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoel in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, bedraagt per leidinggevende (tot een maximum van het tarief vermeld bij 3.1.1)

     76,80

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

     76,80

3.1.4

Niet van toepassing in de gemeenten Amstelveen

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen

   180,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld onder 3.1.5 in combinatie met een terras

   218,15

3.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld onder 3.1.5 in combinatie met een aanvraag uit Hoofdstuk 16 Kansspelen 1.16.1 t/m 1.16.4 bedraagt het tarief voor de exploitatievergunning

   185,75

Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het aantal kansspelautomaten, zoals genoemd in het Speelautomatenbesluit 2000

3.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning zoals vermeld onder 3.1.5 met terras als bedoeld onder 3.1.6 in combinatie met een aanvraag uit Hoofdstuk 16 Kansspelen 1.16.1 t/m 1.16.4 bedraagt het tarief voor de exploitatievergunning samen met het terras

   185,75

Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het aantal kansspelautomaten, zoals genoemd in het Speelautomatenbesluit 2000

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen, conform beoordeling risicomatrix evenementen, indien het betreft

3.2.1.1

een evenement met risicoklasse C

6.448,25

3.2.1.2

een evenement met risicoklasse B

   636,70

3.2.1.3

een evenement met risicoklasse A (bij start aanvraag meerjarig evenement tot maximaal 5 jaar geldig)

   153,55

3.2.1.4

een evenement met risicoklasse A eenmalig

     76,80

3.2.2

Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Amstelveen

3.2.2.1

voor 31 dagen of minder per jaar

     76,80

3.2.2.2

Voor meer dan 31 dagen per jaar tot 5 jaar voor een vast standplaats

   211,05

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf op grond van artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen

   636,70

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in het beheer van een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Amstelveen

   636,70

3.3.2.3

Een aanvraag tot een beperkte wijziging van een beheerder/leidinggevende van een seksinrichting of escortbedrijf bedraagt, per beheerder/leidinggevende, met een maximum van het bedrag genoemd in 3.3.1.

     76,80

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

     76,80

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

     76,80

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Niet opgenomen

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Dit hoofdstuk wordt elders ondervangen in de tarieventabel

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag c.q. verzoek om informatie, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per uur werk of een deel van een uur gerekend per kwartier

     76,80

3.7.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inzamelen van geld of goed als bedoeld in artikel 5:13 van de APV

     76,80

3.7.2.a

Voor het verlenen van een ontheffing op het venten binnen de door het bevoegd bestuursorgaan aangewezen openbare plaatsen als bedoeld in artikel 5:15 van de APV

     76,80

3.7.2.b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing van art. 3, eerste lid of art. 4, eerste lid van de Zondagswet

     76,80

3.7.2.c

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verklaring van geen bezwaar i.v.m. evenementen die (gedeeltelijk) op gemeentegrond plaatsvinden, waarvan de aanvraag voor een vergunning door een andere gemeente in behandeling is genomen

     76,80

3.7.3

Ongediertebestrijding

Voor het uitvoeren van de bestrijding van ongedierte gelden de volgende tarieven per soort aanvraag

a.ratten per bestrijding (huishoudens)

       0,00

b.ratten per bestrijding (niet-huishoudens)

     65,50

c.voor muizen of wespen of bijen of hommels of duiven per bestrijding

     57,15

d.voor kakkerlakken per bestrijding

     91,65

e.vervallen

f.Bij sommige dierenplagen is geen behandeling noodzakelijk of mogelijk. De gemeente geeft in dergelijke gevallen alleen advies. In deze gevallen worden alleen de voorrijkosten in rekening gebracht

     28,95

3.7.4

Verkeersregelaar: het tarief bedraagt voor het behandeling nemen voor de aanvraag tot aanstelling als verkeersregelaar voor één jaar of een verlening als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

     76,80

3.7.5

Indien een aanvraag uit titel 3 buiten behandeling wordt gelaten in verband met het niet voldoen aan de ontvankelijkheidseisen, wordt 25% van het verschuldigde bedrag in leges gebracht. Met een minimum van € 76,80 en een maximum van € 500,00

3.7.6

Een aanvraag/verzoek voor een Noodlediging ondergrondse afvalcontainers in verband met bijvoorbeeld per ongeluk weggegooide kostbaarheden en dergelijke zoals (trouw/verlovings)ringen, autosleutels/kaarten, voor zover dit technische en praktische mogelijk is per uur of een gedeelte daarvan afgerond naar boven op het kwartier

   136,35

(1) zijn wettelijke vastgestelde bedragen of wettelijk vastgestelde maximum bedrag(en)

Behorende bij raadsbesluit van 14 december 2016.

De griffier van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. P. Georgopoulou

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2016.
De griffier,
drs. P. Georgopoulou
De voorzitter,
drs. M.M. van 't Veld