SUBSIDIEREGELING EVENEMENTEN BRUMMEN

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

SUBSIDIEREGELING EVENEMENTEN BRUMMEN

Kenmerk Z039598 / D315321

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Hebben besloten:

 • 1.

  De subsidieregeling Evenementen onder meer aan te passen voor meerdaagse regionale / landelijke evenementen en voor het achteraf toetsen van bezoekersaantallen.

 • 2.

  Hiervoor het ‘besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Evenementen (kenmerk D317813)’ vast te stellen.

Artikel 1 Doelstelling

Op grond van deze subsidieregeling kan het college een subsidie verlenen voor evenementen die een bijdrage leveren aan de verlevendiging van de gemeente Brummen, bevorderen van het toerisme en bij voorkeur, aansluiten bij onze kernwaarden: Veluwe, IJssel, Natuur, Landgoederen en Papier.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene plaatselijke verordening

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Brummen.

 • c.

  Brummen: Gemeente Brummen.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • e.

  Evenement: een openbaar toegankelijke, tijdelijke gebeurtenis van recreatieve en toeristische aard dat nog niet eerder in een zelfde vorm is georganiseerd.

 • f.

  Raad: gemeenteraad van Brummen.

 • g.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Reikwijdte

Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, gelden naast deze subsidieregeling de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen.

Artikel 4 Beschikbare middelen

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond voor deze regeling vast.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Indien gelijktijdig meer dan één aanvraag binnengekomen is en het beschikbare budget niet voor alle aanvragen toereikend is, heeft het evenement dat het beste voldoet aan de criteria van artikel 5 voorrang.

Artikel 5 Criteria

 • 1.

  Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte in de gemeente Brummen of heeft betrekking op het grondgebied van de gemeente Brummen.

 • 2.

  Het evenement is openbaar, voor iedereen toegankelijk.

 • 3.

  Het evenement is gericht op een brede doelgroep.

 • 4.

  Het evenement stimuleert inwoners om mee te doen (participeren).

 • 5.

  Het evenement ligt op het gebied van recreatie & toerisme.

 • 6.

  Het evenement sluit aan bij de identiteit van en/of draagt bij aan de promotie van Brummen.

 • 7.

  De aanvragende partij is bij voorkeur een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De eventuele toe te kennen subsidie wordt in ieder geval niet uitbetaald tgv een privé rekening.

 • 8.

  Het evenement is van algemeen belang voor Brummen en haar inwoners.

 • 9.

  Subsidieverstrekking is alleen mogelijk voor een evenement die zonder gemeentelijke subsidie niet kostendekkend kan zijn.

 • 10.

  Subsidieverstrekking voor hetzelfde evenement kan maximaal 3 maal plaatsvinden. Voor meerdaagse regionale/landelijke evenementen kan hiervan worden afgeweken.

 • 11

  Uit de aanvraag moet blijken dat de organisatie zelf voldoende inspanningen heeft verricht om het evenement kostendekkend te krijgen.

 • 12

  Er wordt ruime bekendheid (passend bij de aard/uitstraling van het evenement) gegeven aan het evenement, zodat een redelijke publieke belangstelling dan wel deelname wordt verondersteld.

 • 13

  Het evenement wordt, waar nodig, afgestemd met andere evenementen voor wat betreft plaats, datum en tijdstip.

 • 14

  De aanvrager moet voldoen aan een melding- c.q. vergunningsplicht.

 • 15

  Subsidiabele kosten zijn de kosten die directe betrekking hebben op het evenement.

 • 16

  Kosten in verband met verstrekking van consumpties, catering, reis- en verblijfkosten, cadeaus, presentjes en prijzen zijn niet subsidiabel.

 • 17

  Het evenement mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het krijgen van een gemeentelijke subsidie.

 • 18

  Er moet sprake zijn van een reële exploitatiebegroting, passend bij de aard en uitstraling van het evenement.

Artikel 6 Verdeling

1. De hoogte van de subsidie wordt per ingediende aanvraag bepaald op basis van de door de organisatie ingediende aanvraag en begroting, waarbij voor de toekenning de volgende maxima gelden:

- maximaal 25% van de organisatiekosten met een maximum van:

- voor evenementen met

100 – 500 bezoekers € 750,--

500 – 2500 bezoekers € 1.500,--

2500 – 5000 bezoekers € 2.500,--

5000 – 7500 bezoekers € 5.000,--

Meer dan 7500 bezoekers € 7.500,--

Het door de organisatie aangegeven verwachte aantal bezoekers kan achteraf getoetst worden. Bij een grote afwijking, die aanwijsbaar binnen de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de subsidievaststelling ingetrokken of ten nadele van de ontvanger gewijzigd worden.

2. De aanvragen worden getoetst aan de door de raad vastgestelde algemene Subsidieverordening.

3. Subsidies worden toegekend tot maximaal het door de Raad, jaarlijks, vast te stellen subsidieplafond.

4. Om de door de Raad beschikbaar gestelde budget zo eerlijk mogelijk te verdelen verdient het de voorkeur om de aanvraag in te dienen voor 1 maart in het jaar waarin het evenement plaats vindt.

5. Aanvragen die na deze datum binnenkomen kunnen alleen in behandeling worden genomen voor zover het vastgestelde subsidieplafond nog niet bereikt is.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Onverminderd van hetgeen bepaald onder artikel 6 lid 4 wordt de aanvraag uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend middels het door het college vastgestelde aanvraagformulier subsidie evenementen met bijbehorende documenten.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een subsidie kan door het college worden geweigerd indien:

 • 1.

  Niet, of in onvoldoende mate, wordt (aangetoond dat er wordt) voldaan aan de criteria die worden gesteld in artikel 5 van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Het evenement, of het onderdeel van het evenement, waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds op een andere wijze direct dan wel indirect door de gemeente Brummen wordt gesubsidieerd.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  Het evenement vindt plaats in het (kalender)jaar waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  Bij publiciteit over het evenement en op PR materiaal voor het evenement wordt vermeld dat het evenement mede mogelijk is/wordt gemaakt door de gemeente Brummen. Dit mag uitsluitend worden gedaan nadat zowel de subsidie is verstrekt en de vergunning is verleend.

Artikel 10 Directe vaststelling subsidie

Indien de aangevraagde subsidie voldoet aan de criteria voor toekenning en er is geen reden is tot weigering van de aanvraag, wordt de subsidie direct vastgesteld zonder dat een aanvraag tot subsidievaststelling ingediend hoeft te worden.

Artikel 11 Afwijkingsmogelijkheid

 • 1.

  Het college kan afwijken van één of meerdere bepalingen als de uitvoering daarvan leidt tot onwenselijk of onvoorziene effecten en in strijd zijn met de doelstellingen van deze regeling.

 • 2.

  Het college kan eenmalig afwijken voor bestaande evenementen die bestaansrecht hebben opgebouwd, maar aantoonbaar incidenteel de begroting niet dekkend kunnen krijgen. De hoogte van de subsidie kan echter nooit meer zijn dan het begrotingstekort en tevens niet meer bedragen dan het maximum bedrag dat uit artikel 6 voortvloeit.

 • 3.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie, doch niet eerder dan 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling evenementen Brummen’.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 03 december 2019.

Het college B&W van de gemeente Brummen,