Regeling vervallen per 01-01-2018

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2016

Geldend van 20-02-2017 t/m 31-12-2017 met terugwerkende kracht vanaf 21-11-2016

Intitulé

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst en artikel 231 van de Gemeentewet;

besluiten:

vast te stellen het volgende besluit:

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders

Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2016

Artikel 1

De navolgende personen, die werkzaam zijn bij Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. handelend onder de naam Flanderijn Invordering B.V. worden aangesteld als onbezoldigd invorderingsambtenaar van de gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet:

  • ·

    Antonius Martinus Maria Wagenmakers, geboortedatum 21-10-1959 te Oss,

  • ·

    Dennis Vlasblom, geboortedatum 25-1-1974 te Rotterdam.

Bovenstaande personen kiezen als domicilie Brinklaan 35 (gemeentehuis Gooise Meren) te Bussum.

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de ambtenaren die hierboven in artikel 1 zijn genoemd.

Artikel 3

De in artikel 1 genoemde personen die werkzaam zijn bij bij Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. handelend onder de naam Flanderijn Invordering B.V. worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en worden aangewezen als gemeentelijke belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet.

De in artikel 1 genoemde personen kiezen als domicilie Brinklaan 35 (gemeentehuis Gooise Meren) te Bussum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 21 november 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn Invordering B.V.”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 10 januari 2017.

de secretaris
de burgemeester