Regeling vervallen per 02-07-2024

Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur

Geldend van 10-01-2017 t/m 01-07-2024

Intitulé

Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016, de Erfgoedverordening en hoofdstuk 4, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

-vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a.college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

b.eigenaar:

de natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft van eigendom of een ander zakelijk recht, zoals recht op erfpacht of het recht van opstal, op een gemeentelijk monument;

c.gemeentelijk monument:

een object dat staat ingeschreven in het gemeentelijk erfgoedregister als bedoeld in de “Erfgoedverordening”;

d.monumentale waarde:

de monumentale waarde van een monument zoals omschreven staat in de redengevende beschrijving behorende bij het aanwijzingsbesluit van het betreffende monument;

e.monumentencommissie:

de op basis van de wet ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Erfgoedverordening;

f.monumentenwacht:

de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant;

g.onderhoud:

werkzaamheden noodzakelijk om een gemeentelijk monument in goede staat te houden c.q. als zodanig in stand te houden en/of toekomstig onderhoud en kostbare restauraties te voorkomen of te verminderen;

h.subsidie:

10 een collectief abonnement op de Monumentenwacht;

20 een bijdrage in de onderhoudskosten van gemeentelijke monumenten;

30 een bijdrage in de onderhoudskosten van rieten daken van gemeentelijke

monumenten.

i.subsidieplafond:

het bedrag dat gedurende een begrotingsjaar krachtens de voor dat jaar geldende begroting, ten hoogste beschikbaar is voor het totaal toe te kennen subsidie krachtens deze subsidieregeling en de subsidieregeling Onderhoud Monumenten;

Artikel 2 Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016

De bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016 zijn van toepassing, voor zover hiervan in deze subsidieregeling niet wordt afgeweken.

Artikel 3 Doelstelling

Deze subsidieregeling beoogt de instandhouding van gemeentelijke monumenten te stimuleren en te compenseren.

Artikel 4 Subsidievorm

Voor dit beleidsterrein kan eenmalige subsidie worden aangevraagd.

Artikel 5 Doelgroep

Voor de subsidie op basis van deze subsidieregeling komen in aanmerking:

 • 1.

  natuurlijke personen die eigenaar zijn van een gemeentelijk monument;

 • 2.

  rechtspersonen die eigenaar zijn van een gemeentelijk monument.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast bij de behandeling van de begroting.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEAANVRAAG

Artikel 7 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van een aanvraagformulier.

 • 2. In afwijking van artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016 legt de aanvrager, bij de aanvraag om subsidie in de onderhoudskosten, de volgende gegevens over:

  • a.

   gespecificeerde offerte van de met het onderhoud gemoeide kosten;

  • b.

   een situatietekening met foto’s die het onderdeel van het gemeentelijk monument betreffen dat onderhoud nodig heeft;

  • c.

   een overzicht van de aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • d.

   een recent inspectierapport opgesteld door de Monumentenwacht;

  • e.

   als de aanvrager een onderneming is:

   10 een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

   20 een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring);

Artikel 8 Behandeling aanvraag

 • 1. Het toekennen van de subsidie gebeurt op volgorde van binnenkomst van de volledige subsidieaanvragen, voor zover het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond toereikend is.

 • 2. Bij hun beslissing houdt het college in elk geval rekening met:

  • a.

   het subsidieplafond;

  • b.

   de monumentale waarde van het object;

  • c.

   de bouwkundige en uiterlijke staat van het monument en het gebruik ervan, ook in relatie tot de omgeving.

 • 3. Aanvragen die, gelet op het subsidieplafond, niet kunnen worden gehonoreerd, worden aangehouden mits er geen weigeringsgrond is.

 • 4. Op die aanvragen wordt met ingang van 1 januari van het daarop volgend jaar op volgorde van binnenkomst een besluit genomen.

 • 5. In bijzondere gevallen kan het college, de monumentencommissie gehoord, afwijken van het bepaalde in lid 3.

 • 6. Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 9 Voorschriften en verplichtingen

 • 1.

  • Het college kan voorschriften opleggen met betrekking tot de uitvoering van het onderhoud.

 • 2. Aan subsidieverlening, als bedoeld in artikel 8 van deze subsidieregeling, is de verplichting verbonden dat:

  • a.

   binnen 26 weken na de subsidieverlening wordt gestart met de onderhoudswerkzaamheden waarvoor subsidie is aangevraagd;

  • b.

   de werkzaamheden binnen 24 maanden na de onder a. bepaalde termijn zijn voltooid en gereed gemeld;

  • c.

   de monumentale waarden na de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden in stand blijven;

  • d.

   aan de door het college met de controle belaste personen:

  10 toegang wordt verleend tot het gemeentelijk monument;

  20 gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de onderhoudswerkzaamheden die betrekking hebben op de subsidieaanvraag.

 • 3. Na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek kan het college uitstel verlenen van de onder lid 2, sub a. en b. genoemde termijnen.

Artikel 10 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016 kan de subsidie eveneens geweigerd worden indien:

 • a.

  met de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is begonnen voordat op de aanvraag om subsidie door het college is beslist;

 • b.

  voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden een omgevingsvergunning vereist is en deze niet is verleend;

 • c.

  op voorhand aannemelijk is dat de onderhoudswerkzaamheden de monumentale waarde(n) aantasten;

 • d.

  op voorhand aannemelijk is dat het gemeentelijk monument na het treffen van de onderhoudswerkzaamheden uit een oogpunt van monumentenzorg niet aan redelijke eisen voldoet;

 • e.

  de kosten van de onderhoudswerkzaamheden niet geacht kunnen worden te staan in redelijke verhouding tot het verkregen resultaat;

 • f.

  de kosten op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt of op derden verhaald kunnen worden.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIE T.B.V. ABONNEMENT EN INSPECTIE MONUMENTENWACHT

Artikel 11 Collectief abonnement Monumentenwacht

 • 1. Iedere eigenaar van een gemeentelijk monument wordt een abonnement op de Monumentenwacht aangeboden.

 • 2. De eigenaar geeft het college en de Monumentenwacht schriftelijk toestemming tot het afsluiten van een abonnement en het verrichten van bouwkundige inspecties. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid van deze subsidieregeling.

 • 3. Het college ontvangt een kopie van het bouwkundig inspectierapport.

 • 4. Het college sluit een collectief abonnement af bij de Monumentenwacht. De jaarlijkse kosten voor het abonnement en de kosten voor de tweejaarlijkse inspectie worden door het college betaald.

 • 5. Het abonnement is schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van:

  • a.

   uiterlijk één maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode voor natuurlijke personen;

  • b.

   uiterlijk drie maanden voor het einde van het lopende abonnementsjaar voor rechtspersonen.

 • 6. Bij het ontbreken van een schriftelijke opzegging binnen de onder lid 5. genoemde termijn wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend voortgezet, ook in geval van een nieuwe eigenaar,

  • a.

   voor onbepaalde duur voor natuurlijke personen. Het abonnement voor onbepaalde duur is steeds schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand;

  • b.

   voor één jaar voor rechtspersonen.

 • 7. Het college en/of de Monumentenwacht kunnen in bijzondere gevallen of bij misbruik een abonnee uitsluiten.

HOOFDSTUK 4: SUBSIDIE T.B.V. ONDERHOUD

Artikel 12 Subsidie onderhoud gemeentelijk monument

 • 1. Het college kan een subsidie toekennen in de onderhoudskosten van een gemeentelijk monument mits de eigenaar een abonnement heeft bij de Monumentenwacht.

 • 2. De subsidie kan éénmaal in de twee jaar worden toegekend.

 • 3. Alleen de onderhoudswerkzaamheden, zoals benoemd in een recent bouwkundig inspectierapport van de Monumentenwacht, komen voor subsidie in aanmerking.

 • 4. Als door de Monumentenwacht nog geen recent bouwkundig inspectierapport is opgesteld, kan het college afwijken van het gestelde in lid 3.

 • 5. De subsidie bedraagt 30% van de onderhoudskosten met een maximum van € 2.000,-.

 • 6. De subsidie wordt eerst toegekend en uitbetaald, nadat bekend is, of en welk bedrag aan subsidie van andere overheidsinstanties wordt toegekend.

HOOFDSTUK 5: SUBSIDIE T.B.V. ONDERHOUD RIETEN DAKEN

Artikel 13 Subsidie onderhoud rieten daken

 • 1. Het college kan een subsidie toekennen in de onderhoudskosten van rieten daken van gemeentelijke monumenten.

 • 2. De subsidie bedraagt 50 % van de jaarlijkse onderhoudskosten, welke maximaal € 5.672,- per pand per jaar bedragen.

 • 3. De subsidie wordt eerst toegekend en uitbetaald, nadat bekend is, of en welk bedrag aan subsidie van andere overheidsinstanties wordt toegekend.

HOOFDSTUK 6: GEREEDMELDING EN SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 14 Gereedmelding en vaststelling subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 13 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016 dient de aanvrager, na voltooiing van de werkzaamheden, de werkzaamheden schriftelijk gereed te melden bij college op een door het college beschikbaar te stellen gereedmeldingsformulier. De volgende bijlagen dienen bij het gereedmeldingsformulier te zijn gevoegd:

  a. een volledig overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten inclusief een overzicht van het eventueel uitgevoerd meer- en minderwerk;

  b. alle rekeningen, bonnen en betaalbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

 • 2. De gereedmelding is tevens de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

 • 3. Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat de getroffen voorzieningen door het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden doch uiterlijk binnen 8 weken na gereedmelding.

 • 4. De hoogte van de uit te keren subsidie wordt berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 15 Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt uitbetaald binnen 4 weken na vaststelling en geschiedt door overschrijving op een door de aanvrager opgegeven IBAN nummer.

Artikel 16 Intrekking en terugvordering van subsidie

Onverminderd het bepaalde in afdeling 4.2.6 en afdeling 4.2.7 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college, als blijkt dat de subsidie ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave van gegevens is verleend dan wel een voorwaarde als bedoeld in deze subsidieregeling niet is nageleefd:

 • a.

  een besluit tot toekenning of vaststelling van subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken en deze slechts ten dele uitbetalen;

 • b.

  reeds betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

HOOFDSTUK 7: SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 17 Hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. Als de toepassing van deze regeling leidt tot een onredelijke beslissing op de aanvraag, dan kan het college, de monumentencommissie gehoord, in uitzonderingsgevallen van deze regeling afwijken.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1. De Subsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten wordt, na inwerkingtreding van deze subsidieregeling, ingetrokken.

 • 2. De Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3. Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van de Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur zijn de bepalingen van de Subsidieregeling Restauratie Gemeentelijke Monumenten van toepassing.

Artikel 19 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten Etten-Leur.

Ondertekening

Etten-Leur, 20 december 2016,
burgemeester en wethouders,
Mw. H. van Rijnbach-de Groot
burgemeester
Mw. B.W. Silvis-de Heer
gemeentesecretaris