Verordening Duurzaamheidslening Someren 2017

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Someren 2017

De raad van de gemeente Someren;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is dat mensen langer thuis blijven wonen en de voorraad levensloopbestendige woningen toeneemt;

 • -

  hij eigenaar-bewoners in financieel opzicht wil helpen dit mogelijk te maken;

 • -

  het verstrekken van de Blijverslening een instrument daarvoor is;

 • -

  het wenselijk is energiebesparing/CO2-reductie in bestaande woningen te realiseren;

 • -

  hij eigenaar-bewoners in financieel opzicht wil helpen dit mogelijk te maken;

 • -

  het verstrekken van een Duurzaamheidslening een instrument daarvoor is;

 • -

  deze leningen ondergebracht kunnen worden bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna: SVn);

 • -

  SVn, actief sinds 1996, een onafhankelijke financiële partner van gemeenten is;

 • -

  SVn een stichting is en werkt onder winstoogmerk;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  In te stemmen met de Beleidsnotitie “Invoeren Blijvers- en Duurzaamheidslening 2017” en deze tot de zijne te maken;

 • 2.

  € 500.000 te verstrekken voor de Blijvers- en Duurzaamheidsleningen;

 • 3.

  Daartoe vast te stellen de “Verordening Blijverslening Someren 2017” en de ‘Verordening Duurzaamheidslening Someren 2017”.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 2.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan een aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de duurzaamheidsmaatregelen die in de woning worden getroffen.

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren.

 • 4.

  Duurzaamheidsmaatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 4 lid 1.

 • 5.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een maatwerkadvies, de kosten van een energielabel, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van de duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • 6.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen voor het treffen van een of meer maatregelen zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 met als doel:

 • 1.

  Beperking van de energievraag dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot en/of;

 • 2.

  Verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 3. Doelgroep/Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Someren die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2. Deze verordening is van toepassing op eigenaar-bewoners die duurzaamheidsmaatregelen in een woning willen treffen gericht op het energiezuinig maken van deze woning dan wel het opwekken van duurzame energie.

 • 3. Het college kan de in het tweede lid vermelde doelgroep uitbreiden of wijzigen.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Warmtepomp

  • b.

   Zonnepanelen

  • c.

   Zonneboiler

  • d.

   Gevelisolatie

  • e.

   Dakisolatie

  • f.

   Vloerisolatie

  • g.

   Raamisolatie (minimaal hr++)

  • h.

   Installatie voor warmteterugwinning

  • i.

   Maatwerkadvies

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Someren stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

 • 2. Duurzaamheidsleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 6 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Someren en SVn van toepassing.

Artikel 7 Bevoegdheid college

 • 1. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te wijzen of te weigeren. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 • 2. Het college stelt de hoogte van de Duurzaamheidslening vast.

Artikel 8. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en bevat een opgave van:

 • 2. De te treffen maatregelen zoals bedoeld in artikel 4 lid 1.

 • 3. De werkelijke kosten van het treffen van de maatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes).

 • 4. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 5. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 6. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 7. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 8. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 9. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een (voorlopig) toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 10. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Duurzaamheidslening in, indien:

 • 1.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

 • 3.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,--.

 • 4.

  Naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 • 5.

  De Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 6.

  De aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen.

 • 7.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. Bij een positieve krediettoets brengt SVn een offerte uit. SVn kan alleen een offerte uitbrengen als de aanvraag volledig is.

 • 3. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening’, zoals die op het moment van offreren zijn opgenomen in de dan geldende SVn-Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Someren en SVn, dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken en voorwaarden Duurzaamheidslening

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op een Duurzaamheidslening die consumptief wordt verstrekt.

Duurzaamheidslening

Hoofdsom

De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

Bedrag

De lening bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 25.000,--.

Leeftijd

Een van beide aanvragers is jonger dan 76 jaar.

Krediettoets

Bij de Duurzaamheidslening vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats (BKR-toets, VIS-toets, EVA-toets en een SFH-toets). Op basis van de krediettoets kan SVn de lening weigeren te verstrekken.

Verstrekking

SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.

Looptijd

De looptijd bedraagt 10 bij een lening < € 7.500,--.

De looptijd bedraagt 15 jaar bij een lening vanaf € 7.500,--.

Rentepercentage

De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar of 15 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.

Aflossing

Aflossing geschiedt op basis van maandannuïteiten.

De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de in artikel 11 opgenomen voorwaarden en specificaties.

Vervroegde aflossing

De lening kan altijd met elk bedrag (minimaal € 250,--) boetevrij worden afgelost.

Kosten

Eventuele advieskosten van een financieel adviseur komen voor rekening van de aanvrager.

Akte

Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Zekerheden

Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt.

Uitbetaling

De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt. Facturen worden uit het bouwkrediet betaald.

Overige voorwaarden

Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies van derden ten gunste van het bouwkrediet geboekt worden.

Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen. Het aanvangen van de werkzaamheden voor toekenning van de lening is voor eigen risico.

Artikel 13 Bouwkrediet

 • 1. De Duurzaamheidslening wordt door middel van een bouwkrediet beschikbaar gesteld. Betaling van rente en aflossing start na het ondertekenen van de onderhandse akte.

 • 2. De aanvrager dient de voor vergoeding in aanmerking komende facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoert, samen met het SVn-declaratieformulier, in bij de gemeente Someren. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 14 Toezicht

Het college kan controleren in hoeverre de energiebesparende en/of duurzame maatregelen als bedoeld in artikel 4 lid 1 waarvoor de Duurzaamheidslening is aangevraagd, in of aan de woning zijn uitgevoerd.

Artikel 15 Intrekking en terugvordering

Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Duurzaamheidslening intrekken indien:

 • 1.

  De aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • 2.

  De Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens.

Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 16 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 17 Hardheidsclausule

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Het college wijkt niet af van het bepaalde in deze verordening voor zover dit in strijd is met de Gedragscode Consumptief Krediet.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2017.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Someren 2017”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,
de raadsgriffier,
J.Laurens Janse-Oostdijk
de voorzitter,
A.P.M. Veltman