Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor sport (Subsidieregeling Sport Weert 2017)

Geldend van 18-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor sport (Subsidieregeling Sport Weert 2017)

Burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Sport Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 5;

 • b.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • c.

  jeugdlid: een lid dat in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft de leeftijd van maximaal 18 jaar bereikt en dat actief deelneemt aan de verenigingsactiviteiten;

 • d.

  lokaal overkoepelend sportorgaan: een vereniging die als primair doel heeft het bevorderen van het goed functioneren van de sportverenigingen in de gemeente Weert;

 • e.

  Meer Bewegen Voor Ouderen: bewegingsactiviteiten voor doelgroep 55+ onder leiding van docenten met een opleiding gericht op verantwoord bewegen voor deze doelgroep.

 • f.

  peildatum: 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;

 • g.

  regiofunctie: indien een vereniging een aanzienlijk aantal leden aantrekt uit de omliggende gemeenten, omdat er in deze gemeenten:

  • 1.

   geen aanbod is voor de beoefening van de betreffende tak van sport of een specifieke discipline binnen deze tak van sport in verenigingsverband, of

  • 2.

   geen aanbod is voor de beoefening van de betreffende tak van sport of een specifieke discipline binnen deze tak van sport in verenigingsverband op een door de leden gewenst hoger prestatieniveau.

 • h.

  sportvereniging: een vereniging die het aanbieden van de beoefening van één of meerdere takken van sport als primair doel heeft;

 • i.

  vereniging: een statutair in de gemeente Weert gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel;

 • j.

  verenigingstarief: het uurtarief of jaartarief voor sportverenigingen dat het college heeft vastgesteld voor de verhuur van gemeentelijke accommodaties voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 ASV 2017.

 • 2. De bepalingen van de ASV 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan:

 • a.

  sportverenigingen;

 • b.

  meisjeskoor Cantarella;

 • c.

  een lokaal overkoepelend sportorgaan.

Artikel 5 Activiteiten

Deze regeling is van toepassing op activiteiten op het gebied van sport en de ondersteuning van sportverenigingen.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag om subsidie door sportverenigingen dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   een overzicht van sportactiviteiten in het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een opgave van aantallen meerderjarige en minderjarige begeleiders van jeugdleden, de mate van deskundigheid en de wijze waarop het toezicht door volwassenen wordt gewaarborgd.

 • 3. Een aanvraag om subsidie door een lokaal overkoepelend sportorgaan dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   een kort inhoudelijk verslag van de in het voorafgaande kalenderjaar georganiseerde activiteiten;

  • b.

   een overzicht van de aangesloten sportverenigingen.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Sportverenigingen

 • 1. In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor sportverenigingen dat:

  • a.

   de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond;

  • b.

   de vereniging is aangesloten bij de landelijke bond die is aangesloten bij NOC*NSF. Indien de sportvereniging een tak van sport beoefent waarvan geen landelijke bond bestaat die is aangesloten bij NOC*NSF, kan het college besluiten dat deze verplichting vervalt;

  • c.

   de vereniging met één of meerdere leden of teams deelneemt aan de reguliere competitie die door de landelijke bond is georganiseerd;

  • d.

   ieder lid minimaal 40 keer kan deelnemen aan een activiteit in verenigingsverband;

  • e.

   de vereniging minimaal 20 leden heeft die actief deelnemen aan activiteiten;

  • f.

   minimaal 75% van de leden woonachtig is in de gemeente Weert;

  • g.

   de activiteiten voor jeugdleden plaatsvinden onder voldoende en deskundige begeleiding;

  • h.

   minderjarige begeleiders onder direct toezicht staan van een deskundige volwassene.

 • 2. Voor verenigingen die voor het eerst een subsidie aanvragen geldt aanvullend dat:

  • a.

   de vereniging een tak van sport beoefent die binnen de gemeente Weert nog niet in verenigingsverband wordt beoefend, dan wel dat de beoefening van deze tak van sport niet kan worden ondergebracht bij een bestaande vereniging;

  • b.

   de vereniging minimaal 1 jaar bestaat.

 • 3. Voor Meisjeskoor Cantarella geldt aanvullend dat de sportactiviteit ‘dans’ als doel in de statuten van de vereniging is opgenomen.

 • 4. Meisjeskoor Cantarella, dansvereniging Jazz Dans Release en sportvereniging De Bottekrakers zijn uitgezonderd van de verplichtingen genoemd in lid 1 sub b en c.

 • 5. Voor Rijvereniging Equinus geldt ten aanzien van lid 1 sub f een afwijkend percentage van 60%.

 • 6. Voor de vereniging die naar het oordeel van het college een regiofunctie vervult, geldt in afwijking van sub f een percentage van 50%.

Artikel 8 Lokaal overkoepelend sportorgaan

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor het Lokaal overkoepelend sportorgaan dat:

 • a.

  tenminste 80% van de sportverenigingen bij het overkoepelende sportorgaan is aangesloten;

 • b.

  er minimaal 2 activiteiten per jaar worden georganiseerd die bijdragen aan de bevordering van de onderlinge samenwerking tussen de aangesloten sportverenigingen in brede zin;

 • c.

  er minimaal 2 activiteiten per jaar worden georganiseerd waardoor de aangesloten sportverenigingen worden geïnformeerd en/of kennis opdoen over actuele thema’s of ontwikkelingen die voor hen van belang zijn;

 • d.

  het (nieuwe) sportverenigingen op verzoek adviseert over de aanpak van specifieke vraagstukken.

Artikel 9 Meer Bewegen Voor Ouderen

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor sportverenigingen die de cursus ‘Meer Bewegen Voor Ouderen’ aanbieden dat:

 • a.

  de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond;

 • b.

  de cursus wordt gegeven door een daartoe gecertificeerde instructeur;

 • c.

  de jaarlijkse eigen bijdrage minimaal € 30,- per deelnemer bedraagt;

 • d.

  iedere cursusgroep minimaal 30 keer per jaar bijeenkomt;

 • e.

  aan iedere cursusgroep minimaal 12 personen deelnemen die ouder zijn dan 55 jaar en woonachtig in de gemeente Weert.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 10 Sportverenigingen

 • 1. Sportverenigingen kunnen aanspraak maken op:

  • a.

   een bedrag van € 30,- per jeugdlid dat de vereniging aantoonbaar op de peildatum heeft;

  • b.

   een bedrag van € 375,- per cursusgroep Meer Bewegen Voor Ouderen.

 • 2. Meisjeskoor Cantarella kan op grond van deze regeling alleen aanspraak maken op subsidie voor jeugdleden die actief zijn op het gebied van dans.

Artikel 11 Lokaal overkoepelend sportorgaan

Een overkoepelend sportorgaan kan aanspraak maken op een subsidie van € 2.500,-.

Artikel 12 TC Lichtenberg

Tennisvereniging TC Lichtenberg kan voor het gebruik van Tennispark Lichtenberg aanspraak maken op 40% van de kosten van de verschuldigde erfpacht, tot een maximum van € 3.500,-.

Artikel 13 Voetbalvereniging Wilhelmina ‘08

Voetbalvereniging Wilhelmina ’08 kan voor het gebruik van sportpark Drakesteyn aanspraak maken op:

 • a.

  het verschil tussen de betaalde erfpachtcanon en het verenigingstarief voor het gebruik van twee gemeentelijke natuurgras voetbalvelden, tot een maximum van € 3.500,-;

 • b.

  € 0,30 per m² voor het onderhoud van de velden als bedoeld onder a, tot een maximum van 18.225 m².

Artikel 14 Gebruik niet-gemeentelijke sportaccommodatie voor zwemsport

 • 1. Zwemverenigingen kunnen voor het gebruik van de 25-meterbaden van “Zwembad Merenveld” in Nederweert en het “Zuiderpoortbad” in Budel aanspraak maken op een bijdrage in de huurkosten.

 • 2. De hoogte van de bijdrage is het verschil tussen het verenigingstarief van het 25-meterbad van zwembad De IJzeren man in Weert en het betaalde tarief, tot een maximum van € 37,50 per uur.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 15 Vaststelling direct

 • 1. Subsidies op grond van artikel 10 en 11 van deze regeling worden door het college direct vastgesteld.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in de ASV 2017 hoeft de subsidieontvanger geen verantwoording af te leggen.

 • 3. Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

Artikel 16 Vaststelling achteraf

Ten aanzien van de subsidieverlening op grond van artikel 12 tot en met 14 van deze regeling geldt dat:

 • a.

  de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de activiteiten zijn verricht een aanvraag tot vaststelling indient bij het college;

 • b.

  de aanvraag tot vaststelling vergezeld gaat van alle facturen van de werkelijk gemaakte kosten die met de subsidieverlening verband houden.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 18 Inwerkingtreding en duur

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Sport Weert 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 24 januari 2017.
De secretaris, de burgemeester,

Toelichting Subsidieregeling Sport Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Om interpretatieverschillen te voorkomen zijn in artikel 1 ter verduidelijking enkele specifieke begrippen nader omschreven.

Artikel 2 Algemene bepaling

In artikel 2 lid 1 wordt expliciet vastgelegd dat deze regeling voortvloeit uit artikel 3 lid 2 ASV 2017. Daarmee heeft de raad op grond van artikel 156 lid 1 en 3 Gemeentewet de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om ter uitvoering van de ASV 2017, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een verordening.

In lid 2 wordt bepaald dat alle bepalingen van de ASV 2017 van toepassing zijn, tenzij er in deze regeling van wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook mag intrekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoeren die voortvloeien uit de Awb, de ASV 2017 en deze regeling, voor zover de raad deze niet aan zichzelf heeft voorbehouden.

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking kan komen. De doelgroep sluit aan bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Artikel 5 Activiteiten

De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport en de ondersteuning van sportverenigingen.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

In artikel 15 ASV 2017 staan de eisen opgenomen waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen.

In artikel 6 lid 1 is een aanvullende eis opgenomen. De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling moet middels het formulier worden ingediend dat het college hiervoor specifiek heeft vastgesteld. Hiermee wordt geborgd dat het college over alle relevante informatie beschikt om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Lid 2 en 3 betreffen afwijkingen ten aanzien van artikel 15 lid 2 ASV 2017. De stukken die bij de aanvraag moeten worden ingeleverd zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van de betreffende subsidieaanvrager en de daarbij behorende activiteiten. Deze stukken zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Sportverenigingen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen voor sportverenigingen opgenomen.

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

In lid 2 staan aanvullende verplichtingen voor nieuwe verenigingen. Zo moet een nieuwe vereniging kunnen aantonen dat zij levensvatbaar is. Dit kan door aan te tonen dat zij minimaal 1 jaar bestaat.

Daarnaast wil het college samenwerking bevorderen en afsplitsing voorkomen. Daarom is de eis opgenomen dat de activiteiten van de nieuwe vereniging niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie.

In lid 3, 4, 5 en 6 zijn afwijkende verplichtingen opgenomen. Deze afwijkende verplichtingen vloeien voort uit het specifieke karakter dat deze verenigingen hebben. Deze afwijkingen komen overeen met de beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld.

Artikel 8 Lokaal overkoepelend sportorgaan

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen voor het Lokaal overkoepelend sportorgaan opgenomen.

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Artikel 9 Meer Bewegen Voor Ouderen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor Meer Bewegen Voor Ouderen. Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 10 Sportverenigingen

Hierin staat de subsidiegrondslag opgenomen zoals de gemeenteraad deze voor sportverenigingen heeft vastgesteld.

Alle sportverenigingen krijgen de nieuwe basissubsidie voor jeugdleden van € 30,- per jeugdlid die geldt voor sportverenigingen, scoutinggroepen en culturele verenigingen.

Voor Meisjeskoor Cantarella geldt deze subsidie alleen voor jeugdleden die actief zijn op het gebied van dans.

Daarnaast kunnen sportverenigingen aanspraak maken op een bedrag van € 375,- per cursusgroep Meer Bewegen Voor Ouderen.

Artikel 11 Lokaal overkoepelend sportorgaan

De subsidiegrondslag voor het Lokaal overkoepelend sportorgaan is door de gemeenteraad vastgesteld op € 2.500,- per jaar.

Artikel 12 TC Lichtenberg

De subsidiegrondslag voor Tennisvereniging TC Lichtenberg voor het gebruik van Tennispark Lichtenberg is door de gemeenteraad vastgesteld op 40% van de kosten van de verschuldigde erfpacht. De subsidie kan maximaal € 3.500,- bedragen. Deze subsidie biedt compensatie voor hogere lasten van deze vereniging ten opzichte van de andere tennisverenigingen.

Artikel 13 Voetbalvereniging Wilhelmina ‘08

De subsidiegrondslag voor Voetbalvereniging Wilhelmina ’08 voor het gebruik van sportpark Drakesteyn is door de gemeenteraad vastgesteld op het verschil tussen de betaalde erfpachtcanon en het verenigingstarief voor het gebruik van twee gemeentelijke natuurgras voetbalvelden. De subsidie kan maximaal € 3.500,- bedragen.

Daarnaast kan Voetbalvereniging Wilhelmina ’08 aanspraak maken op een bijdrage in de onderhoudskosten van deze twee gemeentelijke natuurgras voetbalvelden. De grondslag hiervoor is vastgesteld op € 0,30 per m², tot een maximum van 18.225 m².

Deze subsidies bieden compensatie voor hogere lasten van deze vereniging ten opzichte van de andere voetbalverenigingen.

Artikel 14 Gebruik niet-gemeentelijke sportaccommodatie voor zwemsport

De subsidie voor gebruik van niet-gemeentelijke sportaccommodaties voor zwemsport is door de gemeenteraad beperkt tot subsidie voor de 25-meterbaden van “Zwembad Merenveld” in Nederweert en het “Zuiderpoortbad” in Budel.

De hoogte van de bijdrage is vastgesteld op het verschil tussen het verenigingstarief van het 25-meterbad van zwembad De IJzeren man in Weert en het betaalde tarief, tot een maximum van € 37,50 per uur.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 15 Vaststelling direct

In artikel 17 ASV 2017 staan de bepalingen opgenomen hoe het college de aangevraagde subsidie vaststelt. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie worden subsidies direct of achteraf vastgesteld. In artikel 17 lid 6 ASV 2017 staat echter opgenomen dat het college categorieën van subsidies of subsidieontvangers kan aanwijzen, waarvoor de subsidie altijd direct wordt vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieontvanger in die gevallen geen aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

Ten aanzien van de subsidie op grond van deze regeling, heeft het college bepaald dat subsidies op grond van artikel 10 en 11 altijd direct wordt vastgesteld. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten voor zowel subsidieontvanger als de gemeente.

Door middel van lid 3 behoudt het college zich het recht voor om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. Indien uit deze controle blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, of dat de subsidieontvanger niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het college bevoegd om de subsidiebeschikking te herzien.

Artikel 16 Vaststelling achteraf

Subsidies op grond van artikel 12 tot en met 14 van de regeling worden niet direct vastgesteld. Deze subsidies hangen samen met het gebruik van sportaccommodaties en zijn vooraf niet met grote waarschijnlijkheid te bepalen. Voor deze subsidies is daarom opgenomen dat de subsidieontvanger verplicht is om achteraf een aanvraag tot vaststelling in te dienen. Bij het verzoek tot vaststelling worden alle facturen van de werkelijk gemaakte kosten bijgevoegd. Op basis hiervan wordt de subsidie vervolgens definitief vastgesteld.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden is aan deze regeling en daarvan in principe niet kan afwijken.

Het college kan alleen afwijken indien er sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden; en

 • -

  onredelijke gevolgen; en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze regeling worden gediend.

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

Artikel 18 Inwerkingtreding en duur

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 19 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.