Beleidsregel van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent terrassen (Beleidsregels terrassen Gouda 2016)

Geldend van 18-03-2021 t/m 28-02-2022

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent terrassen (Beleidsregels terrassen Gouda 2016)

de burgemeester van de gemeente Gouda en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 (APV) en artikel 3.25 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Gouda en hoofdstuk 4 van de Welstandsnota;

overwegende dat het in het kader van de woon- en leefsituatie in de omgeving van een inrichting (van vermakelijkheid) en uit een oogpunt van openbare orde, in het belang van de bruikbaarheid of een doelmatig en veilig gebruik van de weg en het doelmatig beheer en onderhoud daarvan, alsmede de bescherming van het beschermde stadsgezicht, de monumentale waarden en de gewenste beeldkwaliteit van het beschermde stadsgezicht, de monumentale waarden en de gewenste beeldkwaliteit, wenselijk is regels te stellen voor het hebben en houden van terrassen voor zover deze zich op de weg bevinden;

besluiten:

vast te stellen de Beleidsregels Terrassen Gouda 2016

Beleidsregels ter uitwerking van artikel 2:15 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009.Deze beleidsregels zijn van toepassing op terrassen bij inrichtingen zoals omschreven in artikel 2:14 APV.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  Gevelterras: Gedeelte van een terras direct aansluitend aan de voorgevel van een openbare inrichting, gedeeltelijk omsloten met terrasschotten en mogelijk overdekt met een uitvalscherm.

 • -

  Open terras: Een niet overdekt gedeelte van een terras gedeeltelijk omsloten met terrasschotten.

 • -

  Nutsvoorziening: Een (huis)aansluiting t.b.v. gas, water en elektra.

 • -

  Terras: Een buiten de besloten ruimte van een openbare inrichting in de openbare ruimte liggend deel van de inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • -

  Uitvalscherm: Een uitvalscherm aan de gevel van een openbare inrichting dat wordt gebruikt voor de tijdelijke overdekking van een gevelterras.

 • -

  Terrasschot: Een in het openbaar gebied geplaatste constructie die dient ter (gedeeltelijke) afscherming en beschutting van een terras behorend bij een openbare inrichting.

 • -

  Windscherm: Geweven materiaal (doek) of plastic, opgespannen tussen staanders, bedoeld als afscherming tegen de wind.

Artikel 2 Aanvraag en duur van de terrasvergunning

 • 1.

  De aanvraag voor een terrasvergunning wordt ingediend op het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag wordt een situatietekening van de openbare inrichting en het beoogde terras gevoegd. De situatietekening is op schaal gemaakt.

 • 3.

  De vergunning geldt voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3 Algemene voorschriften en beperkingen terrasvergunning

Aan de terrasvergunning zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

1.beleidsregels Terrassen Gouda 2016

De beleidsregels Terrassen Gouda 2016 zijn van toepassing op de vergunning.

2.Reparaties/ werkzaamheden openbare grond

a) Als de gemeente het nodig oordeelt aan, in of op de volgens deze vergunning als terras in

gebruik genomen grond reparaties of andere werkzaamheden te verrichten, laat de vergunninghouder de personen voor het verrichten van die werkzaamheden op eerste aanzegging toe, en gedoogt die reparaties en werkzaamheden, zonder daarvoor enige schadevergoeding of vermindering van betalingsverplichting te kunnen vorderen. De gemeente brengt de grond terug in de staat gelijkwaardig aan die waarin zich deze bevond vóór aanvang van de werkzaamheden.

b) De gemeente behoudt zich het recht voor in de volgens deze vergunning in gebruik genomen grond kabels en leidingen en/of rioleringen te doen aanbrengen of te repareren zonder dat de vergunninghouder daarvoor enige schadevergoeding of vermindering van betalingsverplichting kan vorderen van de gemeente.

c) Ten behoeve van de uitvoering van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden zal de vergunninghouder, op eerste aanschrijving, de op de grond aanwezige goederen verwijderen en de grond leeg opleveren.

d) Het is niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente wijzigingen in de bestrating aan te brengen, vlonders en dergelijke over de bestrating aan te brengen, of schotten, palen of andere afzettingen te bevestigen of te verankeren in de bestrating, aan bomen of straatmeubilair

3.Terrasgrenzen

a) Het terras wordt opgesteld zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende situatietekening.

b) De vergunninghouder plaatst en houdt het terrasmeubilair binnen de vastgestelde grenzen van het terras.

c) Als in de bestrating een blindengeleidelijn is aangebracht, wordt deze vrijgehouden.

4.Afval

De vergunninghouder zorgt ervoor dat het terras vrij van afval is en blijft. Zwerfvuil afkomstig van het terras of in de directe nabijheid van het terras, wordt door de vergunninghouder verwijderd.

5.Muziek

Het is de vergunninghouder niet toegestaan op het terras (levende) muziek ten gehore te (doen) brengen. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het verbod om muziek ten gehore te (doen) brengen op een terras.

6. Tappunt

 • a.

  Het plaatsen van een tappunt op het terras en het van daaruit serveren van dranken voor gebruik ter plaatse is toegestaan.

 • b.

  Het is niet toegestaan om een tappunt buiten het terras te plaatsen zonder een door de burgemeester afgegeven ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet.

7. Verlichting

Het terras is tijdens het gebruik in de avonduren voldoende verlicht.

8. Brandveiligheid

 • a.

  Terrasverwarming is toegestaan, mits deze voldoet aan de eisen van brandveiligheid en zo energiezuinig mogelijk is (elektrisch infrarood kortegolf, of gasgestookt aardgas met aanwezigheidsdetectie en dimmer).

 • b.

  Het terras is niet op rijlopers of brandkranen van de brandweer geplaatst.

9. Voorkomen schade

De vergunninghouder neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente of derden door het gebruik maken van de vergunning enige schade lijden. De kosten van herstel van gemeente-eigendommen worden bij de vergunninghouder in rekening gebracht;

Artikel 4 Sluitingstijden terrassen

 • 1.

  De sluitingstijd van de terrassen is 0.00 uur.

 • 2.

  Indien de ondernemer van de inrichting in het bezit is van een vergunning Vrije Sluitingstijden geldt voor het terras een sluitingstijd van 01.00 uur, met uitzondering van de periode van 1 juli tot 1 oktober, waarin voor het terras een sluitingstijd van 01.30 uur geldt.

Artikel 5 Evenementen

Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid kan het voorkomen dat bij evenementen het terras geheel of gedeeltelijk dient te worden verwijderd. De vergunninghouder wordt daarover ruim van te voren ingelicht.

Artikel 6 Objecten

Nabij de terrasschotten, aan de buitenzijde, worden geen losse objecten geplaatst.

Hoofdstuk 2. Nadere bepalingen voor terrassen Markt Noordzijde

Artikel 7 Markt Noordzijde

Tot de terrassen aan de Markt Noordzijde worden gerekend de terrassen behorend bij de panden met de adressen Markt 21 tot en met Markt 45

Artikel 8 Plaatsing en omvang terrassen

1.Een terras voldoet aan de volgende (stedenbouwkundige en verkeerskundige) eisen:

a) Het terras bevindt zich op de strook tussen de gevel van de inrichting en de rijbaan, zoals aangegeven op de bij deze beleidsregels behorende bijlage, onder 1.

b) Het terras is maximaal gevelbreed, dat wil zeggen maximaal de gevelbreedte van het pand waarin de inrichting is gevestigd.

c) De ingang van het terras is aan de voorzijde; de Marktzijde.

d) Het terras kan bestaan uit een gevelterras en een open terras.

e) Het gevelterras sluit direct aan op de gevel van het pand waarin de inrichting is gevestigd.

f) Het gevelterras loopt vanaf de gevel tot maximaal aan de goot in het maaiveld. Het gevelterras is in alle gevallen maximaal 4,50 diep.

g) Het open terras sluit aan op het gevelterras, zoals aangegeven in de bij deze beleidsregels behorende bijlage, onder 2.

h) De panden (inclusief winkels en bovenwoningen) blijven goed bereikbaar voor voetgangers en hulpdiensten, en de entree naar bovenwoningen en nooduitgangen wordt vrijgehouden.

i) De panden aan de Markt 34 en 45 kunnen vanwege de aanwezigheid van een serre respectievelijk een veranda geen gevel- en open terras als bedoeld in deze beleidsregels plaatsen. Artikel 8, lid 1, onder d, e en g, zijn niet van toepassing op een terrasvergunning voor genoemde panden. Indien dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is, kan worden afgeweken van artikel 9 lid 3, onder d.

Artikel 9 Inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen terrassen

1.Een terras voldoet aan de volgende inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen:

a) De kleur van de terrasschotten is grijs, RAL 7011.

b) Op parasols en de uitvalschermen, inclusief eventuele zijflappen, mag in beperkte mate reclame worden gevoerd. Op uitvalschermen geldt een maximaal oppervlak van 0.50 m2 per uitvalscherm. Reclame is niet toegestaan op andere dan bovengenoemde objecten op of bij het terras. Merkkleuren, merknamen en logo's worden als reclame aangemerkt.

2.Een gevelterras voldoet naast de in lid 1 genoemde eisen voorts aan de volgende eisen:

a) Een uitvalscherm boven het gevelterras is maximaal gevelbreed en maximaal 4,5 meter diep. De minimale doorloophoogte van maaiveld tot aan het uitvalscherm bedraagt 2,0 meter.

Het uitvalscherm wordt op de hoekpunten niet ondersteund door een staander of andersoortige constructie.

b) In de ruimte tussen het bevestigingspunt van het uitvalscherm aan de gevel en het uiterste punt van het uitvalscherm, mag een zijflap worden geplaatst. Deze zijflap is van dezelfde kleur en materiaal als het uitvalscherm. De zijflap is uitsluitend bedoeld om windval onder het uitvalscherm te voorkomen en om de constructie van het uitvalscherm aan het zicht te onttrekken. Zie de bij deze beleidsregels behorende bijlage, onder 6

c) Het gevelterras is aan weerszijden voorzien van een terrasschot haaks op de gevel van het horecapand. Het terrasschot heeft een maximale hoogte van 1,50 meter. Op de grens

tussen twee horecaondernemingen staat slechts één schot haaks op de gevel.

De schotten worden uitgevoerd overeenkomstig de afbeelding in de bij deze beleidregels behorende bijlage, onder 3.

d) Het uitvalscherm, inclusief de eventuele zijflappen aan het uitvalscherm sluit niet aan op de terrasschotten. De minimale afstand tussen de zijflappen en de terrasschotten is 0,50 meter, zoals aangegeven in de toelichting op deze beleidsregel.

e) Op het gevelterras zijn alleen in of aan de gevel van het pand nutsvoorzieningen toegestaan.

f) Het uitvalscherm is uitgevoerd in een van de kleuren genoemd in de bij de deze beleidsregels behorende bijlage, onder 5, dan wel een kleur die daar, naar het oordeel van het bevoegd gezag, slechts in geringe mate van afwijkt.

3.Een open terras voldoet naast de in lid 1 genoemde eisen voorts aan de volgende eisen:

a) De maximale doorsnede van de parasols is 4,00 meter. De parasols mogen door middel van regengoten aan elkaar worden gekoppeld.

Grote(re) parasols, vaste constructies, (zware) centrale staanders met daaraan meerdere kappen of parasols, overkappingen en dergelijke elementen zijn niet toegestaan.

b) Uiterlijk binnen twee jaar na de vaststelling van deze beleidsregels dient te zijn voldaan aan het gestelde in lid 3 a) van dit artikel.

c) Buiten de openingstijden van de betreffende horecaonderneming zijn de parasols ingeklapt.

d) Het open terras is aan weerszijden voorzien van een terrasschot haaks op de gevel van het horecapand. Het terrasschot heeft een maximale hoogte van 1,00 meter.

De schotten worden uitgevoerd overeenkomstig de afbeelding in de bij deze beleidregels behorende bijlage, onder 3.

e) De voorzijde van de terrassen, dat wil zeggen de naar de Markt gekeerde zijde, is volledig open.

f) Op het open terras zijn geen nutsvoorzieningen toegestaan.

g) De parasols zijn uitgevoerd in een van de kleuren genoemd in bij deze beleidsregels behorende bijlage, onder 5, dan wel een kleur die daar, naar het oordeel van het bevoegd gezag, slechts in geringe mate van afwijkt.

Hoofdstuk 3. Nadere bepalingen voor terrassen Markt Oostzijde

Artikel 10 Markt Oostzijde

Tot de terrassen aan de Markt Oostzijde worden gerekend de terrassen behorend bij de panden met de adressen Markt 2 tot en met 20 en Wijdstraat 26.

Artikel 11 Plaatsing en omvang terrassen

Een terras voldoet aan de volgende (stedenbouwkundige en verkeerskundige) eisen:

1.Gevelbreed terras

Het terras is niet breder dan de voorgevel van de horecagelegenheid, waartoe het terras behoort.

2.Overgangsregeling

Indien bij de laatst verleende terrasvergunning een terras breder dan de gevel is toegestaan, wordt dit in volgende vergunningen eveneens toegestaan. Zodra een naastgelegen horecaondernemer aanspraak maakt op een reeds vergund terrasgedeelte dat zich vóór de gevel van zijn onderneming bevindt en buiten de gevel van het pand van de vergunninghouder ligt, wordt bij de eerstvolgende terrasvergunning dit terrasgedeelte buiten de gevel met 50% verkleind. Bij een volgende vergunningverlening wordt dit terrasgedeelte buiten de gevel niet meer vergund.

3.Plaatsing terras

Het terras wordt geplaatst binnen de daarvoor bestemde terrasstrook zoals aangegeven op bij deze beleidsregels behorende bijlage, onder 4.

4.Afwijkingsmogelijkheid

In afwijking van lid 1 kan in incidentele gevallen vergunning verleend worden voor uitbreiding van het terras buiten de gevelbreedte van de inrichting waartoe het terras behoort, als naastgelegen pand(en) geen horecafunctie hebben, en indien en zover tussen de eigenaren / exploitanten van de naastgelegen pand(en) en de exploitant van het terras overeenstemming bestaat over de omvang en situering van het terras buiten de breedte van de gevel.

Artikel 12 en inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen

Een terras voldoet aan de volgende inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen:

1.Reclame

Op parasols en windschermen mogen in beperkte mate reclame worden aangebracht. Op windschermen geldt een maximaal oppervlak van 0,50 m2 per 2 strekkende meter scherm.

Reclame is niet toegestaan op andere dan genoemde objecten op of bij het terras. Merkkleuren, merknamen en logo’s worden als reclame aangemerkt.

2.Terrasschotten

a) Er mogen aan vier zijden van het terras beperkt terrasschotten worden geplaatst. Per terras mogen aan maximaal drie zijden worden terrasschotten over de volle lengte aangebracht.

b) Terrasschotten zijn niet hoger dan 1,50 meter. Het bovenste deel, minimaal 50 cm, van ieder terrasschot is transparant en draagt geen reclame.

c) De kleur van de schotten dient ‘zwartblauw’ (RAL 5004 of gelijkwaardig) te zijn.

3.Parasols

a) Parasols tot een doorsnede van circa 4,5 meter zijn toegestaan. De parasols mogen door middel van regengoten aan elkaar worden gekoppeld. Grote(re) parasols, vaste constructies, (zware) centrale staanders met daaraan meerdere kappen of parasols, overkappingen en dergelijke elementen zijn niet toegestaan.

b) Buiten de openingstijden van de betreffende horecaonderneming zijn de parasols ingeklapt.

4.Terrasmeubilair

a) Terrasbanken zijn als terrasmeubilair toegestaan:

• op grote terrassen (meer dan 20 m2) nemen de terrasbanken niet meer dan 25% van de totale terrasoppervlakte in beslag;

• op kleine terrassen (maximaal 20 m2) nemen de terrasbanken niet meer dan 50% van de totale terrasoppervlakte in beslag;

b. Tussen de terrassen en de gevels van de openbare inrichtingen en de overige panden op de Markt worden geen gevelterrassen en obstakels zoals meubilair, reclameborden, menuborden en dergelijke geplaatst. Deze tussenruimte blijft te allen tijde vrij voor voetgangers. Nabij de terrasschotten mogen aan de buitenzijde geen losse objecten geplaatst worden. Het is toegestaan de twee hoeken van de terrasschotten aan de buitenzijde, richting gevels, van menu en prijslijsten te voorzien.

c. Indien en zodra door een horecaonderneming wordt overgaan tot de aanschaf van nieuw terrasmeubilair en nieuwe terrasschotten dient voor wat betreft materialisering en kleurstelling te worden voldaan aan artikel 9 van deze beleidsregels.

Hoofdstuk 4. Nadere bepalingen voor overige terrassen

Artikel 13 Plaatsing en omvang terrassen

Een terras voldoet aan de volgende (stedenbouwkundige en verkeerskundige) eisen:

a) Het terras is maximaal gevelbreed, dat wil zeggen maximaal de gevelbreedte van het pand waarin de inrichting is gevestigd.

b) ten behoeve van de doorgang voor hulpverleningsdiensten wordt in straten en stegen een obstakelvrije ruimte van 3,5 meter breed aangehouden. Dit houdt in dat er zich geen uitstekende delen aan de gevel (zonwering, reclameborden) en geen objecten op de straat binnen deze 3,5 meter zone mogen bevinden. Wanneer een steeg 3,5 meter breed- of smaller- is kan geen terras worden ingericht.

c) In straten met een rijbaan wordt op het trottoir tenminste een looproute van 1,50 meter vrijgelaten ten behoeve van de vrije doorgang voor voetgangers.

d) De panden (inclusief winkels) dienen goed bereikbaar te blijven voor voetgangers en hulpdiensten. De entree naar bovenwoningen en nooduitgangen wordt vrijgehouden.

Artikel 14 Inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen terrassen

Een terras voldoet aan de volgende inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen:

a) Het terras mag aan weerszijden worden voorzien van een terrasschot haaks op de gevel van het horecapand.

b) De kleur van de terrasschotten is grijs, RAL 7011.

c) De terrasschotten zijn niet hoger dan 1.50 meter. Het terrasschot voldoet voor wat betreft de vormgeving aan de verbeelding in bij deze beleidsregel behorende bijlage, onder 3.

d) Terrasschotten of windschermen zijn niet toegestaan op of in de directe nabijheid van wateroppervlakken.

e) De maximale doorsnede van de parasols is maximaal 4,00 meter. Vaste constructies, (zware) centrale staanders met daaraan meerdere kappen of parasols, overkappingen en dergelijke elementen zijn niet toegestaan.

f) De parasols mogen door middel van regengoten aan elkaar worden gekoppeld.

g) Buiten de openingstijden van de betreffende horecaonderneming zijn de parasols ingeklapt.

h) Op uitvalschermen, inclusief zijflappen, parasols en windschermen mag in beperkte mate reclame worden gevoerd. Op windschermen geldt een maximaal oppervlak van 0,50 m² per scherm. Reclame is niet toegestaan op andere dan bovengenoemde objecten op of bij het terras. Merkkleuren, merknamen en logo’s worden als reclame aangemerkt;

i) Terrasschotten zijn niet toegestaan op het middenterrein van de Markt, omdat dit het open karakter van dit gebied verstoort.

Hoofdstuk 5 Nadere bepalingen voor tijdelijke terrassen

Paragraaf 5.1

Algemene bepalingen

Artikel 15 Begrippen en duur van de nadere bepalingen voor tijdelijke terrassen
 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  exploitant: exploitant van een openbare inrichting, waarvoor een geldige exploitatievergunning op grond van artikel 2:9 APV is verleend;

  Protocol: het meest recente Protocol Horeca, dat is opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland in verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus en dat is gepubliceerd op de website www.KHN.nl;

  tijdelijk terras: terras, dat op een openbare plaats wordt geplaatst in de periode vanaf het in werking treden van dit besluit tot 31 oktober 2021 en dat gedurende deze periode deel uitmaakt van de openbare inrichting als bedoeld in de exploitatievergunning op grond van 2:9 APV en van de inrichting, waarvoor op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend, als de openbare inrichting over deze vergunning beschikt.

 • 2. De bepalingen van dit hoofdstuk gelden voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021.

Artikel 16 Melding
 • 1. De exploitant van een openbare inrichting kan een melding indienen op het daartoe vastgestelde meldingsformulier.

 • 2. Bij de melding wordt een situatietekening van de openbare inrichting, het reeds vergunde terras en de gewenste openbare plaats voor het innemen als tijdelijk terras gevoegd. De situatietekening is op schaal gemaakt.

 • 3. In de melding wordt verklaard, dat aan de regels van het Protocol zal worden voldaan, waaronder het in acht nemen van de afstandsnormen.

 • 4. De situatietekening is voorafgaand aan de indiening van de melding afgestemd met de gebruikers van de omliggende panden. Bewoners van de panden waarvoor het tijdelijke terras wordt geplaatst, hebben voorafgaand aan de indiening van de melding ingestemd met de melding.

 • 5. Exploitanten van openbare inrichtingen, die in dezelfde straat of in hetzelfde gebied zijn gevestigd, kunnen een gezamenlijke melding met een situatietekening indienen.

Artikel 17 Akkoordverklaring
 • 1. De burgemeester geeft een akkoordverklaring af voor de melding voor het plaatsen van het tijdelijke terras, als bedoeld in artikel 16, als de melding aan de bepalingen van dit hoofdstuk voldoet. De melding en de situatietekening en de akkoordverklaring maken dan deel uit van de eerder aan de exploitant verleende exploitatievergunning en eventuele terrasvergunning, voor de periode als bedoeld in artikel 15, tweede en derde lid.

 • 2. De akkoordverklaring vervalt van rechtswege, als de burgemeester en het college de bepalingen van dit hoofdstuk intrekken. De akkoordverklaring, de melding en de situatietekening maken dan niet langer deel uit van de eerder aan de exploitant verleende exploitatievergunning en eventuele terrasvergunning.

Artikel 18 Situering van het tijdelijke terras
 • 1. De exploitant plaatst en houdt het tijdelijke terras geplaatst binnen de grenzen van het tijdelijke terras, zoals aangegeven op de bij de akkoordverklaring behorende situatietekening.

 • 2. De toegangen tot winkels, bedrijven en woningen worden vrijgehouden; daar wordt geen terrasmeubilair geplaatst.

 • 3. Er wordt voldoende doorgang voor de hulpdiensten geboden en er zijn voldoende vluchtwegen voor de openbare inrichting, de daarbij behorende terras(sen) en de nabij gelegen panden en boven gelegen woningen, ter beoordeling van de brandweer.

 • 4. Het tijdelijke terras wordt niet op de rijbaan gesitueerd.

 • 5. In de bestrating van het tijdelijke terras aangebrachte blinde-geleidelijnen worden vrijgehouden.

 • 6. Het gebied voor het invalidentoilet op de Markt wordt vrijgehouden.

Artikel 19 Voorschriften

Voor de akkoordverklaring gelden de bepalingen van dit hoofdstuk inzake muziek, tappunten, terrasverwarming en sluitingstijden en plaatsing, verwijdering en opslag van het terrasmeubilair dat voor het tijdelijke terras wordt gebruikt. Voor het overige gelden voor de akkoordverklaring dezelfde voorschriften, die in de terrasvergunning zijn opgenomen, als de exploitant hierover beschikt.

Artikel 20 Verboden tappunt, terrasverwarming, terrasschotten, objecten en muziek; gebruik van parasols en aanbrengen van tekens
 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, zesde lid, is het plaatsen van een tappunt op of buiten het tijdelijke terras en het van daaruit serveren van dranken voor gebruik ter plaatse niet toegestaan.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, achtste lid, is het plaatsen van terrasverwarming op het tijdelijke terras niet toegestaan.

 • 3. Het tijdelijke terras wordt in een open opstelling geplaatst. Dit houdt in dat het terras een open karakter heeft en houdt. Het terras mag niet worden ‘dicht’ gezet met parasols, tenten, zeilen, overkappingen of vergelijkbare voorzieningen. Op het tijdelijke terras worden slechts tafels, stoelen, mobiele debrasseermeubels en parasols geplaatst. Er mogen slechts losstaande, niet met de grond verankerde, inklapbare parasols of inklapbare tafelparasols worden geplaatst, die kunnen worden verwijderd als het tijdelijke terras niet is opengesteld voor het publiek. Het is niet toegestaan om voorwerpen, stoffen of objecten op de parasols te leggen of aan de parasols te hangen, zoals een zeildoek. Tussen de (uiteinden van de) parasols dient tenminste anderhalve meter ruimte te zitten.

 • 4. Het plaatsen van losse objecten of van terrasschotten op of direct aan het tijdelijke terras is niet toegestaan.

 • 5. Het is niet toegestaan op het tijdelijke terras (levende) muziek ten gehore te (doen) brengen.

 • 6. Het aanbrengen van tekens ten behoeve van veiligheid op de bestrating van het tijdelijke terras, zoals looproutes, is toegestaan mits deze direct kan worden verwijderd en geen schade aan de bestrating wordt toegebracht.

5.2

Nadere bepalingen voor de tijdelijke terrassen op de Markt

Artikel 21 Terrasruimte

De exploitant van een openbare inrichting, die over een exploitatievergunning beschikt voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 die op of aan de Markt in Gouda is gevestigd, komt in aanmerking voor het gebruik van een openbare plaats op de Markt, voor het plaatsen en exploiteren van een tijdelijk terras op de Markt, zodat hij op deze plaats en op de plaats van zijn eventuele vergunde terras maximaal het aantal zitplaatsen kan exploiteren, dat gelijk is aan het aantal zitplaatsen van zijn eventuele vergunde terras.

Artikel 22 Situering en tijden tijdelijk terras
 • 1. Een tijdelijk terras op de Markt is gesitueerd binnen de op de bij deze wijziging behorende en daarvan deel uitmakende bijlage 1: Kaart Tijdelijke Terrassen op de Markt.

 • 2. Een tijdelijk terras, dat op de Markt is gesitueerd, mag daar worden geëxploiteerd op:

  • maandag vanaf 10.00 uur tot en met 23.00 uur;

  • dinsdag vanaf 10.00 uur tot en met 23.00 uur;

  • woensdag vanaf 10.00 uur tot en met 23.00 uur;

  • donderdag vanaf 10.00 uur tot en met 23.00 uur;

  • vrijdag vanaf 10.00 uur tot en met 00.00 uur;

  • zaterdag vanaf 19.00 uur tot en met 00.00 uur (in verband met de warenmarkt);

  • zon- en feestdagen vanaf 12.00 uur tot en met 23.00 uur.

Artikel 23 Tijdstippen van plaatsing en verwijdering en opslag van het terrasmeubilair
 • 1. Vanaf één uur vóór opening van het tijdelijke terras mag het terrasmeubilair op het tijdelijke terras worden geplaatst.

 • 2. Binnen één uur na sluitingstijd van het tijdelijke terras is het terrasmeubilair volledig van het tijdelijke terras verwijderd.

 • 3. Het terrasmeubilair wordt opgeslagen in de openbare inrichting of direct tegen de gevel van de openbare inrichting geplaatst of wordt geplaatst binnen de op bijlage 1: Kaart Tijdelijke Terrassen op de Markt bij deze beleidsregels met 1 tot en met 4 opgenomen vakken: ‘Opslag Terrasmeubilair.

Artikel 24 Geen plaatsings- omvangs-, inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen

De artikelen 8 tot en met 12 zijn niet van toepassing op de tijdelijke terrassen, die op de Markt worden geplaatst.

Paragraaf 5.3

Nadere bepalingen voor de overige tijdelijke terrassen

Artikel 25 Terrasruimte

De exploitant van een openbare inrichting, die niet op of aan de Markt is gevestigd, komt in aanmerking voor het gebruik van een openbare plaats buiten de Markt, voor het plaatsen en exploiteren van een tijdelijk terras op de Markt, zodat hij op deze plaats en op de plaats van zijn eventuele vergunde terras maximaal het aantal zitplaatsen kan exploiteren, dat gelijk is aan het aantal zitplaatsen van zijn eventuele vergunde terras.

Artikel 26 Situering en tijden tijdelijk terras
 • 1. Het tijdelijke terras bij een openbare inrichting, die niet aan de Markt is gevestigd, is direct aan de voor-, zij-, en/of achtergevel van de openbare inrichting gesitueerd.

 • 2. Als voor het tijdelijke terras als bedoeld in het eerste lid geen of onvoldoende openbare plaats ter plaatse beschikbaar is overlegt de burgemeester met de exploitant of de situering van het tijdelijke terras in de directe nabijheid van de openbare inrichting mogelijk is. De burgemeester kan de akkoordverklaring verlenen voor de plaatsing van het tijdelijke terras aldaar.

 • 3. Het tijdelijke terras als bedoeld in het eerste lid, mag worden geëxploiteerd op maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot en met 23.00 uur, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot en met 00.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot en met 23.00 uur.

Artikel 27 Geen eisen voor de maximale breedte en inrichtings-, cultuurhistorische en welstandseisen

Artikel 13 en 14 zijn niet van toepassing op tijdelijke terrassen, die op een andere locatie dan op de Markt worden geplaatst.

Artikel 28 Tijdstippen van plaatsing en verwijdering en opslag van het terrasmeubilair
 • 1. Vanaf maximaal een uur vóór opening van het tijdelijke terras mag het terrasmeubilair op het tijdelijke terras worden geplaatst.

 • 2. Uiterlijk een uur na de sluitingstijd van het tijdelijke terras is het terrasmeubilair van het tijdelijke terras volledig verwijderd.

 • 3. Het terrasmeubilair wordt opgeslagen in de openbare inrichting of direct tegen de gevel van de openbare inrichting geplaatst.

Artikel 29 Overige bepalingen voor de tijdelijke terrassen

De burgemeester of het college kan de akkoordverklaring geheel of gedeeltelijk weigeren op grond van de in artikel 2:9, vierde en tiende lid van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 vermelde weigeringsgronden.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 30 Intrekking oude beleidsregels

De Beleidsregels terrassen Gouda 2015 worden ingetrokken.

Artikel 31 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 32 Overgangsrecht

 • 1. Vergunningen die zijn verleend onder de werking van de “Beleidsregels terrassen gemeente Gouda 2015” en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels, blijven geldig gedurende de looptijd van die vergunning.

 • 2. Meldingen als bedoeld in artikel 15 die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze wijziging worden behandeld conform de gewijzigde beleidsregels.

Artikel 33 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels terrassen Gouda 2016.

Gouda, 6 september 2016

De burgemeester van Gouda

dr. M. Schoenmaker

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester de secretaris

dr. M. Schoenmaker

Bijlage 1 Bijlage bij “Beleidsregels terrassen Gouda 2016”

bijlage bij beleidsregels terrassen Gouda 2016

Bijlage 2 Situatietekening tijdelijke terrassen

foto