Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent subsidie voor beheer van wijkaccomodaties Subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017

Geldend van 11-02-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Intitulé

Subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017

Burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit zoals bedoeld in artikel 5;

 • b.

  ASV 2017: de Algemene Subsidieverordening Weert 2017;

 • c.

  beheer: het openen, sluiten, schoonmaken, verhuren en uitvoeren van klein dagelijks onderhoud van een wijkaccommodatie;

 • d.

  beheerstichting: een vrijwilligersorganisatie die in haar statuten doelstellingen heeft staan gericht op het exploiteren van een wijkaccommodatie ten behoeve van de activiteiten van maatschappelijke organisaties;

 • e.

  gebruiksrooster: een overzicht van de gebruikers van de wijkaccommodatie per dag(deel), dat inzicht geeft in de bezetting gedurende de openstelling van minimaal 40 weken per jaar;

 • f.

  exploitatiebegroting: een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de beheersstichting voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;

 • g.

  vrijwilligersorganisatie: een rechtspersoon naar burgerlijk recht met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het zonder winstoogmerk beheren, onderhouden en exploiteren van een wijkaccommodatie, grotendeels met behulp van de inzet van vrijwilligers;

 • h.

  voedingsgebied: de wijk waarin de wijkaccommodatie staat;

 • i.

  wijkaccommodatie: een gebouw dat voorziet in de behoefte aan ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, sociaal-cultureel en recreatief terrein, ten dienste van de bevolking van een als zodanig door het college aangewezen voedingsgebied.

Artikel 2 Algemene bepaling

 • 1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 3 lid 2 ASV 2017.

 • 2. De bepalingen van de ASV 2017 zijn van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt aan de organisaties:

 • a.

  Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven;

 • b.

  Stichting Sociaal-Kultureel Werk Fatima;

 • c.

  Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud-Weert;

 • d.

  Stichting Kimpe Veld;

 • e.

  Stichting MFA Swartbroek;

 • f.

  Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy.

Artikel 5 Activiteiten

Deze regeling is van toepassing op activiteiten die behoren tot het beheer van een wijkaccommodatie.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag om subsidie dient vergezeld te gaan van:

  • a.

   een actueel gebruiksrooster;

  • b.

   een exploitatiebegroting.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Algemeen

In aanvulling op de verplichtingen uit de ASV 2017 geldt dat:

 • a.

  de beheerstichting zorgt voor een openstelling van de wijkaccommodatie gedurende minimaal 40 weken per jaar;

 • b.

  de beheerstichting primair verhuurt aan maatschappelijke organisaties uit het voedingsgebied;

 • c.

  het bestuur van de beheerstichting voldoet aan de bepalingen die in de huurovereenkomst met de gemeente zijn opgenomen.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 8 Beheerstichting

Beheerstichtingen kunnen aanspraak maken op een vast bedrag van € 12.500,- als bijdrage in de kosten van het beheer van de wijkaccommodatie.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 9 Vaststelling

Ten aanzien van de subsidieverlening op grond van deze regeling geldt dat:

 • 1.

  de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken nadat de activiteiten zijn verricht een aanvraag tot vaststelling indient bij het college;

 • 2.

  de aanvraag tot vaststelling vergezeld gaat van:

  • a.

   het door het college vastgestelde vaststellingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend;

  • b.

   de jaarrekening.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze subsidieregeling, tenzij dat voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de subsidieregeling te dienen doelen.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur

Deze subsidieregeling treedt, na bekendmaking, met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Weert op 24 januari 2017.
De secretaris, de burgemeester,

Toelichting subsidieregeling Beheer Wijkaccommodaties Weert 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Om interpretatieverschillen te voorkomen zijn in artikel 1 ter verduidelijking enkele specifieke begrippen nader omschreven.

Artikel 2 Algemene bepaling

In artikel 2 lid 1 wordt expliciet vastgelegd dat deze regeling voortvloeit uit artikel 3 lid 2 ASV 2017. Daarmee heeft de raad op grond van artikel 156 lid 1 en 3 Gemeentewet de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om ter uitvoering van de ASV 2017, binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders, nadere regels vast te stellen. Deze nadere regels bevatten algemeen verbindende voorschriften en hebben dezelfde status als een verordening.

In lid 2 wordt bepaald dat alle bepalingen van de ASV 2017 van toepassing zijn, tenzij er in deze regeling van wordt afgeweken.

Artikel 3 Bevoegdheden college

Het college is belast met de uitvoering van de ASV 2017. Dat betekent dat het college niet alleen bevoegd is te beslissen op aanvragen voor subsidie en deze vast te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook mag intrekken of wijzigen als ook alle andere bevoegdheden mag uitvoeren die voortvloeien uit de Awb, de ASV 2017 en deze regeling, voor zover de raad deze niet aan zichzelf heeft voorbehouden.

Artikel 4 Doelgroep

In dit artikel wordt de doelgroep beschreven, die voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking kan komen. Er is sprake van een limitatieve opsomming, die aansluit bij de besluitvorming van de gemeenteraad.

Artikel 5 Activiteiten

De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bedoeld als bijdrage in de kosten van het beheer van een wijkaccommodatie, zodat de beheerstichting de wijkaccommodatie kan openstellen voor activiteiten van maatschappelijke organisaties.

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verlening

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

In artikel 15 ASV 2017 staan de eisen opgenomen waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen.

In artikel 6 lid 1 is een aanvullende eis opgenomen. De aanvraag voor subsidie voor het beheer van wijkaccommodaties moet middels het formulier worden ingediend dat het college hiervoor specifiek heeft vastgesteld. Hiermee wordt geborgd dat het college over alle relevante informatie beschikt om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Lid 2 betreft een afwijking ten aanzien van artikel 15 lid 2 ASV 2017. De stukken die bij de aanvraag moeten worden ingeleverd zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van de betreffende subsidieaanvrager en de daarbij behorende activiteiten.

Hoofdstuk 3 Verplichtingen

Artikel 7 Algemeen

In dit artikel zijn aanvullende verplichtingen opgenomen.

Zo is de beheerstichting verplicht te zorgen voor een openstelling van de wijkaccommodatie gedurende minimaal 40 weken per jaar. Hiermee wordt beoogd maatschappelijke organisaties voldoende ruimte te bieden voor hun activiteiten. Aangesloten wordt bij de omvang van het schooljaar van 40 weken.

Verder is een wijkaccommodatie primair gesticht om onderdak te bieden aan de activiteiten van maatschappelijke organisaties uit de wijk waarin de accommodatie staat. Dit is vastgelegd in sub b. Daarnaast kan ook aan andere (maatschappelijke) organisaties worden verhuurd.

Hoofdstuk 4 Subsidiegrondslagen

Artikel 8 Beheerstichting

De bijdrage in de kosten van het beheer is door de gemeenteraad vastgesteld op een vast bedrag van € 12.500,- per jaar.

Hoofdstuk 5 Vaststelling

Artikel 9 Vaststelling

In artikel 17 lid 2 ASV 2017 staan de bepalingen opgenomen hoe het college de aangevraagde subsidie vaststelt.

In artikel 9 lid 1 is de verplichting van artikel 17 lid 2 sub a ASV 2017 volledigheidshalve herhaald.

Lid 2 betreft een afwijking ten aanzien van artikel 17 lid 2 sub b en c ASV 2017. De stukken die bij het verzoek tot vaststelling moeten worden ingeleverd zijn specifiek afgestemd op de kenmerken van de betreffende subsidieaanvrager en de daarbij behorende activiteiten.

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

In dit artikel is de hardheidsclausule opgenomen. Hierin is bepaald dat het college gebonden is aan deze regeling en daarvan in principe niet kan afwijken.

Het college kan alleen afwijken indien er sprake is van:

 • -

  bijzondere omstandigheden; en

 • -

  onredelijke gevolgen; en

 • -

  gevolgen die onevenredig zijn in relatie met de doelen, die door deze regeling worden gediend.

De toepassing van de hardheidsclausule dient beperkt te blijven tot zeer bijzondere gevallen. De toepassing en motivering daarvan dient duidelijk uit de betreffende subsidiebeschikking en het onderliggend subsidiedossier te blijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 12 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.