Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor wijk- en dorpsraden Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017

Geldend van 11-02-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017

Burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 5;

 • b.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • c.

  bestuurskosten: kosten voor bestuur, secretariaat, huur accommodatie voor reguliere vergaderingen, werkgroepen, representatie, contributie en verzekeringen;

 • d.

  jaarverantwoording: een verslag met daarin

  • 1.

   een beschrijving van de aard en omvang van de gesubsidieerde activiteiten;

  • 2.

   een overzicht van de daadwerkelijke kosten van de gerealiseerde, gesubsidieerde activiteiten;

  • 3.

   een gespecificeerd overzicht van de bestuurskosten.

 • e.

  peildatum: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • f.

  wijk- of dorpsraad: een rechtspersoon die zich richt op het stimuleren van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in eigen wijk- of dorp.

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 ASV 2017.

 • 2. De bepalingen van de ASV 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de wijk- en dorpsraden van de gemeente Weert, maximaal 1 per dorp of wijk. Bij de indeling van wijken en dorpen wordt de wijkindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd.

Artikel 5 Activiteiten

Deze regeling is van toepassing op activiteiten ten behoeve van de bevordering van een schone, hele en veilige leefomgeving, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Algemeen

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor wijk- en dorpsraden dat:

 • a.

  de statuten doelstellingen bevatten die gericht zijn op:

  • 1.

   het bevorderen van de onderlinge contacten tussen bewoners van de buurt en de belangenbehartiging van deze bewoners, onder andere richting lokale overheden;

  • 2.

   het bevorderen van de woon- en leefsituatie in wijken en dorpen;

 • b.

  zij de eigen kracht van inwoners, de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk of het dorp bevorderen;

 • c.

  zij de belangen behartigen van de inwoners in relatie tot de gemeente en andere professionele instellingen;

 • d.

  zij financiële ondersteuning geven bij kleine initiatieven en activiteiten van bewoners(groepen) op het gebied van leefbaarheid in de wijk of het dorp;

 • e.

  de reguliere vergaderingen openbaar en vrij toegankelijk zijn;

 • f.

  zij jaarlijks verantwoording afleggen aan bewoners over de activiteiten die zijn georganiseerd in de wijk of het dorp;

 • g.

  zij zorgdragen voor een eigen communicatie-instrument om de bewoners van de wijk of het dorp te informeren over wijk- of dorpszaken en onderhouden dit actief;

 • h.

  zij maximaal € 1.500,- per jaar besteden aan bestuurskosten.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 8 Jaarlijkse subsidie

Wijk- of dorpsraden kunnen aanspraak maken op:

 • a.

  een vast bedrag van € 3.450,- per jaar;

 • b.

  een variabel bedrag van € 1,08 per inwoner gemeten op de peildatum, met een minimum van € 1.700,-.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 9 Vaststelling

Ten aanzien van de subsidieverlening op grond van deze regeling geldt dat:

 • a.

  de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling indient bij het college;

 • b.

  de aanvraag tot vaststelling vergezeld gaat van een jaarverantwoording.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 24 januari 2017.
De secretaris, de burgemeester,

Toelichting subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Om interpretatieverschillen te voorkomen zijn in artikel 1 ter verduidelijking enkele specifieke begrippen nader omschreven.

Artikel 2 Algemene bepaling

In artikel 2 lid 1 wordt expliciet vastgelegd dat deze regeling voortvloeit uit artikel 3 lid 2 ASV 2017. Daarmee heeft de raad op grond van artikel 156 lid 1 en 3 Gemeentewet de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om ter uitvoering van de ASV 2017, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een verordening.

In lid 2 wordt bepaald dat alle bepalingen van de ASV 2017 van toepassing zijn, tenzij er in deze regeling van wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook mag intrekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoeren die voortvloeien uit de Awb, de ASV 2017 en deze regeling, voor zover de raad deze niet aan zichzelf heeft voorbehouden.

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking kan komen.

Artikel 5 Activiteiten

De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bedoeld ten behoeve van activiteiten die een schone, hele en veilige leefomgeving bevorderen, waarin mensen elkaar ontmoeten, zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en daaraan een actieve bijdrage leveren.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

Aanvragen om subsidie moeten via het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier worden ingediend. Er worden geen aanvullende stukken gevraagd.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Algemeen

In dit artikel is opgenomen waaraan wijk- en dorpsraden dienen te voldoen.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 8 Jaarlijkse subsidie

De subsidie voor wijk- en dorpsraden bestaat uit een vast bedrag van € 3.450,- per jaar. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op een aanvullend bedrag, dat berekend wordt op basis van het aantal inwoners dat op de peildatum in de betreffende wijk of het dorp woont. Deze aanvullende subsidie bedraagt altijd minimaal € 1.700,-, ongeacht het aantal inwoners.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 9 Vaststelling

In artikel 17 ASV 2017 staan de bepalingen opgenomen hoe het college de aangevraagde subsidie vaststelt. In afwijking van artikel 17 lid 1 ASV 2017 worden subsidies op grond van deze regeling altijd achteraf vastgesteld, ongeacht de hoogte van de subsidie.

De stukken die bij het verzoek tot vaststelling moeten worden ingeleverd zijn opgenomen in sub b. Deze stukken zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van de betreffende subsidieaanvrager en de daarbij behorende activiteiten.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden is aan deze regeling en daarvan in principe niet kan afwijken.

Het college kan alleen afwijken indien er sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden; en

 • -

  onredelijke gevolgen; en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze regeling worden gediend.

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.