Regeling vervallen per 16-11-2023

Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling(GR) Boxtel-Sint-Michielsgestel 2016

Geldend van 16-02-2017 t/m 15-11-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling(GR) Boxtel-Sint-Michielsgestel 2016

Het Algemeen Bestuur van de GR;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de GR van 3 november 2015;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de “Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Boxtel-Sint-Michielsgestel 2016”

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  programma (bedrijfsvoering): een organisatorische eenheid binnen de GR-organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het dagelijks bestuur;

 • -

  team: een organisatorische eenheid binnen een programma met een eigen rechtstreekste verantwoordelijkheid aan de directieraad;

 • -

  overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt;

 • -

  beleidsproduct: onderdeel van een programma van de begroting;

 • -

  uitvoeringsorganisatie: de werkorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel, zoals bedoeld in hoofdstuk 1 van de Gemeenschappelijke Regeling samenwerking Boxtel – Sint-Michielsgestel (ingangsdatum 1 juli 2015).

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

 • 1. De begroting en jaarverslag van de GR bevat de bedrijfsvoeringsbudgetten (loonkosten, personeel gerelateerde budgetten, ICT, facilitair, overige bedrijfsvoeringskosten).

 • 2. Deze lasten zijn onderdeel van het beleidsproduct bestuur.

 • 3. De baten van dit beleidsproduct bestuur zijn de jaarlijkse bijdragen van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel.

 • 4. De te realiseren bezuinigingen worden als besparingspotentieel op de jaarlijkse exploitatiebegroting van de GR in mindering gebracht.

 • 5. De indeling van de jaarstukken volgt de indeling van de begroting van het betreffende jaar.

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1. Het resultaat van alle baten en lasten van alle bedrijfsvoeringsbudgetten wordt jaarlijks uitgekeerd. c.q. ten laste gebracht van de gemeente Boxtel en van de gemeente Sint-Michielsgestel. Hierbij wordt de verhouding van de inbrengbudgetten per 1januari 2016 gehanteerd. Via begrotingswijziging kan dit wijzigen.

 • 2. De meerjarenramingen per onderdeel worden opgenomen in de Financiële begroting.

 • 3. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet, reeds gerealiseerde uitgaven en de te ramen investeringsuitgaven in het lopende en de komende 4 jaren weergegeven.

 • 4. In het jaarverslag wordt bij de uiteenzetting van de financiële positie voor de investeringen een overzicht verstrekt van de geautoriseerde investeringskredieten, reeds gerealiseerde uitgaven en de te ramen investeringsuitgaven in het lopende en de komende 4 jaren.

Artikel 4. Kaders begroting

 • 1. Elk jaar biedt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur een planningsoverzicht met data waarop de verschillende P&C-documenten aan het algemeen bestuur worden aangeboden.

 • 2. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur met de kadernota een voorstel ter besluitvorming aan van de algemene financiële beleidskaders en uitgangspunten voor de op te stellen (meerjaren)begroting van de GR van het eerstkomende begrotingsjaar.

Artikel 5. Autorisatie begroting en Investeringskredieten

 • 1. Het algemeen bestuur autoriseert de begroting en begrotingswijzigingen van de GR zoals die door het dagelijks bestuur wordt aangeleverd.

 • 2. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting van de GR is geautoriseerd, legt het dagelijks bestuur vooraf aan het aangaan van verplichtingen een voorstel aan het algemeen bestuur voor ter vaststelling van een investeringskrediet. Bedoeld voorstel geeft tevens aan de voorgestelde dekking.

 • 3. Het college neemt maatregelen om onderuitputting op investeringen zoveel als mogelijk te voorkomen.

Artikel 6. Tussentijdse rapportage

 • 1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages (bestuursrapportages) over de realisatie van de (meerjaren)begroting van de GR over de eerste 4 maanden en de eerste 8 maanden van het lopende boekjaar.

 • 2. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de ramingen van de baten en de lasten in de begroting toegelicht en worden voorstellen gedaan voor aanpassingen (>€ 10.000) van budgetten en van investeringskredieten. Aanpassingen kleiner dan € 10.000 vallen in het jaarrekeningresultaat. Ook de voorgestelde dekking van de aanpassingen wordt weergegeven.

 • 3. De tussenrapportage na 8 maanden geeft daarnaast een nader inzicht in de voortgang van de investeringen.

Artikel 7. Informatieplicht

Het dagelijks bestuur besluit niet over:

 • 1.

  de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten (voor zover niet eerder geautoriseerd) groter dan € 100.000, en/of

 • 2.

  het verstrekken van leningen (voor zover niet eerder geautoriseerd), waarborgen en garanties groter dan € 100.000, dan nadat het Algemeen Bestuur is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en/of bedenkingen ter kennis van het dagelijks bestuur te brengen.

Artikel 8. EMU-saldo

Wanneer het Rijk de GR bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur of een aanpassing van de begroting van de GR nodig is. Als het dagelijks bestuur een aanpassing nodig acht, doet zij een voorstel voor het wijzigen van de begroting.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 9. Waarderen en afschrijven vaste activa

 • 1. Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en lineair afgeschreven. Voor de berekening van de kapitaallasten kan rekening gehouden worden met een restwaarde.

 • 2. Investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en lineair afgeschreven. Er wordt geen restwaarde gehanteerd.

 • 3. Het dagelijks bestuur stelt met betrekking tot waarderen en afschrijven een uitvoeringsregeling samen.

Artikel 10. Voorziening voor oninbare vorderingen

Niet van toepassing.

Artikel 11. Reserves en voorzieningen

 • 1. De GR zal geen reserves vormen. Voordelige exploitatieresultaten worden uitgekeerd aan beide gemeenten.

 • 2. De benodigde omvang een voorziening wordt steeds onderbouwd in P&C-documenten.

Artikel 12. Kostprijsberekening

 • 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de GR, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten de indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de GR verleende diensten.

 • 2. Bij de kosten worden betrokken de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa.

 • 3. Voor de inzet van materiele activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten, de rente voor de financiering van het actief toegerekend. Deze rente is een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen en van eigen vermogen. De rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting van de GR vastgesteld.

Artikel 13. Prijzen economische activiteiten

 • 1. Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden en met welke bijbehorende activiteiten de GR in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt tenminste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking doet het dagelijks bestuur vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel aan het algemeen bestuur waarin het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd.

 • 2. Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden brengt de GR de geraamde integrale kosten in rekening. Bij afwijking doet het dagelijks bestuur vooraf een voorstel aan het algemeen bestuur waarin het publiek belang van de lening of garantie wordt gemotiveerd.

Artikel 14. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

Niet van toepassing.

Artikel 15. Financieringsfunctie

 • 1. Het dagelijks bestuur neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht:

  • a.

   voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd, en

  • b.

   er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden.

  • c.

   Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben.

 • 2. Het dagelijks bestuur informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke renterisiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale overheden, dreigt te worden overschreden.

 • 3. Bij het verstrekken van leningen en het verstrekken van garanties bedingt het Dagelijks Bestuur indien mogelijk zekerheden.

 • 4. Het dagelijks bestuur stelt met betrekking tot treasury een uivoeringsregeling vast.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 16. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Artikel 17. Weerstandsvermogen & risicobeheersing

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks bestuur tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 18. Onderhoud kapitaalgoederen

Niet van toepassing.

Artikel 19. Financiering

In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks bestuur tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 20. Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks bestuur tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 21. Verbonden partijen

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het dagelijks bestuur in de paragraaf verbonden partijen tenminste op de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 22. Grondbeleid

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 5. Financiële organisatie en financieel beheer

Artikel 23. Administratie

 • 1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

  • a.

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de GR en de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel als geheel en in de programma's (bedrijfsvoering);

  • b.

   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

  • c.

   het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

  • d.

   het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

  • e.

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving, en

  • f.

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante weten regelgeving.

 • 2. Onder administratie wordt verstaan het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de GR en de gemeentelijke organisaties en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Artikel 24. Financiële organisatie

Het dagelijks bestuur draagt zorgt voor:

 • a.

  een eenduidige indeling van de uitvoeringsorganisatie en een eenduidig toewijzing van de taken aan de diverse programma's en teams;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende bedrijfsvoeringsbudgetten en bedijfsvoeringsinvesteringskredieten;

 • d.

  de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • e.

  de te maken afspraken met de teams over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • f.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productenraming en de productenrealisatie;

 • g.

  het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten, en

 • h.

  het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

Artikel 25. Interne controle

Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening van de GR en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 26. Intrekken oude verordening en overgangsrecht

Niet van toepassing.

Artikel 27. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Boxtel – Sint-Michielsgestel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Boxtel – Sint-Michielsgestel van 3 november 2015.
De secretaris,
mr. J. Vorstenbosch
De voorzitter,
mr. J.C.M. Pommer