Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017)

Geldend van 18-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017)

Burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 5;

 • b.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • c.

  BE-groep: een Bijzondere Eisen-scoutinggroep voor jeugdleden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking;

 • d.

  jaarplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd met een indicatie van de frequentie en het verwachte aantal deelnemers;

 • e.

  jeugdlid: een lid dat in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft de leeftijd van maximaal 18 jaar bereikt en dat actief deelneemt aan de verenigingsactiviteiten;

 • f.

  jeugd- en jongerenorganisatie: plaatselijk jeugd- en jongerenwerk dat uitsluitend onder leiding van vrijwilligers in georganiseerd verband wordt uitgevoerd;

 • g.

  kindervakantiewerk: een stichting die jaarlijks in de zomervakantie met vrijwilligers een week met activiteiten organiseert voor de schoolgaande jongeren uit Weert in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar;

 • h.

  peildatum: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft;

 • i.

  scoutinggroep: een vereniging die aangesloten is bij Scouting Nederland en groepsgewijze activiteiten biedt aan jongeren uit Weert, met als doel een bijdrage te leveren aan de vorming van hun persoonlijkheid;

 • j.

  stichting: een rechtspersoon als bedoeld in titel 6 boek 2 Burgerlijk Wetboek;

 • k.

  vereniging: een statutair in de gemeente Weert gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 ASV 2017.

 • 2. De bepalingen van de ASV 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan:

 • a.

  scoutinggroepen;

 • b.

  organisaties kindervakantiewerk;

 • c.

  scouting regio Weert.

Artikel 5 Activiteiten

Deze regeling is van toepassing op activiteiten op het gebied van scouting, kindervakantiewerk en de ondersteuning van scouting.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag om subsidie door scoutinggroepen dient vergezeld te gaan van een:

  • a.

   kort inhoudelijk verslag van de in het voorafgaande kalenderjaar georganiseerde activiteiten;

  • b.

   overzicht van begeleiders, de mate van deskundigheid en de wijze waarop het toezicht door volwassenen wordt gewaarborgd;

  • c.

   jaarplan;

  • d.

   bewijs van verschuldigde huisvestingskosten.

 • 3. Een aanvraag om subsidie voor kindervakantiewerk dient vergezeld te gaan van een kort inhoudelijk verslag van de in het voorafgaande kalenderjaar georganiseerde activiteiten.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Scouting

 • 1. In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor scoutinggroepen dat:

  • a.

   de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond;

  • b.

   de vereniging is aangesloten bij Scouting Nederland;

  • c.

   de vereniging een gevarieerd aanbod van activiteiten biedt voor jeugd en jongeren;

  • d.

   de vereniging minimaal 40 activiteiten per jaar organiseert;

  • e.

   de vereniging minimaal 50 jeugdleden heeft die actief deelnemen aan activiteiten;

  • f.

   de activiteiten worden begeleid door vrijwilligers die daarvoor voldoende geschoold zijn.

 • 2. Voor verenigingen die voor het eerst een subsidie aanvragen gelden de aanvullende verplichtingen dat:

  • a.

   de activiteiten niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie;

  • b.

   de vereniging minimaal 1 jaar bestaat.

Artikel 8 Kindervakantiewerk

 • 1. In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt voor kindervakantiewerk dat:

  • a.

   de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht zijn of haar achtergrond;

  • b.

   de activiteiten zijn gericht op basisschoolleerlingen;

  • c.

   bij het organiseren van de activiteiten jongeren worden betrokken;

  • d.

   de activiteiten plaatsvinden in de zomervakantie van de basisscholen in Weert.

 • 2. Voor stichtingen die voor het eerst een subsidie aanvragen gelden de aanvullende verplichtingen dat:

  • a.

   de activiteiten niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie;

  • b.

   de stichting minimaal 1 jaar bestaat.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 9 Scouting leden

Scoutinggroepen kunnen aanspraak maken op een:

 • a.

  bedrag van € 30,- per jeugdlid dat de vereniging aantoonbaar op de peildatum heeft;

 • b.

  toeslag van € 33,50 per jeugdlid dat de vereniging aantoonbaar op de peildatum heeft;

 • c.

  bedrag van € 200,- per BE-groep van 5 leden.

Artikel 10 Scouting huisvesting

 • 1. Scoutinggroepen kunnen aanspraak maken op een subsidie voor huisvestingskosten, bestaande uit:

  • a.

   80% van de kosten voor rente en aflossing van de geldlening die met toestemming van de gemeente is aangegaan voor een investering in het scoutinggebouw, die is gedaan vóór 1 januari 2013;

  • b.

   80% van de verschuldigde erfpacht voor het scoutingterrein.

 • 2. Scouting Sint Rumoldus kan in afwijking van lid 1 aanspraak maken op een subsidie voor huisvestingskosten, bestaande uit 80% van de goedgekeurde huurkosten.

Artikel 11 Scouting Regio Weert

Scouting Regio Weert kan aanspraak maken op vast bedrag van € 600,- per jaar.

Artikel 12 Kindervakantiewerk

 • 1. Een Stichting Kindervakantiewerk kan aanspraak maken op een bedrag van € 7,50 per deelnemer.

 • 2. De totale subsidie wordt gebaseerd op het aantal deelnemende kinderen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 13 Vaststelling

 • 1. Subsidies op grond van deze regeling worden door het college direct vastgesteld.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in de ASV 2017 hoeft de subsidieontvanger geen verantwoording af te leggen.

 • 3. Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

Artikel 14 Uitzondering

 • 1. In afwijking van artikel 13 wordt de subsidie achteraf vastgesteld als bij de aanvraag blijkt dat er sprake is van verwachte wijzigingen in de huisvestingskosten.

 • 2. Indien er sprake is van de situatie genoemd in lid 1:

  • a.

   dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling in bij het college;

  • b.

   gaat de aanvraag tot vaststelling vergezeld van alle facturen van de werkelijk gemaakte huisvestingskosten.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 16 Inwerkingtreding en duur

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 24 januari 2017.
De secretaris, de burgemeester,

Toelichting subsidieregeling Scouting en Kindervakantiewerk Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Om interpretatieverschillen te voorkomen zijn in artikel 1 ter verduidelijking enkele specifieke begrippen nader omschreven.

Artikel 2 Algemene bepaling

In artikel 2 lid 1 wordt expliciet vastgelegd dat deze regeling voortvloeit uit artikel 3 lid 2 ASV 2017. Daarmee heeft de raad op grond van artikel 156 lid 1 en 3 Gemeentewet de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om ter uitvoering van de ASV 2017, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een verordening.

In lid 2 wordt bepaald dat alle bepalingen van de ASV 2017 van toepassing zijn, tenzij er in deze regeling van wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook mag intrekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoeren die voortvloeien uit de Awb, de ASV 2017 en deze regeling, voor zover de raad deze niet aan zichzelf heeft voorbehouden.

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking kan komen. De doelgroep sluit aan bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Artikel 5 Activiteiten

De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bedoeld voor activiteiten op het gebied van scouting, kindervakantiewerk en de ondersteuning van scouting.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

In artikel 15 ASV 2017 staan de eisen opgenomen waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen.

In artikel 6 lid 1 is een aanvullende eis opgenomen. De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling moet middels het formulier worden ingediend dat het college hiervoor specifiek heeft vastgesteld. Hiermee wordt geborgd dat het college over alle relevante informatie beschikt om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Lid 2 en 3 betreffen afwijkingen ten aanzien van artikel 15 lid 2 ASV 2017. De stukken die bij de aanvraag moeten worden ingeleverd zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van de betreffende subsidieaanvrager en de daarbij behorende activiteiten. Deze stukken zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Scouting

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor scoutinggroepen.

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

In lid 2 staan aanvullende verplichtingen voor nieuwe verenigingen. Zo moet een nieuwe vereniging kunnen aantonen dat zij levensvatbaar is. Dit kan door aan te tonen dat zij minimaal 1 jaar bestaat.

Daarnaast wil het college samenwerking bevorderen en afsplitsing voorkomen. Daarom is de eis opgenomen dat de activiteiten van de nieuwe vereniging niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie.

Artikel 8 Kindervakantiewerk

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen voor kindervakantiewerk.

Met het opnemen van deze verplichtingen borgt het college dat de beleidsdoelstellingen worden gerealiseerd die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

In lid 2 staan aanvullende verplichtingen voor nieuwe stichting. Zo moet een nieuwe stichting kunnen aantonen dat zij levensvatbaar is. Dit kan door aan te tonen dat zij minimaal 1 jaar bestaat.

Daarnaast wil het college samenwerking bevorderen en afsplitsing voorkomen. Daarom is de eis opgenomen dat de activiteiten van de nieuwe vereniging niet kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 9 Scouting leden

Hierin staan de subsidiegrondslagen opgenomen zoals de gemeenteraad deze voor Scoutingroepen heeft vastgesteld.

Alle scoutinggroepen krijgen de nieuwe basissubsidie voor jeugdleden van € 30,- per jeugdlid die geldt voor sportverenigingen, scoutinggroepen en culturele verenigingen.

De subsidies voor kaderleden zijn vervallen. Hiervoor in de plaats is een aanvullende subsidie van € 33,50 per jeugdlid gekomen. Doel van deze subsidie is het borgen dat de vereniging de jeugd een goede begeleiding kan blijven bieden door behoud en scholing van kader. Voor scoutingactiviteiten is immers een hoge mate en een gerichte begeleiding nodig.

De subsidie voor BE-leden (BE = Bijzondere Eisen) en BE-kaderleden is vervangen door een vast bedrag van € 200,- voor een BE-groep van 5 leden.

Artikel 10 Scouting huisvesting

Hierin staan de subsidiegrondslagen opgenomen zoals de gemeenteraad deze voor de huisvesting van scoutinggroepen heeft vastgesteld.

Scoutinggroepen kunnen aanspraak maken op een subsidie van 80% van de huisvestingskosten. Dit betreft rente en aflossing van de hypotheek en eventuele erfpachtkosten of huurkosten. De aanspraak op subsidie voor rente en aflossing van de hypotheek vervalt zodra de hypotheek is afgelost.

Artikel 11 Scouting Regio Weert

De subsidiegrondslag voor Scouting Regio Weert voor ondersteuning van de scoutinggroepen is door de gemeenteraad vastgesteld op € 600,- per jaar.

Artikel 12 Kindervakantiewerk

Hierin staan de subsidiegrondslag opgenomen zoals de gemeenteraad deze voor kindervakantiewerk heeft vastgesteld. Per deelnemend kind kan een Stichting Kindervakantiewerk aanspraak maken op € 7,50. De totale subsidie wordt berekend op basis van het aantal deelnemende kinderen in het jaar dat aan het subsidiejaar voorafgaat.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 13 Vaststelling

In artikel 17 ASV 2017 staan de bepalingen opgenomen hoe het college de aangevraagde subsidie vaststelt. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie worden subsidies direct of achteraf vastgesteld. In artikel 17 lid 6 ASV 2017 staat echter opgenomen dat het college categorieën van subsidies of subsidieontvangers kan aanwijzen, waarvoor de subsidie altijd direct wordt vastgesteld. Dit betekent dat de subsidieontvanger in die gevallen geen aanvraag voor subsidievaststelling hoeft in te dienen.

Ten aanzien van de subsidie op grond van deze regeling, heeft het college bepaald dat deze altijd direct wordt vastgesteld. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten voor zowel subsidieontvanger als de gemeente.

Door middel van lid 3 behoudt het college zich het recht voor om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen. Indien uit deze controle blijkt dat er onjuiste gegevens zijn verstrekt, of dat de subsidieontvanger niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het college bevoegd om de subsidiebeschikking te herzien.

Artikel 14 Uitzondering

In afwijking van artikel 13 wordt de subsidie in één specifieke situatie wel achteraf vastgesteld. Dit is als bij de aanvraag blijkt dat de scoutingvereniging bezig dan wel van plan is om nieuwe hypotheek-, dan wel huurvoorwaarden aan te gaan. In die gevallen is de hoogte van de huisvestingskosten vooraf niet met grote waarschijnlijkheid te bepalen. Daarom staat voor die gevallen in lid 2 opgenomen dat de subsidieontvanger verplicht is om achteraf een aanvraag tot vaststelling in te dienen. Bij het verzoek tot vaststelling worden alle facturen van de werkelijk gemaakte huisvestingskosten bijgevoegd. Op basis hiervan wordt de subsidie vervolgens definitief vastgesteld.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden is aan deze regeling en daarvan in principe niet kan afwijken.

Het college kan alleen afwijken indien er sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden; en

 • -

  onredelijke gevolgen; en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze regeling worden gediend.

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

Artikel 16 Inwerkingtreding en duur

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 17 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.