Beleidsregel automatische incasso

Geldend van 03-02-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel automatische incasso

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Belastingjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeenschappelijke belastingen worden geheven;

 • b.

  Afschrijvingstijdvak: periode verdeeld over 10 maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste termijn wordt afgeschreven en eindigt op het moment waarop de laatste termijn wordt afgeschreven;

 • c.

  Gecombineerde belastingaanslag: een belastingaanslag waarop diverse belastingsoorten zijn opgenomen, die samen de aanslag ‘gemeentelijke belastingen’ vormen.

 • d.

  Belastingplichtige: een natuurlijke persoon die volgens de betreffende verordening verplicht wordt de belasting te betalen;

 • e.

  Belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet “gemeentelijke belastingen” staat vermeld;

 • f.

  Belastingschuldige: een natuurlijke persoon, welke is aangeslagen voor één of meerdere belastingen of heffingen van de gemeente Veldhoven;

 • g.

  De geïncasseerde: de belastingschuldige, die de gemeente gemachtigd heeft de belastingschuld van zijn of haar rekening af te schrijven;

 • h.

  De incassant: de gemeente Veldhoven;

 • i.

  Automatisch incasseren: de mogelijkheid belastinggelden automatisch te innen, waarbij de incassant de bank opdracht geeft een bedrag van de rekening van de geïncasseerde over te schrijven naar de rekening van de incassant;

 • j.

  Algemene betalingstermijn: de periode waar binnen een belastingaanslag moet worden betaald, als er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. Deze periode telt twee termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag die valt drie maanden na dagtekening die op het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn drie maanden later (dus zes maanden na dagtekening aanslag);

 • k.

  Storno: mislukte poging om een termijnbedrag te incasseren, waarbij de oorzaak bij de belastingplichtige ligt.

Artikel 2 Doel van het automatische incasso

Het automatische incasso heeft tot doel:

 • 1.

  De door de burgers ervaren belastingdruk te verlagen door middel van spreiding van de belastingschuld over het belastingjaar;

 • 2.

  De kosten van de invordering van de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden;

 • 3.

  De gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk binnen het belastingjaar in te vorderen.

 • 4.

  Het bieden van betaalgemak voor de burgers.

Artikel 3 Werking van het automatische incasso

Het voldoen van de belastingschuld door middel van een automatische incasso is mogelijk voor de belastingsoorten die deel uitmaken van de gecombineerde belastingaanslag (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting).

Artikel 4 Deelname

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door alle particulieren;

 • 2.

  De incassant kan de deelname aan het automatische incasso weigeren als er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de incassering van de termijnbedragen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Machtiging

 • 1.

  De machtiging tot automatisch incasseren van belastinggelden wordt verleend met behulp van de groene machtigingskaart.

 • 2.

  De machtigingskaart moet geheel ingevuld en voorzien van dag- en handtekening bij het cluster belastingen van de gemeente Veldhoven worden ingeleverd (dan wel toegezonden) om in behandeling genomen te worden.

 • 3.

  De machtiging tot automatische incasso moet vooraf of uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van de belastingaanslag zijn ontvangen door het cluster belastingen van de gemeente Veldhoven.

 • 4.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht van de belastingschuldige of ontbinding door de incassant (zie artikel 9 voor ontbindende voorwaarden) ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 6 Termijnbedrag

 • 1.

  Na vaststelling van de aanslag gemeentelijke belastingen wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van de incassotermijnen.

 • 2.

  Als er een vermindering op de aanslag plaatsvindt, dan worden de nog resterende termijnen naar evenredigheid aangepast.

 • 3.

  In de termijnen kan een afrondingscompensatie plaatshebben.

 • 4.

  De incassant heeft het recht, als de grootte van de belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het afschrijvingstijdvak het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de belastingschuldige.

Artikel 7 Verzending aanslagbiljet

De gemeente streeft ernaar de gecombineerde belastingaanslag in februari te versturen. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend als de verzending op een later tijdstip plaatsvindt.

Indien het aanslagbiljet later wordt verstuurd, wordt het aantal termijnen vastgesteld op het aantal gehele maanden dat er in het kalenderjaar overblijven met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vijf bedraagt.

Artikel 8 Tijdstip van afschrijving

De incassant streeft ernaar de termijnbedragen omstreeks de laatste van de desbetreffende maand af te schrijven. Aan dit streven kunnen geen rechten worden ontleend als het afschrijven eerder of later plaatsvindt.

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  Als automatische incasso gedurende twee termijnen niet slaagt;

 • 2.

  Als de belastingplichtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren;

 • 3.

  Als de automatische incasso wordt beëindigd vanwege de voornoemde redenen is artikel 16 van deze beleidsregel van toepassing.

Artikel 10 Invorderingstraject na storno

Als een automatische incasso niet slaagt (storno) stuurt de incassant de belastingschuldige een ‘herinnering na storno’ met het verzoek het niet-geïncasseerde termijnbedrag eigenhandig over te maken aan de gemeente. Als aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven volgt het invorderingstraject zoals beschreven in de ‘Leidraad Invordering’.

Artikel 11 Overlijden

 • 1.

  Bij overlijden van de belastingplichtige wordt het automatische incasso zo spoedig mogelijk beëindigd door de incassant.

 • 2.

  De erven kunnen het automatische incasso voortzetten door het afgeven van een nieuwe machtiging.

Artikel 12 Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige heeft geen gevolg voor het automatische incasso.

 • 2.

  Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd van het bestaande (bank)rekeningnummer, dan moet de belastingplichtige de gemeente schriftelijk meedelen van welk (bank)rekeningnummer het automatische incasso wel kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

 • 1.

  Verhuizing van de belastingplichtige heeft geen gevolg voor het automatische incasso.

 • 2.

  Bij verhuizing naar een andere gemeente moet de belastingplichtige na het incasseren van het laatste termijnbedrag de incasso zelf beëindigen.

Artikel 14 Wijziging rekeningnummer

Wijzigingen betreft het (bank)rekeningnummer moeten schriftelijk worden gemeld aan het cluster belastingen van de gemeente Veldhoven.

Artikel 15 Terugstorting

 • 1.

  Als de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij/zij de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting wordt gegeven volgens de door de desbetreffende bank beschikbaar gestelde methode(s).

 • 3.

  Deze terugstorting van de afgeschreven termijn wordt beoordeeld als een storno.

Artikel 16 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1.

  De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het toezenden van de rode stopzettingskaart aan het cluster belastingen van de gemeente Veldhoven. Deze stopzettingskaart is af te halen bij de balie van het gemeentehuis, of aan te vragen bij cluster belastingen van de gemeente Veldhoven.

 • 2.

  Na ontvangst van de rode stopzettingskaart zal de belastingschuldige per omgaande op de hoogte worden gesteld van de eventuele resterende belastingschuld.

 • 3.

  Bij stopzetting van de automatische incasso moet de resterende belastingschuld zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen worden betaald. Hierbij kan geen gebruik worden gemaakt van de algemene betalingstermijn, tenzij deze nog niet is verstreken. Als de resterende belastingschuld niet binnen 14 dagen is betaald volgt het invorderingstraject zoals beschreven in de ‘Leidraad Invordering”.

Artikel 17 Betalingen buiten het automatische incasso om

Betalingen die niet via automatische incasso plaatsvinden, worden afgeboekt op het genoemde of openstaande aanslagbiljet. Eventuele volgende incassotermijnen worden aangepast aan het restantsaldo van de aanslag, gedeeld door het aantal termijnen.

Artikel 18 Slotbepaling

Deze beleidsregel treedt onmiddellijk na publicatie in werking en is van toepassing op alle op te leggen gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2017.

Het college van burgemeester en wethouders

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers

secretaris burgemeester