Regeling vervallen per 01-01-2021

Beleidsregel evenementen in de open lucht 2017

Geldend van 10-02-2017 t/m 31-12-2020

Intitulé

Beleidsregel evenementen in de open lucht 2017

Beleidsregel evenementen in de open lucht 2017

Algemene toelichting

In artikel 3:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld dat een bestuursorgaan bevordert dat een aanvrager van een vergunning in kennis wordt gesteld van andere op de aanvraag te nemen besluiten, waarvan het bestuursorgaan redelijkerwijs kan aannemen dat deze nodig zijn voor de door de aanvrager te verrichten activiteit. Dit is een inspanningsverplichting. Dit artikel geldt natuurlijk ook voor evenementen waarvoor soms naast de evenementenvergunning ook andere vergunningen of toestemmingen nodig zijn. Van bijzonder belang is de Wet natuurbescherming die voor evenementen van toepassing kan zijn. Artikel 1.11 van deze wet ziet op de zogenaamde zorgplicht.

De gemeente zal aanvragers kort na indiening van de vergunningaanvraag dan ook wijzen op andere relevante wetgeving, vergunningen of andere vereiste toestemmingen en zal hierbij speciale aandacht geven aan de wet Natuurbescherming.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder

 • a.

  Evenement in de open lucht: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak in de open lucht.

 • b.

  Muziek als achtergrondgeluid: achtergrondgeluid dat middels geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebracht. Het geluidsniveau is lager of gelijk aan het omgevingslawaai van de stad.

 • c.

  Muziek als inhoud: geluid dat middels geluidsversterkende apparatuur ten gehore wordt gebracht, niet zijnde muziek als achtergrondgeluid. Het geluidsniveau is boven het omgevingslawaai van de stad.

 • d.

  Geluidsgevoelige objecten: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidsgebouwen.

 • e.

  LAeq = equivalent geluidsniveau in dB(A), het energetisch gemiddeld geluidniveau gedurende een bepaalde beoordelingstijd, uitgedrukt in dB(A).

 • f.

  Fysieke maatregelen: het plaatsen van afzettingen, bebording enz.

 • g.

  Schenkpunt: afgeschermde locatie met één of meerdere tapkranen.

 • h.

  Vergunning: een vergunning voor het houden van een evenement.

 • i.

  dB(A): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (A)filter dat corrigeert voor het menselijk gehoor.

 • j.

  dB(C): geluidsniveau in decibellen, gemeten met een genormeerd (C)filter dat speciaal geschikt is voor hoge geluidsniveaus in lage frequenties (bass-tonen).

 • k.

  Referentiepunt: meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit voor extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingslocatie te bepalen.

 • l.

  Cultureel evenement: een evenement dat op enigerlei wijze uitdrukking geeft aan een bepaald cultureel thema, zoals muziek, film, toneel, dans, literatuur, erfgoed, culinaire activiteiten, beeldende kunst of de diverse mengvormen daarvan.

Toelichting

Dit artikel geeft de definities van verscheidene termen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel geeft een nadere invulling aan artikel 1:2 tot en met 1:8, artikel 2.24 en 2:25 en artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle.

Toelichting

De beleidsregel evenementen 2017 heeft tot doel het creëren van kaders waarbinnen vergunningverlening mogelijk is. Dat geeft duidelijkheid aan organisatoren en aan de inwoners van Zwolle.

Deze beleidsregel is van toepassing op evenementen die in de open lucht plaatsvinden. Evenementen die in een gebouw plaatsvinden worden in deze regel niet meegenomen. Deze activiteiten worden gereguleerd door de Wet Milieubeheer, Bouwregelgeving en de APV wanneer sprake is van openbare orde.

Artikel 3 Evenementenkalender

 • 1.

  (Terugkerende) evenementen dienen jaarlijks uiterlijk 1 september bij de gemeente aangemeld te worden. In de melding moeten in ieder geval opgenomen zijn de locatie(s), de datum/data waarop evenement zal plaatsvinden inclusief op- en afbouw, een korte omschrijving van het evenement en het verwacht aantal bezoekers op het drukste moment.

 • 2.

  Evenementen kunnen uitsluitend voor het komende kalenderjaar aangemeld worden.

 • 3.

  Uiterlijk 1 november stelt het college van Burgemeester en wethouders de evenementenkalender voor het komende jaar vast. Daarmee wordt de datum voor de aangemelde en vastgestelde evenementen gereserveerd. Het evenement kan echter pas plaatsvinden na verlening van de benodigde vergunningen.

 • 4.

  Artikel 9, lid 2 van deze beleidsregel is hier onverminderd van toepassing. Indien niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend, kan de burgemeester besluiten dat de reservering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt ingetrokken.

 • 5.

  Voor niet (tijdig) aangemelde evenementen geldt dat vergunningverlening, onder andere voor wat betreft datum en locatie, afhankelijk is van de mogelijkheden die deze beleidsregel en de evenementenkalender bieden op het moment van ontvangst van een ontvankelijke vergunningaanvraag.

Toelichting

Jaarlijks moeten de organisatoren van terugkerende en nieuwe evenementen een opgave doen, waarin zij de datum van het evenement voor het jaar daarop aangeven. Om voor de evenementenkalender een goede beoordeling te kunnen doen is nodig dat de organisator informatie over het evenement verstrekt. Daarom moet in ieder geval in de melding zijn opgenomen de locatie(s), datum/data waarop evenement plaatsvindt en de data van op- en afbouw, een korte omschrijving en typering van het evenement en het verwacht aantal bezoekers op het drukste moment. Doel is om in een vroegtijdig stadium te kunnen sturen op de evenementenplanning voor het komende kalenderjaar en vervolgens een overzicht daarvan te kunnen publiceren. De evenementenkalender wordt uiterlijk 1 november vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders.

Na vaststelling van de evenementenkalender is de datum voor het betreffende evenement in principe gereserveerd. Wel moeten de aanvragen voor de vergunningen door de aanvragers tijdig gedaan worden (zie artikel 9) en deze aanvragen moeten natuurlijk ook ontvankelijk zijn en nog getoetst worden. Met andere woorden: de plaatsing van een evenement op de evenementenkalender betreft alleen de reservering van dat evenement voor die specifieke datum. Indien niet tijdig een ontvankelijke vergunningaanvraag is ingediend, kan de burgemeester besluiten dat de reservering zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt ingetrokken.

Een aanvraag om vergunning die is ontvangen ná vaststelling van de evenementenkalender kan, na toetsing daarvan, overigens wel gehonoreerd worden als deze nieuwe aanvraag voldoet aan de bepalingen van deze beleidsregel en het gemeentelijk evenementenbeleid.

Artikel 4 Categorie-indeling

Evenementen worden verdeeld in de volgende categorieën:

 • a.

  grootschalige evenementen:

  • -

   evenementen voor 5.000 bezoekers of meer, die pas gehouden kunnen worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is, en/of:

  • -

   evenementen waarbij op basis van het bepaalde in en met inachtneming van artikel 8 van deze beleidsregel een maximale equivalente geluidsbelasting vanaf 71 dB(A)/85 dB(C) tot en met maximaal 85 dB(A)/95 dB(C) is toegestaan.

 • b.

  overige evenementen:

  • -

   evenementen met minder dan 5.000 bezoekers, waarbij op basis van het bepaalde en met inachtneming van artikel 8 van deze beleidsregel een maximale equivalente geluidsbelasting van 70 dB(A)/84 dB(C) is toegestaan, of

  • -

   culturele evenementen in de zin van artikel 1, sub l en artikel 8, lid 3 van deze beleidsregel, waarbij een maximale equivalente geluidsbelasting van 75 dB(A)/89 dB(C) is toegestaan;

Toelichting

De beleidsregel spreekt over twee categorieën evenementen:

 • -

  Grootschalig

 • -

  Overige

Grootschalige evenementen zijn evenementen voor 5.000 bezoekers of meer, die pas gehouden kunnen worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico van met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is. Dit staat los van de geluidsbelasting van het evenement. In deze beleidsregel worden als grootschalige evenementen ook aangeduid die evenementen waarbij op basis van het bepaalde in artikel 8 van deze beleidsregel een maximale equivalente geluidsbelasting tussen 71 dB(A)/85 dB(C) en 85 dB(A)/95 dB(C) is toegestaan. Dit staat dus los van het bezoekersaantal dan wel de te treffen fysieke maatregelen.

Overige evenementen zijn evenementen met minder dan 5.000 bezoekers, waarbij een maximale equivalente geluidsbelasting van 70 dB(A)/80 dB(C) is toegestaan, of culturele evenementen in de zin van artikel 1, sub l en artikel 8, lid 3 van deze beleidsregel, waarbij een maximale equivalente geluidsbelasting van 75 dB(A)/89 dB(C) is toegestaan;

Zie ook artikel 8 van deze beleidsregel.

Artikel 5 Locaties

 • 1.

  A. Voor het houden van grootschalige evenementen zijn de volgende locaties aangewezen: Grote Markt, Grote Kerkplein, Melkmarkt, Rodetorenplein, manifestatieterrein Park de Wezenlanden, het gebied begrensd door de Blaloweg, Russenweg en de Grote Voort (voormalig Beersterrein) en de locatie op of nabij de Wijthmenerplas.

  • B.

   Voor het houden van het Stratenfestival en het Stadsfestival, inclusief Thorbeckegrachtfestival, zijn naast de locaties als bedoeld in het eerste lid sub A tevens alle pleinen, straten, parken en singels binnen de buitenste stadsgrachten van de binnenstad alsmede de stadsgrachten aangewezen.

 • 2.

  Ter ondersteuning van grootschalige evenementen kunnen de locaties zoals genoemd in het derde lid eveneens worden gebruikt. Deze locaties dienen dan een ondergeschikte rol te vervullen binnen het evenement.

 • 3.

  Voor het houden van overige evenementen zijn naast de locaties als bedoeld in het eerste lid alle pleinen, straten, parken en singels binnen de buitenste stadsgrachten van de binnenstad, alsmede park Eekhout, park de Hogenkamp en de stadsgrachten, en de omgeving van winkelcentra in de wijken aangewezen.

 • 4.

  Het Ter Pelkwijkpark is aangewezen als locatie voor culturele evenementen.

 • 5.

  Voor de locatie park de Wezenlanden geldt dat hier vanaf 2017 geen dance en/of house evenementen meer zijn toegestaan.

 • 6.

  Voor de locatie Park de Wezenlanden geldt voor het houden van grootschalige evenementen een minimale tussenperiode van twee weken. De handleiding Gebruik Manifestatieveld park de Wezenlanden is hier van toepassing.

 • 7.

  Naast de in dit artikel genoemde locaties voor het houden van evenementen zijn tevens aangewezen de locaties op en nabij de Agnietenplas en de Milligerplas. Op deze locaties zijn slechts overige evenementen toegestaan indien deze niet strijdig zijn met de in het gebied voorkomende natuurwaarden.

Toelichting

Deze beleidsregel is van toepassing op alle buitenlocaties in de gemeente Zwolle. In dit artikel worden de locaties benoemd waar evenementen mogen plaatsvinden.

Locaties waar grootschalige evenementen kunnen worden gehouden zijn de Grote Markt, het Grote Kerkplein, de Melkmarkt en het Rodetorenplein in de binnenstad, het manifestatieterrein park de Wezenlanden, in het buitengebied de locatie op en nabij de Wijthmenerplas en het terrein in Voorsterpoort (voormalige Beersterrein).Het Stratenfestival en het Stadsfestival, inclusief Thorbeckegrachtfestival, mogen daarnaast op basis van lid 1B ook plaatsvinden op pleinen, straten, parken en singels binnen de buitenste stadsgrachten van de binnenstad. Het verschil met het bepaalde in lid 2 is dat de overige locaties in die situaties vooral een ondergeschikte rol vervullen, terwijl dat bij het Stratenfestival, Stadsfestival en Thorbeckegrachtfestival niet het geval hoeft te zijn.

De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan, leert dat een binnenstedelijke locatie als park de Wezenlanden niet geschikt is voor grootschalige dance en/of house. Daarom zijn dergelijke evenementen hier vanaf 2017 niet meer toegestaan.

Op de locaties Agnietenplas en Milligerplas zijn slechts overige evenementen toegestaan. Deze mogen niet strijdig zijn met de in het gebied voorkomende natuurwaarden. Dit zal per vergunningaanvraag getoetst worden.

Artikel 6 Maximum aantal evenementen

 • 1.

  Voor de locaties als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub A (behalve de locaties op of nabij de Wijthmenerplas en het voormalige Beersterrein), geldt dat per locatie maximaal acht grootschalige evenementen per jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt bij meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement.

 • 2.

  Voor de locatie op of nabij de Wijthmenerplas geldt dat maximaal acht, waarvan maximaal drie grootschalige, evenementen per jaar zijn toegestaan. Hierbij geldt voor meerdaagse evenementen dat elke evenementendag telt als één evenement. Evenementen op of nabij de Wijthmenerplas mogen niet plaatsvinden gedurende de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord.

 • 3.

  Voor locatie voormalig Beersterrein geldt dat jaarlijks maximaal drie grootschalige evenementen worden toegestaan, rekening houdend met de bedrijfsvoering van de omliggende bedrijven.

 • 4.

  Voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat hier maximaal vier culturele evenementen per jaar zijn toegestaan.

 • 5.

  Voor de locaties op of nabij de Agnietenplas en Milligerplas geldt dat maximaal acht overige evenementen per jaar zijn toegestaan.

 • 6.

  De zomerkermis, de Blauwvingerdagen, Winters Zwolle en de intocht van Sinterklaas in de binnenstad worden beschouwd als afzonderlijke evenementen die niet meetellen in het maximum aantal evenementen zoals bedoeld in het eerste lid, zolang deze evenementen worden gehouden zonder muziek als inhoud. Op deze evenementen zijn de bepalingen, zoals genoemd in artikel 7 en artikel 8, eerste lid van deze beleidsregel van toepassing. De zomerkermis duurt maximaal tien dagen (exclusief op- en afbouw), de Blauwvingerdagen duren maximaal vier dagen.

Toelichting

Deze bepaling geeft aan dat een locatie in de binnenstad maximaal 8 keer per jaar gebruikt mag worden ten behoeve van een grootschalig evenement.

Op de locatie op of nabij de Wijthmenerplas zijn per jaar per locatie acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Inmiddels is traditie geworden in Zwolle dat in de periode vanaf Koningsdag tot en met Bevrijdingsdag dance evenementen worden georganiseerd. Daarvoor is het voormalige Beersterrein geschikt. Op dit terrein mogen jaarlijks maximaal drie grootschalige evenementen worden gehouden. Het terrein is een bedrijventerrein zodat door het college bij de behandeling van de aanvragen rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering van de bedrijven.

Voor de locatie op en nabij de Agnietenplas en Milligerrplas geldt dat per jaar maximaal acht overige evenemententen zijn toegestaan.

Artikel 7 Eindtijden

 • 1.

  Van zondag tot en met donderdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 23.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 23.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 2.

  Op vrijdag en zaterdag dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 0.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 3.

  3. Voor dorpsfeesten waarbij vrijwel de gehele buurt participeert, zoals het Spoolderfeest en de Grassparty in Wythem, geldt dat het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 1.00 uur beëindigd dient te zijn. Uiterlijk 1.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 4.

  Tijdens het Stratenfestival dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 1.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 1.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 5.

  Tijdens Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag en Bevrijdingsdag in de binnenstad dient het gebruik van geluidsversterkende apparatuur om 0.00 uur beëindigd te zijn. Uiterlijk 0.30 uur dient het evenement afgelopen te zijn en dienen de schenkpunten gesloten te zijn.

 • 6.

  Voor de zomerkermis gelden de eindtijden zoals opgenomen in bijlage 1.

 • 7.

  Voor de carnavalstent op het Grote Kerkplein geldt het volgende:

  • a.

   op zondagnacht en maandagnacht 01.00 uur einde muziek en 01.30 uur tent leeg;

  • b.

   voor de vrijdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 1.30 uur;

  • c.

   voor de zaterdagnacht geldt einde muziek en tent leeg 3.00 uur.

Toelichting

Het benoemen van eindtijden geeft duidelijkheid voor bewoners en organisatoren.

Voor zondag tot en met donderdag geldt als eindtijd van het evenement 23:30 uur. De geluidsinstallatie moet dan om 23.00 uur uitgeschakeld zijn, de schenkpunten moeten om 23:30 uur gesloten zijn.

Op vrijdag en zaterdag geldt als eindtijd van het evenement 00:30 uur. De geluidsinstallatie moet om 0:00 uur uitgeschakeld zijn, de schenkpunten moeten om 0:30 uur gesloten zijn

Ten opzichte van het beleid van 2007 zijn de eindtijden van de evenementen vervroegd. De reden hiervoor is gelegen in de wens van de gemeente om, gezien ook het toegenomen aantal evenementen, de (geluids)overlast voor bewoners te verminderen. Verder is het natuurlijk zo dat de cafés geopend zijn tot diep in de nacht, zodat er na afloop van het evenement nog vertier gezocht kan worden in de Zwolse horeca.

De bestaande uitzonderingen, op basis van de bijzondere aard en het traditionele karakter van de evenementen carnaval, koningsnacht en –dag, Bevrijdingsdag worden op basis van de evaluatie van het evenementenbeleid in 2015 teruggebracht tot einde muziek 0.00 uur en einde evenement 0.30 uur (dit was 1.00 uur en 1.30 uur). Voor het Stratenfestival blijft de bestaande uitzondering in stand. Voor de carnavalstent is een maatwerkregeling opgenomen.

Voor de Zwolse zomerkermis geldt een regime dat grotendeels maar niet geheel aansluit op de generieke eindtijden. Voor dorpsfeesten met een zeer grote lokale betrokkenheid en participatie gelden ruimere eindtijden.

Artikel 8 Geluid

 • 1.

  A. Voor de grootschalige evenementen ligt de maximale equivalente geluidsbelasting tussen 71 dB(A)/85 dB(C) en 85 dB(A)/95 dB(C). De exacte norm wordt bepaald overeenkomstig de door het college van Burgemeester en wethouders op 5 juli 2016 vastgestelde “Notitie Geluid bij evenementen” (bijlage 2).

 • B.

  Voor de grootschalige evenementen die worden gehouden op of nabij de Wijthmenerplas bedraagt de maximale equivalente geluidsbelasting 75 dB(A)/90 dB(C).

 • 2.

  A. Voor overige evenementen bedraagt de maximale equivalente geluidsbelasting 70 dB(A)/84 dB(C).

 • B.

  Voor overige evenementen die worden gehouden op of nabij de Wijthmenerplas bedraagt de maximale equivalente geluidsbelasting 70 dB(A)/80 dB(C).

 • 3.

  Voor de locatie Ter Pelkwijkpark geldt dat de maximale equivalente geluidsbelasting van de toegestane culturele evenementen 75 dB(A)/89 dB(C) bedraagt.

 • 4.

  Voor de carnavalstent op het Grote Kerkplein geldt het volgende:

  • A.

   op de vrijdagnacht tot 01.00 uur geluid maximaal 85 dB(A)/95 dB(C), van 01.00 uur tot 01.30 uur geluid maximaal 75 dB(A)/89 dB(C);

  • B.

   voor de zaterdagnacht geldt tot 1.00 uur geluid maximaal 85 dB(A)/95 dB(C), van 01.00 uur tot 02.00 uur maximaal 75 dB(A)/89 dB(C) en van 2.00 uur tot 03.00 uur maximaal 65 dB(A)/79 dB(C);

  • C.

   voor de zondag- en maandagnacht geldt geluid maximaal 85 dB(A)/95 dB(C).

 • 5.

  Voor de zomerkermis geldt dat de equivalente geluidsbelasting maximaal 75 dB(A)/85 dB(C) mag bedragen.

 • 6.

  De geluidsbelasting wordt gemeten op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten of op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten, overeenkomstig het vastgestelde Meetprotocol.

 • 7.

  Een geluidsontwerp kan worden gevraagd als onderbouwing van de gevraagde geluidsruimte en maakt daarmee onderdeel uit van de ontheffing geluid.

 • 8.

  Een vergunning voor een grootschalig evenement wordt alleen verstrekt als de aanvrager het convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector als uitgangspunt hanteert.

Toelichting

Bij de evenementen in Zwolle wordt een onderscheid gemaakt tussen grootschalige evenementen en overige evenementen. Voor de grootschalige evenementen bij de Wijthmenerplas is 75 dB(A)/90 dB(C) de maximale geluidsnorm. Voor de overige locaties voor grootschalige evenementen ligt de geluidsbelasting tussen 71 dB(A)/85 dB(C) en 85 dB(A)/95 dB(C).

Voor overige evenementen geldt dat dat de maximale equivalente geluidsbelasting 70 dB(A)/84 dB(C) is. Bij de Wijthmenerplas is dat 70 dB(A)/80 dB(C). Voor de culturele evenementen in het Ter Pelkwijkpark geldt een maximale geluidsbelasting van 75 dB(A)/89 dB(C), omdat bij dergelijke evenementen de nadruk meer op inhoud dan op muziek ligt

De geluidsbelasting wordt gemeten op de gevels van de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten (veelal woningen) of op de in de vergunning vastgestelde referentiepunten. Zo kan per evenement worden bepaald wat de beste oplossing is voor de toegestane geluidsbelasting. Voor de wijze van meten wordt het Meet- en rekenprotocol gehanteerd.

In 2014 en 2015 heeft in Zwolle een intensieve discussie plaatsgevonden over de hoogte van de geluidsnormen voor evenementen. Dat heeft erin geresulteerd dat voor de overige evenementen de norm is verlaagd naar 70 dB(A)/84 dB(C). Voor de evenementen op of nabij de Wijthmenerplas is de norm eveneens verlaagd, naar 75 dB(A)/90 dB(C).

Op 5 juli 2016 heeft het college de “Notitie Geluid bij evenementen” vastgesteld (bijlage 2). Op grond van deze notitie wordt voor alle evenementen een equivalente geluidsnorm gehanteerd met een bandbreedte tussen 70 en 85 dB(A) aan de gevel. De ondergrens is 70 dB(A) omdat – uitgaande van een gevelisolatie van 20 dB - bij een dergelijke gevelwaarde de binnenwaarde 50 dB(A) bedraagt en er geen verstoring van de spraakverstaanbaarheid in de woning is. De bovengrens is 85 dB(A) op de gevel, omdat er dan door het achtergrondniveau van het publiek, een goede beleving van de muziek is en omdat deze norm maatschappelijk gezien wordt geaccepteerd. Voor de bastonen, uitgedrukt in dB(C), hanteren wij een maximum verschil van 14 tussen dB(A) en dB(C), waarbij de maximaal te vergunnen dB(C) waarde 95 bedraagt. Dit verschil geeft een goed evenwicht tussen de hoge en lage tonen.

Bij het bepalen van de daadwerkelijk te vergunnen geluidsnorm binnen de bandbreedte worden volgende criteria toegepast:

de kenmerken van het evenement;

bijdrage aan het beleid van Zwolle;

de kenmerken van de locatie.

Al een ruim een aantal jaren wordt vóór aanvang van het evenement door de geluidsmedewerkers van de gemeente Zwolle voor aanvang van het evenement het geluid “ingeregeld”, dat wil zeggen dat in samenwerking tussen de organisator en de gemeente het niveau van het geluid wordt ingesteld, zodanig dat de gestelde geluidsnormen niet worden overschreden.

Op het gebied van geluid bij openluchtevenementen vinden landelijk en Europees ontwikkelingen plaats. De gemeente Zwolle volgt deze ontwikkelingen nauwlettend. Bijvoorbeeld het convenant Geluidsbescherming dat is gesloten tussen de Nationale Hoorstichting en evenementenbranche. Indien daar aanleiding toe is, zal de geldende normering worden aangepast. Vergunningen voor grootschalige evenementen worden slechts verstrekt aan organisatoren die het convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector als uitgangspunt hanteren.

Daarom is in dit artikel opgenomen dat een geluidsontwerp kan worden gevraagd als onderbouwing van de door aanvrager aangevraagde geluidsruimte en betrekken we het geluidsontwerp bij onze afweging welk geluidsniveau wordt vergund.

Van deze bevoegdheid wordt in ieder geval gebruik gemaakt bij grootschalige evenementen en als het bestemmingsplan een geluidsplan voorschrijft. Uit het geluidsplan moet blijken hoe de organisator er voor zorgt dat aan de geluidsnorm kan worden voldaan.

Artikel 9 Vergunningaanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een vergunning moet worden gedaan aan de hand van het door de burgemeester vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 3, moet een aanvraag voor een vergunning voor een grootschalig evenement ten minste twaalf weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Een aanvraag voor een vergunning voor een overig evenement moet ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend.

Toelichting

De behandeling van aanvragen om een evenementenvergunning dient zorgvuldig te gebeuren. Daarvoor is tijd nodig. Tijd voor de gemeente om de aanvraag adequaat af te af te handelen, maar ook om aanvragen én verleende vergunningen tijdig te publiceren. Tijdige publicatie is belangrijk om derdebelanghebbenden op een juiste manier te kunnen betrekken in het vergunningverleningproces. Om deze reden moeten aanvragen om grootschalige evenementen ten minste twaalf weken voorafgaand aan het evenement worden gedaan en aanvragen voor overige vergunningen ten minste acht weken voorafgaand aan het evenement.

Deze bepaling regelt hoe een aanvraag voor een vergunning moet worden ingediend (middels een aanvraagformulier) en binnen welke termijn de aanvraag moet worden ingediend. Met deze bepaling wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ingevolge artikel 1.3, tweede lid, vergunningaanvragen aan te wijzen waarvoor de termijn voor de indiening van een aanvraag wordt verlengd. De reden hiervoor is dat de gebruikelijke voorgeschreven termijn uit de APV (artikel 1.3, eerste lid) van vier weken in sommige gevallen te kort is gebleken voor een juiste beoordeling van een aanvraag. Daarnaast speelt mee dat de termijn van vier weken ook te kort is gebleken om de belanghebbenden tijdig te kunnen informeren.

Jaarlijks moeten de organisatoren van terugkerende evenementen een opgave doen, waarin zij de datum van het evenement het jaar daarop reserveren. Zie de toelichting op artikel 3 van deze beleidsregel.

De definitieve aanvraag kan op een later tijdstip ingediend worden, te weten twaalf weken voorafgaand aan het evenement als het een grootschalig evenement betreft en acht weken indien het een overig evenement betreft.

Artikel 10 Voorschriften vergunning

 • 1.

  In de vergunning kunnen onder meer nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot:

  • a.

   Het inzetten van beveiliging

  • b.

   Het aantal toegestane schenkpunten

  • c.

   Het aanleveren van een afvalplan voor de locatie en directe omgeving

  • d.

   Het voorkomen van (verkeer-)overlast

  • e.

   Gezondheidsmaatregelen (toiletplan, watervoorzieningen, etc.)

  • f.

   De fysieke mogelijkheden van het terrein waarop het evenement wordt gehouden.

  • g.

   Het informeren van direct omwonenden van een evenementenlocatie

  • h.

   De situering van podia, geluidsinstallaties en de inrichting van het evenemententerrein in het algemeen;

  • i.

   Het zero-tolerancebeleid.

  • j.

   Het opstellen van een veiligheidsplan.

 • 2.

  Indien tijdens een evenement zwakalcoholhoudende dranken worden geschonken worden in de vergunning tenminste de volgende voorschriften gesteld: tijdens het evenement mogen door de (mede-)organisator(en) van het evenement uitsluitend plastic bekers worden gebruikt.

Toelichting

Deze bepaling geeft aan welke voorschriften aan een vergunning kunnen worden verbonden.

Per evenement zal gekeken worden welke fysieke maatregelen op de locatie nodig zijn.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze fysieke maatregelen ligt bij de organisator. De maatregelen zullen als voorschrift in de vergunning opgenomen worden.

Verder wordt in dit artikel de mogelijkheid geschapen om voor evenement specifieke inrichtingseisen te stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situering van het podium of de podia, de situering van de geluidsinstallatie en de situering van de toiletunits. Met behulp van deze mogelijkheid kan per evenement de meeste optimale opstelling gekozen worden waarbij wordt aangesloten op de technische mogelijkheden.

De gemeente Zwolle legt een zero-tolerance beleid op bij de grote festivals. Organisatoren moeten aantoonbaar maatregelen nemen hoe zij drugs weren van hun evenement en zichtbaar op het festivalterrein aangeven dat er een zero-tolerance beleid geldt.

In het tweede lid zijn voorschriften opgenomen voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken.

Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid mogen, indien tijdens een evenement zwakalcoholhoudende dranken worden geschonken, tijdens het evenement door de (mede-)organisator(en) van het evenement uitsluitend plastic bekers worden gebruikt.

Hierbij moet men rekening houden met het feit dat voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken, naast de evenementenvergunning, tevens een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet is vereist.

Artikel 11 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan de burgemeester afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel. De burgemeester houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de bepalingen van deze beleidsregel.

Toelichting

Deze bepaling is opgenomen om speciale gelegenheden met een zeer bijzonder karakter, die eenmalig zijn mogelijk te maken. Voor dergelijke evenementen moet ruimte (qua aantallen, bezoekers, geluidsbelasting en locatiekeuze) blijven in Zwolle.

Het gaat hierbij om gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een huldigingfeest van een plaatselijke sportheld of sportclub of het houden van een evenement in Zwolle met grote landelijke bekendheid zoals bijvoorbeeld het optreden van een bekende popartiest in het kader van een inzamelingsactie voor een goed doel. Ook kan het gaan om onvoorziene evenementen die voor (de uitstraling van) Zwolle van groot belang zijn.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt 1 dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  De beleidsregel van 10 juli 2015 wordt hierbij ingetrokken

Toelichting

Deze bepaling voorziet in de inwerkingtreding van de beleidsregel en de intrekking van de oude beleidsregel. Deze beleidsregel treedt in de plaats van de beleidsregel die op 10 juli 2015 is vastgesteld.

Bijlage 1: eindtijden zomerkermis

eindtijd kermis

1e Vrijdag

24.00 uur einde muziek en kermis

1e Zaterdag

00.30 uur einde muziek en kermis

1e Zondag

23.00 uur einde muziek en kermis

Maandag

23.30 uur einde muziek en kermis

Dinsdag

23.30 uur einde muziek en kermis

Woensdag

23.30 uur einde muziek en kermis

Donderdag

23.30 uur einde muziek en kermis

2e Vrijdag

01.00 uur einde muziek, 01.30 uur einde kermis

2e Zaterdag

00.30 uur einde muziek en kermis

2e Zondag

23.00 uur einde muziek en kermis

Bijlage 2: Notitie Geluid bij evenementen

1.Inleiding

Zwolle is een bruisende stad en wil dat blijven. Evenementen brengen plezier en ontspanning in de stad. Bij een bruisende stad hoort een diversiteit aan evenementen en festivals. Wij vinden het daarom belangrijk dat evenementen in Zwolle kunnen (blijven) plaatsvinden. Wij willen de evenementen en festivals maximaal faciliteren. Uitgangspunt daarbij is dat dit gebeurt in een goede balans tussen rust en reuring.

Evaluatie 2015

Het Zwolse evenementenbeleid is in 2012 vastgesteld en in 2015 geëvalueerd. Aanleiding hiervoor waren duidelijke signalen uit de stad over een verstoring van de balans tussen rust en reuring. Dit kwam door de veelheid aan evenementen in combinatie met de algemene geluidsnorm voor grootschalige muziekevenementen. Bij de evaluatie is onder andere vastgesteld dat een doorontwikkeling nodig is van de spelregels voor geluid bij evenementen.

Ook in verschillende rechterlijke uitspraken is duidelijk geworden dat de onderbouwing van de geluidsnormen onvoldoende was in relatie tot het afwegen van alle betrokken belangen.

In de periode 2012-2015 is een aantal stappen gezet in de aanscherping van het beleid met betrekking tot aantallen, spreiding over de stad en begin- en eindtijden van evenementen. Daarnaast zijn begin 2016 het “Handhavingsbeleid bij evenementen gemeente Zwolle” en het “Meetprotocol geluid bij Evenementen gemeente Zwolle” door het college vastgesteld. Deze notitie waarin wij het geluidbeleid actualiseren, vormt de afronding van de evaluatie op dit punt.

2.Akoestisch onderzoek

Conform de afspraken uit de evaluatie hebben wij onderzoek laten doen naar de gevelisolatiewaarden en de feitelijke geluidsbelasting tijdens de Zwolse evenementen. Een van de onderzoeksvragen was of het reëel is evenementen te laten plaatsvinden bij een maximale binnenwaarde van 50 dB(A), zoals deze wordt aangegeven in de evaluatie.

Gebleken is dat de gevelisolatiewaarden rond 20 dB liggen, afhankelijk van de bouwkundige staat van de woning. Voor de binnenstad gaan wij op basis van historische gegevens uit van een gevelisolatie van gemiddeld 20 dB. Uit de onderzoeken en ook uit onze eigen geluidsmetingen blijkt dat op een aantal locaties een hogere binnennorm dan 50 dB(A) nodig is om uit te komen boven het achtergrondniveau van het publiek en voor een goede beleving van de muziek.

3.Geactualiseerde normstelling

Op grond van het onderzoek van DGMR en onze eigen geluidsmetingen komen wij tot een vernieuwd uitgangspunt voor de normstelling bij evenementen, waarbij wij rekening houden met de spraakverstaanbaarheid in de woning. Wij hanteren een geluidsnorm met een bandbreedte tussen 70 en 85 dB(A) aan de gevel. De ondergrens is 70 dB(A) omdat bij een dergelijke gevelwaarde de binnenwaarde 50 dB(A) bedraagt en er geen verstoring van de spraakverstaanbaarheid in de woning is. De bovengrens is 85 dB(A) op de gevel, omdat er dan door het achtergrondniveau van het publiek, een goede beleving van de muziek is en omdat deze norm maatschappelijk gezien wordt geaccepteerd. Voor de bastonen, uitgedrukt in dB(C), hanteren wij een maximum verschil van 14 tussen dB(A) en dB(C), waarbij de maximaal te vergunnen dB(C) waarde 95 bedraagt. Dit verschil geeft een goed evenwicht tussen de hoge en lage tonen. De genoemde 95 dB(C) is conform het huidige beleid.

Bij het bepalen van de daadwerkelijk te vergunnen geluidsnorm binnen de bandbreedte passen we de volgende criteria toe:

 • ·

  de kenmerken van het evenement;

 • ·

  bijdrage aan het beleid van Zwolle;

 • ·

  de kenmerken van de locatie.

 • 4.

  Kenmerken van het evenement en bijdrage aan beleid

De volgende aspecten ten aanzien van het type evenement worden in de afweging betrokken bij het bepalen van de hoogte van het te vergunnen geluidsniveau:

Verschillende typen evenementen vragen om verschillende geluidsniveaus

Een evenement waarbij muziek het bepalende element is, heeft behoefte aan een hoger geluidsniveau dan een evenement waarbij dat niet het geval is (bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival versus de Blauwvingerdagen).

Tijdsduur, begin- en eindtijd van het evenement

Elementen als tijdsduur en begin- en eindtijd van het evenement zijn mede bepalend voor de ervaren (over)last.

Aanbod voor een brede verscheidenheid aan doelgroepen

Wij vinden het belangrijk dat voor alle doelgroepen in de stad evenementen worden georganiseerd. Daarnaast willen we graag een diversiteit aan doelgroepen aan de stad binden. Bijvoorbeeld studenten omdat zij de toekomstige bewoners en ondernemers van de stad zijn.

Is het een éénmalig evenement met een grote uitstraling voor Zwolle?

Als er sprake is van een éénmalig evenement met een grote uitstraling voor Zwolle dan wordt dit aspect betrokken bij de afweging over de hoogte van het geluidsniveau. Als voorbeeld de organisatie van de landelijke Koningsdag in 2016.

5.Kenmerken van de locatie

Naast de kenmerken van de evenementen worden de kenmerken van de

evenementenlocatie in de afweging betrokken bij het bepalen van de hoogte van het te vergunnen geluidsniveau:

De geluidsruimte op de betreffende locatie

De evenementenlocaties zijn verschillend in typologie. Voor elke evenementenlocatie is aangegeven wat de bandbreedte is voor de geluidsbelasting op het podium op basis van gevelisolatie en demping van het geluid.

De locatie moet het passende decor vormen voor het evenement

De locatie en type evenement moeten op elkaar aansluiten. In een eerder stadium hebben wij bijvoorbeeld al bepaald dat de binnenstad geen geschikt decor is voor dance-evenementen.

Het aantal bezoekers

Het aantal bezoekers is mede bepalend voor de hoogte van het geluidsniveau. Hoe meer bezoekers, hoe hoger het achtergrondniveau van het publiek en hoe hoger het geluidsniveau moet zijn om een goede geluidsbeleving te creëren.

De frequentie van gebruik van de locatie

De frequentie van het gebruik van de betreffende locatie en dus ook frequentie van de ervaren (over)last, speelt een rol bij het bepalen van de hoogte van het geluidsniveau.

6.Rol organisator evenement

Wij verwachten van de organisator een professionele en proactieve houding:

 • ·

  De aanvrager maakt door middel van een akoestische rapportage duidelijk welke geluidsruimte wordt gevraagd en waarom. Bij frequent terugkerende evenementen kan de gemeente gebruik maken van de reeds beschikbare gegevens.

 • ·

  De aanvrager geeft ook aan welke maatregelen hij neemt om de overlast zo veel mogelijk te beperken (fysieke en technische maatregelen maar ook bijvoorbeeld ook interventies als verkorting van de duur van het evenement).

 • ·

  De aanvrager is verantwoordelijk voor een goede communicatie met betrokken omwonenden.

 • 7.

  Maatwerk

Door het combineren van de kenmerken van het evenement, de bijdrage aan het beleid en de kenmerken van de locatie passen wij maatwerk toe voor de evenementen in Zwolle. Zo hebben wij, in goed overleg met de organisator, dit jaar het Bevrijdingsfestival vergund met een lager geluidsniveau dan voorgaande jaren van 80 dB(A)/90 dB(C). De Blauwvingerdagen hebben een geluidsnorm van 75 dB(A)/85 dB(C).

De maximale geluidsbelasting voor evenementen aan de Wijthmenerplas (en ook het aantal) is vastgelegd in het bestemmingsplan.

8.Spraakverstaanbaarheid

Uit jurisprudentie en adviezen van de adviseur van de Raad van State blijkt dat tot en met 59 dB(A) geen sprake is van ernstige verstoring van de spraakverstaanbaarheid in de woning. De meeste huidige Zwolse evenementen overschrijden deze norm niet. Slechts voor een beperkt aantal evenementen geldt dat zij een geluidsnorm vragen die leidt tot een hogere binnenwaarde (bijlage 1).

9.Hardheidsclausule

De bovengrens van de bandbreedte voor het geluid is 85 dB(A). In bijzondere, incidentele gevallen kan het gemeentebestuur besluiten af te wijken van dit beleid. Daarbij gaat het dan om onvoorziene evenementen die voor Zwolle van groot belang zijn.

10.Nieuwe locatie

Omdat wij het afgelopen jaar de mogelijkheden voor het houden van dance evenementen hebben teruggebracht, is in de evaluatie afgesproken dat onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe evenementenlocatie. Deze locatie moet dan, in aanvulling op de Wijthmenerplas, geschikt zijn voor het houden van maximaal drie grootschalige impact gevende evenementen per jaar, waaronder dance evenementen.

Een eerste stap daarin is gezet bij de locatie op het bedrijventerrein Voorst waar op 27 april en 5 mei Kingdance en Dance4Liberation hebben plaatsgevonden. Het gebruik van dit terrein wordt op dit moment geëvalueerd met betrokkenen. De eerste signalen zijn positief. Blijft dit zo, dan is dit terrein enkele jaren beschikbaar voor dancefestivals.

Verder wordt gezocht naar een locatie met een groene setting om ook de evenementen die deze setting nodig hebben, te kunnen faciliteren. Hiervoor is vooral het noordelijke gebied van de gemeente nabij Hessenpoort in beeld.

11.Vervolg

Na vaststelling van deze notitie in het college, zal de beleidsregel Evenementen in de open lucht worden aangepast. Dit is de bevoegdheid van de burgemeester.

BIJLAGE behorend bij de Notitie Geluid bij evenementen: overzicht evenementen

Locatie

Verleende

ontheffing

Binnenwaarde

Naam evenement

dB(A)

dB(C)

+ is hoger dan 59 dB, - is lager dan 59 dB

IJsbeeldenfestival

NS loods

-

Wijthmenerplasloop

Wijthmenerplas

70

80

-

Carnavalsoptocht

Binnenstad

85

95

+

Ontheffing 85/95 geldt alleen voor de optocht. Daarna 70a/80c.

Carnavalstent

binnenstad

85

95

+

In 2014 afspraak gemaakt met exploitante, bbZ, horeca en politie over geleidelijke afbouw van geluid, gecombineerd met andere opstelling boxen en toepassing nieuwe technieken, mede met het oog op aspecten van openbare orde en veiligheid. Werkt naar tevredenheid. Als zodanig opgenomen in de evaluatie 2015.

Ster van Zwolle

Grote Kerkplein/Cein-tuurbaan

70

80

-

Dancetour

Wezenlanden

75

90

-

Rabo Jeugdronde

Wijthmenerplas

70

80

-

Omloop van de IJsseldelta

Grote Kerkplein/Cein-tuurbaan

70

80

-

10 mijl Zwolle Zuid

Zwolle Zuid

70

80

-

Koningsnacht en -dag

Binnenstad

85

95

+

Kingdance

Terrein Voorst

75

90

-

Oranjepret Koningsdag

Park Eekhout

70

80

-

Bevrijdingsdag

Binnenstad

70

80

-

Bevrijdingsfestival

Wezenlanden

80

90

-

Dance4 Liberation

Terrein Voorst

75

90

-

Pinkstereo

Wijthmenerplas

75

90

-

Voorjaarskermis Turfmarkt

Turfmarkt

70

80

-

Zwolle Unlimited

Binnenstad

75

85

-

Klinkerfestival

Binnenstad

70

80

-

Samenloop voor hoop

Wezenlanden

70

80

-

Avondvierdaagse

Hele stad

70

80

-