Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016

Geldend van 31-01-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2016

Intitulé

SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING GEBOUWD ERFGOED 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

Overwegende dat het gewenst is om de instandhouding en verduurzaming van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten binnen het beschermd stadsgezicht van Bergen op Zoom te stimuleren;

Gelet op artikel 3, eerste lid; artikel 4, artikel 7, artikel 8 en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom;

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling

SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING GEBOUWD ERFGOED 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling en daarvan deel uitmakende bijlagen wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidie Verordening

 • b.

  Beschermd stadsgezicht: gebied van Gemeente Bergen op Zoom als bedoeld in artikel 1, onder g van de Monumentenwet 1988, zoals vastgelegd in bijlage 4;

 • c.

  Duurzaamheidsonderzoek: onderzoek naar de wijze waarop de milieuprestaties van gebouwd erfgoed kunnen worden verbeterd;

 • d.

  Gemeente: Gemeente Bergen op Zoom;

 • e.

  In stand houden: conserveren van de bestaande toestand van een monument en zijn monumentale of cultuurhistorische waarden;

 • f.

  Instandhoudingsplan: een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en een omschrijving van de daarmee beoogde resultaten, waaronder in ieder geval de mate van verduurzaming;

 • g.

  Gebouwd erfgoed: een gemeentelijk monument als bedoeld in de Erfgoedverordening gemeente Bergen op Zoom 2010, niet zijnde archeologische monumenten of monumentale tuinen, alsmede alle overige cultuurhistorisch waardevolle panden gelegen binnen het beschermd stadsgezicht;

 • h.

  Restaureren: herstelwerkzaamheden, noodzakelijk voor de instandhouding van een monument, die normaal onderhoud te boven gaan;

 • i.

  Verduurzamen: verbetering van de milieuprestaties van gebouwd erfgoed;

 • j.

  WMC: WelstandsMonumentenCommissie: commissie die het college, in het geval van deze regeling, onafhankelijk adviseert in de omgevingsvergunning en/of subsidieaanvraag.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de restauratie en instandhouding van gebouwd erfgoed, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 5, met dien verstande dat subsidie slechts wordt verstrekt voor zover wordt voldaan aan het bepaalde in lid 2, 3 en 5 , exclusief BTW.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kosten van werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden;

  • a.

   strekken tot restauratie en instandhouding van het gebouwd erfgoed en de monumentale of cultuurhistorische waarden;

  • b.

   sober en doelmatig zijn;

  • c.

   technisch noodzakelijk zijn; en

  • d.

   zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige monumentale of cultuurhistorische waarden, in het bijzonder historische materialen en constructies.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid wordt subsidie verleend voor kosten van werkzaamheden:

  • a.

   gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade;

  • b.

   gericht op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen;

  • c.

   gericht op het verrichten van een duurzaamheidsonderzoek bij gemeentelijke monumenten.

 • 4.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid komen voor het verrichten van een duurzaamheidsonderzoek als bedoeld in het derde lid onder c tevens in aanmerking rijksmonumenten als bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet.

 • 5.

  Geen subsidie wordt verleend voor kosten van werkzaamheden:

  • a.

   samenhangend met het normale onderhoud;

  • b.

   gericht op reconstructie, tenzij deze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van het college, na daarover te zijn geadviseerd door de WMC, ter versterking van de monumentale waarden gewenst zijn;

  • c.

   die voortvloeien uit veranderd gebruik, alsmede kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op comfortverbetering of verfraaiing.

Artikel 3 Doelgroep

Voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling komen onverminderd artikel 2, vierde lid, in aanmerking eigenaren van gebouwd erfgoed zoals bedoeld in deze regeling.

Artikel 4 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders weigert het verzoek om subsidie in ieder geval indien:

  • a.

   de subsidieaanvraag niet wordt gebruikt voor de restauratie en instandhouding van gebouwd erfgoed;

  • b.

   er voorafgaand aan de werkzaamheden geen instandhoudingsplan is overgelegd;

  • c.

   er voorafgaand aan de werkzaamheden geen duurzaamheidsonderzoek is uitgevoerd;

  • d.

   er reeds een aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor de beslissing op de aanvraag, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door het college.

  • e.

   in een periode van 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor hetzelfde pand of object subsidie is verleend;

  • f.

   voor de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd reeds subsidie is of wordt verstrekt;

  • g.

   de benodigde omgevingsvergunning voor de diverse activiteiten niet is verleend;

  • h.

   de WMC negatief adviseert;

  • i.

   het duurzaamheidsonderzoek of de werkzaamheden niet worden uitgevoerd door een voor de uitvoering van het duurzaamheidsonderzoek of het werk kundig geacht bedrijf.

 • 2.

  Voor zover de aanvraag om subsidie zich beperkt tot het laten uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek, is hierop alleen onderdeel i van het vorige lid van toepassing.

Artikel 5 Subsidieplafonds

 • 1.

  Voor subsidieverlening is jaarlijks ten hoogste het volgende bedrag beschikbaar voor::

  • a.

   de in artikel 2, tweede en derde lid, onder a en b vermelde kosten voor werkzaamheden strekkend tot instandhouding: € 52.000,-

  • b.

   de in artikel 2, tweede lid vermelde kosten voor werkzaamheden strekkend tot restauratie: € 14.000,-

  • c.

   de in artikel 2, derde lid onder c vermelde kosten: € 14.000,-

 • 2.

  Indien in enig jaar een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verleend, wordt het resterende bedrag aan het desbetreffende subsidieplafond voor het volgende jaar toegevoegd.

Artikel 6 Subsidiecriteria en subsidiebedrag

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in deze regeling wordt de aanvraag getoetst en dient de aanvraag te voldoen aan de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2015 (bijlage 1).

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid en het derde lid, onder a en b vermelde kosten worden, voor zover het betreft de kosten voor werkzaamheden strekkend tot instandhouding, per pand of object in totaal voor 30% gesubsidieerd tot een maximum bedrag van:

  • a.

   € 4.000- voor panden met een monumentale status;

  • b.

   € 3.000,- voor cultuurhistorisch waardevolle panden;

  • c.

   € 3.000,- voor objecten met een cultuurhistorische waarde.

 • 3.

  De in artikel 2, tweede lid vermelde kosten, voor zover het betreft kosten voor werkzaamheden strekkend tot restauratie, in totaal voor 30% gesubsidieerd tot een maximum bedrag van € 14.000,- voor panden met een monumentale status.

 • 4.

  Cumulatie van de onder het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde subsidies is niet mogelijk;

 • 5.

  De in artikel 2, derde lid onder c vermelde kosten worden in totaal voor 50% gesubsidieerd tot een maximum bedrag van € 1000,- per pand.

 • 6.

  De in het vorige lid bedoelde subsidie wordt slechts verstrekt voor zover de in dat lid bedoelde kosten worden gemaakt in samenhang met de kosten als bedoeld in het tweede en derde lid van dit artikel.

 • 7.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 8.

  De in enig jaar ontvangen en wegens het bereiken van het subsidieplafond niet gehonoreerde aanvragen worden doorgeschoven naar het daarop volgend kalenderjaar.

Artikel 7 Indieningsvereisten

 • 1.

  Subsidie wordt aangevraagd voorafgaand aan de werkzaamheden door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier (bijlage 2).

 • 2.

  Bij de aanvraag dient de aanvrager de volgende gegevens te overleggen:

  • a.

   Het ingevulde aanvraagformulier;

  • b.

   De bijlagen overeenkomstig de checklist aanvraag Subsidieregeling Gebouwd Erfgoed 2015.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de ASV kan de beslissing op een aanvraag tot subsidieverlening eenmalig met 8 weken worden verlengd. Een dergelijke verlenging wordt medegedeeld aan de aanvrager.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 15 van de ASV vindt subsidievaststelling tot een bedrag van € 7.500,- ambtshalve plaats na gereedmelding van de werkzaamheden.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de ASV vindt subsidievaststelling boven een bedrag van € 7.500,- op aanvraag plaats, na gereedmelding van de werkzaamheden op basis van de door het college goedgekeurde werkelijke kosten met als maximum het bij de subsidieverlening toegekende bedrag.

 • 4.

  Onverminderd artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidie in ieder geval lager dan de verlening worden vastgesteld indien werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht in strijd met het bij of krachtens de wet bepaalde.

 • 5.

  Indien de werkelijke kosten lager zijn dan vermeld in de verleende subsidiebeschikking, behoudt het college zich het recht voor het te veel verkregen bedrag terug te vorderen.

 • 6.

  De gereedmelding als bedoeld in het tweede en derde lid vindt plaats door middel van een door het college vastgesteld gereedmeldingsformulier (bijlage 3).

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager gemotiveerd afwijken van een of enkele artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2016”.

 • 3.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2016.

 • 4.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2016.

De secretaris, De loco-burgemeester,

Mevr. mr. A.C. Spindler Dhr. A.G.J. van der Weegen

BIJLAGEN

 • 1.

  Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten gebouwd erfgoed 2015

 • 2.

  Aanvraagformulier Subsidieregeling Gebouwd Erfgoed 2015

 • 3.

  Gereedmeldingsformulier Subsidieregeling Gebouwd Erfgoed 2015

 • 4.

  Beschermd Stadsgezicht Gemeente Bergen op Zoom

Bijlage 1 LEIDRAAD SUBSIDIABELE INSTANDHOUDINGSKOSTEN Gebouwd ERFGOED 2016

bijlage 1

Bijlage 2 Aanvraagformulier Subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015

bijlage 2

Bijlage 3 Gereedmeldingsformulier Subsidieregeling Gebouwd Erfgoed 2015

bijlage 3

Bijlage 4 Beschermd Stadsgezicht Gemeente Bergen op Zoom

bijlage 4